Навчальний курс «Каталоги»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Каталоги

Beliye-catalogi.jpg

Галузь знань 0203. Гуманітарні науки ОПР бакалавр Напрям підготовки/спеціальність 6.020303. Філологія. Українська мова і література Спеціалізація шкільне бібліотекознавство

Факультет філології та журналістики


Мета та завдання навчального курсу

Katalogi g.jpg

Мета курсу познайомити студентів із теоретичними відомостями ведення бібліотечних каталогів та допомогти усвідомити й систематизувати бібліографічні знання; навчити майбутніх шкільних бібліотекарів практично працювати з каталогами: складати, вести, редагувати, визначати їх якість; навчити пропагувати наявну в бібліотеках літературу та допомагати читачам у самостійному доборі книг; навчити студентів шукати необхідну інформацію в електронному каталогові; познайомити з типовими документами про систему каталогів.

Завдання: в теоретичному аспекті зводиться до з’ясування й засвоєння основних понять курсу, засвоєння термінології даної науки, теоретичних положень про значення та організацію каталогів, бібліотечний опис, ведення абеткових і систематичних каталогів, види систематичних класифікацій (в т.ч. ББК і УДК), принципи та методику складання абетково-предметного покажчика та роботу з каталогами й визначення їх якості; правила користування електронним каталогом та принципи пошуку інформації в ньому, а також до вивчення типових положень та інших документів про систему каталогів. у практичному аспекті завдання курсу пов’язані з виробленням стійких умінь та навичок правильно використовувати теоретичні знання з курсу; опанування навичок застосування термінології, закріплення навичок опрацювання наукової та спеціальної літератури; умінням правильно користуватися бібліотечними каталогами, вміти працювати з ними – складати, вести, редагувати, визначати їх якість; користуватися бібліотечно-бібліографічними класифікаціями; вміти заповнювати каталожну картку та писати бібліотечним почерком; розставляти картки та відшукувати їх; шукати потрібну інформацію в електронному каталозі; допомагати читачам у користуванні каталогами, а також умінням організовувати каталоги в бібліотеках різних типів.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • основні терміни та поняття курсу;
 • сучасний стан та організацію каталогів;
 • види каталогів та особливості їх ведення;
 • бібліотечно-бібліографічні класифікації;
 • правила визначення якості каталогів та ефективності їх використання.


вміти:

 • досконало володіти стійкими вміннями та навичками правильно використовувати знання з курсу;
 • закріпити навички опрацювання наукової та спеціальної літератури;
 • уміти правильно користуватися бібліотечними каталогами;
 • уміти працювати з каталогами – складати, вести, редагувати, визначати їх якість;
 • користуватися бібліотечно-бібліографічними класифікаціями;
 • заповнювати каталожну картку та писати бібліотечним почерком;
 • розставляти картки та відшукувати їх;
 • шукати потрібну інформацію в електронному каталозі;
 • допомагати читачам у користуванні каталогами;
 • організовувати каталоги в бібліотеках різних типів.
 • застосовувати фахову термінологію в різноманітних процесах майбутньої професійної діяльності.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Гуцул Лариса Іванівна

день консультацій час консультацій аудиторія
понеділок 4 пара 404

Учасники

Сторінка координування курсу "Каталоги" викладач Гуцул Лариса Іванівна
Графік навчання

Змістовий модуль 1. Бібліотечні каталоги, бібліографічний опис та бібліотечно-бібліографічна класифікація

Тема 1. Бібліотечні каталоги, їх значення та типологія

Тема 2. Функції каталогів. Формування системи каталогів і картотек

Тема 3. Організація каталогів

Тема 4. Бібліотечні каталоги, їх значення та типологія

Тема 5. Бібліотечно-бібліографічна класифікація

Змістовий модуль 2. Ведення різних типів каталогів та робота з каталогами

Тема 6. Ведення абеткових каталогів

Тема 7. Електронний каталог

Тема 8. Ведення систематичних каталогів

Тема 9. Предметизація документів як метод їхньої бібліотечно-бібліографічної обробки

Тема 10. Робота з каталогами у бібліотеці та визначення якості каталогів і ефективності їх використання


Зміст курсу

Katalogi-reytingi.jpg

Змістовий модуль 1. Бібліотечні каталоги, бібліографічний опис та бібліотечно-бібліографічна класифікація

Тема 1. Бібліотечні каталоги, їх значення та типологія

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Самостійна робота №3

Тема 2. Функції каталогів. Формування системи каталогів і картотек

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3

Практична №4

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Організація каталогів

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 4. Бібліотечні каталоги, їх значення та типологія

0001-001-Nashi-pomoschniki-entsiklopedii-spravochniki-slovari.png

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 5. Бібліотечно-бібліографічна класифікація

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2Змістовий модуль 2. Ведення різних типів каталогів та робота з каталогами

Images katalog.png

Тема 6. Ведення абеткових каталогів

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 7. Електронний каталог

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 8. Ведення систематичних каталогів

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 9. Предметизація документів як метод їхньої бібліотечно-бібліографічної обробки

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 10. Робота з каталогами у бібліотеці та визначення якості каталогів і ефективності їх використання

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Глосарій

Глосарій до курсу «Каталоги»


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек. – Х.: Основа, 1993.
 2. Библиотековедение: Общий курс. – М., 1988.
 3. Буран В.Д., Довгопола О.П., Пупченко В.В. Бібліографія. Загальний курс. – К., 1984. – С.100-140, 152-156.
 4. Ванеев А.Н. Справочник библиотекаря. – М.: Книга, 2003.
 5. Вачевський М. Основи наукової інформації. – Дрогобич: Відродження, 1995.
 6. Вершинин А. Электронный каталог: проблемы и решения. – С.-Пет., 2007.
 7. Димидова Г.Н. Библиография. Общий курс. – М., 1991.
 8. Карачинська Е.Т., Удалова В.К. Бібліотечні каталоги. – Х.: Вид-во “Основа” при ХДУ, 1992.
 9. Каталоги. Состояние и тенденции развития. – М.: Книга, 1980.
 10. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів. – К., 2006.
 11. Моргенштейн И.Г., Уткин Б.Т. Занимательная библиография. – 1987.
 12. Моргенштерн И.Г. Информационное общество: учеб.пособие / И.Г. Моргенштейн. – Челябинск, 1996.
 13. Работа с читателями: Учебник / Под ред..В.Сахарова. – М.: 1981.
 14. Слободяник М.С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій. – К., 1995.
 15. Сокальський О., Туров В. Організація алфавітного і самостійного каталогів у масових бібліотеках. – Державне видавництво політичної літератури УРСР: К., 1959.
 16. Сокальський О.С. Бібліотечні фонди і каталоги. – К.: Вища школа, 1971. – С.18-26.
 17. Справочник библиотекаря. – М.: Книга, 1985.
 18. Сукиасян Э. Р. Библиотечные каталоги. – М.– 2001.
 19. Сукіасян Е.Р. Бібліотечні каталоги: методичні матеріали. – М.: ИПО Профвид. – 2001.
 20. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – 2-е вид. – К.: Наша культура і наука, 2006.
 21. Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура й наука, 2003.
 22. Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі: Організація, ведення й редагування: Методичні рекомендації /за заг. ред. І.Г.Лобановської. – К., 2006.
 23. Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства. – К., 2004

Допоміжна

 1. Автоматизация информационного сопровождения целевых комплексных научно-технических программ / А.Н.Курбатов. – М., 1985. – 55с.
 2. Амельченко Ю. Менеджмент інформаційних електронних ресурсів з питань євроінтеграцій в Одеській ОУНБ ім.М.Грушевського // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С.24-25.
 3. Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів // Бібліотечна планета. – 2007. – 2007. – № 4. – С.14-20.
 4. Балацкая Н.М. Краеведческая работа библиотек: достижения и проблемы / Н.М.Балацкая // Библиотечное краеведение в развитии провинциальной культуры России: Материалы Всерос.науч.конф., посвят. 100-летию со дня рождения Г.Ф.Чудовой, Киров, 17-19 нояб. 2004. – Киров., 2004. – С.5-11.
 5. Бейліс Л.І. Актуальні аспекти бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва в Україні. – К.: 1993. – с.14-19.
 6. Березнюк Л.І.Електронні каталоги – проблеми створення і ведення // Шкільна бібліотека. – 2007. – № 11. – С.54.
 7. "Бібліотека + сім’я = я» / Бердян. дит. б-ка ім. А.Гайдара. – Бердянськ, 2000. – 3с.
 8. Библиотечное влияние на организацию содержательного досуга семьи // Луганская ОДБ, Сост.Т.Пушеая. – Луганск, 1999. – 6с.
 9. Браскман М.А., Бронштейн А.П. Составление библиографических пособий. – М., 1964. – С.85.
 10. Бургін М.С. Структурний рівень природи: досягнення абсолюту. – К.: Знання, 1996.
 11. Бургин М.С. Алгоритмический подход в динамической теории информации // Доклады РАН. ¬ 1995. – Т.342, № 1. – С.7-10.
 12. Васильєва О. Нові форми інформаційного обслуговування. – бібліотек // Вісник книжкової палати України. –. 1999. – № 9. – С.20-21.
 13. Гиляревский Р.С. Развитие современных принципов книгописания. – М., 1962. 115с.
 14. Грабар Н.Г. Суттєві цінності бібліотек ВНЗ: реалії та перспективи / Н.Г.Грабар // ВКП. – 2006. – № 8. – С.12-15.
 15. Грабар Н.Г., Жукова В.П. Життєва потреба розвитку професії / Н.Г.Грабар, В.П.Жукова // ВКП. – 2007. – № 9. – С.27-30.
 16. Давидова Л. Бібліотечні каталоги // Шкільна бібліотека. – К.- 2003. – № 10.
 17. Езова С.А. Библиотека – центр человеческого общения / С.А.Езова // Библиотековедение. – 2006. – № 11. – С.123-125.
 18. Жабко Е.Д. Интернет как середа віртуального общения / Е.Д.Жабко // Библиотековедение. – 2003. – № 4. –С.45-50.
 19. Жукова Т.Д. Профессиональное сознание библиотекаря: теоретический аналіз проблемі / Т.Д.Жукова // Школьная б-ка. – 2007. – 34. – С.17-26.
 20. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (16.III. 2000р.).
 21. Захаров А., Козлова Е. Проблемы информационного обслуживания ученых в централизованной библиотечной системе РАН // Бібліотечний вісник. – 2001. - № 5. – С.2-5.
 22. Книжкова палата в рік свого ювілею // Вісник Книжкової палати. – 2000. - № 1. – С.6-7.
 23. Колосай Л. Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів // Шкільний світ. – 2001. – березень (10).
 24. Копанєва В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 5. – С.3-10.
 25. Краєзнавча діяльність бібліотек: Метод. посіб./ Держ.іст. б-ка України. Підгот.: В.П.Кисельова та ін..: Наук.ред.Н.М.Кушнаренко. – К.: ТОВ «ЛК і Мейкер»: ТОВ «Ніка-Принт», 2002. – 208 с.
 26. Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство – стратегія розвитку теорії і практики в умовах електронного середовища / Н.М.Кушнаренко // Вісн.Харк.держ.акад.культури. – 2004. – Вип.12-13. – С.151-158.
 27. Ланкастер Ф. Информационно-поисковые системы. – М.: Мир, 1972.
 28. Мельник Л. Бібліотечне обслуговування сьогодні: тенденції і проблеми //Вісник книжкової палати України. – 1999. - № 9. – С.4-6.
 29. Методична розробка з домашнього читання. // Зап.: ЗДУ, 2000. – 92с.
 30. Мухітдінова Л.Класифікаційні системи в Україні: коротка історія (1917-1996) // Вісник книжкової палати. – 1996. – № 4. – С.10.
 31. Никифоровская Н.А. К вопросу о сближении каталогизационного и библиографического описаний. – Сов.Библиография, 1965. – № 1. – С.3-13.
 32. Остапова І. Електронна книга і традиційна книжкова культура // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 5. – С.38-45.
 33. Подоляка В.Д. Організація книжкових фондів і каталогів // Шкільна бібліотека. – 2007. – № 11. – С.55.
 34. Приходько А., Трухан Н. Розроблення традиційних карткових каталогів видань // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 10, с.25-26.
 35. Петренко Н. Еталон УДК в Україні: останній етап перед випуском у світ // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 3. – С.10-11.
 36. Савіна З.І. Сучасний читач та тенденції читання в Україні // Бібліотечна планета. – 2001. – № 1. – С.9-10.
 37. Селиверстова Е.Т. О функціях библиотек / Е.Т.Селиверства // Б-ка. – 1992. – № 1. – С.27-29.
 38. Сербін О. Система десяткової класифікації українською мовою: Історія та структурний аналіз // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 9. – С.18-21; № 10. – С.19-22.
 39. Сімейне читання: душа і книга / Крим.респ.дит.б-ка; Склад.О.К.Оскіна. – Сімферополь, 2000. – 14с.
 40. Ситник Г. Формування системи бібліотечно-бібліографічних знань школярів // Шкільний світ. – 2000. – лютий (№ 3).
 41. Ситник Г. Систематичний каталог // Шкільний світ. – 2000. – січень (№1).
 42. Слободяник М. Електронний фонд бібліотеки ВНЗ: постановка проблеми // Освіта України. – 2004. – 8 червня. – С.10.
 43. Слободяник М.С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій. – К., 1995. – 268с.
 44. Сукіасян Е.Р.Алфавітні каталоги – механізм своєчасного отримання інформації // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 5. – С.50-51.
 45. Таблиці бібліотечної класифікації для масових бібліотек // за ред. З.М. Амбарцумян. – Х. Ред.вид. від Кн. палати УРСР 1971.
 46. Тихомирова И. Наши дети стали ближе к книге // Библиотечная газета. – 2002. – № 15. С.3.
 47. Ткачук Л. Віртуальна виставка: нова послуга бібліотеки // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 11. – С.36-38.
 48. Ткаченко Л. Автоматизація і комп’ютеризація – наступний етап розвитку державної науково-педагогічної бібліотеки України // Освіта України. – 2002. – 7 червня. – С.4.
 49. Трубина Е.И. Краеведческие ресурсы на сайтах библиотек / Е.И.Трубина // Библиография. – 2004. – № 1. – С.3-11.
 50. Рогова П. Мережа освітянських бібліотек: соціальне призначення і функції // Шкільний світ. – 2001. – № 48. – С.3.
 51. Рогова П.І. Соціальне призначення і функції освітянських бібліотек // Бібліотечна планета. – 2001. – № 1. – С.26-29.
 52. Розробка питань бібліотечно-бібліографічної класифікації // Стрішенець Н. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка / НАН України. Нац. б-ка ім. В. Вернадського. – К., 1997. – С.32-34.
 53. Удалова В. До публікації україномовних таблиць Універсальної десяткової класифікації // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 11. – С.13-14.
 54. Універсальна десяткова класифікація: У двох КН. – КН. 1. Таблиці: Пер. з англ./ Голов. ред. М.І.Сенченко; UDC Consortium, КН. палата України. – К., 2000. – 932 с.
 55. Хімчук О. Шкільна бібілотека і бібліотечні технології // Шкільний світ. – 1999. – № 19 (жовтень).
 56. Чабан І.А. Сучасний бібліотекар в умовах автоматизації технології обслуговування читачів // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. – К., 2003. – Вип.11. – С.26-36.
 57. Чачко А.С. Бібліотекарі в інформаційному суспільстві не проблема, а реальність / А.С.Чачко. – Вісн. Кн..палати. – 2001. – С.23-25.
 58. Чижкова Г.О. О систематических каталогах // Советское библиотековедение. – 1989. – № 3. – С.53.
 59. Шамралюк О.Л. Електронні бібліотеки – механізм своєчасного отримання інформації // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 5. – С.50-51.
 60. Шамурин Е.И. О применении англо-американской инструкции в русской библиографической практике. – Тр. Первого Всерос. Библиогр. Съезда. – М., 1926. – с.101.
 61. Штефан І.П. Універсальна десяткова класифікація (УДК) в культурно-історичному контексті України // Бібліографознавство: теорія і практика: Зб.наук, пр./ М-ВО культури і мистецтв України. Нац.парламент, б-ка України. КДІК. – К., 1997. – С.138-152.
 62. Шульженко С. Перенесення та альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 10. – С.28-29.
 63. Щукіна Т. Відроджуємо сімейні читання // Вісник Кн.палати. – 1999. – № 2. – С.9-10.
 64. Юному книголюбу: Словарь-справочник. – М., 1979.
 65. Яценко О. Система інформаційного забезпечення бібліографічної діяльності // Вісник книжкової палати України. – 1999. - № 10. – С.23-28.

Інформаційні ресурси

 1. Н.Кушнаренко, В.Сєдих. Яскрава постать Xарківської бібліотекознавчої школи.
 2. Кушнаренко H.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів
 3. В.В. Сєдих, Г.П. Терентьєва, В.К. Удалова. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові : навчальний посібник .Харків, ХДАК, 2003.
 4. Карачинська Е. Т., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги: (Навч. посібник). - X.:Основа, 1992. - 160 с.
 5. Антоненко І.П., Баркова О.В. Каталогізація електронних ресурсів : науково-методичний посібник / І.П. Антоненко, О.В. Баркова ; Нац. Б-ка України імені В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2007. – 115 c.
 6. Загорская Е.И. Бібліотечні каталоги і каталогізація у мінливому світі