Навчальний курс "Програмування засобами Delphi"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Програмування засобами DELPHI


Delphiдфылово.gif

Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки

Напрям підготовки: 6.040201 Математика*

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: сформувати у студентів знання, вміння і навички, необхідні для ефективного використання мови візуального програмування Delphi 6/7(Object Pascal) при розробці прикладного програмного забезпечення, розв'язуванні практичних обчислювальних задач на ЕОМ.

Завдання: Навчити студентів основам мови Object Pascal , вмінню використовувати можливості візуального програмування Delphi 6/7, способам організації додатків, роботі з файлами і папками, створенню графічних додатків, реалізації мультимедійних можливостей.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

RTA6qo98cапопро.jpeg

знати:

 • основні поняття об’єктно-орієнтованого програмуванняl;
 • основи мови Object Pascal;
 • інтегроване середовище розробки Delphi;
 • модель візуальних компонентів;
 • конструктор форм і конструктор меню;
 • структуру проекту, редактор коду;
 • компоненти VCL;
 • архітектуру доступу до баз даних у Delphi.

вміти:

 • працювати з сховищем об’єктів;
 • створювати форми із допомогою майстрів;
 • виконувати налагодження додатків
 • використовувати інструментальні засоби DELPHI.
 • створювати консольні та графічні додатки. Програмування графіки;
 • створення псевдонімів BDE;
 • створення форм для баз даних.
 • створення додатків для роботи з базами даних.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Присяжнюк Олена Віталіївна

Дроговоз Наталія Анатоліївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Програмування засобами Delphi" (2016р.) викладач Дроговоз Наталія АнатоліївнаГрафік навчання

Canstock5874299.jpg

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1. Технологія програмування в середовищі DELPHI.

Тема 1. Середовище розробки додатків системи DELPHI. Бібліотека компонентів VСL. Основи проектування додатку.
Тема 2. Використання середовища DELPHI для створення додатків. Керування проектами.
Тема 3. Засоби налагодження програм у середовищі DELPHI.
Тема 4. Загальні принципи будови і роботи компонентів. Властивості і методи, загальні для нащадків класу TСomponent.

Змістовий модуль 2

Project-management-csp11136320-MYUK0R-clipart.jpg

Навчальні теми змістового модуля 2. Основні візуальні компоненти бібліотеки VСL.

Тема 5. Форми, модальні форми, створення багатодокументного проекту.
Тема 6. Використання кнопок, індикаторів та перемикачів.
Тема 7. Компоненти введення і відображення текстової інформації. Введення і відображення чисел, дат, часу.
Тема 8. Меню та стандартні діалоги. Компоненти організації та керування додатком.
Тема 9. Компоненти зображення та малювання.

Змістовий модуль 3

Indexкенн.jpeg

Навчальні теми змістового модуля 3. Основи обробки табличної інформації.

Тема 10. Компоненти для відображення та обробки табличної інформації.
Тема 11. Компоненти для організації сумісної роботи з електронними таблицями Excel.
Тема 12. Компоненти для виведення графіків та діаграм.

Змістовий модуль 4

Imagesнешнгшн.jpeg

Навчальні теми змістового модуля 4. Основи роботи з базами даних.

Тема 13. Технологія створення баз даних.
Тема 14. Компоненти для роботи з базами даних.
Тема 15. Робота з локальними базами даних.
Тема 16. Розробка довідкової системи додатку.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Технологія програмування в середовищі DELPHI.

Тема 1. Середовище розробки додатків системи DELPHI. Бібліотека компонентів VСL. Основи проектування додатку

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лабораторні завдання

лабораторна робота №1 (завдання 1-4)

Тема 2. Використання середовища DELPHI для створення додатків. Керування проектами

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Лабораторні завдання

лабораторна робота №1

Тема 3. Засоби налагодження програм у середовищі DELPHI

Теоретичний матеріал

Тема 4. Загальні принципи будови і роботи компонентів. Властивості і методи, загальні для нащадків класу TСomponent

Теоретичний матеріал

Лабораторні завдання

лабораторна робота №2

Змістовий модуль 2. Основні візуальні компоненти бібліотеки VСL.

Тема 5. Форми, модальні форми, створення багатодокументного проекту

Теоретичний матеріал

Лабораторні завдання

лабораторна робота №3

Тема 6. Використання кнопок, індикаторів та перемикачів

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Лабораторні завдання

лабораторна робота

Самостійна робота

Самостійна робота

Тема 7. Компоненти введення і відображення текстової інформації. Введення і відображення чисел, дат, часу

Теоретичний матеріал

Лекція №7 (ч.1) Лекція №7 (ч.2)

Лабораторні завдання

лабораторна робота №3


Тема 8. Меню та стандартні діалоги. Компоненти організації та керування додатком

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Лабораторні завдання

лабораторна робота №4


Тема 9. Компоненти зображення та малювання

Теоретичний матеріал

Лабораторні завдання

лабораторна робота №5

Самостійна робота

Самостійна робота №6-7

Змістовий модуль 3. Основи обробки табличної інформації

Тема 10. Компоненти для відображення та обробки табличної інформації

Теоретичний матеріал

Лабораторні завдання

лабораторна робота №8

Самостійна робота

Самостійна робота (Проект)

Тема 11. Компоненти для організації сумісної роботи з електронними таблицями Excel

Теоретичний матеріал

Лабораторні завдання

лабораторна робота №9

Тема 12. Компоненти для виведення графіків та діаграм

Теоретичний матеріал

Лабораторні завдання

лабораторна робота №10

Змістовий модуль 4. Основи роботи з базами даних

Тема 13. Технологія створення баз даних

Теоретичний матеріал

Лабораторні завдання

лабораторна робота №11

Тема 14. Компоненти для роботи з базами даних

Теоретичний матеріал

Лабораторні завдання

лабораторна робота №12


Тема 15. Робота з локальними базами даних

Теоретичний матеріал

Лабораторні завдання

лабораторна робота №13


Тема 16. Розробка довідкової системи додатку

Теоретичний матеріал

Лабораторні завдання

лабораторна робота №14

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi5 –М.:ЗАО «Издательство БИНОМ»,2000 г. –1072 с.
 2. Delphi7. Учебный курс/ С.И. Бобровский,-СПб.: Питер, 2003.-736с
 3. Климова Л. М., Основы программирования. Решение типових задач. Самоучитель. Издание второе дополненное. –М.: КУДИЦ ОБРАЗ, 2005. -490 с.
 4. Фаронов В.В. Delphi5, учебный курс. –М.: «Нолидж», 1990.-420 с.

Допоміжна

 1. Архангельский А.Я.100 компонентов общего назначения библиотеки Delphi–М.: ЗАО "Издательство БИНОМ", 1999. –272 с.: ил.
 2. Кандзюба С.П., Громов В.М. Delphi6. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. -К.: Издательство «ДиаСофт», 2001.-736 с.
 3. Культин Н. Б. Delphiв задачах и примерах. –СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -288 с.: ил.
 4. Ремнев А. А, Федотова С. В., Курс Delphi. Для начинающих. Полигон нестандартных задач. –И.: СОЛОН-ПРЕС, 2007. -360 с..: ил.
 5. Чекалов А. П. Базы данных: от проектирования до разработки приложений. –СПб.:БХВ-Петербург, 2003. –384 с.
 6. Попов В.В. Программирование в Delphi. Оптимальный подход. –К.:ВЕК+, СПб.: КОРОНА принт,2005. –с.

Інформаційні ресурси

 1. Электронный учебник Практикум по программированию на Delphi
 2. Лабораторный практикум по информатике
 3. Безкоштовна електронна бібліотека
 4. Программирование Delphi: библиотека
 5. Мир Delphi и C++ Builder