Навчальний курс: "Історічний розвиток біологічних систем" - ПГФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Історичний розвиток біологічних систем


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета

Підготувати висококваліфікованих вчителів середніх загальноосвітніх закладів, здатних на високому методичному і науковому рівнях забезпечити викладання діалектико-матеріалістичних основ історичного розвитку біологічних систем як незворотнього еволюційного процесу. Завдання 1) формування у студентів матеріалистичного світогляду про закономір-ності розвитку живих організмів; 2) поглиблення та розширення загальнотеоретичної, біологічної й мето-дичної підготовки студентів; 3) виробити у студентів вміння і навики щодо пояснення еволюційних процесів на підставі конкретних і об’єктивно існуючих процесів і явищ жи-вої природі; 4) оволодіти основними термінами, поняттями і характеристикою методів біології розвитку; 5) вироблення навичок та вмінь у використанні отриманих знань в прак-тичної діяльності;

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

- процес становлення еволюційних поглядів на історичний розвиток жи-вої природи; - впорядкованість живого світу; - функціонування живої системи; - встановлювати зв'язок між історичним розвитком біосфери і різноманіт-ністю органічного світу.

вміти:

- давати науково обґрунтований аналіз різних процесів історичного розвитку біологічних систем. Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---