Результати курсу "Географія грунтів з основами грунтознавства"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Результати
 
Сума балів за всі види навчальної діяльності Шкала

ЄКТС

Оцінка за національною шкалою
90-100 А відмінно
82-89 В добре
74-81 С добре
64-73 D задовільно
60-63 E задовільно
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно