Навчальний курс "Загальне мовознавство"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО


Напрям підготовки: 0203 Філологія

Спеціальність: 6.020303 Мова і література(англійська/німецька)

Факультет іноземних мов

Форма навчання:денна


Дерево.jpg


Мета:

 1. підготувати студентів до вивчення різних предметів мовознавчого циклу,
 2. створити необхідну для цього теоретичну базу і виробити практичні навички аналізу мовних процесів.

Завдання:

 1. забезпечити оволодіння студентами необхідною сумою знань з фундаментальної дисципліни;
 2. допомогти студентам отримати сучасні знання про системний характер мови, про різні прояви системності мови на різних рівнях;
 3. отримати початкові знання про найважливіші методи і прийоми дослідження мови;
 4. засвоїти основну лінгвістичну термінологію

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 1. сутність мови як складного і багатопланового явища, що має суспільну природу;
 2. діалектичний взаємозв'язок мови і мовлення як дихотомію;
 3. зв'язок мови з історією суспільства;
 4. специфіку мови як особливої універсальної знакової системи;
 5. одиниці мови, основні мовні категорії та взаємозв'язки мовних рівнів;
 6. гіпотези про походження мови;
 7. передумови та історію появи письма, основні види письма;
 8. основи генеалогічної та типологічної класифікації мов.

вміти:

 1. спостерігати за мовними процесами, порівнювати їх;
 2. використовувати прийоми лінгвістичного експерименту з метою усвідомлення закономірностей функціонування та розвитку мови;
 3. працювати з лінгвістичними словниками різних типів;
 4. зіставляти різні точки зору на розуміння виокремленої мовної проблеми;
 5. вести лінгвістичний словник;
 6. писати доповіді та реферати за одними чи декількома джерелами;
 7. конспектувати першоджерела, виділяти головну думку, аргументувати і узагальнювати.

Автор курсу

Користувач:Лелека Тетяна Олександрівна


Учасники

Сторінка координування курсу «Загальне мовознавство»викладач Користувач:Лелека Тетяна Олександрівна, Отримати консультаціюГрафік навчання

Варіант Календар першого модуля

Тиждень 1

Класифікація мов світу.

Тиждень 2

Структура і система мови

Тиждень 3

Походження мови

Тиждень 4

Походження письмаОбщие сведения о языке.jpg

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Робоча рограма

Робоча програма

Змістовий модуль 1

Лекції

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Семінарські завдання

Семінарське заняття 1

Семінарське заняття 2

Семінарське заняття 3

Семінарське заняття 4

Самостійна робота

Самостійна робота 1

Змістовий модуль 2

Лекції

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Семінарські завдання

Семінарське заняття 1

Семінарське заняття 2

Семінарське заняття 3

Семінарське заняття 4

Семінарське заняття 5

Самостійна робота

Самостійна робота 2Ресурси

Все языки мира.jpg

Рекомендована література

Oсновна

Додаткова