Навчальний курс "Метеорологія і кліматологія"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Метеорологія і кліматологія


Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія).

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)


Освітньо-професійні програми:

«Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота»

«Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська))»

«Середня освіта (Географія та Історія)»


Мета та завдання навчального курсу

Мета: головною метою курсу є ознайомлення студентів із будовою, складом, фізичними властивостями атмосфери, особливостями розвитку метеорологічних явищ та процесів, закономірностями формування клімату та його змінами під впливом як природних, так і антропогенних чинників.

Завдання:

 • навчальні: забезпечити засвоєння студентами необхідного обсягу теоретичних та прикладних знань з метеорології і кліматології;
 • методичні: формувати у студентів вміння організовувати процес спостереження за погодою, кліматичними особливостями місцевості, уміння аналізувати та порівнювати;
 • дослідницькі: формувати у студентів вміння самостійно проводити наукові дослідження атмосфери, погоди та клімату, і залучати до цього процесу учнів (зокрема в рамках роботи Малої академії наук учнівської молоді);
 • практичні: підготувати студентів до виконання обов’язків вчителя географії та організатора краєзнавчо-туристичної роботи, виробити вміння в доступній формі з використанням різних методів та технологій доносити інформацію до інших.


Робоча програма курсу

Силабус

Автор (укладач) курсу

Онойко Юрій Юрійович


Учасники

Група Г19Б


Почати навчання

Для прегляду змісту дисципліни перейдіть на навальну платформу Moodle


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Біловол О.В. Метеорологія і кліматологія: навчальний посібник / О.В. Біловол. – Харків: ХНАДУ, 2006. – 312 с.
 2. Врублевська О.О., Гончарова Л.Д., Катеруша Г.П. Кліматологія / підручник під ред. Є.П. Школьного. – Одеса, Екологія, 2013 р. – 346 с.
 3. Гумницький Я.М. Метеорологія та кліматологія: навч. посіб. / Я.М. Гумницький. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 203 с.
 4. Киселева О.А. Метеорология с основами климатологии: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / О.А. Киселева. – Луганск: ГУ «ЛНУ ім. Тараса Шевченко», 2013. – 156 с.
 5. Клапченко В.І. Основи фізики атмосфери та навколишнього середовища: навч. посіб. / авт.-уклад. В.І. Клапченко та ін. – Київ: КНУБА, 2015. – 139 с.
 6. Лещенко Г.П. Метеорологія з основами кліматології / Г.П. Лещенко. – Кіровоград: ДЛАУ, 2010. – 235 с.
 7. Максименко Н.В. Загальна метеорологія і кліматологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.В. Максименко, І.В. Бєляєва. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 254 с.
 8. Мельник С.В. Метеорологія та кліматологія: конспект лекцій / С.В. Мельник. – Одеса: Наука і техніка, 2013. – 131 с.
 9. Метеорологія і кліматологія: навч. посібник / В.М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. Яковлєв. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2006. – 84 с.
 10. Мислюк О.О. Метеорологія та кліматологія: навчальний посібник / О.О. Мислюк. – К.: Кондор, 2015. – 286 с.
 11. Національний атлас України.– К.: ДНВП „Картографія”, 2007. – 435 с.
 12. Нетробчук І.М. Практикум із курсу «Метеорологія та кліматологія»: навч. посіб. для студ. геогр. ф-ту / І.М. Нетробчук. – Луцьк: Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 180.
 13. Проценко Г.Д. Метеорологія та кліматологія / Г.Д. Проценко. – К: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 265 с.
 14. Решетченко С.І. Метеорологія та кліматологія: навчальний посібник / С.І. Решетченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.
 15. Тюленєва В.О. Основи метеорології і кліматології: навч. посіб. / В.О. Тюленєва, І.С. Козій. – Суми: Університетська книга, 2014. – 209 с.

Допоміжна

 1. Алисов Б.П. Климатология / Б.П. Алисов, М.К. Полтораус – М.: Наука, 1985. – 264 с.
 2. Атлас облаков / Д.П. Беспалов и др.; ред. Л.К. Сурыгина. – Санкт-Петербург: Д'АРТ, 2011. – 248 с.
 3. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Прикладна кліматологія. Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: Економіка, 2005. – 131 с.
 4. Казаков О.Л. Стихійні метеорологічні явища на Україні // Вестник гидрометцентра ЧАМ. – 2010, №1(11). – С.53-66.
 5. Міщенко З.А. Мікрокліматологія: навчальний посібник / З.А. Міщенко, Г.В. Ляшенко. – Київ: КНТ, 2007. – 336 с.
 6. Паламарчук Л.В. Метеорологічні прилади та вимірювання: навч. посіб. / Л.В. Паламарчук, О.Г. Шевченко. – К.: Інтерконтиненталь-Україна, 2012. – 122 с.
 7. Переведенцев Ю.П. Теория общей циркуляции атмосферы климата: учеб. Пособие / Ю.П. Переведенцев, П.Н. Белов. – Казань. Изд-во Казан. ун-та, 1987. – 107 с.
 8. Сніжко С.І. Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста: монографія / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко. – К.: видавництво географічної літератури «Обрії», 2011. – 297 с.
 9. Таранова Н.Б. Метеорологія і кліматологія в завданнях і запитаннях / Н.Б. Таранова. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – 118 с.
 10. Хромов С.П. Метеорология и климатология. Учебник / С.П. Хромов, М.А. Петросянц. – М.: Изд. МГУ, 2001. – 527 с.
 11. Шевченко О.Г. Методичні аспекти дослідження метеорологічних умов та клімату Карадагу: навч. посіб. / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко. – К.: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2013. – 159 с.
 12. Ясаманов Н.А. Древние климаты Земли / Н.А. Ясаманов. – Л., 1985. 453 с.


Інформаційні ресурси

 1. Кліматичний Кадастр України / Державна гідрометслужба; УкрНДГМІ; Центр. геофізична обсерваторія [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?dv=pos-klim-kadastr.
 2. Український гідрометеорологічний центр [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://meteo.gov.ua/.
 3. Climate Change Scenarios GIS Data Portal [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gisclimatechange.ucar.edu/.
 4. WorldClim – Global Climate Data [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldclim.org/.
 5. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://web.archive.org/web/20150724200640/ www.noaa.gov/index.html.
 6. Resinger A. Climate Change 2007: the AR4 Synthesis Report. – Geneva (Switzerland): IPCC. 2007. – [Cited 2008. 27 November]. Available from: http://www.spcc.ch.
 7. CRU TS v. 2.1 Climate Database / CGIAR – Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI) [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://web.archive.org/web/20101002112931/http://csi.cgiar.org/cru/.

---