Навчальний курс "Практична граматика англійської мови (1 курс)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Практична граматика англійської мови (І курс)


Галузь знань: напрям підготовки:6.020303. Філологія* освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Зміст

Мета та завдання навчального курсу

Мета - розвивати лінгвістичну компетенцію через розширення і поглиблення граматичних навичок і умінь, які є необхідними для комунікації за темами і проблемами, які передбачені програмою І курсу; вирівнювати рівень знань граматики першокурсників; закласти основи професійно -орієнтованої комунікативної компетенції через презентацію нових методів навчання граматики та залучення студентів до організації навчального процесу.

Завдання

* Навчити студентів систематизувати матеріал про частини мови (іменник, артикль, займенник, прислівник, прикметник, прийменник, видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані, умовний спосіб, модальні дієслова, безособові форми дієслова);
* пояснювати комунікативні функції граматичних структур;
* розвивати вміння студентів вільно вживати граматичні структури в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативних функцій в межах тем, що вивчаються;
* вчити студентів правильно будувати речення різних комунікативних типів;
* вчити студентів визначати синтаксичні функції частин мови;
* розвивати вміння студентів уживати прості та складні речення в усному та писемному мовленні.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен вміти:

* систематизувати матеріал про частини мови (іменник, артикль, займенник, прислівник, прикметник, прийменник, видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані);
* усвідомлювати комунікативні функції граматичних структур;
* вільно вживати граматичні структури в усному та писемному мовленні в межах тем, що вивчаються;
* правильно будувати речення різних комунікативних типів;
* визначати синтаксичні функції частин мови;
* вживати прості та складні речення в усному та писемному мовленні.


Робоча програма

Автор (автори) курсу

Користувач: Лівицька Інна Адамівна

Учасники

Сторінка координації курсу "Практична граматика англійської мови(1 курс)

Графік навчання

Варіант Структура

Module 1. Sentence /Речення. Дієслово. Способи дієслів. Безособові речення

 1. Речення. Члени речення. Порядок слів у англійському реченні.
 2. Комунікативні типи речень. Частини мови. Дієслово. Класифікація. Категорія способу. Дієслова to be, to have.
 3. Формоутворення та вживання часів групи Simple. Неозначений час дієслова.
 4. Безособові речення. Конструкція з There+be.


Module test 1

Indefitine Tense

Module 2. English Tense System in the Active Voice. Часова система англійського дієслова в активному стані

 1. Present Continuous Tense. Preposition./Подовжений теперішній час дієслова. Прийменник.
 2. Past Continuous Tense/Подовжений минулий час дієслова.
 3. Future Continuous Tense/Майбутній подовжений час дієслова.Module test 2

Module 3.Часова система англійського дієслова в активному стані. Perfect/Perfect Continuous

 1. Формоутворення та вживання часів групи Perfect and Perfect Continuous.
 2. Формоутворення та вживання Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect.
 3. Формоутворення та вживання часів групи Perfect Continuous.


Module test 3

Зміст курсу

Module 1. Sentence /Речення. Дієслово. Способи дієслів. Безособові речення

Тема 1. Речення. Члени речення. Порядок слів у англійському реченні.

Практична №1

Тема 2. Комунікативні типи речень. Частини мови

Практична №1

Тема 3. Дієслово. Класифікація. Категорія способу. Дієслова to be, to have.

Практична №1

Тема 4. Формоутворення та вживання часів групи Simple. Неозначений час дієслова.

Практична №2

Тема 5. Безособові речення. Конструкція з There+be.

Практична №2


Cамостійна робота

Module 2. English Tense System in the Active Voice. Часова система англійського дієслова в активному стані

Тема 1. Present Continuous Tense

Практична №1

Тема 2. Past Continuous Tense

Практична №2

Тема 3. Future Continuous Tense

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Module 3.Часова система англійського дієслова в активному стані. Perfect/Perfect Continuous

Тема 1.Формоутворення та вживання часів групи Perfect and Perfect Continuous

Практична №1

Тема 2. Формоутворення та вживання Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect

Практична №1

Тема 3.Формоутворення та вживання часів групи Perfect Continuous

Практична №1

Самостійна робота №1

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Програма з англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект/ С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей. Київ. – 2001 – 245 с.
 2. Паращук В.Ю., Савенко Т.В., Грицюк Л.Ф. Практикум з граматики англійської мови/Посібник: Вінниця „Нова книга”, 2003. – 290 с.
 3. Савенко Т.В. Збірник вправ з практичної граматики англійської мови. – Кіровоград, 2009. -72 с.

Допоміжна

 1. Бармина Л.А., Верховская И.П. Учимся употреблять артикли: учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков. – М. Высшая школа, 1989. – 191 с.
 2. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка/Пособие: Ленинград, 1963. – 318 с.
 3. Кобрина Н.А. Грамматика английского языка. Морфология/Пособие: М.: Просвещение, 1985. – 228 c.
 4. Черноватий Л.М., Карабан В.І. та ін. Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс: Посібник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 248 с.
 5. Jenny Dooley, Virginia Evans. Grammarway 3. Express Publishing. 200. – 216 p.
 6. Jenny Dooley, Virginia Evans. Grammarway 4. Express Publishing. 200. – 216 p.
 7. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1990. – 259 p.
 8. Oxford Practice Grammar. – Oxford University Press, 2010. – 296 p.


Інформаційні ресурси

Grammar
 1. Fun with grammar
 2. Teaching English Grammar in Schools
 3. English Grammar Secrets
 4. English Grammar - Learn English
 5. Self-Study Quizzes for ESL Students (English Tests)
 6. Grammar - Learn English grammar - English Daily


---