Навчальний курс "Імідж сучасного вчителя", ФПП,6 курс

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Імідж сучасного вчителя

Галузь знань: Педагогічна освіта. Спеціальність: 8.01010201 Початкова освіта, освітньо-професійний рівень: Магістр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: озброїти студентів знаннями про імідж учителя та способами його формування; розвивати бажання та вміння працювати над створенням особистісно-профсійного іміджу; формувати іміджеву компетентність у майбутніх учителів початкової школи

Завдання: .

 1. Показати роль іміджу в професійній діяльності вчителя.
 2. Ознайомити студентів з поняттям "особистісно-професійний імідж".
 3. Охарактеризувати компоненти індивідуального іміджу вчителя.
 4. Розкрити зміст іміджевих характеристик учителя.
 5. Озброїти студентів прийомами самоіміджування.
 6. Сформувати в студентів прагнення до вдосконалення іміджу


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • понятійний апарат проблеми;
 • класифікації та різновиди міджу;
 • складники індивідуального іміджу;
 • методи і прийоми ефективного самоіміджування


вміти:

 • створювати привабливий зовнішній вигляд;
 • ефективно здійснювати педагогічне спілкування;
 • регулювати власний психофізичний стан;
 • дотримуватись здорового способу життя;
 • застосовувати прийоми педагогічного менеджменту;
 • користуватись прийомами самоіміджування та самопрезентації


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Довга Тетяна Яківна

Учасники

Сторінка координування курсу "Імідж сучасного вчителя" викладач Користувач:TdovgaГрафік навчання

День консультації Група № пари Аудиторія
Вівторок 61 4 45
П’ятниця 62 4 45


Зміст навчання

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи іміджу

Тема 1. Імідж та іміджологія.

Імідж як соціально-педагогічне явище. Поняття іміджу. Виникнення і розвиток іміджології.

Іміджологія як наука. Зв’язок іміджологіі з іншими науками. Види і галузі іміджології. Педагогічна іміджологія.

Поняття, функції та структура іміджу. Типології та різновиди іміджу. Індивідуальний імідж та

його компоненти.Іміджеві характеристики особистості

Тема 2. Компоненти індивідуального іміджу вчителя.

Візуальний (габітарний) імідж. Зовнішній вигляд людини як основа візуального іміджу. Компоненти зовнішнього вигляду (фізичні характеристики та артефакти зовнішності). Поняття моди і стилю. Одяг, костюм і аксесуари. Різноманітність стилів сучасного одягу. Індивідуальний стиль в одязі сучасного вчителя. Костюм і гардероб учителя, вимоги до його комплектування. Культура зовнішнього вигляду вчителя.
Вербальний (мовленнєвий) імідж. Педагогічне спілкування як основа мовленнєвого іміджу. Форми педагогічного спілкування: монолог і діалог; переконування й навіювання. Стиль і моделі педагогічного спілкування. Формальне та неформальне спілкування. Різновиди педагогічного мовлення: усне й писемне, зовнішнє і внутрішнє. Показники мовлення: темп, інтонація, гучність, ритм, паузи, змістові наголоси, близькомовленнєві характеристики. Культура мовлення вчителя.
Невербальний (кінетичний, руховий) імідж. Кінетичне мовлення як основа невербального іміджу. Засоби невербальної комунікації: зовнішній вигляд, пантоміміка, міміка, екстралінгвістика та просодика, контакт очей, міжособистісний простір. Декодування вчителем невербальної інформації. Рухова та тілесна культура вчителя.

Змістовий модуль 2. Імідж як засіб професійно-педагогічної діяльності

Тема 3. Структурно-функціональні характеристики іміджу

Імідж і здоров’я. Поняття і види здоров’я. Потенціал здоров’я. Культура здоров’я. Сутність і складники здорового способу життя. Раціональний режим харчування. Оптимальний режим праці і відпочинку. Гігієна розумової праці. Режим оптимальної рухової активності. Професійне здоров’я вчителя. Взаємозв’язок іміджу і здоров’я вчителя.
Імідж і поведінка. Етика та етикет. З історії виникнення етикету. Види та підсистеми етикету. Принципи етикету. Педагогічний етикет. Етико-педагогічна поведінка. Стиль і манери етико-педагогічної поведінки. Етикетні ситуації в педагогічній діяльності. Взаємозв’язок іміджу та етикету. Іміджева поведінка вчителя.
Імідж і професія. Професійно-педагогічна діяльність. Специфіка педагогічної професії. Професійна деформація та професійне вигоряння. Творче самопочуття вчителя. Професійна майстерність та професіоналізм учителя. Особистісно-професійний імідж учителя як засіб професійної діяльності вчителя.
Імідж та самоменеджмент. Поняття менеджменту і самоменеджменту. Професійно-педагогічний самоменеджмент. Компетентність учителя в часі. Наукова організація педагогічної праці. Шляхи самовиховання та самовдосконалення вчителя. Імідж учителя як засіб професійної самореалізації.

Тема 4. Шляхи реалізації та вдосконалення іміджу

Організація шкільного середовища. Освітній простір та освітнє середовище. Стресовогенний та конфліктогенний характер шкільного середовища. Шкільний стрес та його різновиди, чинники дитячого стресу. Конфлікти в педагогічному процесі. Антистресове та безконфліктне шкільне середовище. Особистісно-професійний імідж як засіб гуманізації шкільного середовища.
Здоров’язбережувальна діяльність учителя. Проблема захворюваності та важковиховуваності школярів. Сутність здоров’язбережувальної, превентивної та коригувальної педагогічної діяльності. Здоров’язбережувальні педагогічні технології. Методи психолого-педагогічної терапії. Здоров’язбережувальна функція особистісно-професійного іміджу вчителя.
Педагогічний вплив та педагогічна взаємодія. Поняття педагогічного впливу та педагогічної взаємодії. Стиль і тактика педагогічної взаємодії. Педагогічний такт та педагогічна гнучкість. Іміджева позиція вчителя. Іміджевий вплив та іміджева взаємодія. Імідж як чинник успішної педагогічної взаємодії.
Іміджева діяльність та самоіміджування. Іміджева (іміджотворча та іміджоперетворювальна) діяльність учителя. Іміджування та самоіміджування. Техніки ефективного самоіміджування: техніка організації робочого простору; техніка догляду за зовнішнім виглядом; техніка саморегуляції психофізичного стану; техніка вдосконалення професійного мовлення; техніка продуктивного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями; техніка ефективної самопрезентації.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Теоретичні основи іміджу

Тема 1. Імідж та іміджологія

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Завдання для самостійної роботи з курсу "Імідж сучасного вчителя"


Тема 2. Компоненти індивідуального іміджу вчителя

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Змістовий модуль ІІ. Імідж як засіб професійно-педагогічної діяльності

Тема 3. Структурно-функціональні характеристики іміджу

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3

Практична №4

Практична №5

Тема 4. Шляхи реалізації та вдосконалення іміджу

Практичні завдання

Практична №6

Модуль ІІІ. Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання

ІНДЗ 1

Іміджеві характеристики вчителя

Створити словникову статтю на запропоновану тему (за вибором студента) і розмістити на власній сторінці у розділі "Мої роботи". 	
 1. Габітарний імідж
 2. Аудіальний імідж
 3. Ольфакторний імідж
 4. Мімічний імідж
 5. Кінестетичний імідж
 6. Тілесний імідж
 7. Середовищний імідж
 8. Імідж способу життя
 9. Предметний імідж
 10. Соціальний імідж
 11. Ментальний імідж
 12. Упредметнений імідж
 13. Поведінковий імідж
 14. Комунікативний імідж
 15. Мобільний імідж
 16. Інтернет-імідж
 17. Діловий імідж
 18. Професійний імідж

ІНДЗ 2

Мода в житті сучасного вчителя

Підготувати Вікі-статтю на тему "Ікони стилю ХХ століття" (за вибором студента) і розмістити на власній сторінці у розділі "Мої роботи".
 1. Королева Єлизавета II
 2. Брижит Бардо
 3. Лорен Беколл
 4. Грета Гарбо
 5. Катрін Деньов
 6. Марлен Дітрих
 7. Габріель Шанель
 8. Мерилін Монро
 9. Кетрін Хепберн
 10. Одрі Хепберн
 11. Грейс Келлі
 12. Жаклін Кеннеді
 13. Діана Спенсер
 14. Леслі Хорнбі (Твіггі)
 15. Едіт Седжвік
 16. Елізабет Тейлор
 17. Маргарет Тетчер
 18. Джина Лоллобриджи́да
 19. Софі Лоре́н
 20. Дже́йн Фо́нда

Галерея світлин "Ікони стилю ХХ століття"

Ресурси

Глосарій

Література до курсу "Імідж сучасного вчителя"

Інформаційні ресурси

 1. Імідж соціального педагога
 2. Імідж педагога
 3. Електронна наукова бібліотека
 4. Віртуальна бібліографічна довідка