Навчальний курс "Джерелознавство вітчизняної історії"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва курсу

Creative Wallpaper Old book and compass 086555 .jpg

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ


Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки


Напрям підготовки: 6.020302 Історія


Освітньо-кваліфікаційнийрівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета

 • отримати знання з джерелознавства історії України;
 • визначити вузлові джерелознавчі проблеми в межах кожного історико-хронологічного періоду вітчизняної історії;
 • сформувати у студентів вміння шукати, класифікувати, аналізувати та використовувати в науковій та науково-дослідній роботі різні джерела з історії України.


Завдання

 • сформулювати уявлення про джерельну базу вітчизняної історії;
 • проаналізувати історію становлення українського джерелознавства;
 • формувати уявлення про вітчизняну історію, як точну науку яка опирається на солідну джерельну базу;
 • розвивати навики дослідницької роботи з джерелами та об’єктивного їхнього аналізу.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сучасні методи роботи з джерелом;
 • джерелознавчий термінологічно-понятійний апарат;
 • необхідний комплекс джерел з історії України;
 • археографічний доробок з проблематики курсу;
 • основні та актуальні проблеми вітчизняного джерелознавства.


вміти:

 • самостійно поглиблювати знання в рамках дисципліни шляхом пошуку й опрацювання нової інформації з використанням сучасних засобів технічної інформації;
 • систематизувати й аналізувати джерельний матеріал курсу;
 • узагальнювати фактичний матеріал, набутий у ході лекцій та під час самостійного опрацювання літератури до курсу;
 • робити самостійні науково-обґрунтовані висновки з вивченої теми;
 • працювати з різними видами джерел;
 • готувати повідомлення, опрацювавши конкретне джерело.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Чорний Олександр Васильович

Учасники

Сторінка координування курсу "Джерелознавство вітчизняної історії" викладач Чорний Олександр ВасильовичГрафік навчання

День тижня пара за розкладом / аудиторія чисельник/знаменник консультація
Понеділок 2 пара, 25 ауд, чисельник 1 пара, 30 ауд, знаменник 4 пара, 21 ауд
П’ятниця 3 пара, 14 ауд, знаменник 4 пара, 15 ауд, чисельник -

Змістовий модуль 1

Джерелознавство історії України в системі історичних дисциплін.

Історія становлення та розвитку вітчизняного джерелознавства

Тема 1. Теоретико-методологічні основи джерелознавства вітчизняної історії

Тема 2. Історія розвитку українського джерелознавства

Тема 3. Класифікація джерел з історії України

Змістовий модуль 2

Джерела вітчизняної історії.

Тема 4. Пам’ятки матеріальної культури, як джерело вітчизняної історії

Тема 5. Писемні пам’ятки з історії України

Тема 6. Картографічні джерела вітчизняної історії

Тема 7. Археографічні джерела історії України

Тема 8. Архівні джерела української історіїЗміст курсу

Змістовий модуль 1.

Джерелознавство історії України в системі історичних дисциплін.

Історія становлення та розвитку вітчизняного джерелознавства

Тема 1. Теоретико-методологічні основи джерелознавства вітчизняної історії

План

1. Джерелознавство вітчизняної історії як наукова дисципліна та навчальний предмет

2. Предмет та завдання джерелознавства історії України

3. Методологічні основи джерелознавства вітчизняної історії

4. Зв’язок джерелознавства історії України з історичними науками та спеціальними історичними дисциплінами

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Семінарське заняття №1

Тема 2. Історія розвитку українського джерелознавства

План

1. Періодизація джерелознавства вітчизняної історії

2. Характерні риси джерелознавства вітчизняної історії ХІ – початку ХVІІІ століть

3. Вітчизняне джерелознавство доби просвітництва (ХVІІІ – поч. ХІХ ст.)

4. Розвиток українського джерелознавства в епоху романтизму(перша половина ХІХ ст.

5. Розвиток українського джерелознавства за доби позитивізму (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

6. Розвиток джерелознавства з історії України в радянський час

7. Вітчизняне джерелознавство в сучасній українській історичній науці

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Семінарське заняття №2

Тема 3.Класифікація джерел з історії України

План

1. Поняття історичних джерел та принципи їхньої класифікації

2. Класифікація джерел з історії України

3. Особливості класифікації писемних джерел

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Семінарське заняття №3

Змістовий модуль 2. Джерела вітчизняної історії

Тема 4. Пам’ятки матеріальної культури,як джерело вітчизняної історії

План

1. Археологічні джерела, як основа для вивчення дописемної історії людства

2. Пам’ятки архітектури, як джерело вітчизняної історії

3. Некрополі і цвинтарі в системі українського джерелознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Семінарське заняття №4

Тема 5. Писемні Пам’ятки з історії України

План

1. Писемні пам’ятки в системі вітчизняного та зарубіжного джерелознавства

2. Літописи й хроніки, як джерело з середньовічної та ранньої модерної історії українських земель

3. Актові та юридичні документи в системі вітчизняного джерелознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Семінарське заняття № 5

Тема 6. Картографічні джерела вітчизняної історії

План

1. Пам’ятки вітчизняної та зарубіжної картографії у системі вітчизняного джерелознавства

2. Картографічні пам’ятки ХVІ –ХVІІІ століть як джерело з історії середньовічної та ранньої модерної історії українських земель

3. Карти ХІХ – ХХ століть, як джерело для вивчення політичної, економічної та військової історії України

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Семінарське заняття №6

Тема 7. Археографічні джерела з історії України

План

1. Публікація історичних джерел як закономірність розвитку історичної науки

2. Дореволюційні документальні видання ХІХ – початку ХХ століть

3. Публікація історичних документів у радянський час: історія підбору, друк та поширення

4. Документальні видання в сучасній українській історичній науці: стан та перспективи

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

Семінарське заняття №7

Тема 8. Архівні джерела української історії

План

1. Архівні фонди й документальні колекції у системі вітчизняного джерелознавства

2. Архівосховища України та їхні документальні фонди: формування та використання

3. Зарубіжні архівосховища та їхні колекції з історії України

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Практичні завдання

Семінарнське заняття №8

Самостійна робота до курсу

Самостійна робота

Словник

Словник


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Актовое источниковедение. Сборник статей / Отв. ред. С. М. Каштанов. – М., 1979. – 272 с.
 2. Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / За ред. Я. С. Калакури. – К., 1998. – 316 с.
 3. Борщевский В. Я. Источниковедение истории СССР (1917 – 1985): Учебное пособие. – К., 1985. – 232 с.
 4. Булыгин И. А. Предмет и задачи источниковедения: Текст лекций. – М., 1983. – 36 с.
 5. Варшавчик М. А. Вопросы логики исторического исследования и исторический источник // Вопросы истории. – 1968. – № 10. – С. 34 – 38.
 6. Варшавчик М. А. О структуре источниковедческой критики // Источниковедение отечественной истории: Сб. статей. – М., 1980. – С. 23 – 38.

Повний список основної літератури до курсу

Допоміжна

 1. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ 1713 – 1776. – К., 1994. – 227 с.
 2. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734 – 1775. – К., 1998. – Т. І. – 696 с.
 3. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734 – 1775. – К., 2000. – Т. ІІ. – 750 с.
 4. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734 – 1775. – К., 2004. – Т. ІІІ. – 952 с.
 5. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734 – 1775. – К., 2006. – Т. ІV. – 888 с.
 6. Боплан Г. Л. Опис України. – К.-Кембрідж, 1990. – 256 с.

Повний список допоміжної літератури до курсу

Інформаційні ресурси

 1. Інститут історії України НАН України
 2. Электронная энциклопедия и библиотека РУНИВЕРС