Навчальний курс "Історія України ХХ - XXI століть"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Навчальний курс "Історія України ХХ - XXI століть"


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень: Гуманітарні науки 06.020302 Історія* ОКР бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета Період ХХ початку ХХI століття є важливою складовою частиною загального курсу вітчизняної історії. Хронологічно він охоплює події формування модерної української нації, добу визвольних змагань 1917-1921 рр., радянські часи, роки боротьби за становлення сучасної демократичної України..

Завдання

систематизація наявних знань з політичних і соціальних аспектів вітчизняної історії;

виявлення історичних коренів актуальних проблем, які є предметом аналізу в інших курсах;

вироблення уміння критично ставитися до джерел;

синхронізувати основні події соціально-політичної історії України з подіями всесвітньої історії і осмислювати їх у межах єдиної концепції;

форму­вання в молодого покоління суспільної свідомості, культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення патріотичної орієнтації.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

основні історичні дати, постаті, поняття і терміни, події та явища зазначеного періоду історії;

зв’язки між історичним минулим та сьогоденням українського народу.

вміти:

користуватися історичними джерелами, спеціальною історичною літературою та енциклопедично-довідковими матеріалами з історії України;

аналізувати історичні факти, події, процеси;


Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Житков Олександр Анатолійович


Учасники

Сторінка координування курсу "Історія України ХХ - XXI століть" викладач Житков Олександр АнатолійовичГрафік навчання

Структура Курсу

Змістовий модуль 1. Соціально-економічне та політичне становище України 1900 -1939 рр

Тема 1.Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій на початку ХХ століття.

Тема 2. Українська революція та громадянська війна (1917 – 1921 рр.).

Тема 3. УСРР в 1920 –1930-х роках. Індустріалізація та колективізація в УСРР. Голодомор 1932 – 1933 рр.

Тема 4. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945рр.).

Змістовий модуль 2. Економічні та суспільно-політичні зрушення 1950 – 80-х рр. Здобуття незалежності та сучасний стан Української держави.

Тема 5. Тема 5. Українська РСР в другій половині 1940-х – 1950-х роках.

Тема 6. УРСР в середині 50-х першій половині 60-х років.

Тема 7. УРСР в роки застою та перебудови (друга половина 70-х початок 90-х рр.)

Змістовий модуль 3. Здобуття незалежності та сучасний стан Української держави.

Тема 8. Перше десятиліття національної державності (1991 -2001 рр.).

Тема 9. Сучасне політичне та соціально-економічне становище.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1.Соціально-економічне та політичне становище України 1900 -1939 р.

Тема 1.Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій на початку ХХ століття.

Clip image008.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Семінар №1

Тема 2. Україна в революції 1905 – 1907 рр..

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Семінар №2

Тема 3.Економічний розвиток та політичне становище українських земель напередодні та у роки першої світової війни.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Тема 4.Революція та громадянська війна в Україні (1917-1921рр.).

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Семінар №4-1

Семінар №4-2

Семінар №4-3

Тема 5. Нова економічна політика більшовиків в УСРР. Суспільно-політичне життя 20-х – рр.ХХ ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Семінар №5

Тема 6.Індустріалізація та колективізація в УСРР. Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні.

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Семінар №6-1

Семінар №6-2

Самостійна робота

Самостійна робота (Змістовий Модуль І)

Змістовий модуль 2. Економічні та суспільно-політичні зрушення в УРСР 1940-х – 80-х рр.

Тема 7. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (20 – 30-ті рр.).

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

Семінар №7

Тема 8. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945рр.).

11 1.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №8-1

Лекція №8-2

Практичні завдання

Семінар №8

Тема 9. Українська РСР в другій половині 1940-х – 1950-х роках.

Теоретичний матеріал

Лекція №9

Практичні завдання

Семінар №9

Тема 10. УРСР в добу хрущовських реформ (середина 50-х перша половина 60-х років).

Теоретичний матеріал

Лекція №10

Практичні завдання

Семінар №10

Тема 11. УРСР в роки застою (друга половина 60-х - сер. 80-х рр.).

Теоретичний матеріал

Лекція №11

Практичні завдання

Семінар №11

Самостійна робота

Самостійна робота (Змістовий Модуль ІІ)

Змістовий модуль 3. Здобуття незалежності та сучасний розвиток Української держави.

Date20140819 04.jpg

Тема 12. Українська РСР в процесах перебудови суспільно-економічних відносин (сер. 80-х – поч. 90-х рр.).

Теоретичний матеріал

Лекція №12

Практичні завдання

Семінар №12

Тема 13.Перші етапи національної державності (1991 -2001 рр.).

Теоретичний матеріал

Лекція №13-1

Лекція №13-2

Практичні завдання

Семінар №13

Тема 14. Сучасне політичне та соціально-економічне становище України.

Теоретичний матеріал

Лекція №14

Практичні завдання

Семінар №14

Самостійна робота

Самостійна робота (Змістовий Модуль ІІІ)Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Жуковський Я. Історія Буковини – Ч.II. –Чернівці, 1994.
 2. Андрусишин Б. Україна в роки Першої світової війни // Історія в школі. – 1998. - №5-6;
 3. Вільшанська О.Л. Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни // УІЖ. – 2004. - №4;
 4. Волковинський В.М. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни // УІЖ. – 2004. - №4;
 5. Лавров Ю.П. Початок діяльності Союзу Визволення України // УІЖ. – 1998. - №4;
 6. Сідак В.С. Діяльність спецслужб Австро-Угорщини й Німеччини на українських землях Російської імперії (кін. Х1Х – поч.. ХХ ст.) //УІЖ. – 1997.№.6;
 7. Cтепаненко Г.В. Православне парафіяльне духовенство на українських землях Російської імперії в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) // УІЖ. – 2004 - №5.
 8. Реєнт О.,Сердюк О. Перша світова війна і Україна. – К.,2004.
 9. Сердюк Н. З історії економічного розвитку України в роки імперіалістичної війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.). Історія в школі. – 1991. - №№ 5 – 6.
 10. Національні відносини в Україні у XX столітті. / Упорядник М.І.Панчук/-К., 1994.
 11. Національні процеси в Україні у XX ст. Упорядник ... К.,1999.
 12. Верстюк Владислав. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник. К., 1997.
 13. Грушевський М. Новий період історії України. – К., 1992.
 14. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.
 15. Дорошенко Д. Історія України. 1917 – 1923 рр. Т.1. Доба Центральної Ради. – Ужгород, 1932, 1991.
 16. Копиленко О. Сто днів Центральної Ради. – К., 1992.
 17. Копиленко М., Копиленко О. Зовнішня політика Центральної Ради// Політика і час. – 1992 //
 18. Мельник В., Розовик Д. Національно-культурна політика Центральної Ради. // Генеза. – 1994. №2.
 19. Мірчук П. Причини загибелі УНР. //Державність. – 1992. №2; -1993.-№2
 20. Солдатенко В.Ф. Українська революція. ... Кн..1 – К., 1998.
 21. Національні відносини в Україні у XX столітті –К.,1994
 22. Винниченко В. Відродження нації. Кн.. 2-3. Відень – Київ, 1920, 1990.
 23. Гриценко А.П. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 р. – початок 1919 р.) – К., 1993.
 24. Дорошенко Д. Історія України 1917 – 1923 рр. Т.2. Українська гетьманська держава. 1918: Ужгород, 1930,К.,1989.
 25. Клименко В. Українська гетьманська держава 1918 року. Її місце в Українській революції // Нова політика – 1996. -№1.
 26. Гражданская война на Украине. 1918 – 1920 . Т.Т. 1-3. – К., 1967 – 1970.
 27. Вівсяна І.А. Українські січові стрільці на Єлисаветградщині. – К., 2001.
 28. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття. Нарис політичної історії. – К., 1993;
 29. Левченко О. Повстанська армія Директорії в боротьбі за здобуття Києва (листопад – грудень 1918 р.) //Історія Українеи –2000. - № 2.
 30. Солдатенко В.Ф.Періодизація історії Української революції. // Історія України. – 2001. - №№ 2 – 3.
 31. Реєнт О. Внутрішня політика Директорії. // Історія України. – 2000.-№ 20.
 32. Реєнт О. Військова і зовнішньополітична діяльність Директорії. // Історія України. // Історія України. – 2000. - № 21.
 33. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція. –К., 1991.
 34. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція в 1920 – 1930 рр.: соціальний портрет та історична доля. –К., 1992.
 35. Куліш А. Голодомор 1921 1923 рр. в Руси – Україні як продовження етнічної війни 1917 – 1921 рр. – Харків, 2003.
 36. Морозов А.Г. Тернистий шлях сільськогосподарської кооперації в добу НЕПу. // Український селянин. – 2002. – Вип.. №5.
 37. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20 – 30 роки. –К., 1991.
 38. Кульчицький С.В. Ціна „великого перелому”. –К., 1991.
 39. Кульчицький С.В. Особливості індустріалізації народного господарства в УРСР. // УІЖ. – 1989. - №10.
 40. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921 – 1941). // УІЖ. – 1991. - №8.
 41. Голод 1932 – 1933 років в Україні: причини та наслідки. – К.,2003.
 42. Житков О.А., Пономаренко Л.В. Етнополітичний аспект колективізації в Україні // Наукові записки з історії України. - Вип. 8. – К., 1998.
 43. Конквест Роберт. Жнива скорботи. – К.,1993.
 44. Кому був вигідний голодомор? – К.,2004.
 45. Вегеш М. Карпатська Україна 1938 – 1939 років у загальноєвропейському історичному контексті. – Т. 1 – 2. Ужгород,1997.
 46. Баран О. Мадярська окупація Закрпаття 1939 р. // Український історик – 1995. - №1 – 4.
 47. Гіссем О. Нарис розвитку національно-визвольного руху на Закарпатті у 1918 – 1939 рр. //Історія в школі. – 2003. – №2.
 48. Стерчо П. Карпато-Українська держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 – 1939 рр. – Львів,1993.
 49. Нариси історії Закарпаття. – Тт. 1 – 2. – Ужгород,1993,1995.
 50. Левандовський В. Україна в геополітичних концепціях першої третини ХХ ст. //Політична думка. – 1994. №№2 – 3.
 51. Україна в у зарубіжних доктринах та стратегіях ХХ ст. //Політична думка. – 1996. №№1.
 52. Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К,.1993.
 53. Шаповал Ю.І. Україна 20-50 рр. Сторінки ненаписаної історії. –К., 1993.
 54. Баран В.К.,Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1945 – 80-ті рр.) Сер. Україна крізь віки. Т.13. – К.,1999.
 55. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. — Париж: Нью-Йорк: Львів, 1993.
 56. Мірчук 11. Українська Повстанська Армія. 1942-1945. Документи і матеріали. – Львів, 1991.
 57. Остапенко В. «Хрущовізм» як суспільно-політичне явище в історії України. // Історія України. – 2003. – №44.
 58. Історія українського селянства. У 2-х тт. – Т.2. – К.,2006.
 59. Індустріально-колгоспна Україна. – К.,1977.
 60. Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція у русі опору 1960 – 1980 рр. – К.,1995.
 61. Політична історія України. У 6 тт. Т. – К.,2004.
 62. Алексеєв Ю. М.. Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Е. Україна на зламі історичних епох. (Державотворчий процес 1985-1999 рр.). — К., 2000.
 63. Кульчицький С. Перший колективний виступ радянських дисидентів. // Історія України.- 1997.- №39.-С.7.
 64. Барановський Н. Закриття ЧАЕС як політична і соціально-економічна проблема України та світової спільноти. // Історія України.- 2003, травень.- №17.-С.1-5.
 65. Богомаз К. Ю. Громадсько-політичні рухи і партії в Україні др. пол. 80-х - на поч. 90-х рр.-К., 1992.
 66. Народное хозяйство Украинской ССР. Юбилейньїй статисгический ежегодник. - К., 1977.
 67. Народне господарство Української ССР: ювілейний статистичний щорічник.-К., 1987.
 68. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х - початок 1990-х рр.-К., 1998.
 69. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. - Львів 2002.
 70. Литвин В.М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки ХХ століття). – К.,2001.
 71. Розвиток України в регіональній перспективі:політичні, економічні, соціальні проблеми регіоналізації. – К.,2002.
 72. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В., Історія української конституції. – К.,1993.
 73. Україна: утвердження незалежної держави (1991 -2001). За ред. В.М.Литвина. – К.,2001.
 74. Український парламентаризм: минуле і сучасне. – К.,1999.
 75. Шведа Ю. Партії і партійна система України. – львів, 2001.
 76. Білоус О. Глобалізація і національна стратегія України. – К.,2001.
 77. Брежнєва Т.,Їжак О.,Шевцов А. Євроантлантична інтеграція України:військово-політичні аспекти. – Донецьк,2003.
 78. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.,2003.
 79. Україна в суччасному світі. – К.,2003.
 80. Україна дипломатична. _ К.,2003.
 81. Україна на роздоріжжі. Уроки міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. А.Зіденберга та Л.Хоффмана. – К.,1998.
 82. Україна та Росія в системі міжнародних відносин:стратегічна перспектива./ За заг. ред. С.І.Пиріжкова. – К.,2001.

Допоміжна

 1. Макарчук С.А. Галицьке москвофільство в кін. Х1Х на поч. ХХ ст. //Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – 1990. – Вип.16.
 2. Павко А. Посилення впливу політичних партій Східної Галичини на громадське життя краю в 1900 – 1907 рр. // Укр.іст.журн. – 2002. - №5.\
 3. Історія кооперативного руху – К.,1995.
 4. Шапошнікова Н. Вплив подій Першої світової війни на національну свідомість українців // Історія України. – 2000.- №18.
 5. Реєнт О.П., Янишин Б.М. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз // УІЖ. – 2004. - №4.
 6. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2-х томах. – К.,1996.
 7. Український національно-визвольний рух (березень-листопад 1917 р.). Документи і матеріали . – К.,2003.
 8. Винниченко В. Відрядження нації. Кн.. 1 – 2.Відень – Київ – 1920, 1990;
 9. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.
 10. Великий українець. Матеріали з життя та діяльностіМ.С.Грушевського.К.,1992.
 11. Буравченков А.О. Український національно-визвольний рух (березень-листопад 1917 р.) // УІЖ. – 2004. - №3.
 12. Верстюк В.Ф. Український національно-визвольний рух (березень-листопад 1917 р.). // УІЖ – 2003. – №3.
 13. Верстюк В.Ф. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження ). // УІЖ. – 2004. – №3.
 14. Гошуляк І.Л. Питання соборності українських земель на Брест-Литовській конференції. – УІЖ. – 2004. - №4.
 15. Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1991.
 16. Дишлю В.М. Значення Центральної Ради у відродженні й утвердженні державності українського народу. – К., 1994.
 17. Кудлай О.Б. Діяльність Народного міністерства внутрішніх срав УНР. // Укр. іст. журн. – 2005. №2.
 18. Кульчицький С.В.Центральна Рада. Утворення УНР.//УІЖ – 1992.№5-6.
 19. Кульчицький С. Російська революція 1917 року: буржуазна чи радянська? // Історія в школах України. – 2002.-№1.
 20. Солдатенко Ф. Володимир Винниченко : на перехресті соціальних і національних прагнень. – К., 2005.
 21. Стрельський Г. Брестський мир: тріумф чи трагедія? // Історія в школі. – 2001. - №1.
 22. Хміль І.В. Вплив Ш Універсалу на посилення національно-визвольного руху в регіонах України // - УІЖ. – 2004. - №2.
 23. Янковська О.В. Культурне життя в Україні у період національно-демократичної революції (1917 – 1920 рр.). // Укр.іст.журн. – 2005. - №2.
 24. Скоропадський П. Спомини. – К., 1990.
 25. Дмитряшин В. Повалення німцями Центральної Ради у квітні 1918 р.: нові дані з німецьких архівів. // Політологічні читання. – 1994.-№№7-8.
 26. Крейтор В. Бессарабська проблема в українсько-румунських політичних відносинах 1917 – 1918 рр. // Історія в школі. – 2001.-№1.
 27. Кульчицький С. Українська держава часів гетьманщини // УІЖ. – 1992.-№7-8.
 28. Матвієнко В.М. До питання про самовизначення Криму в 1917 – 1918 рр. // УІЖ. – 2002.-№5.
 29. Пиріг Р.Я., Проданюк Ф.М. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрету //УІЖ. – 1992. - №9.
 30. Реєнт О. Павло Скоропаадський. – К.,2003.
 31. Янковська О.В. Культурне життя в Україні у період національно-демократичної революції (1917 – 1920 рр.). // Укр.іст.журн. – 2005. - №2
 32. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х тт. – Т.2. - Кіровоград,1997.
 33. Верстюк В.Ф. Симон Петлюра: політичний портрет. // УІЖ. – 2004. - №4.
 34. Гончар Б.М., Городня Н.Д. Відносини між Францією та УНР (грудень 1918 – квітень 1919 рр.) // Укр. іст. журн. – 2000. - №№2,3.
 35. Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі Конституції України. – К.,1992.
 36. Лащенко Р.Як обирали Директорію УНР.// Розбудова держави. – 1992.№6.
 37. Лівицький М. Слово про Петлюру. // Літературна Україна. – 1991. – 12 вересня.
 38. Лозовий В.С. Аграрна політика Директорії УНР. // Укр. Іст. журн.- 1997. - №2.
 39. Павлюк О.В. Українсько-польський союз і політика США щодо УНР у 1920 р. // Укр.. іст. журн. – 2000. -№6.
 40. Сергійчук В. Симон Петлюра і єврейство. – К., 1999.
 41. Янковська О.В. Культурне життя в Україні у період національно-демократичної революції (1917 – 1920 рр.). // Укр.іст.журн. – 2005. - №2.
 42. Голод 1921 – 1923 років в Україні. Зб. Документів і матеріалів. – К., 1993
 43. Україна в XX столітті. Збірник документів і матеріалів. –К., 2002.
 44. Олійник М.М. Політика державних та партійних органів України щодо приватних підприємств у період НЕПу. // Укр.. іст. журн. – 2001. -№1.
 45. Єфименко Г.Г. Радянська модернізація 1920 – 1930 рр. (До постановки проблеми у світлі аналізу досліджень сучасних російських істориків). // УІЖ. -2002. -№5.
 46. Комаров В. Радянська модернізація України (1928 - 1938). Проблеми економічної освіти десятикласників. (з досвіду роботи). // Історія в школі. – 2002. -№10.
 47. Кульчицький С.В. Особливості індустріалізації народного господарства в УРСР. // УІЖ. – 1989. - №10.
 48. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921 – 1941). // УІЖ. – 1991. - №8.
 49. Безкровна війна. Мовою архівних документів про голод 1921 – 1923, 1932 – 1933 рр. Автори – упорядники О.Житков, В. Кусмінська, Л.Маренець. - Кіровоград,2003.
 50. Колективізація і голод на Україні 1929 – 1933 рр. Збірник документів і матеріалів. –К., 1992.
 51. Граціозі Андреа. Голод у СРСР 1931 – 1933 рр. та український голодомор: чи можлива нова інтерпретація ? // УІЖ. – 2005. - №3.
 52. Кульчицький С. Сколько нас погибло от голодомора 1933 года? //Зеркало тижня. - №45. - 23 листопада 2002 р.
 53. Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932 – 1933. Панченко П.П. – кер. авт. колективу. – К.,2003.
 54. Вегеш М.,Задорожний В. Карпатська Україна в 1938 – 1939 рр. Деякі аспекти соціально-економічного і політичного розвитку. // Укр.іст.журн. – 199. №2.
 55. Васильєв В.Ю. Україна в політиці керівництва СРСР напередодні Другої світової війни. – УІЖ. 2005. - №1.
 56. Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К,.1993.
 57. Єфименко Г.Г. Зміни в національній політиці ЦК ВКПб в Україні (1932 - 1938). // Укр.. іст. журн. -2000. №№ 2,4.
 58. Касьянов Г.В. Ідеологія ОУН:історико-ретроспективний аналіз. УІЖ.-2004.№1.
 59. Ковалюк В.В. Західна Україна на початку другої світової війни. // Укр. іст. журн. -1993. -№3.
 60. Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929 – 1941). – К.,2003.
 61. Нікольський В.М. Національні аспекти політичних репресій 1937 р. в Україні. // УІЖ. - 2004. -№2.
 62. Нікольський В.М. Соціальний склад репресованих в Україні у 1937 р.// Укр.іст.журн. - 2005. -№2.
 63. Прилуцький В.І. Молодь у суспільно-політичному житті УСРР (1928 – 1933 рр.) // Укр. іст. журн. 2002. -№4.
 64. Рубльов О.С. Сталінізм і доля західноукраїнської інтелігенції. // УІЖ. -1991. -№2.
 65. Табачник Д. За стандартним звинуваченням: терор проти військових кадрів на Україні наприкінці 30-х рр. // Минуле України. –К., 1991.
 66. Курносов Ю.В. Суспільно-політичне життя на Україні в 20-30 роках. // УІЖ. -1989. -№12.
 67. Пащенко В. Свобода совісті в Україні. Міфи і факти 20-30 рр. –К.,1994.
 68. Шаповал Ю.І. Україна 20-50 рр. Сторінки ненаписаної історії. –К., 1993.
 69. Шаповал Ю.І. Справа “Спілки визволення України”: поглчяд із відстані 75 років. // Укр.іст.журн. – 2005. - №3.
 70. Шипович М.А. Радянське керівництво та літературно-мистецька інтелігенція України: 20-ті роки. // Укр.. іст. журн. -2000. –№1.
 71. Шитюк М.М. Еволюція репресивно-каральної системи в радянській Україні. // Укр. іст. журн. -2001. -№3.
 72. Веселова О. Українське суспільство в 1945 – 1953 рр.:ідеологізація по-сталінському. // Укр.іст.журн. – 2005. - №1.
 73. Рибак І.В. Стан соціально-побутової сфери українського села (1946 -1955 рр.). Укр.іст.журн. –1999. – №1.
 74. Мірчук 11. Українська Повстанська Армія. 1942-1945. Документи і матеріали. – Львів, 1991.
 75. Врублевський В. Владимир Щербицкий: правда и віміслі.. – К.,1993.
 76. Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція у русі опору 1960 – 1980 рр. – К.,1995.
 77. Лукяненко Л.Г. Сповідь у камері смертників. – К.,1991.
 78. Сверстюк Є. Блудні сини України. – К.,1993.
 79. Диссиденкти: письма с воли. Инакомыслящий Глузман. // Независимость. – 1999. – 19 октября .- С.4,13.
 80. Україна в XX столітті. Збірник документів і матеріалів. –К., 2002.
 81. Народное хозяйство Украинской ССР. Юбилейньїй статисгический ежегодник. - К., 1977.
 82. Народне господарство Української ССР: ювілейний статистичний щорічник.-К., 1987.
 83. Суспільно-політичний розвиток Західних областей УРСР. 1939-1989. (36. документів і матеріалів). - К., 1989.

Інформаційні ресурси

 1. Інститут історії України НАНУ
 2. НБУ імені В.І. Вернадського
 3. Енциклопедія Історії України
 4. Навчальні матеріали он-лайн

---