Навчальний курс "Історія української літератури Х - XVIII ст. (давня література)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Історія української літератури Х - XVIII ст. (давня література)

Білоус ІУЛ.jpg
Шевчук. Муза Роксоланська Т.1.jpg
Шевчук. Муза Роксоланська Т.2.jpg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета

Враховуючи останні досягнення української медієвістики, історичної та філософської наук, домогтися засвоєння знань про давню українську літературу, намагаючись якнайповніше висвітлити її періоди, напрями, стилі, жанри та засувати роль знакових постатей у тогочасному літературному процесі.

Завдання

• розкрити сутність культурно-історичних феноменів давнього письменства, акцентуючи на визначних його пам’ятках; • простежити загальні закономірності й логіку розвитку літературного процесу Х–ХVІІІ століть; • навчити студентів читати, коментувати та аналізувати пам’ятки давньої літератури; • визначити місце давнього українського письменства епох Середньовіччя, Ренесансу та Бароко в контексті західноєвропейських літератур


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

– об’єкт та предмет дисципліни, її основні розділи, термінологію; – історію розвитку світової та вітчизняної медієвістики; – періодизацію давньої літератури; – головні історичні події; – тексти, передбачені програмою; – основні поетичні характеристики Середньовіччя, Ренесансу, Бароко.


вміти:

– робити аналіз художніх текстів давньої літератури; – визначати функціональну роль художніх засобів у тексті; – творчо застосовувати знання з інших наук (психологія, філософія, вступ до літературознавства та ін.) під час вивчення цього курсу; – формувати культуру ведення дискусії; – користуватися довідковими матеріалами, зокрема літературними енциклопедіями та словниками; – опрацьовувати літературознавчі студії.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Користувач: Таран Олег Іванович


Учасники

Група 11-1, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Андронатій Павло Іванович, Отримати консультацію

Група 11-1, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Андронатій Павло Іванович, Отримати консультацію


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Література Середньовіччя
Вступ. Вивчення історії української літератури розпочинається курсом «Давньої української літератури». Він надзвичайно важливий для майбутнього вчителя-словесника, оскільки має на меті осмислити витоки становлення і формування початкового етапу вітчизняної літератури та простежити її еволюцію протягом наступних століть. Давня література, як самобутнє культурно-історичне явище, розвивалася в нерозривному зв'язку із життям своєї епохи, несучи читачеві цінну інформацію про світогляд, естетичні уподобання, побут та життя наших предків протягом восьми століть.

Тема 1. Завдання курсу історії української літератури IX–XVІII століть. Питання періодизації давньої української літератури.

Тема 2. Писемність і література на Русі до прийняття християнства. «Велесова книга». Значення прийняття християнства для суспільно-політичного і культурного розвитку Київської Русі.

Тема 3. Загальна характеристика перекладної літератури епохи Київської Русі, її значення та місце в розвитку давньоруського письменства. Біблія як пам’ятка культури й історичний документ. Історія українських перекладів Біблії. Апокрифи. Характеристика жанру. Мотиви та художні особливості. Перекладна агіографічна література, її види. Жанрово-композиційні та художні особливості.

Тема 4. Оригінальна література Київської Русі. Жанр літопису в літературі епохи Київської Русі. «Повість врем’яних літ», Київський та Галицько-Волинський літописи. «Повчання» Володимира Мономаха: композиція, ідейно-змістові домінанти. Ораторська проза Київської Русі. Житійна література Київської Русі: жанрово-стильові особливості пам’ятки. Києво-Печерський патерик.

Тема 5. «Слово о полку Ігоревім». Історія відкриття й видання. Проблема авторства. Історична основа. Ідейно-тематичний зміст. Жанрова особливість. Образна система. Зв’язок з народною творчістю.

Змістовий модуль 2

Література Ренесансу та Бароко

Тема 1. Особливості розвитку української літератури XIV – першої половини XVI ст. Латиномовна творчість.

Тема 2. Полемічна література. Загальна характеристика літератури періоду другої половини XVI – першої половини XVII ст. Причини виникнення та загальна характеристика полемічної літератури. Жанр послання. Іван Вишенський і його епоха, загальна характеристика творчості. Твори І. Вишенського, написані до Берестейської унії («Писаніє до всіх обще в Лядській землі живущих» та ін.) та після («Писаніє к утекшим от православной віри єпископам»). Мелетій Смотрицький: віхи життя та загальна характеристика творчості.

Тема 3. Початок книжного віршування (кінець XVI – початок XVII ст.). Панегірики. Історичні вірші. Побутово-моралістичні вірші.

Тема 4. Витоки шкільної драми в українській літературі. Інтермедії до драми Я. Гаватовича. Джерела тем, сюжетів і образів. Український вертеп. Загальна характеристика вертепної драми.

Тема 5. Бароко як явище в українській літературі XVII–XVIII століть. Іван Величковський – представник «курйозного» віршування. Творчість Климентія Зіновієва як джерело народознавства. Демократичні мотиви у віршах Климентія Зіновієва.

Тема 6. Основні риси драматургії другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. Тематичні групи шкільних драм. Драма «Олексій чоловік божий» – зразок міраклі. Драма «Слово про збурення пекла» – зразок мораліте. Трагікомедія Ф. Прокоповича «Володимир». Ф.Прокопович як громадський і культурний діяч.

Тема 7. Мемуарно-історична проза кінця XVII – початку XVIII ст. Загальна характеристика. Літопис Самовидця. Літопис Григорія Граб’янки. Літопис Самійла Велична. Історія Русів.

Тема 8. Лірика XVIII ст.: основні тематичні групи віршів. Громадянська лірика XVIII ст. «Піснь о світі» О. Падальського. Творчість Івана Мазепи. Загальна характеристика. Семен Климовський. Загальна характеристика творчості. Творчість мандрівних дяків. Загальна характеристика. Бурлеск і травестія як спосіб художнього освоєння дійсності.

Тема 9. Життя, філософія та літературна творчість Г. Сковороди. Основні мотиви й образи збірки Г. Сковороди «Сад божественних пісень». Глибокий ліризм, народнопісенний характер поезій. Збірка Г. Сковороди «Басні Харківські». Ідея «сродцої праці». Мова художніх творів Г. Сковороди. Значення творчості Г. Сковороди.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Література Середньовіччя

Тема 1. Завдання курсу історії української літератури IX–XVІII століть. Питання періодизації давньої української літератури

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1


Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

Довідкова література:

Тексти:

Допоміжна

Інформаційні ресурси

---