Навчальний курс "Ритмічна гімнастика"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


РИТМІЧНА ГІМНАСТИКА

Ритмічна гімнастика

Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

Напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Програмою курсу передбачено набуття необхідних знань і навичок з фізичного виховання, розвиток практичних вмінь, що забезпечують творчість та ініціативу в різних видах ритмічної гімнастики та оздоровчих вправ для самостійної фізкультурної, педагогічної, організаційної роботи в навчальних закладах, в самодіяльному фізкультурному русі й аматорському спорті.


Мета курсу полягає у розширенні системи знань, підвищенні компетентності та формуванні фізичного, психічного, соціального здоров’я сучасної жінки, її здорового способу життя засобами фізичної культури та ритмічної гімнастики.


Завдання:

• сформувати уявлення про гармонію рухів, красу людського тіла, фізичне самовдосконалення;

• сформувати відповідальне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як до найвищих суспільних та індивідуальних цінностей;

• виховати прихильне ставлення до оздоровчої рухової активності як важливого компонента здорового способу життя і соціалізації особистості;

• сприяти підвищенню загальної культури, розширенню кругозору, збагаченню знаннями в галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини;

• опанувати різноманітні оздоровчі вправи з метою подальшого самостійного застосування й складання індивідуальних оздоровчих вправ.


Результати вивчення навчальної дисципліни:

Знання:

основ здорового способу життя та основних груп оздоровчих жіночих вправ з:

• розвитку рухової фізичної активності;

• розвитку емоційно-чуттєвої виразності;

• розвитку ментальних здібностей;

• розвитку соціальної адаптації та саморегуляції;

• розвитку індивідуальності в колективній співтворчості;

• розвитку духовно-орієнтовних цінностей;

• розвитку перспективного мислення та створення сенсу свого життя.

Вміння:

• втілювати знання в життя;

• підтримувати здоровий спосіб життя;

• стати прикладом фізичного, психічного, соціального благополуччя для оточуючих;

• самостійно проводити гігієнічну і ритмічну гімнастику;

• самостійно складати індивідуальний комплекс оздоровчих вправ.


Робоча програма курсу [[1]]

Автор курсу

Голуб Олена Володимирівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Ритмічна гімнастика"


Графік навчання

Заняття проходять двічи на тиждень за розкладом занять спортивної зали кафедри фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Формування фізичного, психічного і соціального благополуччя

Тема 1. Основи здорового способу життя.

Тема 2. Основи фізичної активності.

Тема 3. Про розвиток фізичних якостей.

Тема 4. Основи ритмічної гімнастики.

Тема 5. Здорове харчування.

Тема 6. Здоровий розпорядок дня.

Тема 7. Емоції і почуття.

Тема 8. Про ментальну активність.

Тема 9. Про адаптацію і формування особистісного іміджу.

Тема 10. Про розкриття лідерських якостей.

Тема 11. Формування соціальних цінностей і потреб.

Тема 12. Про сенс життя.


Змістовий модуль ІІ. Загальні основи ритмічної гімнастики.

Тема 1. Загальні основи теорії музичної ритміки.

Тема 2. „Методичні особливості проведення занять фізичною культурою з використанням засобів ритмічної гімнастики".

Тема 3. Методи навчання на заняттях ритмічною гімнастикою з дітьми шкільного віку.

Тема 4: Визначення основних понять класичного танцю.

Тема 5. Вправи класичного танцю - засіб профілактики порушення постави.

Тема 6. Загальні основи теорії музичної ритміки та хореографії.

Тема 7. Кардіотренування – вид аеробного навантаження .

Тема 8. Особливості методики викладання аеробіки для учнів загальноосвітніх шкіл.

Тема 9. Структурні компоненти хореографії в аеробіці. Основні базові рухи.

Тема 10. Специфічні методи навчання під час проведення занять з оздоровчої аеробіки.

Тема 11. Методика складання навчальних комплексів з оздоровчої аеробіки.

Тема 12. Критерії оцінювання проведеного заняття. Нормативи.

Ресурси

  1. Прямий ефір [[2]]

Рекомендована література

Базова

Українською:

1. Веретко І. А. Характеристика здоров'я молоді, яка займається оздоровчою аеробікою з елементами сучасних стилів танцю // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» — 2010 № 2

2. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі “фізичне виховання і спорт”: Навчальний посібник/ 2-е вид. – Львів: Українські технології, 2003. – 232 с.

3. Гімнастика і методика викладання: Підручник для інститутів фізичної культури/Під ред. В. М. Смолевского. - Изд. 3-е, перероб., доп. - М: Фізкультура і спорт, 1987. - 336 с.

4. Конорова Е. Методичний посібник з ритміки. – М.:1972.

5. Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості: Монографія. – К.: Внутрішній світ, 2007. – 280 с.

6. Фізична культура, спорт та здоров’я нації //Зб.Наук.пр. /Редкол.: О.С. Куц (голова) та ін. – Київ – Винниця: ДОВ “Вінниця”, 2001. С.204-208.

7. Худолій О.М.. Основи методики викладання гімнастики: Навч.посібник. У2-х томах. — 4-е вид., випр. і доп. — Харків: «ОВС», 2008. — Т. 1. — 408 с: іл.

8. Шевців У.С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу): автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 “фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення“ / Шевців Уляна Степанівна; Львів. держ. ун-т фіз. культури – Л., 2009. – 20 с.


Російською:

9. Боголюбская М. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и нравственного воспитания. Учебно-методическое пособие для клубных работников. – М., 1986. – 93 с.

10. Виленский М.Я.,Сафин Р.С. Профессиональная направленность физического воспитания студентов педагогических специальностей:Учебное пособие.–М:Высш.Шк.,1989.–159с.

11. Лисицкая Т. Ритм + пластика. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 160с.

12. Матов В. В. Ритмическая гимнастика для всех : [метод. рек.] / В. В. Матов. – Томск, 1986. – 61с.

13. Матов В., Иванова О., Матова М., Шарабарова И. Ритмическая гимнастика для школьников. – М.: Знание, 1989.-//Серия «Физкультура и спорт»; №4

14. Михайлова М., Воронина Н. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. – Ярославль: Академия развития: Академия Кº: Академия Холдинг, 2000. – 112с.

15. Ритмическая гимнастика : [метод. пособ.] / Н. В. Казакевич, Е. Г. Сайкина, Ж. Е. Фирилева. – СПб. : Познание, 2001. – 104 с.

16. Сосина В., Фабиан Э. Ритмическая гимнастика: Альбом. – К.: Рад. шк., 1990. – 223с.

17. Руднева С. Ритмика. Музыкальное движение. – М.: Просвещение, 1972.

Допоміжна

Українською:

1. Бойко А.М., Пащенко В.О. Єдність теорії і практики у формуванні особистості вчителя: цілісний підхід  Вища і середня педагогічна освіта: Науково-методичний збірник. Вип.16. – К., 1993. – С.4-12.

2. Гунько П. М. Філософсько-педагогічні аспекти фізичного виховання в сучасних умовах / П. М. Гунько // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 2. – С. 46 – 48.

3. Капська А.Й. Деякі особливості формування готовності студентів до професійної творчості //Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: Теорія, практика, програми. – К.: ІЗМН, 1998. – С.5-12.

4. Коротков А., Тараканова А. Все про танець. Довідник — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2005 — 90 с.

5. Мосензова І. М. Вплив ритмічної гімнастики на функціональний рівень студентів факультету політичних наук / І. М. Мосензова // Наукові праці : Педагогічні науки. – Миколаїв, 2006. – Т.46, вип. 33. – С. 138 – 140.

6. Ніколаї Г. Ю. Генеза системи музично-ритмічного виховання Е. Жак-Далькроза та її функціонування в Європі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології — № 2, 2009

7. Піскунова В.Д. Медичний аспект здоров’я педагогічних працівників //Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи. – Кіровоград, КДПУ ім. В. Винниченка. – 2003. – С. 124-127.

8. Ротерс. Т. Музично-ритмічне виховання и художня гімнастика. –М., 1989. – 175с

9. Роговик Л. Психологія танцю. – К.: Главник, 2008

10. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів. – Львів: Світ, 1993. – 184с.

11. Шинкарюк А. І. Розвиток моторики і психіки: проблема активності та свободи /А. І. Шинкарюк. – Кам’янець-Поділ., 2002. – 200 с.


Російською:

12. Ильин Е.П. Психология физического воспитания: Учеб. Пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. № 2114 “Физ. Воспитание”.–М.: Просвещение, 1987. – 287с.

13. Мангутов И.О., Уманский Л.И. Организатор и организаторская деятельность. – Л.: ЛГУ, 1975. – 312 с.

14. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.

15. Холодов Н. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : [учеб. пособ. для студ. вузов] / Н. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – изд. 2. – М. : Академия, 2001. – 450 с.

16. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. – М.: «Советский композитор», 1989. – 104с.

Інформаційні ресурси

1. http://uk.wikipedia.org/wiki/Ритмічна_гімнастика

2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Еміль_Жак-Далькроз

3. http://geo.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1384&Itemid=0

4. https://www.youtube.com/watch?v=jGLiVUlXmEo


Найкращий час - зараз!

--Голуб О.В. (обговорення) 13:26, 20 жовтня 2015 (EEST) ---