Навчальний курс "Організація і методика оздоровчої фізичної культури"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

"Організація і методика оздоровчої фізичної культури"


Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання*, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання, які могли б на належному рівні здійснювати роботу в оздоровчо-рекреаційній сфері, формувати стійкі мотивації до здорового способу життя та готовність педагога зберігати і покращувати здоров’я учнів, підтримувати працездатність, відновлювати порушення функцій організму.

Завдання

 • розкрити значення, роль й місце оздоровчої фізичної культури у сучасній системі фізичного виховання;
 • формувати у студентів відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як до найвищих суспільних та індивідуальних цінностей;
 • підготовка вчителя нової генерації для роботи в оздоровчо-рекреаційній сфері;
 • виховання національних традицій прихильного ставлення до оздоровчої рухової активності як важливого компонента здорового способу життя і соціалізації особистості;
 • удосконалення програмно-методичного забезпечення організаційних форм фізичного виховання;
 • формувати уявлення про гармонію рухів, красу людського тіла, стимулювати до фізичного самовдосконалення, сприяти вихованню важливих загальнолюдських якостей;
 • сприяти підвищенню загальної педагогічної культури, розширенню кругозору, збагаченню знаннями в галузі фізичної культури і спорту.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: організаційні й методичні основи оздоровчої фізичної культури з різними категоріями людей, сутність оздоровчих ефектів та їхньої діагностики

вміти: складати оздоровчі програми, використовуючи сучасні технології та передовий досвід; володіти методикою оздоровчої діяльності, принципами проведення оздоровчих занять; визначати раціональні обсяги рухової активності, дозувати навантаження, використовувати рухові тести та діагностичні системи, контролювати стан організму під час оздоровчого тренування; проводити оздоровчі заняття з ходьби та бігу, спортивних ігор, гімнастики тощо.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Язловецький Валентин Сергійович, Черній Валентина Петрівна


Учасники

Сторінка координування курсу «Організація і методика оздоровчої фізичної культури» викладач Черній Валентина Петрівна, Отримати консультацію

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Уведення в організацію та методику оздоровчої фізичної культури

Тема 2. Законодавчі та програмно-нормативні основи фізичного виховання в Україні

Тема 3. Загальні основи формування здорового способу життя

Тема 4. Нормування рухової активності дітей дошкільного і шкільного віку

Тема 5. Руховий режим як фактор зміцнення здоров’я

Тема 6. Організація оздоровчої фізичної культури в різних сферах суспільства

Змістовий модуль 2

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО І ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 1. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного й шкільного віку

Тема 2. Особливості використання циклічних вправ у фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми дошкільного й шкільного віку

Тема 3. Загальна характеристика ациклічних вправ як засобів фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми

Тема 4. Особливості фізичного виховання дитини в сім’ї

Тема 5. Методика фізичного виховання дітей і підлітків віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

Тема 6. Організація та методика проведення масових фізкультурно-спортивних заходів з дітьми дошкільного й шкільного віку

Тема 7. Особливості організації та методика проведення рекреаційно-оздоровчої діяльності в літніх таборах

Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна

Рік підготовки

Четвертий.

Семестр

Сьомий.

Тижневих годин навчання

аудиторних – 2;

самостійної роботи студента – 2

Зміст курсу

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Тема 1. Уведення в організацію та методику оздоровчої фізичної культури

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Законодавчі та програмно-нормативні основи фізичного виховання в Україні

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Загальні основи формування здорового способу життя

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. Нормування рухової активності дітей дошкільного і шкільного віку

Практичні завдання

Практична №1

Методичне забезпечення практичної роботи №1

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 5. Руховий режим як фактор зміцнення здоров’я

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Тема 6.Організація оздоровчої фізичної культури в різних сферах суспільства

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Самостійна робота

Самостійна робота №6

Змістовий модуль ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО І ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тема 7. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного й шкільного віку

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №7

Тема 8. Особливості використання циклічних вправ у фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми дошкільного й шкільного віку

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота №8

Тема 9. Загальна характеристика ациклічних вправ як засобів фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №9

Тема 10. Особливості фізичного виховання дитини в сім’ї

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Самостійна робота

Самостійна робота №10

Тема 11. Методика фізичного виховання дітей і підлітків віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

Практичні завдання

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №11

Тема 12. Організація та методика проведення масових фізкультурно-спортивних заходів з дітьми дошкільного й шкільного віку

Практичні завдання

Практична №6

Самостійна робота

Самостійна робота №12

Тема 13. Особливості організації та методика проведення рекреаційно-оздоровчої діяльності в літніх таборах

Теоретичний матеріал

Лекція №9

Самостійна робота

Самостійна робота №13

Ресурси

Рекомендована література

Базова

литература

Допоміжна

 1. "Изотон" (основы теории оздоровительной физической культуры): учеб. пособие для инструкторов оздоровительной физической культуры. – М. : ФА, 1995. – 68 с.
 2. Айвазян Ю.Н. Теннис после 30 / Ю.Н. Айвазян – М. : Физкульт. и спорт, 1986. – 128 с.
 3. Амосов Н.М. Физическая активность и сердце / Н.М. Амосов, Я.А. Бендет. – К. : Здоровье, 1975. – 254 с.
 4. Архипов А.А. На лыжах – за здоровьем / А.А. Архипов. – К. : Здоров'я, 1987. – 152 с.
 5. Башкиров М.М. Спортивно-оздоровительные клубы за рубежом / М.М. Башкиров, С.И. Гуськов – М. : ВНИИФК. – 1994.
 6. Бондин В.И. Игры с мячом для здоровья / В.И. Бондин. – М. : Знание, 1991. – 96 с.
 7. Булатова М.М. Плавание для здоровья / М.М. Булатова, К.П. Сахновский. – К. : Здоров'я, 1988. – 136с.
 8. Булич Э.Г. Здоровье человека: Биологические основы жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции / Э.Г. Булич, И.В. Муравов. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 424 с.
 9. Вільчковський Е.С. Народна рухлива гра - основний засіб фізичного виховання / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок // Традиції фізичної культури в Україні: Зб. наук. статей / За заг. ред. С.В.Кириленко, В.А.Старкова, А.В.Цьося. – К. : ІЗМН, 1997.– С. 147-153.
 10. Галицкий А. Доступный как бег трусцой (Игра в бадминтон) / А. Галицкий, В. Лифшиц // Новое в жизни, науке, технике. – Серия "Физкульт. и спорт". – 1987. – № 8. – 96 с.
 11. Данек К. Искусство отдыхать: Пер. с чешск. / К. Данек, З. Теплы. – М. : Физкульт. и спорт, 1980. – 112 с.
 12. Донской Д.Д. Ходить и бегать для здоровья / Д.Д. Донской. – М. : Знание, 1985. – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Физкульт. и спорт". – №7).
 13. Жилюк В. Підвищення рівня фізичної підготовленості школярів молодших класів в умовах уроку фізичного виховання за допомогою використання комплексів українських рухливих ігор / В. Жилюк // Мат. конф.: Молода спортивна наука України. – Львів, 1998. – С. 193-197.
 14. Использование тренажеров в оздоровительных целях / [Шелюженко А.А., Душанин С.А., Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я.]. – К. : Здоров'я, 1984. – 136 с.
 15. Каганов Л.С. Развиваем выносливость / Л.С. Каганов. – М. : Знание, 1990 (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физкульт. и спорт". – №5.) – 98 с.
 16. Клубы разные нужны, клубы разные важны. По итогам международной встречи в Сочи // Спорт для всех. Международный журнал спортивной информации. – 1996. – №1. – С. 40–45.
 17. Кутепов И.Е. Менеджмент в зарубежном спорте: Курс лекций / И.Е. Кутепов. – М. : ГЦОЛИФК, 1992. – 133 с.
 18. Марусін В.Ю. Настільний теніс для всіх/ В.Ю. Марусін. – К. : Здоров'я, 1991. – 112 с.
 19. Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров’я. – К.: Здоров’я, 1991. – 254 с.
 20. Пирогова Е.А. Совершенствование физического состояния человека / Е.А. Пирогова. – К : Здоров'я, 1989. – 168с
 21. Погасій Л. Шейпінг – це здоров'я і краса / Л. Погасій, С. Сторчак, М. Короп // Фізичне виховання в школі. – 1997. – № 3. – С. 34–39.
 22. Полищук Д.А. На прогулку – с велосипедом / Д.А. Полищук. – К. : Здоров'я, 1988. – 144 с.
 23. Сосина В.Ю. Ритмическая гімнастика / В.Ю. Сосина , Э.М. Фабиан – К. : Радянська школа, 1990. – С. 165–220.
 24. Хоули Т., Френкс Б. Оздоровительный фитнесс / Т. Хоули, Б. Френкс. – К. : Олимпийская литература, 2000. – 365 с.
 25. Цьось А. В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців : монографія / А. В. Цьось. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 376 с.
 26. Шенкман С. Мы – мужчины / С. Шенкман. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Физкульт. и спорт, 1987. – 288 с.

Інформаційні ресурси

 1. [1]
 2. [2]
 3. [3]
 4. [4]
 5. [5]

---