Навчальний курс: "Анатомія людини" - ПГФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Анатомія людини


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0401 Природничі науки

6.040102 Біологія*, додаткова спеціальність 6.040101 Хімія

Мета та завдання навчального курсу

Мета: дати студентам знання про будову організму та його органів і систем органів у взаємозв’язку з їхніми функціями та розвитком в філогенезі та онтогенезі не лише для викладання цього предмета в школі, а й для практичного використання, а саме для контролю за фізичним розвитком дітей, уміння обґрунтувати правила особистої гігієни для організації раціонального харчування, тренування організму, надання першої медичної допомоги, а також дотримання здорового способу життя.


Завдання: 1) сформувати у студентів матеріалистичний світогляд про закономірності розвитку людини, природи й суспільства; 2) поглибити та розширити загальнотеоретичну, біологічну й методичну підготовку студентів; 3) дати знання про форму, будову та розвиток людини у взаємозв’язку з оточуючим середовищем; 4) виробити навички та вміння у використанні отриманих знань з анатомії в практичної діяльності; 5) підготовити до вивчення дисциплін: фізіологія людини та тварин; теорії еволюційного вчення.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

1. Мікроскопічну та макроскопічну будову органів; 2. Будову функціональних систем організму; 3. Назву органів на латинської мові.


вміти:

1. Логічно і послідовно формулювати знання про будову органів та системи органів у взаємозв’язку з функціями; 2. Знаходити елементи будови організму людини на макетах; 3. Самостійно працювати з літературою по анатомії людини.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Данилків О.М.


Учасники

Сторінка координування курсу "Анатомія людини" викладачГрафік навчання

День тижня Пара Група/підгрупа
Вівторок ІІ 15/1
Середа ІІІ 15/2

Змістовий модуль 1

Тема 1. Вступ в анатомію. 1.1.Мета і завдання вивчення дисципліни. 1.2.Методи досліджень. 1.3.Історія розвитку анатомії людини. 1.4.Поняття про тканини, органи, системи органів.

Тема 2. Остеологія - вчення про кістки. 3.1. Будова кісткової тканини. 3.2. Хімічний склад та фізичні властивості кісток. 3.3.Кістка як орган. 3.4.Класифікація кісток.

Тема 3.Скелет тулуба. 4.1.Загальна будова скелету людини. 4.2.Скелет тулуба. 4.3.Будова хребта. 4.4.Будова та відмінності хребців різних відділів. 4.5. Грудна клітка та будова її кісток.

Тема 4. Скелет голови (череп). 5.1. Будова кісток мозкового відділу черепа. 5.2. Будова кісток лицьового відділу черепа. 5.3.Череп в цілому. 5.4.Вікові, статеві та індивідуальні особливості черепа.

Тема 5. Скелет верхніх та нижніх кінцівок. 6.1.Будова кісток пояса верхньої кінцівки. 6.2.Будова кісток вільної верхньої кінцівки. 6.3. Рука як орган праці. 6.4. Будова кісток тазового пояса. 6.5. Статеві відмінності таза. 6.6.Будова кісток вільної нижньої кінцівки. 6.7.Стопа як цілісне утворення.

Тема 6. Загальна міологія. 7.1.Загальні відомості. 7.2. Будова та функції посмугованої тканини. 7.4.М’яз як орган. 7.5.Класифікація м’язів. 7.6.Допоміжні елементи м’язів. 7.7.Сінергізм та антагонізм м’язів. 7.8.Сила та робота м’язів.

Змістовий модуль 2

Тема 1. Травна система. 1.1.Органи ротової порожнини. 1.2. Глотка. 1.3.Стравохід. 1.4.Шлунок. 1.5.Тонкий кишечник. 1.6.Товстий кишечник. 1.7.Очеревина. 1.8.Великі травні залози.

Тема 2. Дихальна система. 2.1.Дихальні шляхи. 2.2. Гортань як голосоутворюючий орган. 2.3.Легені. 2.3. Середостіння.

Тема 3. Сечовидільна система. 3.1. Значення органів сечовидільної системи. 3.2. Будова нирок. 3.3. Механізм утворення сечі. 3.4. Значення нирок у регуляції артеріального тиску. 3.6. Будова та функція сечоводів, сечового міхура, сечівника.

Тема 4. Чоловічі статеві органи. 4.1. Зовнішні чоловічі статеві органи. 4.2. Внутрішні чоловічі статеві органи. 4.3. Гормональна регуляція яєчка.

Тема 5. Жіночі статеві органи. 5.1. Зовнішні жіночі статеві органи. 5.2.Внутрішні жіночі статеві органи. 5.3. Оваріально-менструальний цикл.

Змістовий модуль 3

Тема 1. Ендокринні залози (залози внутрішньої секреції). 1.1. Загальна характеристика ендокринних залоз. 1.2.Будова та функції гіпофіза, епіфіза, вилочкової, надниркової, щитовидної та прищитовидних (паращитовидних) залоз. 1.3. Будова та функції залоз змішаної секреції.

Тема 2. Серцево-судинна система. 2.1.Ангіологія - вчення про судини. 2.2.Будова, топографія та функція серця. 2.3.Провідна система серця. 2.4.Кровопостачання та іннервація серця.

Тема 3. Венозна система. 3.1.Вени великого кола кровообігу. 3.1.1.Система верхньої порожнистої вени. 3.1.2. Система нижньої порожнистої вени. 3.1.3. Система ворітної вени. 3.2. Вени великого кола кровообігу. 3.3. Закономірності розташування вен.

Змістовий модуль 4

Тема 1. Загальна нервова система. 1.1.Загальна характеристика нервової тканини. 1.2. Нервова тканина. 1.3.Класифікація рецепторів. 1.4. Рефлекс та рефлекторна дуга.

Тема 2. Спинний мозок. 2.1. Будова та функції спинного мозку. 2.2.Провідні шляхи спинного мозку.

Тема 3. Головний мозок. 3.1.Відділи головного мозку. 3.2.Оболонки головного мозку. 3.3.Провідні шляхи головного мозку. 3.4.Кровопостачання головного мозку.

Тема 4. Аналізатори. 4.1. Зоровий аналізатор. 4.2. Слуховий Аналізатор. 4.3.Смаковий аналізатор. 4.4. Нюховий аналізатор.


Зміст курсу

Змістовий модуль І.

Теоретичний матеріал до 1 модуля

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання до 1 модуля

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Самостійна робота

Теми для самостійних робіт

Змістовий модуль ІІ.

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал до ІІ модуля

Лекція №1
Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1
Практична №2

Змістовий модуль ІІІ.

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал до ІІІ модуля

Лекція №1
Лекція №2
Лекція №3

Практичні завдання до ІІІ модуля

Практична №1
Практична №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Коляденко Г.І. Анатомія людини. Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.

2. Людина. Навчальний посібник з анатомії та фізіології. Вид. 3—тє; оновлене видання. / Гол. ред. Тоні Сміт; Перекл. з англ. І. Гаврилюк, О. Гаврилюк, У. Галюк та ін. За наук. ред. О.Заячківська, М.Гжегоцький. – Львів: “Бак”, 2000, 2002, 2003. – 240 с.

3. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека: Учеб. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений / Р.П. Самусев, В.Я. Липченко. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2006. – 768 с.

4. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. В 2 кн.: Учеб. для студ. биол. и мед. спец. вузов. Кн. 1. - – М.: Издательский дом “ОНИКС 21 век”: Альянс–В, 2001. – 463 с.

5. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. В 2 кн.: Учеб. Для студ. биол. и мед. спец. вузов. Кн. 2. - – М.: Издательский дом “ОНИКС 21 век”: Альянс–В, 2001. – 432 с.

6. Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник / За ред. І.І. Бобрика. – К.: Вища шк., 2000. – 399 с.

7. Сауляк-Савицька М.М. Анатомія людини. Посібник. – К.: “Радянська школа”, 1966. – 323 с.

8. Трускавецький Є.С. Цитологія: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 254 с.

9. Трускавецький Є.С., Мельниченко Р.К. Гістологія з основами ембріології: Підручник. – К.: Вища шк.., 2005. – 327 с.

Допоміжна

1. Александровская О.В. и др. Цитология, гистология и эмбриология / О.В. Александровская, Т.Н. Радостина, Н.А. Козлов. – М.: Агропромиздат, 1987. – 448с

2. Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини у схемах: Навч. наоч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 191 с.

3. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение: Пер.с англ.. – М.: Мир, 1988. – 248 с.

4. Гальперин С.И. Физиология человека и животных. – Учеб. пособие для ун-тов и пед. ин-тов. М.: “Высшая школа”. 1977. – 653 с.

Інформаційні ресурси

1. Цигикало О.В. АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ. Ілюстрований навчальний посібник для самостійної підготовки студентів до практичних занять.

2. Аносов І.П. Хоматов В.Х. Чай С.М. АНАТОМІЯ.

3. Анатомічний атлас - Анатомія людини.

4. Медична література.


---