Навчальний курс "Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) для студентів І курсу заочного відділення"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

"Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) для студентів І курсу заочного відділення"

Teachenengl2016.png

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

35.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська, німецька мови) спеціальність 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська, німецька мови)

Мета та завдання навчального курсу

Мета: формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції і здійсненні виховання, освіти і розвитку особистості студента в процесі навчання.

Завдання: розвиток студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань, розширення соціокультурної компетенції та розвиток системи мовленнєвих умінь та навичок з говоріння, читання, письма та аудіювання.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • систему англійських звуків, головних інтонаційних та ритмічних зразків, базову англійську фонологічну термінологію;
 • орфографію і правила читання літер і їх сполучень;
 • основні форми способу та часу англійського дієслова, форми узгодження англійського дієслова, головних категорій іменника, прикметника й прислівника, типів речень і функцій артикля через ;
 • мовленнєві формули і лексичний матеріал у межах підручників за ред. В. Янсон (Практичний курс англійської мови. Навч. посібник для студ. 1 курсів гуманітарних вузів. – Част. І. – Київ, 2002), Л. Черноватого (Практичний курс англійської мови. – Част. І, ІІ. – Вінниця, 2002) – близько 1800 лексичних одиниць;
 • базовий лексичний матеріал за темами усного мовлення: «Робочий день», «Студентське життя», «Людина. Особистість», «Дім», «Їжа», «Покупки», «Вихідні. Розваги», «Погода».


вміти:

 • демонструвати знання системи англійських звуків, головних інтонаційних та ритмічних зразків у різних комунікативних ситуаціях;
 • демонструвати знання часових форм, виду й стану дієслова, головних категорій іменника, прикметника й прислівника, типів речень і функцій артикля через вживання їх при спілкуванні;
 • просто і зв’язано висловлюватися на знайомі теми та розмовні теми, що вивчаються протягом курсу;
 • продемонструвати розуміння різних типів аудіотекстів із загальновідомим змістом;
 • діяти з певною невимушеністю і довірою в комунікативних ситуаціях, які можуть виникати у межах знайомих розмовних тем, демонструючи вміння знаходити шляхи подолання непорозуміння;
 • демонструвати достатній рівень навичок читання;
 • написати особистий лист або твір, який містить просту інформацію чи опис у межах тем навчального курсу;
 • продемонструвати розуміння соціокультурних аспектів англомовних країн, читаючи тексти, які пов’язані з проблемами та інтересами сучасної молоді.


Робоча програма курсу

Loveenglpronunc2016.jpeg

Автор (автори) курсу

Юлія Миколаївна Верещак


Учасники

Сторінка координування курсу "Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) для студентів І курсу заочного відділення" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Тема 1: Робочий день

Тема 1.1 Розпорядок дня

Тема 1.2 Робочий день представників різних професій

Тема 1.3 Мій робочий день

Тема 2: Студентське життя

Тема 2.1 Університет, в якому я навчаюсь

Тема 2.2 Студентське життя

Тема 3: Людина

Тема 3.1 Особистість.

Тема 3.2 Зовнішність. Характер

Тема 3.3 Почуття, емоції

Тема 4:Сім'я

Тема 4 Одруження

Тема 5 Сімейні проблеми. Виховання дітей

Тема 5: Дім.Типи помешкань

Тема 5.1 Житло

Тема 5.2 Сучасні зручності

Тема 6: Дизайн та інтер’єр

Тема 3 Кімнати, їхні призначення, кухня, їдальня, вітальня, кімната для гостей

Тема 4 Спальня, дитяча кімната, ванна кімнатаЗміст курсу

Теоретичний матеріал

Grammar Reference

English alphabet - Reading Rules

Letter-to-sound correspondence

Змістовий модуль 1. Робочий день. Студентське життя

Тема 1. Робочий день

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Людина. Сім'я

Тема 1. Назва теми

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Дім. Дизайн помешкання

Тема 1. Назва теми

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Wordcloud1979.png

Рекомендована література

Базова

 1. Янсон В. В. Практичний курс англійської мови: навч. посібник для студентів 1 курсів гуманітарних вузів / В. В. Янсон та ін. – Част. І. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2014. – 368 с. (відкритий доступ – ауд 704)
 2. Практичний курс англійської мови / За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Част. І. – Вінниця: Нова книга, 2005.– 417 с. (індивідуальний доступ – ауд 704)
 1. Практичний курс англійської мови / За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Част. ІІ. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 355с. (індивідуальний доступ – ауд 704)

Допоміжна

 1. Longman Pronunciation Dictionary. – Bungay: Longman Group Ltd, 2009. – 1668 p.
 2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – 1428 p.
 3. Longman Dictionary of English Language and Culture. – London: Longman Group UK Limited, 2006. – 1528 p.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.ldoceonline.com/ Тлумачний словник «Longman English Dictionary Online»
 2. http://dictionary.cambridge.org Збірка тлумачних словників «Cambridge Dictionaries Online»
 3. http://www.englisch-hilfen.de/en/ Збірка правил, лексичних та граматичних вправ з можливістю он-лайн перевірки

---