Військово-політична історія України XVIII - XX століття

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
40276502 713746115639253 8991159007884345344 o.jpg

Назва курсу

Військово-політична історія України XVIII -XX ст.


Напрям підготовки,спеціальність: 014.Середня освіта (Історія)

освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістерський) рівень вищої освіти

Bytva za Malaxov kurgan.jpg

Мета та завдання навчального курсу

Мета:

1. поглибити знання з історії України XVIII - XX століття;

2. визначити вузлові проблеми військово-політичної історії України XVIII - XX століття;

3. сформувати у слухачів бачення минулого України та окремих її регіонів, як цілісної історії Держави України

Завдання:

1. ознайомити студентів першого курсу з предметом, об'єктом, метою та завданням курсу;

2. проаналізувати військово-політичні процеси, що відбулися на території України у XVIII - XX століттях та визначити їхній вплив на формування української модерної нації та вітчизняні державотворчі процеси;

3. розвивати навики дослідницької роботи з джерелами та об'єктивного аналізу історичних фактів;

4. виховувати патріотичні почуття й шанобливе ставлення до вітчизняної історії через призму сприйняття її прикрас і надмірної героїзації

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен знати:

1. об'єкт, предмет, мету і завдання курсу;

2. історіографічну та джерельну базу військово-політичної історії XVIII - XX століття;

3. вузлові проблеми військової історії України XVIII - XX століття;

вміти:

1. самостійно поглиблювати знання в рамках дисципліни шляхом пошуку її опрацювання нової інформації з використання засобів технічної інформації;

2. робити самостійні науково-обгрунтовані висновки з вивченої проблемитики;

Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Чорний Олександр Васильович

Москальчук Катерина Віталіївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Військово-політична історія України XVIII - XX століття " викладачГрафік навчання

День тижня пара за розкладом / аудиторія
Понеділок 4 пара
Вівторок 4 пара

Змістовий модуль 1

Проблеми військово-політичної історії України XVIII - початку ХХ століття

Тема 1. Українське питання в російсько-турецьких війнах.

Тема 2. Українське питання в міждержавних відносинах Російської імперії та Речі Посполитої у XVIII столітті.

Тема 3. Колонізація Північного Причорномор'я та Криму Російською імперією в середині - другій половині XVIII століття.

Тема 4. Участь українського народу в зовнішньополітичних військових акціях Російської імперії першої половини ХІХ століття.

Тема 5. Українське національне відродження (кінець XVIII - початок ХХ століття).

Змістовий модуль 2

Військова та політична історія України 1917 - 1991 рр.

Тема 6. Кордони українських земель у роки боротьби за українську державність.

Тема 7. Кордони УСРР-УРСР у 1921 - 1939 роках.

Тема 8. Українське питання у міждержавних стосунках напередодні та по закінченню Другої світової війни.

Тема 9. Встановлення державного кордону незалежної держави Україна.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Проблеми військово-політичної історії України ХVІІІ – початку ХХ століття.

Теоретичний матеріал

Лекція №1 УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІЙНАХ ХVІІІ СТОЛІТТЯ

Лекція №2 УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У ХVІІІ СТОЛІТТІ

Лекція №3 КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ТА КРИМУ РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ В СЕРЕДИНІ – ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТОЛІТТЯ

Лекція №4 УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ВІЙСЬКОВИХ АКЦІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Лекція №5 УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ(КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Практичні завдання

Підготовка до семінарського заняття з курсу “Військово-політична історія України ХVІІІ – ХХ століття” передбачає написання студентами індивідуальної науково-дослідної роботи з переліку тем, що подаються до кожної теми семінарського заняття. На кожне семінарське заняття таку роботу готують 1 – 2 студенти з групи (кількість ІНДР визначає викладач). При цьому вони завчасно повідомляють тему роботи. Тоді коли 1 – 2 студенти готують ІНДР, всі інші студенти групи готуються усно по цих же темах. На семінарському занятті студенти захищають свої ВНДР (40-50 хвилин), після чого йде обговорення представлених на захист робіт. Ті студенти, які не готували ІНДР задають питання, дискутують, з’ясовують незрозуміле і т.д. Вимоги до ІНДР:

 • Обсяг 25-30 сторінок друкованого тексту;
 • Чіткий та структорований план роботи;
 • Актуалізація теми;
 • Огляд історіографії;
 • Детальний розгляд проблеми з попередніми висновками й узагальненнями;
 • Підсумкові аналітичні висновки;
 • Список джерел та літератури (20-25 позицій)

Вдалий публічний захист оцінюється в 30 балів, оформлення ІНДР – в 10 балів, активність під час обговорення тем – у 10 балів (за всі 8 семінарських занять), самостійна робота – в 10 балів. Таким чином до екзамену студенти можуть набрати 60 балів.


Практична №1 УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІЙНАХ ХVІІІ СТОЛІТТЯ

Практична №2 УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У ХVІІІ СТОЛІТТІ

Практична №3 КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ТА КРИМУ РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ В СЕРЕДИНІ – ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТОЛІТТЯ

Практична №4 УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ВІЙСЬКОВИХ АКЦІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Практична №5 УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ(КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Змістовий модуль 2. Військова та політична історія України 1917 – 1991 рр.

Теоретичний матеріал

Лекція №6 КОРДОНИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У РОКИ БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ

Лекція №7 КОРДОНИ УСРР-УРСР У 1921 – 1939 РОКАХ

Лекція №8 УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У МІЖДЕРЖАВНИХ СТОСУНКАХ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПО ЗАКІНЧЕННЮ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Лекція №9 ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

Практичні завдання

Практична №6 КОРДОНИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У РОКИ БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ

Практична №7 КОРДОНИ УСРР-УРСР У 1921 – 1939 РОКАХ

Практична №8 УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У МІЖДЕРЖАВНИХ СТОСУНКАХ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПО ЗАКІНЧЕННЮ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Самостійна робота

САМОСТІЙНА РОБОТА З КУРСУ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХVІІІ – ХХ СТОЛІТТЯ

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року // Голос України. – 1991. – № 165.
 2. Багалей Д. И. Колонизация Новоросийского края и первые шаги его по пути культуры // Киевская старина. – 1889 – № 4. – С. 27 – 56.
 3. Багалей Д. И. Колонизация Новоросийского края и первые шаги его по пути культуры // Киевская старина. – 1889. – № 5-6. – С. 438 – 484.
 4. Багалей Д. И. Колонизация Новоросийского края и первые шаги его по пути культуры // Киевская старина. – 1889. – № 7. – С. 110 – 148.
 5. Бокій Н. М., Брайченко О. Д., Куценко Л. В. До джерел історії краю з найдавніших часів до кінцяXVIII ст. Навчальний посібник / Кіровоград, 1994 – 186 с.
 6. Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наукова думка, – 688 с.
 7. Гільденштедт Й.-А. Подорож Єлисаветградською провінцією 1774 року / Упорядник Пивовар А. В. – К.: Академперіодика, 2005. – 50 с.
 8. Голобуцький В. О. Запорозька Січ в останні часи свого існування. 1734 – 1775. – К.: АН Української РСР, 1961. – 415 с.
 9. Грицак Я. Й. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX-XX ст. – Київ : Генеза, 1996. – 360 с.
 10. Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – 224 с.
 11. Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – 224 с.
 12. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. – К., 1990.
 13. Дневные записки путешествия доктора академии наук адьюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства, 1768 и 1769 года. – СПб.: При Императорской академии наук, 177*. – 573 с.
 14. Дорошенко В. Українство в Росії: Новійші часи. – Відень : Союз визволення України, 1917. – 115 с.
 15. Кабузан В. М. Заселение Новороссии в ХVІІІ – первой половине ХІХ веков. – М.: Наука, 1976. – 308 с.
 16. Кизименко П. Пам’ять степів. Історичні нариси з минулого Кіровоградщини – Кіровоград: Мавік, 2003 – 246 с.; 31 іл.
 17. Козирєв В. К. Південна Україна у внутрішній політиці Російської імперії та СРСР (ХVІІІ – ХХ століття) / Джерела з історії Південної України. – Запоріжжя, 2002. – Т. ІІ. – 374 с.
 18. Неменський О. Б. “Чтобы быть Руси без Руси”. Украинство как национальный проект // Константин Крылов. Вопросы национализма : журнал научной и общественно-политической мысли. – Москва, 2011. – Вип. 5.
 19. Пашутин А. Н. Исторический очерк г. Елисаветграда. – Єлисаветград, 1897. – 175 с.
 20. Пивовар А. В. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003. – 336 с.
 21. Пірко В. Заселення Степової України в XVI – XVIII столітті. – Донецьк: Український Культурологічний Центр, 1998. – 124 с.
 22. Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Танцюри. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 488 с.
 23. Поліщук І. Ментальність українства: Політичний аспект // Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Український центр політичного менеджменту Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ : Інформаційно-видавниче підприємство “Поліс К”, 2001. – Вип. 1. – С. 86 – 92.
 24. Полонская-Василенко Н. Из истории Южной Украины в ХVІІІ веке. Заселение Новороссийской губернии (1764 – 1775) // Исторические записки. – 1942. – Вып.13. – С. 130 – 174.
 25. Полонська-Васеленко Н. Заселення Південної України в половині XVІІІ ст. (1734 – 1775). – Мюнхен, 1960. – Ч 2. – 186 с.
 26. Полонська-Василенко Н. Заселення Південної України в першій пол. XVIII ст. – Мюнхен, 1960. – Ч. 1. – 221 с.
 27. Посуньмо О. М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії. – Запороіжжя: РА “Тандем-У”, 1998. – 80 с.
 28. Сіткарьова О. В. З історії будівництва оборонних споруд в Україні військовим інженером Д. де Боскетом у середині XVIII ст. // Український історичний журнал. – 1998. – № 1. – С. 132 – 137.
 29. Скальковский А. О. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края, 1731-1823. – Одесса: Гор. типогр, 1836. – Ч.І. – 300 с.
 30. Скальковський А. О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького/Пер. з рос. Т. Завгородньої. – Дніпропетровськ: Січ, 1994. – 678 с.
 31. Соколов Г. Историческая и статисическая справка о военном городе Елисаветграде // ЗООИД. – Т.2 – Одеса, 1848. –С. 384 – 401.
 32. Тимофеенко В. И. Города Северного Причерноморья во второй половине ХVІІІ века. – К.: Наукова думка, 1984. – 220 с.
 33. Тищенко М. Форпости, митниці та карантини на західному пограниччю, в зв’язку з зовнішньою торгівлею України в XVIII віці // Історико-географічний збірник. – Т. 4. – 1931. – С. 37–107.
 34. Україна в Європі : контекст міжнародних відносин / за ред. А. І. Кудряченка. – К. : Фенікс, 2011. – 632 с.
 35. Україна в сучасному геополітичному просторі : теоретичний і прикладний аспекти / за ред. Ф. М. Рудича. – К. : МАУП, 2002. – 488 с.
 36. Україна на стародавніх картах. Середина XVII – друга половина XVIII століття: атлас репродукцій / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. – К.: ДНВП “Картографія”, 2009. – 224 с.
 37. Україна у ХХ столітті. 1900–2000. Зб. док. і матеріалів. – К., 2000.
 38. Шамрай С. До історії залюднення Степової України у ХVІІІ ст. (Крилівщина та Лизаветчина) // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – Кн. ХХІV. – К., 1929. – С. 207 – 302.
 39. Шишмарев В. Ф. Романские поселения на Юге России. – Л., 1975. – 248 с.
 40. Ястребов В. Архив крепости Святой Елизавети. // ЗООИД. – 1889. – Т. 15. – С. 548 – 593.

Допоміжна

 1. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ 1713 – 1776. – К., 1994. – 227 с.
 2. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734 – 1775. – К., 1998. – Т. І. – 696 с.
 3. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734 – 1775. – К., 2000. – Т. ІІ. – 750 с.
 4. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734 – 1775. – К., 2004. – Т. ІІІ. – 952 с.
 5. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734 – 1775. – К., 2006. – Т. ІV. – 888 с.
 6. Величко С. В. Літопис. Т. 1. / Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В Мишанич.– К., 1991. – 371 с.; Літопис. Т. 2. / Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич. – К., 1991. – 642 с.
 7. Ділова документація Гетьманщини XVIII століття. Збірник документів / Упорядник Л. Дубровіна. – К., 1993. – 392 с.
 8. Днепропетровску 200 лет. 1776-1976. Сборник документов и материалов / Сост. Б. Я. Бриккер, П. С. Гончарук, Л. П. Капкало, К. А. Козулина, Т. Е. Стороженко, Е. Г. Яременко. – К., 1976. – 508 с.
 9. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Переклад із староукраїнської Р. Г. Іванченка – К., 1992, — 192 с.
 10. Николаеву 200 лет. Сборник документов и материалов / Сост. И. А. Быченков, Л. С. Климова, Ш. С. Людковский, В. А. Миющенко, М. Е. Рукоманов, А. В. Серединский. – К., 1989. – 400 с.
 11. Описи Київського намісництва 70-80-х років XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / Ред. кол. П. С. Сохань (відп. ред.). – К., 1989. – 392 с.
 12. Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; Упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій; редкол. П. Сохань та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – 225 с.
 13. Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів / Упор. В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – 430 с.
 14. Севастополю 200 лет. 1783-1983. Сборник документов и материалов / Сост. Г. И. Ванеев, И. П. Кондранов, М. А. Коротков, Н. Н. Фомина. – К., 1983. – 416 с.
 15. Симферополю 200 лет. 1784 – 1984. Сборник документов и материалов / Сост. Л. И. Васильева, И. П. Кондранов, Л. П. Кравцова, М. В. Петровская, Л. Л. Сергиенко. – К., 1984. – 317 с.
 16. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918. – Київ-Філадельфія, 1995. – 494 с.
 17. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941- 1945. Документы и материалы. В 3 т. / Сост. Д. Ф. Григорович, К. М. Архипенко, П. И. Денисенко, П. Я. Добровольский, И. Я. Жученко, А. Н. Кобринская, В. В. Кузьменко, В. И. Кучер, Н. К. Лактионова, В. Н. Немятый, Л. В. Яковлева, Н. А. Буцко, И. К. Карпов, В. И. Ковалев, О. И. Штыволока, Т. Т. Гриценко, А. Н. Коваленко. – К., 1980. – Т. І. – 516 с.; Т. ІІ. – 509 с.; Т. ІІІ. – 408 с.
 18. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: [у 2 т.] / ред. кол.: В. А. Смолій, О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький та ін. – К., 1996 – 1997. – Т. І. – 591 с.; Т. ІІ. – 424 с.
 19. Універсали Богдана Хмельницького. 1648 – 1657 рр. – К., 1998. – 417 с.
 20. Херсону 200 лет. 1778-1978. Сборник документов и материалов / Сост. М. И. Бизер, Л. М. Бучинская, Л. В. Виноградова, Е. Я. Дьяченко, М. А. Емельянов, Е. С. Каминская, З. С. Орлова, В. С. Скорина, Л. Е. Соколова. – К., 1978. – 407 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.litipys.kiev.ua
 2. http://www.history.org.ua
 3. http://runivers.ru
 4. http://www.rsl.ru/

Карти

зліва

зліва

зліва

зліва