Зміст курсу "Географія грунтів з основами грунтознавства"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Зміст курсу
 

Зміст

Змістовий модуль І. Основи грунтознавства

Тема 1. Завдання та історія грунтознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1Відбір зразків ґрунту та підготовка їх до аналізу

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Теми, які виносяться на самостійне опрацювання

1. В.В.Докучаєв як фундатор генетичного грунтознавства

2. Системний підхід в сучасному грунтознавстві.

3. Зв'язок грунтознавства з іншими науками.

4. Грунтоутворюючі породи Східно-Європейської рівнини.

5. Вплив гідротермічних умов на формування основних типів грунтів.

6. Рельєф та його вплив на формування генетичних рядів зволоження грунтів.

7. Автотрофні бактерії та їх роль в синтезі органіки грунту.

8. Людина як фактор формування сучасних грунтів.

9. Процеси міграції хімічних сполук в грунтах.

10. Типи будови грунтових профілів.

11. Класифікація структурних агрегатів грунтів.

12. Схема формування профілю автоморфних і гідроморфних грунтів.

13. Типи водного режиму грунту.

14. Повітряний режим грунту.

15. Екологічна роль гумусу.

16. Буферність грунтів.

17. Динаміка вбирання та міграції радіоактивних елементів в грунтах.

18. Пластичність, набухання та усадка грунтів.

19. Грунт як основний засіб сільськогосподарського виробництва.

20. Грунт і охорона здоров'я населення.

21. Особливості географії грунтів тайгово-лісової області.

22. Бурі лісові грунти.

23. Гідроморфні грунти степів.

24. Грунти Гірського Криму і Карпат.

25. Охорона грунтів.

26 Грунтовий покрив Європи

27 Грунтовий покрив Азії

28 Грунтовий покрив Північної Америки

29 Грунтовий покрив Південної Америки

30 Грунтовий покрив Африки

31 Грунтовий покрив Австралії

Тема 2. Мінеральна частина ґрунту

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Органічна частина ґрунту

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Тема: Автотрофні бактерії та їх роль в синтезі органіки грунту

Мікроорганізми відіграють надзвичайно важливу роль в процесах ґрунтотворення. Їх кількість коливається в значних межах від 300-600 млн. до 2-3 млд. на 1 г ґрунту. Головна маса мікроорганізмів зосереджена в шарі 0-20 см, який найповніше заселений корінням і мезофауною. Головні функції мікроорганізмів полягають в трансформації органічної речовини, створеної вищими рослинами, до простих солей і органічних сполук ґрунту. Участь в руйнуванні і новоутворенні ґрунтових мінералів, в міграції і акумуляції продуктів ґрунтотворення. Розклад органічних решток до простих мінеральних сполук здійснюють гетеротрофні мікроорганізми, які бувають аеробними і анаеробними. Багато органічних сполук, які виділяються мікроорганізмами, володіють хелатуючим впливом на мінерали - зв.'язують катіони мінералів в розчинні сполуки і сприяють їх міграції. В такий спосіб відбувається міграція заліза, алюмінію, марганцю. Біологічна фіксація молекулярного азоту атмосфери здійснюється в основному вільноживучим (azotobaeter) і бульбочковими, які живуть в симбіозі з бобовими рослинами (Ctostridtum pasteurianum) бактеріями. Частково азотфіксація здійснюється і іншими грунтовими бактеріями, актиноміцетами і грибами. Кількість і склад мікрофлори, а також інтенсивність мікробіологічних процесів залежить від природного стану ґрунту і діяльності людини. Систематичне внесення органічних добрив значно збільшує кількість мікроорганізмів в ґрунті. Мінеральні добрива стимулюють розвиток мікроорганізмів, що прискорює процеси розкладу органічної речовини. Але тривале застосування мінеральних добрив, коли в ґрунті мало свіжих органічних решток і гумусу, приводить до зниження вмісту мікроорганізмів.

Література:

1. Чорний І.Б. Географія грунтів з основами грунтознавства.-К.: Виша школа, 1995.-240с. 2. Топольний Ф.П., Петриченко В.Ф., Яворов В.М. Грунтознавство з основами геології.- Кам’янець-Подільський, Абетка, 200.-116с. 3. Географічна енциклопедія України. Т.2.-К.: УРЕ.-480с. 4. Атлас почв Украинской ССР/ Под ред. Н.К.Крупского и Н.И.Полупана.-К.: Урожай, 1979.-160с. 5. Топольний Ф.П., Ільченко І.П., Гелевера О.Ф. Грунти/ Серія: Природа Кіровоградщини.- Кіровоград, 2002.-60с. 6. Заставний Ф.Д. Фізична географія України.- Львів, 1996.-231с. 7. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. - М.: Просвещение, 1989. 8. Почвоведение / Под ред. В.А.Ковды, Б.Г.Розанова.Ч.1. Почвы и почвообразование. Ч.2. Типы почв, их география и использование.- М.: Высш. Школа, 1988. 9. Вернандер Н.Б., Гоголев И.Н., Ковалишин Д.И. и др. Природа Украинской ССР. Почвы – К.: Наукова думка, 1986.-216с. 10. Лобова Е,В., Хабаров А.В. Природа мира. Почвы.- М.: Мысль, 1983.

Тема 4. Вбирна здатність ґрунту

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №4

Тема 5. Фізичні властивості та структура ґрунту

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №5

Тема 6. Водні властивості та водний режим ґрунту

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №6

Тема 7. Повітряні та теплові властивості ґрунту

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

Практична №7

Тема 8. Поживний режим і родючість ґрунту

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Практичні завдання

Практична №8

Змістовий модуль ІІ. Географія грунтів

Тема 1. Фактори ґрунтотворення

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Процеси ґрунтотворення

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Закономірності поширення ґрунтів

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3


Профілі1.jpg

Профілі яких грунтів зображені на фото?