Навчальний курс "Теорія і методика викладання гімнастики"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Теорія і методика викладання гімнастики

Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини Напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання* Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Мета - формування системи спеціальних знань, умінь і навичок проведення різних форм занять гімнастикою, розвиток методичного мислення майбутніх фахівців.

Завдання: 1.Формування професійних умінь і навичок проведення різних форм занять гімнастикою. 2.Оволодіння практичним матеріалом і розвиток умінь його оптимального вибору для організації та проведення занять з гімнастики. 3.Підвищення рівня розвитку основних рухових якостей. 4.Реалізація творчих можливостей студентів у моделюванні майбутньої професійної діяльності.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен знати: методичні особливості викладання гімнастики, методику проведення загальнорозвивальних, стройових вправ та переміщень, правила техніки безпеки занять гімнастикою, методику розвитку рухових здібностей, технологію складання навчальних програм для засвоєння гімнастичних елементів; вміти:здійснювати показ вправ гімнастичного багатоборства, володіти методикою навчання гімнастичним вправам, своєчасно виявляти і ліквідовувати помилки у технічній основі елементів, упорядковувати навчальну документацію для школярів різних вікових груп, застосовувати основні засоби і методи підготовки спортсменів нижчих розрядів.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Стасенко Олексій Анатолійович

Учасники

Сторінка координування курсу "Теорія і методика викладання гімнастики" викладач

Графік навчання

Depositphotos 1982475-Gymnastics-sTMVG 2015.jpg

Змістовий модуль 1

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГІМНАСТИКИ

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Гімнастика в системі фізичного виховання.

Тема 2. Історичний огляд розвитку гімнастики.

Тема 3. Класифікація і характеристика гімнастичних вправ.

Тема 4. Місця занять гімнастикою і обладнання.

Змістовий модуль 2

ЗАСОБИ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНИХ ВИДІВ ГІМНАСТИКИ

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 1. Забезпечення безпеки занять гімнастикою.

Тема 2. Стройові прийоми і дії.

Тема 3. Шикування і перешикування.

Тема 4. Способи розмикання і змикання.

Тема 5. Різновиди пересування.

Тема 6. Різновиди ходьби, бігу і стрибків.

Тема 7. Акробатика.

Змістовий модуль 3

ФОРМИ Й ЗМІСТ ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЛЬНИМИ ВПРАВАМИ

Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема 1. Гімнастична термінологія.

Тема 2. Характеристика й класифікація загальнорозвивальних вправ.

Тема 3. Вправи для шиї, рук і плечового поясу.

Тема 4. Вправи для ніг і тазового поясу.

Тема 5. Методика складання загальнорозвивальних вправ різної спрямованості

Тема 6. Особливості проведення загально розвивальних вправ з предметами.

Тема 7. Навчання та дозування загальнорозвивальних вправ.

Зміст курсу

1376602896 01 TMVG 2015.jpg Самостійна робота до навчального курсу "Теорія і методика викладання гімнастики"

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГІМНАСТИКИ

Тема 1. Гімнастика в системі фізичного виховання

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

1.Характеристика гімнастичних вправ.

2.Розподіл гімнастичних вправ за спеціальним призначенням.

3.Місце гімнастики в системі фізичного виховання.

Тема 2. Історичний огляд розвитку гімнастики

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичний матеріал

1.Гімнастика стародавніх народів.

2.Гімнастика у XVIII–XX ст.

3.Гімнастика в дореволюційній Росії.

4.Гімнастика в цивільних навчальних закладах.

5.Розвиток гімнастики у воєнні та післявоєнні роки.

6.Шляхи подальшого розвитку гімнастики.

Самостійна робота

1.Розвиток гімнастики в Україні.

2.Шляхи та перспективи подальшого розвитку гімнастики.

Тема 3. Класифікація і характеристика гімнастичних вправ

Практичний матеріал

1.Загальнорозвивальні вправи.

2.Прикладні вправи.

3.Вільні вправи.

4.Акробатичні вправи.

5.Стрибки.

6.Вправи художньої гімнастики

Самостійна робота

1.Види гімнастики, які викладаються в навчальних закладах.

2.Класифікація видів гімнастики, в залежності від завдань, що вирішуються фізичним вихованням.

3.Загально прикладне значення основної гімнастики.

4.Характеристика виду гімнастики – шейпінгу.

5.Характерні особливості професійно-прикладної гімнастики.

Тема 4. Місця занять гімнастикою і обладнання

Практичний матеріал

1.Гімнастичні зали.

2.Гімнастичні снаряди.

3.Інвентар.

4.Гімнастичний майданчик.

Самостійна робота

1.Складіть табель снарядів і інвентарю необхідного для шкільного залу.

2.Назвіть правила експлуатації гімнастичних залів і майданчиків.

Змістовий модуль ІІ.ЗАСОБИ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНИХ ВИДІВ ГІМНАСТИКИ

Тема 1. Забезпечення безпеки занять гімнастикою

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

1.Основні причини травматизму на заняттях гімнастикою.

2.Правила розташування гімнастичних снарядів у залі.

3.Підготовка місць занять і спортивного устаткування та інвентарю.

4.Види страховки і допомоги у навчанні.

5.Лікарський контроль і самоконтроль.

6.Методичні і організаційні вимоги до попередження травматизму.

Самостійна робота

1.Перерахуйте головні причини травматизму в гімнастиці.

2.Лікарський контроль, як один із головних засобів профілактики травматизму.

Тема 2.Стройові прийоми і дії

Практичний матеріал

1.Поняття: стрій, шеренга, колона, дистанція, інтервал, фланг, фронт, тил, направляючий, замикаючий, форма рапорту.

2.Стройові прийоми: команди “Ставай!”, “Рівняйсь!”, ”Наліво рівняйсь!”, “На середину рівняйсь!”, “Струнко!”, “Вільно!”, “Правою вільно!”, “Відставити!”, вихід із строю і повернення в стрій.

3.Розрахунки по порядку; на перший і другий; по три, чотири і т.д.; на 6, 8 на місці.

4.Повороти: направо, наліво, кругом, півповороти направо і наліво.

5.Стройові дії: перешикування з однієї шеренги в дві і навпаки при поворотах кругом і вбік флангів, зміна напрямку заходження плечем шеренгового строю, перешикування з однієї шеренги в дві в русі, розрахунок строю в русі.

Самостійна робота

1.Охарактеризуйте вплив стройових вправ на учнів.

2.Методичні особливості проведення стройових вправ.

Тема 3. Шикування і перешикування

Практичний матеріал

1.Шикування в одну шеренгу, перешикування з однієї шеренги в дві і навпаки, перешикування колони по одному в колону по два та навпаки на місці і в русі.

2.Перешикування в русі з колони по одному в колону по два, по три, по чотири і т.д. послідовними поворотами, перешикування з колони по одному в колону по чотири дробленням і зведенням та зворотне перешикування в колону по одному розведенням і злиттям.

3.Перешикування із шеренги і колони по одному уступами в колону по три, по чотири, по п’ять і зворотно.

4.Перешикування в русі з колони по одному (через центр залу) в шаховому порядку, дробленням і зведенням на кутах залу і в центрі.

Самостійна робота

1.Характеристика перешикувань в русі.

2.Характеристика перешикувань з рухом колон у прямих напрямках.

Тема 4. Розмикання і змикання

Практична частина

1.За стройовим статутом – направо, наліво, від середини, приставними кроками.

2.Уступами з пошеренгового строю і колони по два, приставними кроками і поворотами після команди “Стій!” без попереднього розрахунку, з одного кола в два і три кола, дугами вперед і назад.

3.Фігурне розмикання з використанням елементів вільних вправ. танцювальних кроків і елементів акробатики.

Самостійна робота

1.Охарактеризувати основні способи розмикання.

Тема 5. Різновиди пересування

Практична частина

1.Крок на місці і зупинка, рух кроком і бігом, зміна ноги під час руху зміна темпу руху і довжини кроку, рух вперед з кроку на місці.

2.Повороти наліво, направо і кругом в русі, обхід, діагональ протихід, “змійка”, рух по точках залу.

3.“Коло”, “спіраль”, “схрещення” (на кутах і серединах залу), “петля”, зустрічні проходи.

Самостійна робота

1.Особливості руху по точкам в залі.

2.Характеристика руху в прямих напрямках.

3.Характеристика руху в косих напрямках.

Тема 5. Ходьба, біг і стрибки

Практична частина

1.Ходьба, біг і стрибки, що швидко чергуються (підскоки).

2.Ходьба: стройовим і похідним кроком, приставними кроками, на носках, п’ятках, краях ступні, високо піднімаючи коліно зігнутої ноги, в присіді та напівприсіді, , схресними кроками (в сторону), випадами, випадами з пружинистими присіданнями, схресними кроками з напівприсідами (рух в сторону).

3.Біг: простий, з високим підніманням стегна зігнутої ноги, на носках, піднімаючи прямі ноги вперед, назад і в сторону, стрибками з ноги на ногу, по “купинах”, з поворотами кругом, спиною вперед, боком (схресними кроками), біг з перешкодами.

4.Стрибками, що швидко чергуються: стрибки на двох ногах (ноги разом, нарізно, схресно) з просуванням вперед, назад, в сторону, стрибки на одній нозі з просуванням вперед, на одній і двох ногах з поворотами і рухами рук; у вигляді завдань зі зміною різних способів стрибків. Вправи з ходьби і бігу типу “завдань” і “раптовостей” з диференціюванням двох і трьох сигналів, які виконуються в русі шагом, бігом і стрибками, що швидко чергуються.

Самостійна робота

1.Різновиди ходьби, які застосовуються в гімнастиці.

2.Характеристика бігу і ходьби.

Тема 6. Акробатика

Практична частина

1.Групування в різних вихідних положеннях. Перекати: назад, вперед і в сторону, прогнувшись і в групуванні.

2.Перекиди: вперед у групуванні з різних вихідних положень в різні кінцеві положення, довгий перекид вперед стрибком.

3.Стійки: на лопатках, з опорою прямими руками в підлогу.

4.Стійка на голові силою із упору присівши.

5.„Міст”: з положення лежачи і нахилом назад із стійки ноги нарізно.

6.Перевороти: переворот в сторону з місця, переворот в сторону з розбігу.

Самостійна робота

1.Класифікація акробатичних вправ.

2.Дати характеристику групуванням, перекатам, перекидам.

Змістовий модуль ІІІ. ФОРМИ Й ЗМІСТ ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЛЬНИМИ ВПРАВАМИ

Тема 1. Гімнастична термінологія

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практична частина

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

1.Охарактеризуйте способи утворення термінів.

2.Скласти словник основних гімнастичних термінів.

Тема 2 Характеристика й класифікація загальнорозвивальних вправ

Практична частина

1.Завдання та застосування ЗРВ.

2.Класифікація ЗРВ.

3.Форми й зміст занять ЗРВ.

4.Форми занять ЗРВ та основні завдання.

5.Вправи без предметів.

6.Вправи з предметами.

Самостійна робота

1.Скласти словник основних термінів положень рук (у стійках, сідах).

2.Скласти словник основних термінів положень тулуба (у стійках, сідах).

Тема 3. Вправи для шиї, рук і плечового поясу

Практична частина

1.Вихідні положення.

2.Положення рук (у стійках, сідах).

3.Положення голови.

4.Методика проведення загальнорозвивальних вправ.

Самостійна робота

1.Основні правила підбору вправ.

2.Скласти 3 комплекси загальнорозвивальних вправ на місці.

Тема 4. Вправи для ніг і тазового поясу

Практична частина

1.Вихідні положення.

2.Положення тулуба (у стійках, сідах).

3.Положення тіла в упорах.

4.Методика проведення загальнорозвивальних вправ.

Самостійна робота

1.Основні правила підбору вправ.

2.Скласти 3 комплекси загальнорозвивальних вправ в русі.

Тема 5. Методика складання загальнорозвивальних вправ різної спрямованості

Практична частина

1.Правила підбору вправ.

2.Способи регулювання навантаження.

3.Специфічна спрямованість ЗРВ.

4.Критерії оцінювання якості проведення ЗРВ.

Самостійна робота

1.Скласти комплекс вправ, які впливають на розвиток координаційних здібностей (4–6 вправ).

2.Скласти комплекс вправ, які впливають на розвиток рівноваги (4–6 вправ).

3.Складіть комплекс вправ, які впливають на розвиток швидкісної сили (4–6 вправ).

Тема 6. Особливості проведення загальнорозвивальних вправ з предметами

Практична частина

1.Вправи з гімнастичною палицею.

2.Вправи зі скакалкою.

3.Вправи з набивним м’ячем.

Самостійна робота

1.Скласти комплекс загальнорозвивальних вправ з гімнастичними палицями.

2.Скласти комплекс загальнорозвивальних вправ зі скакалками.

Тема 7. Навчання та дозування загальнорозвивальних вправ

Практична частина

1.Метод навчання в цілому за показом.

2.Метод навчання в цілому за розповіддю.

3.Комбінований метод.

4.Метод „за роділеннями”.

Самостійна робота

1.Класифікація загальнорозвивальних вправ.

2.Методика навчання загальнорозвивальним вправам.

Gimnastika1 TMVG 2015.png

Ресурси

Література

Базова

1.Безпека життєдіяльності у навчальних закладах: нормативні документи та методичні матеріали / Уклад.: В.І. Туташинський, М.Х. Махомед, М.В. Нижник. – Львів: Каменяр, 2004. – 895 с.

2.Бакалій В.П. Загольнорозвивальні та гімнастичні вправи. – Х.: Вид-во „Ранок”, 2010. – 192 с. – (Бібліотека вчителя фізичної культури).

3.Гавердовский Ю.К., Смолевский В.М. Спортивная гимнастика. – М.: ФиС, 1979. – 234 с.

4.Болобан В.Н. Юний акробат. – Киев: Здорове, 1982. – 160 с.

5.Брыкин А.Т. Смолевский В.М. Гимнастика. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 368 с.

6.Гимнастика: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 448 с.

7.Жалій А.П., Палига В.Д. Гімнастика. – Київ, 1979. – 355 с.

8.Жужиков В.И. 650 гимнастических упражнений – М.: ФиС, 1970. – 88 с.

9.Костін О.І., Макурін Ю.К., Муллагільдіна А.Я. Методика навчання гімнастичним вправам школярів 1–11-х класів: Навчальн. Посібник. 2-е видан., доповн. Харків: ХДІФК, 2000. – 86 с.

10.Лящук Р.П., Огнистий А.В. Гімнастика. Начальний посібник (у двох частинах). – Ч.1. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 357 с.

11.Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике. – М.: ФиС, 1989. – 421 с.

12.Менхин Ю.В., Меншин А.В. Оздоровительная гімнастика: теория и методика. – Ростов н/Дону: Феникс, 2002. – 384 с.

13.Мішаков О.С, Смірнов В.О. Спортивна гімнастика. – К.: 1971. – 100 с. 14.Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 357 с.

15.Смолевский В.М., Гавердовский Ю.К. Спортивная гимнастика. – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 462 с.

16.Смолевский В.М. Гимнастика и методика преподавания. – М.: ФиС, 1987. – 336 с.

17.Соколов Г.Е. Акробатическая подготовка гимнастов. – М.: 1968. – 144 с.

18.Стасенко О.А. Самостійна робота з теорії і методики викладання гімнастики. – Кіровоград, 2013. – 79 с.

19.Техника гимнастических упражнений / Под. ред. проф. Украна М.Л. М.: 1967. – 384 с.

20.Теория и методика гимнастики. Учебник для факультетов физ. воспитания пед. ин-тов / Под. В.И. Филипповича. – М.: Просвещение, 1971. – 476 с.

21.Укран М.Л. Спортивная гимнастика. – М.: ФиС. 1971. – 287 с.

22.Укран М.Л. Методика тренировки гимнастов. – М.: ФиС, 1971. – 304 с.

23.Филиппович Р.Л. Теория и методика гимнастики. – М., 1979. – 245 с.

24.Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: Навч. посібник. У 2-х томах. – 4-е вид., випр. і доп. – Харків: „ОВС”, 2008. – Т.1. – 408 с.

25.Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: Навч. посібник. У 2-х томах. – 3-є вид., випр. і доп. – Харків: „ОВС”, 2008. – Т.2. – 464 с.

26.Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки юных гимнастов. – Харьков: ОВС, 2005. – 336 с.

27.Чайка А.В. Гімнастика. – Х.: Вид-во „Ранок”, 2010. – 128 с.

28.Шерета В.В., Кодацька С.М., Ковальов В.О. Гімнастика та методика її викладання. Кіровоград, 2003 – 168 с.

29.Шлемин А.М., Брыкин А.Т. Гимнастика. – М.: ФиС, 1969 – 286 с.

30.Шлемин А.М. Юный гимнаст. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 376 с.

31.Шлемин А.М., Петров П.К. Система подготовки юных гимнастов: Методическое пособие для студентов ГЦОЛИФКа. – М., 1977. – 97 с.

Додаткова

1.Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. – К.: Олимпийская литература, 2002. – 294 с.

2.Волков Л. В. Виховання фізичних здібностей учнів. – К.: Здоров'я, 1980.– 144с.

3.Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 331с.

4.Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания. – М.: Просвещение, 1986. – 176 с.

5. Глухов В.И. Физическая культура и формирование здорового образа жизни. – К.: Здоровье, 1989. – 136 с.

6.Дубогай А.Д. Физкультура: Мы и дети. – К.: Здоровье, 1989. – 95с.

7.Круцевич Т. Ю. Научные исследования в массовой физической культуре. – Киев: Здоров'я, 1985. – 120 с.

8.Келлер В.С., Платонов В.Н. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов. – Львов, 1993. – 540 с.

9.Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалення. – К.: Вища школа, 1992. – 238 с.

10.Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Інформаційні ресурси

  1. Жіночий спорт
  2. Цікаві факти
  3. Новини спорту
  4. Спортивні блоги