Аудиторіум

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Загальноуніверситетські курси

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології" 2021-2022 н.р. (для 1-го курсу) I семестр 2021-2022 навчальний рік

Навчальна практика-тренінг "Засоби дистанційної освіти" (для магістрантів) 2021-2022 навчальний рік

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології" (для 1-го курсу)

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології" (дистанційний) (для 1-го курсу) I семестр 2020-2021 навчальний рік

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці" (для магістрів) (викладач Шлянчак С.О.)

Основи охорони праці (для студентів 4-го курсу)

Охорона праці в галузі (для студентів 5-го та 6-го курсів)

Навчальний курс "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці"

Навчальний курс "Педагогіка (історія педагогіки)", ФФ,ІІ курс

Навчальний курс "Педагогіка", ПГФ, гр. 21,23,25; викладач - Дубінка М.М.

Навчальний курс "Психологія"

Навчальний курс "Ритмічна гімнастика. Оздоровчі жіночі вправи"

Навчальний курс "Історія науки і техніки"

Вікова психологія Гуцало Е.У.

Навчальний курс "Психологія" (змістовий модуль 3. Соціальна психологія)

Навчальний курс "ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ"

Навчальний курс "Естетика"

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (курс підготовки доктора філософії)

Навчальний курс "Цивільний захист"

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології" (ІКТ) (для 1-го курсу)

Навчальний курс "Сучасні освітні технології у викладанні ...."

Навчальний курс "ФІЛОСОФІЯ НАУКИ" (Укладач - аспірант Нікітін Владислав Дмитрович)

Факультет математики, природничих наук та технологій

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для студентів фізико-математичного факультету заочної форми навчання) викладач Копотій Вікторія Володимирівна

Навчальний курс "Організація та обробка електронної інформації"

Навчальна інформатична практика (4 курс, спеціальність "Комп'ютерні науки та інформаційні технології")

Навчальний курс "Сучасні операційні системи" (для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр")

Навчальний курс "Обробка зображень та мультимедіа"

Навчальний курс "Операційні системи" (для освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр")

Навчальний курс "Сучасні операційні системи" (Для студентів спеціальностей "МІ", "Інф*")

Навчальний курс "Хмарні технології" (для освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр")

Навчальний курс "Хмарні технології" (для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр")

Навчальний курс "Комбінаторика. Частина 1" (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", спеціальності "Математика", "Інформатика")

Навчальний курс "Основи Linux"

Навчальна обчислювальна практика


Інформатика та програмування

Історія інформатики

Навчальний курс "Теоретична механіка"(спеціальність-Математика)

Навчальна інформатична практика

Програмування (micro:bit)

Програмування веб-застосувань

Програмування крос-платформних та розподілених додатків

Комп'ютерні мережі та сучасні інформаційні мережі

Інтернет-програмування

Мови розмітки SGML/XML

Теорія міри та інтегралу (Для студентів спеціальності "Статистика", 37гр)

Навчальний курс "Інтелектуальні інформаційні системи"

Основи виробництва

Художні основи створення та композиція костюму, 5 курс (КМО), ФМФ

ПРАКТИКУМ з обслуговуючої праці, 5 курс (КМО), ФМФ

Інформатика, 1 курс. Спеціальність "Математика"

Інформатика. 1 курс. Спеціальність "Фізика, Інформатика"

Інформаційні технології в освіті (для студентів заочного відділення (ПДО) спеціальність "Технічна освіта")

Інформаційно-комунікаційні технології. ТН19Б

Сучасні інформаційні технології в освіті. Спеціальність "Технологічна освіта"

Математична логіка (Для студентів спеціальностей "Статистика", "Математика*")

Навчальний курс "Математичний аналіз/Теорія границь", Білецька Ю.Г.

Навчальний курс "Дискретна математика"

Нарисна геометрія, ФМФ

Навчальний курс "Різницеве числення"

Навчальний курс "Історія фізики", ФМФ (для студентів спеціальності 7.04020301 Фізика*)

Навчальний курс "Основи проектування та моделювання", "Технологічна освіта"

Навчальний курс "Основи техніки й технологій", ФМФ, курс І, спеціальність 015 Середня освіта (Трудове навчання та Технології)

Навчальний курс "Методика навчання автосправи"

Навчальний курс "Методика навчання інформатики"

Навчальний курс "Методика навчання інформатики в основній та старшій школі"

Навчальний курс "Теорія та методика позашкільної освіти"

Теоретична фізика. Термодинаміка і статистична фізика (для студентів напряму 6.040203 Фізика*)

Фізика твердого тіла (для студентів спеціальності 8.04020301 Фізика*)

Навчальний курс "Практикум з електротехнічних робіт"

Навчальний курс "Методика трудового навчання (технічна праця)"

Навчальний курс "Інформаційні машини та кібернетичні системи"

Навчальний курс: "ГРАФІЧНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ", фізико-математичний факультет

Обробка конструкційних матеріалів

Навчальний курс "Фізика для нефізичних спеціальностей", фізико-математичний факультет

Навчальний курс "Основи електротехніки"

Навчальний курс "Програмування засобами Delphi"

Навчальний курс «Технічна механіка»

Диференціальні та інтегральні рівняння. ФМ

Навчальний курс "Дискретна математика 2"

Навчальний курс "Креслення (в тому числі технічне)"

Навчальний курс "Геометрія"

Навчальний курс "Економетрія"

Захист інформації

Організація та обробка електронної інформації

Сучасні web-технології

Проект з ІКТ і Технологій, ФМФ

Навчальний курс "Інформатика", ІНФ

Інформатика ІНФ 21Б

Навчальний курс "Інформатика та обчислювальна техніка (з практикумом розв’язування задач)"

Навчальний курс "Мультимедійні технології"

Навчальний курс "Матеріалознавство виробів легкої промисловості" спеціальність 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) ОКР "бакалавр"

Навчальний курс "МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ" спеціальність 015 "Професійна освіта" 4 курс, бакалаврський рівень

Навчальний курс «Психологія (за професійним спрямуванням)»

Навчальний проект з ІКТ і Хімії

Навчальний проект з ІКТ і Зоології

Навчальний курс "Органічна хімія"

Навчальний курс " МСіАБАР"

Навчальний курс "Основи хімічного виробництва"

Навчальний курс "Методика навчання біології та екології", ПГФ, 55 група

Навчальний курс: "Анатомія людини" - ПГФ

Навчальний курс "Історія науки і техніки. ПГФ"

Навчальний курс "Цитологія". ПГФ. І курс

Навчальний курс "Фізіологія рослин" ПГФ

Навчальний курс "Адаптогенез в біологічних системах" ПГФ

Навчальний курс "Фітоценологія" ПГФ

Навчальний курс "Ботаніка" ПГФ

Навчальний курс "Ботаніка з основами екології рослин" ПГФ

Навчальний курс "Біофізика" ПГФ

Навчальний курс: "Органічний синтез"

Навчальний курс "Іноземна мова за професійним спрямуванням. ПГФ"

Навчальний курс: "Основи сільського господарства" - ПГФ

Навчальний курс "Природознавство з методикою навчання", ПГФ, 65 група

Навчальний курс "Методика викладання біологічних дисциплін у вищій школі", ПГФ, 75 група

Навчальний курс "Світоглядні аспекти сучасного природознавства", ПГФ, 75 група

Навчально-методичні матеріали вибіркових курсів для магістрів-біологів ПГФ

Навчальний курс "Цитогенетичні основи розвитку організмів", ПГФ, 65 група

Навчальний курс "Методологія та організація наукових досліджень в біології", ПГФ, 65 група

Навчальний курс: "Антропогенетика з основами медичної генетики" - ПГФ

Навчальний курс: "Історічний розвиток біологічних систем" - ПГФ

Навчальний курс: "Основи аквакультури та біодизайну"

Навчальний курс: "Паразитологія"

Навчальний курс: "Протистологія"

Навчальний курс: "Популяційна біологія"

Навчальний курс: "Популяційна екологія"

Навчальний курс "Основи таксидермії"

Навчальний курс "Грунтознавство", ПГФ,ІІ курс, 25 група

Кафедра географії та геоекології

Навчальний курс "Географія грунтів з основами грунтознавства"

Навчальний курс "Географія населення"

Навчальний курс "Географія релігій"

Навчальний курс "Геоінформаційні технології в географії"

Навчальний курс "Геологія"

Навчальний курс "Землеустрій і земельний кадастр"

Навчальний курс "Картографія з основами топографії"

Навчальний курс "Ландшафтознавство"

Навчальний курс "Метеорологія і кліматологія"

Навчальний курс "Методика викладання географії"

Навчальний курс "Методика навчання географії"

Навчальний курс "Інноваційні технології навчання географії"

Навчальний курс "Основи суспільної географі"

Навчальний курс "Основи техніки туризму"

Навчальний курс "Природно-заповідні території"

Навчальний курс "Розробка та організація туристських маршрутів і турів"

Навчальний проект з ІКТ і Геології

Навчальна дисципліна "Загальне землевнавство (загальні фізико-географічні закономірності Землі)"Факультет історії, бізнес-освіти та права

Військово-політична історія України XVIII - XX століття Москальчук К.В.

Джерелознавство вітчизняної історії Тимошенка В.Л.

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в галузі права" для 4-го курсу (викладач В.В. Копотій)

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології у політології" (для ІІІ курсу) (викладач В.В. Копотій)

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Історії"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Археології"

Навчальний проект з "ІКТ" і "Історії держави і права зарубіжних країн"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Політології"

Навчальний курс «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» (навчально-методичні рекомендації для студентів ІІІ-го курсу ВНПЗ "ДГУ")

Навчальний курс "Загальна етнографія"

Навчальний курс "Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – 1945 рр.)" Базан Ю.В.

Історія слов’янських народів до кінця XVIII ст.

Повсякденне життя народів Європи в епоху Середньовіччя та Нового часу вибірковий курс для студентів-істориків

Навчальний курс "Релігієзнавство"

Навчальний курс "Кримінальне право (загальна частина)"

Навчальний курс«Методологія та організація наукових досліджень (ФІіП,магістр)»

Заголовок посилання

Навчальний курс "Історія України (з найдавніших часів до середини XIII ст.)"

Навчальний курс "Етнографія України"

Новітня історія країн Європи та Америки 1918 - 1945 роки

Навчальний курс: "Кримінальний процес"

Навчальний курс "Теорія держави та права" Супрун В.М.

Навчальний курс "Історія та культура України"

Навчальний курс "Адміністративний процес України" ІІ курс, юристи

Навчальний курс "Сімейне право" 2014-2015

Навчальний курс "Порівняльне правознавство", ФІП

Навчальний курс "Сучасна західна політична наука"

Навчальний курс "Нова історія країн Європи та Америки" (ч.2)

Навчальний курс "Історія держави і права зарубіжних країн"

Навчальний курс «Конституційне право(ФІП для студентів 3 курсу)»

Навчальний курс "Джерелознавство вітчизняної історії"

Навчальний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів факультету історії та права»

Навчальний курс "Кримінологія"

Навчальний курс "Історія України ХІХ століття"

Навчальний курс "Нова історія країн Азії та Африки"

Навчальний курс «Господарське право»

Навчальний курс "Історія української культури"

Навчальний курс "Допоміжні історичні дисципліни з джерелознавством"

Навчальний курс "Історія України 17 століття"

Навчальний курс "Трудове право"

Навчальний курс "Актуальні проблеми фінансового права"

Навчальний курс "Основи римського приватного права"

Навчальний курс "Актуальні проблеми конституційного права України"

Навчальний курс "Юридичний механізм захисту прав людини"

Навчальний курс "Основи науково-правових досліджень"

Навчальний курс "Екологічне право"

Навчальний курс "Захист права інтелектуальної власності"

Навчальний курс "Актуальні проблеми трудового права"

Навчальний курс "Акуальні проблеми адміністративного права та адміністративна реформа в Україні"

Навчальний курс "Адміністративне право"

Навчальний курс "Історія держави і права України"

Навчальний курс «Актуальні проблеми правової освіти в Україні (ФІіП,6 курс, магістр)»

Навчальний курс "Історія України ХХ - XXI століть"

Навчальний курс "Історія націонал-соціалізму в Німеччині"

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Навчальний курс "ІКТ в журналістиці" 2017 (для 1-го курсу) (викладач В.В. Копотій)

Навчальний курс "ОІТ у видавничій справі" (для 4-го курсу) (викладач В.В. Копотій)

Навчальний курс "Вступ до мовознавства"

Навчальний проект "ІКТ в журналістиці" та "Історія української журналістики"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Історії української літератури"

Навчальний курс "Теоретичний курс англійської мови"

Навчальний курс "Лінгвокраїнознавство"

Навчальний курс "Література Англії"

Навчальний курс з Методики навчання української літератури

Навчальний курс "Історія української літератури Х - XVIII ст. (давня література)"

Навчальний курс "Історія літературознавства"

Навчальний курс:"Історія української літератури (друга половина ХХ-початок ХХІ століття)"

Навчальний курс із СУЛМ Словотвір.Морфеміка

Навчальний курс "Історична граматика української мови"

Навчальний курс "Теоретичні питання граматики української мови"

Навчальний курс "Сучасна українська літературна мова. Синтаксис" Т.Огарєнко

Інформаційні бібліотечні сервіси (для студентів заочного відділення)

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (для студентів заочного відділення)

Навчальний курс "Практична стилістика"

Навчальний курс із дисципліни "Режисура і архітектоніка друкованого видання"

Навчальний курс "Медіакритика"

Навчальний курс "Методика навчання української мови"

Навчальний курс "Історія зарубіжної літератури (ІІ пол. ХХ ст.)"

Навчальний курс "Теорія літературного твору"

Навчальний курс "Стилістика української мови"

Навчальний курс «Каталоги»

Навчальний курс "Теорія літературного твору"

Навчальний курс "Історія української журналістики"

Навчальний курс "Історія науки і техніки (ВСР)"

Навчальний курс "Термінологічні засади технологічно-орієнтованого галузевого перекладу" (викладач Міщенко Алла Леонідівна)

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Зарубіжної літератури"

Навчальний проект "Німеччина - країна традицій"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Практичного курсу німецької мови"


Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Країнознавства"

Навчальний курс "Загальне мовознавство"

Навчальний курс "Історія німецької мови"

Навчальний курс "Історія зарубіжної літератури Середніх віків і Відродження"

Навчальний курс "Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття"

Навчальний курс "Лінгвокраїнознавство (англійська мова)"

Навчальний курс "Історія зарубіжної літератури (ІІ пол. ХХ ст.)"

Навчальний проект з "ОІТ і зарубіжної літератури"

Практична граматика англійської мови для факультету іноземних мов (1 курс)

Навчальний курс "Країнознавство Великобританії та США (для студентів заочної форми навчання)"

Навчальний курс "Практика усного та писемного мовлення" (для студентів денної форми 3 року навчання)

Навчальний курс "Методика викладання англійської мови у середніх навчальних закладах" (заочна форма навчання)

Навчальний курс "Латинська мова"

Навчальний курс "Практичний курс англійської мови для студентів 4 курсу", ФІН,4 курс

Практичний курс англійської мови для студентів 5 курсу фім

Практика усного і писемного мовлення (ІІ курс), ФІМ

Навчальний курс "Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням"

Навчальний курс "Практична фонетика англійської мови"

Навчальний курс "Теоретична фонетика англійської мови (для студентів 3 курсу)"

Навчальний курс "Практична граматика німецької мови" (І курс)

Навчальний курс "Практична фонетика німецької мови"

Навчальний курс "Основи літературознавчої компаративістики"

Навчальний курс "Стилістика англійської мови" ( 4 курс)

Навчальна дисципліна "Вступний корективний курс німецької мови (як другої іноземної) для 1 курсу"

Навчальна дисципліна "Вступний корективний курс англійської мови (як другої іноземної)" (І курс)

Навчальний курс "Історія англійської мови"

Практична граматика англійської мови (ФІМ, ІІІ курс, заочна форма навчання)

Навчальний курс «Практичний курс усного і писемного мовлення англійської мови 1 курс»

Навчальний курс "Стилістика німецької мови"

Навчальний курс "Переклад (англійська мова)"

Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО" (для освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр)

Навчальний курс "Практичний курс перекладу (Вступ до перекладознавства)"

Навчальний курс "Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) для студентів І курсу заочного відділення" викладач Верещак Юлія Миколаївна

Навчальний курс "Контрастивна граматика"

Навчальний курс "Науково-технічний переклад"

Навчальний курс "Практична фонетика англійської мови для спеціальності Переклад"

Навчальний курс "Контрастивна граматика німецької мови"

Навчальний курс "Практична фонетика англійської мови 2 курс"

Навчальна дисципліна "Технології навчання німецької мови"

Навчальна дисципліна "Практика усного і писемного мовлення німецької мови 1 курс"


Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для студентів факультету педагогіки та психології заочної форми навчання спеціальності "Практична психологія") викладач Копотій Вікторія Володимирівна

Навчальний проект з "Інформаційних технологій та Спеціальної психології"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Психології"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Вікової психології"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Педагогіки"

Завдання до курсу "Сучасні інформаційні технології навчання"(для студентів факультету педагогіки та психології)

Навчальний курс "Юридична психологія"

Технології соціально-педагогічної діяльності

Навчальний курс "Організація і управління в початковій освіті"

Навчальний курс "Основи патопсихології"

Навчальний курс "Експериментальна психологія"

Навчальний курс "Імідж сучасного вчителя", ФПП,6 курс

Основи педагогічної майстерності вчителя, ФФВ

Навчальний курс "Дитяча література"

Навчальний курс "Педагогічні технології навчання і виховання"

Навчальний курс "Основи інформатики з елементами програмування та сучасні ІТН"

Навчальний курс "Психологія управління"

Навчальний курс "Психологія дитяча та вікова"

Навчальний курс "Методологічні та теоретичні проблеми психології"

Навчальний курс "Робота психолога з педагогічним колективом"

Навчальний курс "Психологія "важкого" учня"

Навчальний курс "Основи педагогічної майстерності"

Основи інформатики з елементами програмування та СІТН, ФПП

Навчальний курс "Теорія і методика фізичного виховання в дошкільних закладах"

ОІ з елементами програмування та СІТН (викл. Ганжела С.І.)

Методика навчання інформатики для студентів заочної форми навчання (викл. Ганжела С.І.)

Навчальний курс "Математика" (спеціальність "Початкова освіта")

Навчальний курс "Технологія роботи соціального гувернера"

Навчальний курс "Українська мова за професійним спрямуванням"

Навчальний курс "Моніторинг та педагогічний контроль в системі освіти"

Навчальний курс "Основи професійного становлення керівника навчального закладу"

Навчальний курс "Інформаційні технології в освіті та науці" (доц. Галета Я.В.) (укладач - аспірантка Письменна Марія Андріївна)

Навчальний курс "Комп'ютерна графіка"

Навчальний курс "Музично-педагогічна освіта України"

Навчальний курс "Історія образотворчого мистецтва"

Навчальний курс "Народознавство та музичний фольклор України"

Навчальний курс "Методика викладання основного музичного інструменту (фортепіано)"

Навчальний курс "Художня культура з методикою викладання"

Навчальний курс "Педагогічна практика майбутніх вчителів музичного мистецтва"

Навчальний курс "Методика викладання диригування"

навчальний курс "Методика викладання музичного інструмента"

Навчальний курс "Пластична анатомія"

Навчальний курс "Композиція"

Навчальний курс "Теорія музики та сольфеджіо"

Навчальний курс "Основний музичний інструмент (фортепіано)"

Навчальний курс "Основний музичний інструмент"

Навчальний курс "Дизайн керамічних виробів"

Навчальний курс "Теоретичні основи композиції"

Навчальний курс "Формоутворення"

Навчальний курс «Основи композиторської майстерності»

Методологія музично-педагогічних досліджень

Навчальний курс "Основи образотворчої грамоти та кольорознавство"

Навчальний курс "Методика викладання музичного мистецтва"Факультет фізичного виховання

Інформатика та інформаційні технології у ФВ і спорті

Навчальний курс "Художня гімнастика",ФФВ, 3 курс

Навчальний курс "Ритмічна гімнастика"

Навчальний курс "Організація і методика оздоровчої фізичної культури"

Навчальний курс "Теорія і методика викладання футболу"

Навчальний курс "Психофізіологічні основи диференційованого підходу до фізичного виховання"

Навчальний курс "Теорія та методика викладання спортивних ігор І курс ФВ баскетбол"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Історії фізичної культури"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Педагогіки спорту"

Навчальний курс "Організація і методика туризму та рекреаційно-оздоровча робота"

Навчальний курс "Теорія і методика викладання гімнастики"

"Біохімія спорту",ФФВ,2 курс

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Навчальний курс "Організація і методика туризму та рекреаційно-оздоровча робота"

Навчальний курс "Теорія та методика викладання зимових видів спорту"

Навчальний курс "Адаптація та функціональні резерви спортсменів"

Навчальний курс "Теорія і методика викладання гімнастики ФФВ"

Навчальний курс "Фізичне виховання (Баскетбол)"

Навчальний курс Фізичне виховання (загальна фізична підготовка)

Тренінги

2017-2018 навчальний рік

6 курс

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ПГФ) для магістрантів природничо-георафічного факультету (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: доц. Казначєєва М.С., викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФФЖ) для магістрантів факультету філології та журналістики (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: доц. Кричун Л.П., викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФПП та ПГФ (географія)) для магістрантів ФПП та ПГФ (географія) (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: доц. Вдовенко В.В., доц. Гелевера О.Ф., викл. Андронатій П.І.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (МФ)) для магістрантів мистецького факультету (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: доц. Фурсикова Т.В., викл. Андронатій П.І.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФІП)) для магістрантів факультету історії та права (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: доц. Грінченко В.Г., викл. Андронатій П.І.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФФВ)) для магістрантів факультету фізичного виховання (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: проф. Турчак А.Л., викл. Андронатій П.І.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФІМ) для магістрантів факультету іноземних мов (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: ст. викл. Шлянчак С.О.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФІП, 6 курс) для магістрантів факультету історії та права (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: доц. Грінченко В.Г., викл. Дроговоз Н.А.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФІ,МФ, 6 курс) для магістрантів фізико-математичного факультету (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: Ботузова Ю.В., викл. Дроговоз Н.А.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ТН, 6 курс) для магістрантів фізико-математичного факультету (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: викл. Дроговоз Н.А.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФІМ) (викладачі, 6 курс) для магістрантів факультету фіноземних мов спеціальностей "Англійська мова", "Німецька мова" (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: викл. Дроговоз Н.А.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (МІ17м) для магістрантів спецаільності "Математика та інформатика" фізико-математичного факультету (4 червня - 8 червня 2018 року, тренери: Лупан І.В., Ботузова Ю.В.)

7 курс

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФФЖ та ПГФ) для магістрантів факультету філології та журналістики й природничо-георафічного факультету (5 лютого - 9 лютого 2018 року, тренери: доц. Кричун Л.П., доц. Гелевера О.Ф., доц. Казначєєва М.С., викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФІМ (переклад)) для магістрантів факультету іноземних мов спеціальності "Переклад" (5 лютого - 9 лютого 2018 року, тренер: викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФМФ) для магістрантів фізико-математичного факультету (5 лютого - 9 лютого 2018 року, тренери: ст. викл. Шлянчак С.О.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФПП та МФ) для магістрантів факультету педагогіки та психології й мистецького факультету (5 лютого - 9 лютого 2018 року, тренери: доц. Вдовенко В.В., доц. Фурсикова Т.В., викл. Андронатій П.І.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФФВ) для магістрантів факультету фізичного виховання (5 лютого - 9 лютого 2018 року, тренери: проф. Турчак А.Л., викл. Андронатій П.І.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФІМ) (викладачі, 7 курс) для магістрантів факультету фіноземних мов спеціальностей "Англійська мова", "Німецька мова" (5 лютого - 9 лютого 2018 року, тренери: Степаненко А.В., Дроговоз Н.А.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2018 (ФІП, 7 курс) для магістрантів факультету історії та права (5 лютого - 9 лютого 2018 року, тренери: доц. Грінченко В.Г., викл. Дроговоз Н.А.)

2016-2017 навчальний рік

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2017 (ФМФ та ФФЖ) для магістрантів факультету філології та журналістики й фізико-математичного факультету (6 лютого - 10 лютого 2017 року, тренери: доц. Кричун Л.П., викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2017 (ФМФ) для магістрантів фізико-математичного факультету (математика) (6 лютого - 10 лютого 2017 року, тренери: проф. Кушнір В.А., викл. Дроговоз Н.А.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2017 (ФІМ) для магістрантів факультету іноземних мов (6 лютого - 10 лютого 2017 року, тренери: доц. Труханова Т.І., викл. Дроговоз Н.А.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2017 (ФФВ) для магістрантів факультету фізичного виховання (6 лютого - 10 лютого 2017 року, тренери: проф. Турчак А.Л., викл. Андронатій П.І.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2017 (МФ) для магістрантів мистецького факультету (6 лютого - 10 лютого 2017 року, тренери: доц. Фурсикова Т.В., викл. Андронатій П.І.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2017 (ФІП) для магістрантів факультету історії та права (7 лютого - 21 лютого 2017 року, тренери: доц. Грінченко В.Г., ст. викл. Шлянчак С.О.)

2014-2015 навчальний рік

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2015 (для студентів факультету іноземних мов (англійська мова) (2 лютого - 7 лютого 2015 року, тренери: доц. Труханова Т.І., викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2015 (для студентів факультету іноземних мов (німецька мова) (2 лютого - 7 лютого 2015 року, тренери: доц. Труханова Т.І., викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" 2015 для студентів факультету історії та права (2 лютого - 7 лютого 2015 року, тренери: викл. Дроговоз Н.А.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" 2015 для студентів факультету філології та журналістики (2 лютого - 7 лютого 2015 року, тренери: викл. Дроговоз Н.А.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" (для викладачів КДПУ) 26 січня - 31 січня 2015 року (тренери: викл. Андронатій П.І., викл. Копотій В.В.)

Архів тренінгів

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" 2015 (для студентів фізико-математичного факультету) (1 вересня - 25 грудня 2014 року, тренери: викл. Андронатій П.І., викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" (28 січня - 1 лютого 2013, тренери: викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2014 (для студентів факультету іноземних мов (3 лютого - 7 лютого 2014)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2014 (3 лютого - 7 лютого 2014)

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (12-23 січня 2015 року)

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (2-30 березня 2015 року)

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (6 квітня -12 травня 2015 року)

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (5 жовтня -13 листопада 2015 року)

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (11 січня -22 січня 2016 року)

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (25 січня -5 лютого 2016 року)

Архів навчальних курсів

Завдання до лабораторних робіт з курсу "Основи інформатики та ІКТ" на базі ОС Ubuntu

Завдання до лабораторних робіт з курсу "Основи інформатики та ІКТ" на базі ОС Windows

Навчальна практика-тренінг "Засоби дистанційної освіти" (для магістрантів) 2018-2019 навчальний рік

Навчальний курс "Адаптогенез в біологічних системах" ПГФ

Навчальний курс "Біофізика" ПГФ

Навчальний курс "Unix-подібні операційні системи"

Навчальний курс "Сучасні освітні технології у викладанні ...." (для студентів 6-го курсу) (викладач В.В. Копотій)

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для 4-го курсу) (викладач В.В. Копотій)

Навчальний курс "Основи інформатики та ІКТ" (для 1-го курсу)

ІКТ в освіті та науці (для магістрантів КДПУ)

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці" (для студентів 6-го курсу)

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для магістрантів) (викладач В.В. Копотій)

Навчальний курс "Сучасні інформаційні технології"

Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для студентів групи 42 та 43 фізико-математичного факультету) за 2016-2017 н.р.

Навчальний курс "Обробка зображень та мультимедіа"

Комп’ютерна обробка текстів

Сучасні інформаційні технології (2013-2014 н.р.)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі (для студентів 5 курсу фізико-математичного факультету)

Методика навчання інформатики (для студентів фізико-математичного факультету)

Мультимедійні технології (для студентів фізико-математичного факультету)

Основи Інтернет (для студентів фізико-математичного факультету)

Об'єктно-орієнтоване програмування (для студентів фізико-математичного факультету)

Розробка інтерактивних систем (для студентів групи 46 фізико-математичного факультету)

Сервісне програмне забезпечення (для студентів фізико-математичного факультету)

Теорія систем та математичне моделювання (для студентів групи 36 фізико-математичного факультету)

Theory of English phonetics (для студентів 3 курсу факультету іноземних мов)

Вступ до мовознавства (для студентів 1-го курсу факультету філології та журналістики)

Операційні системи (для студентів фізико-математичного факультету)

Адміністрування Wi-Fi мереж (для студентів фізико-математичного факультету)

Видавничі системи (для студентів фізико-математичного факультету)

Психологія. Державна атестація. Питання та відповіді на екзаменаційні білети (для студентів 4-го курсу всіх факультетів)

Психологія. Педагогічна практика (1-й курс)

Психологія. Педагогічна практика (4-й курс)

Психологія. Педагогічна практика (5-й курс)

Вікова та педагогічна психологія. Тести

Педагогічне тестування

Загальна фізика

Матеріалознавство й технологія конструкційних матеріалів

Методи оптимізацій та дослідження операцій ( 36 група фізмат)

Ймовірнісні методи в дослідженні операцій (для студентів фізико-математичного факультету)

Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології (для студентів факультету педагогіки та психології 18-19 групи)

Методика викладання математики у вищій школі (для магістрантів фізико-математичного факультету)

Вища математика. Хіміки й біологи ПГФ

Навчальний курс до дисципліни Кримінальне право Колобишко Віталій

[Навчальний курс до дисципліни Загальне мовознавство Вірван Юлія Олександрівна]

Навчальний курс "Методологія музично-педагогічних досліджень"