Навчальний курс "Психологія" (змістовий модуль 3. Соціальна психологія)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Partner.jpg

Назва курсу

Психологія (змістовий модуль 3. Соціальна психологія)


Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

напрям підготовки 6.020302 Історія

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення курсу «Психологія» ("Соціальна психологія") є формування у студентів системи знань про психологічні особливості особистості та соціальної групи, розуміння ними процесу соціалізації індивіда, ролі учнівського колективу та особистості вчителя у формуванні особистості учня.

Завдання:

формувати у студентів уявлення про структуру особистості, умови її розвитку та становлення;

сприяти набуванню знань майбутніх педагогів про умови і механізми розвитку дитини на різних етапах онтогенезу, про вплив особистості учителя на формування особистості учня та учнівського колективу;

формувати знання про фундаментальні психологічні структури, про становлення особистості в її діяльнісних, суспільних і свідомих вимірах;

формувати уміння у майбутнього педагога визначати рівень розвитку особистості дитини та учнівського колективу як малої соціальної групи.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: предмет, завдання, методи психологічної науки; закономірності перебігу пізнавальних, емоційних, вольових психічних процесів; класифікації психічних явищ, особливості та властивості психічних функцій; психологічні особливості спілкування, міжособистісних взаємин, основи конфліктології; основні теорії психічного розвитку дитини; закономірності психічного розвитку людини від народження до періоду юності, а також особливості психічного розвитку дорослої людини; психологічні закономірності навчання, виховання зростаючої особистості; психологічні особливості педагогічної діяльності учителя.

вміти: застосовувати психологічні методи для вивчення психологічних особливостей людини; пояснювати різноманітні явища у психічній реальності людини; аналізувати ситуацію розвитку та особливості психічного розвитку дітей у різні періоди дошкільного і шкільного життя; виявляти причинно-наслідкові зв’язки між поведінковими виявами школярів та особливостями соціокультурного середовища, що їх оточує; застосовувати методи і методики для дослідження психічних особливостей людини.

Helping hand.jpg

Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Психологія" (змістовий модуль 3. Соціальна психологія)

Автор (автори) курсу

Клочек Лілія Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент

Зубченко Вікторія Георгіївна, викладач

Учасники

Сторінка координування курсу "Психологія" (змістовий модуль 3. Соціальна психологія)

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 3. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ.

3-106560 3 6.jpg

Соціально-психологічні аспекти дослідження особистості, спілкування та взаємодії людей.

Тема 16.Психологія особистості. Мотивація і особистість.

Тема 17. Соціалізація особистості.

Тема 18. Спілкування.

Тема 19. Психологія малих та великих груп. Взаємостосунки у малих групах.

Зміст курсу

20130125002131.jpg

Змістовий модуль 3. Соціальна психологія

Тема 16. Психологія особистості. Мотивація і особистість.

Теоретичний матеріал

Теоретичний матеріал до теми 16

Тема 17. Соціалізація особистості.

Теоретичний матеріал

Теоретичний матеріал до теми 17

Тема 18. Спілкування.

Теоретичний матеріал

Теоретичний матеріал до теми 18

Тема 19. Психологія малих та великих груп. Взаємостосунки у малих групах.

Теоретичний матеріал

Теоретичний матеріал до теми 19

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота

Ресурси

Рекомендована література


Тема 16. Особистість.

Базова

1. Ржевська-Штефан З.О., Клочек Л.В., Уличний І.Л. Основи психологічних наук. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів педагогічного ВНЗ. Навч.-методич. посібник (частина 2) / З.О.Ржевська-Штефан, Л.В.Клочек, І.Л.Уличний. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. - 11,13 д.а. - 156 с.

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посібник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей / М.Й.Варій. – Львів.: Край, 2005.

3. Дубравська Д.М. Основи психології: навч. посіб. / Д.М.Дубравська. – Львів: Світ, 2001. – 208 с.

4. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: навч. посіб. / К.С.Дрозденко. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

5. Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С.Д.Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004.– 704 с.

6. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук. – К.: “А. П. Н.”., 2002.– 464 с.

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник / П.А.М’ясоїд. – К.: Вища школа, 1998. – 479 с.

8. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 2002. – 632 с.

9. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник / Р.В.Павелків. – К.: Кондор. – 2009. – 576 с.

10. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 390 с.

Література допоміжна

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ / Р.Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – 420 с.

2. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И.Божович // Вопросы психологии. – 1979. – № 4. – С. 23–24.

3. Как построить свое Я / Под ред. В.П.Зинченко. – М: Педагогика, 1991. – 136 с.

4. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / И.С.Кон. – М: Политиздат,1984. – 335 с.

5. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Під ред. Л.М.Проколієнко / Г.С.Костюк. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.

6. Маслоу Абрахам Гарольд Мотивация и личность. – СПб: ЕВРАЗИЯ, 1999. – 450 с.

7. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібник / П.А.М’ясоїд. – К.: Вища школа, 1998. – 184 с.

8. Психология личности. – М.: ООО «Вопросы психологии», 2003. – 223 с.

9. Практикум по общей психологии / Под ред. А.И.Щербакова.– М: Просвещение, 1979.– 302 с.

10. Семиченко В.А. Психология личности / В.А.Семиченко. – К.: Видавець Ешке О.М., 2001.– 427 с.

11. Таратунский Ф.С., Таратунская Н.Ф. Задачи и упражнения по общей психологии: Учеб. пособие для пед. ин-тов / Ф.С.Таратунский, Н.Ф Таратунская.– Мн.: изд-во «Университетское», 1988.– 176 с.

12. Шевченко Н.Ф., Калюжна Є.М. Шлях до «Я-відкриття» / Н.Ф.Шевченко, Є.М.Калюжна. – Запоріжжя: Інтерпрінт, 2007. – 124 с.

13. Холл С. Кэлвин, Линдсей Гарднер. Теории личности. – М.: “КСП +”, 1997. – 720 с.


Тема 17. Соціалізація особистості.

Базова

1. Ржевська-Штефан З.О., Клочек Л.В., Уличний І.Л. Основи психологічних наук. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів педагогічного ВНЗ. Навч.-методич. посібник (частина 2) / З.О.Ржевська-Штефан, Л.В.Клочек, І.Л.Уличний. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. - 11,13 д.а. - 156 с.

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посібник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей / М.Й.Варій. – Львів.: Край, 2005.

3. Майерс Д. Социальная психология / Д.Майерс. – СПб.: ЗАО"Издательство Питер", 1997.- 688 с.

4. Орбан-Лембрик Л.Е.Соціальна психологія / Л.Е.Орбан-Лембрик. – К.: Либідь, 2006. – 576 с.

5. Андреєва Г.М. Социальная психология / Г.М.Андреєва. – М., 2006. – 250 с.

Література допоміжна

1. Бондарчук О. І. Психологія сім'ї / О.І.Бондарчук. – К.: МАУП, 2001. – 96 с.

2. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості / О.Л.Кононко. – К., 1989. – 607 с.

3. Эриксон Э.Г. Детство и общество. – Изд.2-е перераб. и доп. / Э.Г.Эриксон. – СПб: Ленато,АСТ,Фонд "Университет кн.", 1996. – 592 с.

4. Циба В.Т. Системна соціальна психологія. Навч. Посіб / В.Т.Циба. – К.: Центр навчальної лутератури, 2006. – 328 с.

5. Шибутани Т. Социальная психология: Пер. с англ / Т.Шибутани. – Ростов-на-Дону.: Изд-во “Феникс”, 1998. – 544 с.


Тема 18. Спілкування.

Базова

1. Ржевська-Штефан З.О., Клочек Л.В., Уличний І.Л. Основи психологічних наук. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів педагогічного ВНЗ. Навч.-методич. посібник (частина 2) / З.О.Ржевська-Штефан, Л.В.Клочек, І.Л.Уличний. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. - 11,13 д.а. - 156 с.

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посібник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей / М.Й.Варій. – Львів.: Край, 2005.

3. Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С.Д.Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004.– 704 с.

4. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук. – К.: “А. П. Н.”., 2002.– 464 с.

5. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник / П.А. М’ясоїд. – К.: Вища школа., 1998.– 479 с.

6. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 2002. – 632 с.

7. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник / Р.В.Павелків. – К.: Кондор. – 2009. – 576 с.

8. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 390 с.

9. Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004. – 576 с.

Література допоміжна

1. Абалкина М.А., Агеев В.С. Анатомия взаимопонимания / М.А.Абалкина, В.С.Агеев.– М.: Знание, 1990.– 62 с.

2. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М.Андреева. – М., 2006. – 250 с.

3. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А.Бодалев. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 200 с.

4. Бодалев А.А. Личность и общение: Избр. тр. / А.А.Бодалев. – М.: Педагогика, 1983.– С.250 – 325.

5. Дьяконов Г.В. Психология педагогического общения / Г.В.Дьяконов. – Кировоград: Кировоградский педагогический институт им. В.Винниченко, 1992. – 213 с.

6. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения / М.И.Лисина. – М.: Педагогика, 1986. – 144 с.

7. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібник / П.А.М’ясоїд. – К.: Вища школа, 1998. – 184 с.


Тема 19. Міжособистісні взаємини в групах.

Базова

1. Ржевська-Штефан З.О., Клочек Л.В., Уличний І.Л. Основи психологічних наук. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів педагогічного ВНЗ. Навч.-методич. посібник (частина 2) / З.О.Ржевська-Штефан, Л.В.Клочек, І.Л.Уличний. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. - 11,13 д.а. - 156 с.

2. Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посібник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей / М.Й.Варій. – Львів.: Край, 2005.

3. Дубравська Д.М. Основи психології: навч. посіб. / Д.М.Дубравська. – Львів: Світ, 2001. – 208 с.

4. Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С.Д.Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с.

5. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук. – К.: “А. П. Н.”., 2002.– 464 с.

6. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник / П.А. М’ясоїд. – К.: Вища школа., 1998.– 479 с.

7. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 2002. – 632 с.

8. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник / Р.В.Павелків. – К.: Кондор. – 2009. – 576 с.

9. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 390 с.

10. Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004. – 576 с.

Література допоміжна

1. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М.Андреева. – М., 2006. – 250 с.

2. Абалкина М.А., Агеев В.С. Анатомия взаимопонимания / М.А.Абалкина, В.С.Агеев.– М.: Знание, 1990. – 62 с.

3. Казарновська Г.Б., Долинна О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Зб. Завдань / Г.Б.Казарновська, О.П.Долинна. – К.: Вища школа, 1990.– 142 с.

4. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах / Я.Л.Коломинский. – Минск, 2001. - С. 26–41.

5. Майерс Д. Социальная психология / Д.Майерс. – СПб.: ЗАО"Издательство Питер", 1997. – 688 с.

6. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібник / П.А.М’ясоїд. – К.: Вища школа, 1998. – 184 с.

7. Психология межличностного познания / Под ред. А.А.Бодалева. – М.: Педагогика, 1981. – 223 с.

8. Шибутани Т. Социальная психология: Пер. с англ / Т.Шибутани. – Ростов-на-Дону.: Изд-во «Феникс», 1998. – 544 с.

9. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування / І.М.Цимбалюк. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

Інформаційні ресурси

  1. http://pidruchniki.com/12920522/psihologiya/osobistist
  2. https://yandex.ua/search/?text=cgskredfyyz&lr=20221&clid=2186617
  3. https://yandex.ua/search/?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20&lr=20221&clid=2186617
  4. http://psylib.org.ua/books/andrg01/
1319230122 1293638710 love.jpg