Навчальна дисципліна "Технології навчання німецької мови"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Технології навчання німецької мови


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

014.02 Середня освіта. Спеціальність: Мова і література (німецька).

Спеціалізація: англійська мова

Спеціальність: Мова і література (англійська).

Спеціалізація: німецька мова


Освітньо-кваліфікаційний рівень:магістр


Мета та завдання навчального курсу

Навчальна дисципліна «Технології навчання німецької мови» є нормативною і входить до гуманітарного циклу дисциплін вищого навчального закладу при підготовці спеціалістів. Мета вивчення дисципліни: розуміння студентами сутності, закономірностей, тенденцій та перспектив розвитку педагогічного процесу у сучасній системі освіти; ознайомлення з формами і методами навчання та виховання за сучасними педагогічними технологіями, які необхідні майбутньому фахівцю для творчого планування навчального процесу. У результаті вивчення дисципліни спеціаліст має набути таких компетенцій: знати:

основи педагогічних технологій - поняття, класифікації, концептуальні ідеї, цільові орієнтації, особливості змісту;

основні педагогічні технології, особливості їх використання;

систему знань і уявлень про закони, принципи й методи виховання й навчання у середній освіті;

вміти:

доцільно використовувати педагогічні технології в конкретній ситуації навчання й виховання;

застосувати базові психолого-педагогічні знання щодо пошуку раціональних технологічних форм і методів навчання та уміння поєднати їх з вимогами й можливостями сучасної школи;

володіти сучасними та ефективними методиками організації навчально-виховного процесу;

складати конспекти навчального заняття з використанням педагогічних технологій та знати структуру сучасного заняття у закладі освіти.

Критерії успішності: отримання позитивних оцінок при виконанні контрольної роботи.

Засоби діагностики: комплект контрольної роботи.

Зв'язок з іншими дисциплінами: в структурі дисциплін гуманітарного циклу «Технології навчання німецької мови» має зв’язок з іншими дисциплінами за спеціальністю «Методика викладання німецької мови», «Методика викладання англійської мови», «Педагогіка», «Психологія», «Практика усного та писемного мовлення».

Структура

Змістовий блок 1

Навчальні теми курсу.


1. Змістовий блок І. Тема 1. Теоретичні основи педагогічних технологій навчання та виховання Сутність та основні принципи педагогічних технологій. Класифікація педтехнологій. Актуальність вибору педтехнологій у сучасній Україні. Традиційна педагогічна технологія (концептуальні положення, особливості змісту та методик). Інноваційна технологія. Основні ознаки та особливості.

Тема 2. Ігрові технології у середній освіті Походження і соціально-педагогічне значення гри. Теорії гри. Гра як метод навчання ( значення педагогічної гри, основні функції ігор). Ігрові мотиви і організації ігор.

Тема 3.Колективні та групові технології навчання. З історії питання. Актуальність та методика колективних способів навчання. Технологія групового навчання. Порівняльний аналіз колективних та групових способів навчання.

2. Змістовий блок ІІ.

Тема 4. Комп’ютерні та інформаційні технології Концептуальні положення. Особливості змісту. Особливості методик. Комп’ютерне навчання у навчальному закладі.

Тема 5. Технологія проектного навчання. Проблемне навчання.Проблемне навчання як складова сучасних методик навчання. Доцільність і міра його використання. Проблемне навчання як мотивація.

3. Змістовий блок ІІІ

Тема 6. Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Основні положення інклюзивного навчання.

Тема 7. Технологія мнемотехнік, інтенсифікація навчання на основі опорних схем і знакових моделей.

Тема 8. Індивідуальна програма розвитку учня з ООП. Модифікація і адаптація навчального матеріалу в умовах інклюзивного навчання.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу: Технології навчання німецької мови

Блок 1.

Тема 1. Теоретичні основи педагогічних технологій навчання та виховання Сутність та основні принципи педагогічних технологій. Класифікація педтехнологій. Актуальність вибору педтехнологій у сучасній Україні. Традиційна педагогічна технологія (концептуальні положення, особливості змісту та методик). Інноваційна технологія. Основні ознаки та особливості.

Тема 2. Ігрові технології. Структура навчального заняття з використанням педагогічних технологій виховання. Рольові та ділові ігри. Сценарій ігор.

Тема 3. Колективні способи навчання та групові технології З історії питання. Актуальність та методика колективних способів навчання. Технологія групового навчання. Порівняльний аналіз колективних та групових способів навчання.

Блок 2.

Тема 4. Комп’ютерні та інформаційні технології Концептуальні положення. Особливості змісту. Особливості методик. Комп’ютерне навчання у середньому навчальному закладі. Позитивні та негативні боки використання технологій.

Тема 5. Проблемне навчання Проблемне навчання як складова сучасних методик навчання. Доцільність і міра його використання. Проблемне навчання як мотивація.


Блок 3.

Тема 6. Інклюзивна форма навчання. Актуальні питання сучасності.

Тема 7. Технологія мнемотехнік, інтенсифікація навчання на основі опорних схем і знакових моделей.

Тема 8. Модифікація і адаптація навчального матеріалу в умовах інклюзивного навчання.


Теоретичний матеріал

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

Практичні завдання

Seminar 1

Seminar 2

Seminar 3

Seminar 4

Seminar 5

Seminar 6

Seminar 7

Екзаменаційні завдання

Теоретичні питання до екзамену

Пробний тест

Кваліфікаційні завдання