Навчальний курс "Стилістика англійської мови" ( 4 курс)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Stylistics.JPG

Зміст

Назва курсу

Стилістика англійської мови


Галузь знань: 0203. Гуманітарні науки.

Напрям підготовки: 6.020303. Філологія*. Мова і література (англійська)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврМета та завдання навчального курсу

Text-analysis-1-1 (1).jpg

Мета курсу полягає в розвитку та формуванні в студентів вмінь і навичок правильно реалізувати мовно-стилістичні засоби в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях; розвивати навички і вміння інтерпретації мовних явищ різних рівнів, що несуть додаткову, конотативну інформацію, логічного, емоційного, естетичного, та іншу характеристику, розкривати імпліцитну інформацію, а також розвивати навички і вміння у студентів, розуміти глибинний ідейний і художній смисл, аналізувати текст як єдине художнє ціле, тобто зіставляти й ураховувати взаємодію всіх засобів художнього зображення в середині тексту, твору. Крім того, студенти повинні аналізувати, систематизувати, виділяти найбільш важливі явища в стилістиці, реферувати наукову лінгвістичну літературу, робити стилістичний аналіз із врахуванням набутих теоретичних знань із стилістики. Мета курсу полягає також у підвищенні загальної культури, у розвитку навичок вдумливого читання, у розвитку художнього смаку та вміння добре й виразно говорити і писати, у розвитку критичного мислення.


Завдання вивчення дисципліни:

1. Формувати вміння та навички розуміння й адекватного тлумачення тексту, твору, використовуючи стилістичні засоби та прийоми для підтвердження власних думок, міркувань, висновків тощо.

2. Удосконалювати комплексне сприйняття окремих елементів художнього твору й текстів різних стилів і жанрів, ураховувати вплив лінгвального й екстралінгвального контекстів, граматичні особливості побудови.

3. Зосереджувати увагу на стилістичних, емоційних, експресивних конотаціях слів, виразів та значущості вживання слів з рідкісними, архаїчними або спеціальними значеннями.

4. Розвивати вміння розпізнавати ставлення автора до подій, образів твору, відчувати підтекст, глибинний зміст твору, самостійно робити висновки.

5. Розглядати кожен елемент не ізольовано, а в його зв’язках і відношеннях з іншими елементами, із всією структурою художнього твору; враховувати синтагматичні та парадигматичні зв’язки підчас аналізу.

6. Виявляти функціональні зв’язки елементів тексту по відношенню до ідейно-художньої єдності твору (аналіз форми та субстанції змісту).

7. Визначати лінгвістичну природу стилістичних засобів мови в їх системі, функціональні можливості цих засобів, аналізувати та виявляти характерні риси функціональних стилів сучасної англійської мови.

8. Ознайомлювати студентів із сучасними дослідженнями з основних проблем лінгвістичної стилістики сучасної англійської мови в нашій країні та зарубіжних країн, з різними методами стилістичних досліджень, розкривати закономірності стилістичної норми на всіх рівнях.

Text analysis.jpg

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: характерні риси функціональних стилів сучасної англійської мови, визначення стилістичних засобів і прийомів, їх лінгвістичні особливості, функції, прізвища науковців, що займалися проблемою, яка розглядається;

вміти: ґрунтовно і комплексно аналізувати мовно-стилістичні особливості текстів різних функціональних стилів за відповідною схемою, глибоко розуміти смисл художнього твору, визначати його основні елементи (тему, просторові показники, точку зору, сюжет, ідею, імплікацію), здійснювати повний стилістичний аналіз основних персонажів твору, правильно тлумачити конотативне / символічне значення лексичних одиниць тексту, визначати функції мовних засобів і прийомів, ілюструвати відповідь прикладами, робити релевантні висновки-узагальнення.

Автор (автори) курсу

Кібальнікова Тетяна Володимирівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Стилістика англійської мови"Графік навчання

Структура навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. General Notes on Style and Stylistics. Functional Styles of the English Language (4 години)

Тема 1: Functional styles of the English language (2 години)

Тема 2: Functional styles of the English language (2 години)


Змістовий модуль 2. Lexical Stylistics (4 години)

Тема 1: The word and its meanings. Interrelation of direct and figurative meanings of the word (2 години)

Тема 2: Lexical expressive means and stylistic devices (2 години)


Змістовий модуль 3. Stylistic Grammar (6 годин)

Тема 1: Syntactic expressive means and stylistic devices (2 години)

Тема 2: Transposition of syntactic structures. Syntax of macro-text (2 години)

Тема 3 : Transposition on the morphological level (2 години)


Змістовий модуль 4. Context. Types of Foregrounding. Phono-Graphical Level (2 години)

Тема 1: Stylistic function. Types of foregrounding (2 години)

Зміст курсу

Змістовий модуль І. General Notes on Style and Stylistics. Functional Styles of the English Language

Тема 1. Functional styles of the English language

1. The subject and tasks of stylistics; kinds of stylistics.

2. The problem of the styles of the language; the notions of the “substyle”, “register” “discourse”.

3. Differential features of styles.

4. The classification of styles of the English language.

5. Scientific style, its communicative aim, lexical, syntactic, stylistic peculiarities.

6. Publicistic style, its communicative aim, lexical, syntactic, stylistic peculiarities.


Тема 2. Functional styles of the English language

1. The style of official documents, its communicative aim, lexical, syntactic, stylistic peculiarities.

2. Newspaper style, its communicative aim, classification, lexical, syntactic, stylistic peculiarities.

3. Kinds of newspaper articles: hard news articles, feature stories, opinion articles.

4. Belles-lettres style, its variants and peculiarities.

5. Colloquial style, its lexical, syntactic, stylistic peculiarities.


Теоретичний матеріал

Лекції №1-2

Практичні завдання

Практична №1-2

Змістовий модуль ІІ. Lexical Stylistics

Тема 1. The word and its meanings. Interrelation of direct and figurative meanings of the word

1. The word and its meaning. Connotative meanings of the word.

2. The word and image. Interrelation of direct and figurative meanings of the word:

a) metaphor, its types; personification; synaesthesia; metaphor and simile;

b) metonymy. Syntactic and semantic differences of metonymy & metaphor.

3. Antonomasia, its functions.

4. Irony, its peculiarities and functions.

Тема 2. Lexical expressive means and stylistic devices

1. Epithets, their classification.

2. Partially marked structures. Oxymoron.

3. Periphrasis, its types; euphemistic periphrasis.

4. Hyperbole. Litotes. Meiosis.

5. Zeugma; the pun.

6. Stylistic usage of phraseological units.


Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №3-4

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІІ. Stylistic Grammar

Тема 1. Syntactic expressive means and stylistic devices

1. Stylistic relevance of the length and the structure of the sentence.

2. The Word Order as a factor of style.

3. Inversion and its types. Detachment. Parcellation.

4. Types of syntactic repetitions, parallelism, chiasmus.

5. Polysyndoton, its functions.

Тема 2. Transposition of syntactic structures. Syntax of macro-text

1. Transposition of syntactic structures: a) rhetorical questions.

2. Syntactic means of compression: a) one-member sentences; b) ellipsis; c) aposiopesis; d) suspense; e) asyndeton.

3. Syntax of a macro-text: a) the paragraph and the SPU; b) peculiarities of the types of narration.

4. Antithesis.

5. Climax, anticlimax.

Тема 3. Transposition on the morphological level

1. Stylistic functions of the noun.

2. Stylistic functions of the article.

3. Stylistic functions of adjectives; substantivization as a factor of style.

4. Stylistic functions of the pronoun.

5. Stylistic functions of the verb, the adverb.


Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Практична №5-7

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІV. Context. Types of Foregrounding. Phono-Graphical Level

Тема 1. Stylistic function. Types of foregrounding.

1. Stylistic function.

2. Context. Micro-, macro-, megacontext. Stylistic context.

3. Types of foregrounding: a) convergence; b) coupling; c) defeated expectancy; d) strong position.


Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Практична №8


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – M.: Флинта, Наука, 2002. – 384 с.

2. Мороховский А. Н. и др. Стилистика английского языка – К..: Выща школа, 1991. – 271 с.

3. Galperin I. R. Stylistics. – M.: Vyssaja Skola, 1981. – 334 c.

4. Kukharenko V. A. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 160 с.

5. Паращук В. Ю та ін. Reading and Analyzing English Texts. – Кіровоград, 2004. – 201 с.

6. Арнольд И. В. Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста // ИЯШ. – 1978. – №4. – С. 23-31.


Допоміжна

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.

2.Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.:Наука, 1975. - 340 с.

3. Гальперин И. Р. Информативность единиц языка. – М.:Высшая школа, 1971. – 171 с.

4. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования.– М.:Наука, 1981.–139 с.

5. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 224 с.

6. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.

7. Загнітко А. Лінгвістика тексту: Навчальний посібник. – Донецьк: Дон НУ, 2003. – 158с

8. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. – Л.:Просвещение, 1979. – 327 с.

9. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. – Л.:Просвещение, 1972. – 271 с.

10. Миловидов В.А. От семиотики текста к семиотике дискурса: Пособие по спецкурсу. – Тверь: Тверской гос. ун-т, Ин-т «Открітое общество» (Фонд Сороса), 2000. – 93 с.

11. Пелевина Н. Ф.Стилистический анализ художественного текста. – Л.:Просвещение, 1980. – 271 с.

12. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. – М.: Высшая школа, 1990. – 342 с.

13. Реферовская Е. А. Лингвистические исследования структуры текста. – Л.:Наука, 1983. – 215 с.

14. Семенець О.О. Синергетика поетичного слова. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2004. – 338 с.

15. Слухай (Молотаева) Н.В. Художественный образ в зеркале мифа этноса: М.Лермонтов, Т. Шевченко. – К.: 1995. – 486 с.

16. Степанов Ю.С. Семиотика. – М.:Наука, 1971. – 146 с.

17. Страшнов С.Л. Анализ поэтического произведения в жанровом аспекте. Учебное пособие. – Иваново: ИГУ, 1983. – 92 с.

18. Тураева З. Я. Лингвистика текста. – М.:Наука , 1986. – 312 с.

19. Теория метафоры. – М.: 1990

20. Leech J. Linguistic Guide to English Poetry. – London & Harlow: Longman & Green & Co. Ltd , 1969. – 237 p.

21. Joos Martin. The Styles of the Five Clocks. Language Introductory readings. Second Ed. – N.Y.: St.Martin’s Press, 1977. – 415 p.

22. Woodward T. Models and Metaphors in Language Teaching. – N.Y.: Oxford Univ. Pess,1995. – P. 115-134.

Інформаційні ресурси

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Stylistics_(field_of_study)
  2. http://www.britannica.com/science/stylistics
  3. https://www.llas.ac.uk/resources/gpg/2755
  4. http://www.myenglishpages.com/site_php_files/writing-stylistics.php
  5. http://literarydevices.net/