Навчальний курс "Креслення (в тому числі технічне)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

Креслення (в тому числі технічне)

16800079.jpg

Галузь знань 01 освіта,

напрям Середня освіта.

Спеціальність 014.10 «Трудове навчання та технології (технічна праця та обслуговуюча )» зі спеціалізацією «Автосправа», «Конструювання та моделювання одягу» й «Технічний дизайн».

Освітньо-професійний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета – формувати в студентів: просторову уяву, конструкторське геометричне мислення на основі графічних моделей й просторових форм; знання і навики, необхідні для виконання креслень деталей, робочих креслень, складальних одиниць, технічних рисунків, конструкторської документації для навчального процесу та виробництва; сукупність знань та вмінь, необхідних для читання креслень, робочих креслень та схем; вміння правильно висловлювати технічну думку за допомогою креслень, схем та ескізів, а також вміти використовувати елементи нарисної геометрії та машинобудівного креслення під час виконання та читання креслень; вміння використовувати знання і навики отримані при вивченні креслення у процесі вивченні загально - інженерних, так і спеціальних дисциплін, а також в подальшій педагогічній діяльності.

Завдання

– вивчити:

теоретичні основи геометричних й проекційних методів необхідних для виконання креслень, а також набути навиків практичного виконання креслень;

вміти розуміти й читати креслення, схеми й технічну документацію; розвивати у студентів просторові уявлення, логічне мислення та конструкторські навики; основні терміни і поняття нормативних матеріалів з креслення; спеціальну наукову термінологію, що забезпечить необхідну підготовку для виконання креслень; теоретичний матеріал необхідний для виконанням практичних завдань; основні поняття креслення і методи геометричної побудови зображень з елементами проекційного креслення, які є базою для подальшого вивчення предмету. .....................

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:теоретичні основи побудови графічних моделей (зображень) методом прямокутного та ізометричного проекціювання елементів просторових форм: точок, прямих, площин, окремих ліній та поверхонь та креслень деталей і схем; загальні правила виконання і оформлення креслень, які встановлені стандартами СКД ДСТУ та стандартами ЄСКД;

вміти: відображати технічну думку та передавати інформацію про об’єкти виробничої та педагогічної діяльності за допомогою креслення; будувати зображення на кресленнях , які мають додатковий вигляд, розрізи, перерізи, а також ізометричні і диметричні проекції; наносити умовні позначення та розміри на робочих кресленнях; оформляти креслення у відповідності з вимогами стандартів СКД ДСТУ та ЄСКД; вміти використовувати навчальну та спеціальну літературу й виконувати проектну – конструкторську документацію згідно стандартів СКД ДСТУ та стандартів ЄСКД; ....................Робоча програма курсу

Автор курсу

Чубар Василь ВасильовичУчасники

Сторінка координування курсу "Назва курсувчальний курс "Креслення (в тому числі технічне)"" викладач

Графік консультацій

Дні тижня Час
Вівторок 5-та пара
Четвер 5 та пара

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Основні правила виконання креслень

Навчальні теми змістового модуля 1.

8EFmwUWK.jpg

Змістовий модуль 2. Технічне та будівельне креслення.

Навчальні теми змістового модуля 2

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Основні правила виконання креслень.

Теоретичний матеріал

Лекція №1. Вимоги стандартів до виконання креслень: відомості про державні стандарти; креслярські інструменти та матеріали; формати аркушів, масштаби креслень, лінії креслення, шрифти, креслярські, літерні позначення; основний надпис на кресленні; графічне позначення матеріалів.

Самостійна робота

Запитання для самоперевірки

 1. Які формати взято за основні?
 2. Скільки форматів А4 вміщується у форматі А1?
 3. Де на аркуші формату слід розміщувати основний напис?
 4. Що таке масштаб?
 5. Які існують види масштабів і чим вони відрізняються один від одного?
 6. Які лінії застосовуються для виконання креслень?
 7. У яких межах має бути товщина основної суцільної лінії? Які співвідношення товщини інших ліній?
 8. У чому полягає відмінність центрових ліній для кіл діаметром 40 і 6 мм?
 9. У яких межах дозволяється вибирати довжину штрихів і проміжків між ними для штрихової і штрих пунктирної ліній?
 10. Яке штрихування слід виконувати для суміжних перерізів двох, трьох і більше деталей?

Лекція №2. Геометричні побудови за допомогою циркуля та лінійки: поділ відрізка прямої; побудова перпендикулярних і паралельних прямих; побудова і поділ кутів; поділ кола на рівні частини; побудова нахилу та конусності.

Самостійна робота

Запитання для самоперевірки

 1. Як поділити відрізок на чотири та вісім рівних частин?
 2. Як поділити відрізок на три, п'ять та дев'ять рівних частин?
 3. Як побудувати перпендикуляр до прямої з точки, що лежить поза цією прямою; що лежить на цій прямій?
 4. Як поділити кут на дві рівні частини?
 5. Як поділити прямий кут на три рівні частини?
 6. Як вписати в коло правильний трикутник, шестикутник, восьмикутник?
 7. Що таке похил? Як вимірюють величину похилу?
 8. Як позначають похил на кресленнях?
 9. Через точку проведіть пряму з похилом 14 % до горизонтального напряму.
 10. Що таке конусність? Як вимірюють величину конусності?
 11. Як позначають конусність на кресленнях?

Лекція №3 Спряження ліній і дуг на кресленнях: спряження прямих дугою кола; спряження дуг між собою; побудова кривих (овалу, завитка)..

[№4 Нанесення розмірів на кресленнях]

Практичні завдання

RId7.png

Практична №1. Вимоги стандартів до виконання креслень.

Практична №2. Геометричні побудови за допомогою циркуля та лінійки

Практичне №3.Спряження ліній і дуг на кресленнях.

Змістовий модуль 2.Технічне та будівельне креслення.

=Теоретичний матеріал

Лекція №1. Загальні положення машинобудівного креслення: вироби та їхні складові частини; види конструкторських документів та вимоги до них; умовності і спрощення при зображенні деталей; допуск розмірів при виготовленні деталей. Умовності та спрощення при зображенні деталей.

Лекція №2. Креслення різьби та різьбових виробів: гвинтова лінія, гвинтова різьба, класифікація різьб; основні параметри різьби; характеристика стандартних різьб загального призначення; умовне зображення різьби та її умовне позначення; технічні вимоги до болтів, гвинтів, шпильок і гайок; болти, гайки, гвинти, шпильки, шайби.

Лекція №3Креслення роз'ємних з'єднань: загальні положення; болтові з'єднання; шпилькові з'єднання; з'єднання гвинтами; трубні з'єднання; шпонкові та шліцьові з'єднання.

Практичні завдання

Практична №1. Загальні положення машинобудівного креслення

Практична №2.Креслення різьб та різьбових вироби

Самостійна робота

Заголовок посилання

Ресурси

Рекомендована література1.

Базова

 1. Антонович Є. А., Василишин Я. В., Шпільчак В. А. Креслення: навч. посібник. / За ред. проф. Є. А. Антоновича. – Лвів: Світ, 2006. – 512 с.
 2. Черчение. / Д.М. Борисов, Е.А. Василенко, Б.А. Ляпунов, Н.М. Макарова: Под ред. Д.М. Борисова. – М.: Просвещение, 1987. – 351 с.
 3. Суворов С.Г., Суворова Н.С. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах.: Справочник. – М.: Машиностроение, 1992. – 368 с.
 4. Хаскин А.М. Черчение. – К.: Вища школа, 1985. – 447 с.
 5. Сидоренко В. К. Креслення: Підруч. для учнів загальноосвіт. навч.-вихов. закл. / В. К. Сидоренко. – К.: Школяр, 2003. – 239 с.
 6. Сидоренко В. К. Креслення / В. К. Сидоренко. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 356 с.Допоміжна

 1. Черчение / Д.М. Борисов, Е.А. Василенко, Б.А. Ляпунов, Н.М. Макарова: Под ред. Д.М. Борисова. – М.: Просвещение, 1980. – 352 с.
 2. Новичихина Л.И. Техническое черчение. – Минск.: Высшая школа, 1983. – 222 с.
 3. Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора. – Л.: Машиностроение, 1983. – 464 с.
 4. Федоренко В.А. Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению. – Л.: Машиностроение, 1983. – 416 с.

Інформаційні ресурси

Інформаційні ресурси

 1. erudition ru > referat / ref / id 24481_1. htmel  ;
 2. BestReferat.ru >referat-26978.html  ;
 3. rotman . bu > r – 95197. html  ;
 4. xreferat . ru > 66 /287 -1 –osnovy – konstruirovaniya . html


---