Графік навчання курсу "Географія грунтів з основами грунтознавства"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Графік навчання
 

Графік навчання

Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля

Тема 1. Завдання та історія грунтознавства

 1. Предмет і завдання грунтознавства
 2. Методологія грунтознавства
 3. Історія грунтознавства

Тема 2. Мінеральна частина ґрунту

 1. Мінералогічний склад
 2. Гранулометричний склад
 3. Хімічний склад.

Тема 2. Органічна частина ґрунту

 1. Джерела та умови нагромадження гумусу
 2. Склад гумусу.
 3. Органо-мінеральні сполуки в ґрунтах
 4. Агрономічне та екологічне значення гумусу

Тема 3. Вбирна здатність ґрунту

 1. Види вбирної здатності.
 2. Ґрунтові колоїди, їх склад, будова і властивості
 3. Вплив увібраних катіонів на агрегатний склад ґрунту.
 4. Кислотність і родючість ґрунтів
 5. Лужність ґрунтів
 6. Буферність ґрунтів

Тема 4. Фізичні властивості та структура ґрунту

 1. Основні фізичні властивості
 2. Фізико-механічні властивості
 3. Структура грунту
 • Формування структури
 • Втрата і відновлення структури

Тема 5. Водні властивості та водний режим ґрунту

 1. Категорії (форми) води в ґрунті
 2. Водні властивості ґрунту
 3. Водний режим ґрунтів
 4. Ґрунтовий розчин і окисно-відновні процеси в ґрунтах

Тема 6. Повітряні та теплові властивості ґрунту

 1. Повітря ґрунту
 2. Повітрообмін ґрунту
 3. Повітряний режим ґрунту і його регулювання
 4. Теплові властивості ґрунту

Тема 7. Жива фаза ґрунту

 1. Роль мікроорганізмів у ґрунтотворенні
 2. Роль рослин у ґрунтотворенні
 3. Значення тварин у ґрунтотвірних процесах

Тема 8. Поживний режим і родючість ґрунту

 1. Поживний режим ґрунту
 2. Радіоактивність ґрунту
 3. Деградація ґрунту
 4. Родючість ґрунту

Тема 9. Фактори ґрунтотворення

 1. Клімат як фактор ґрунтотворення
 2. Біологічний фактор у ґрунтотворенні
 3. Рельєф як фактор ґрунтотворення
 4. Ґрунтотвірні породи як фактор ґрунтотворення
 5. Вік ґрунтів
 6. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтоутворення

Тема 10. Процеси ґрунтотворення

 1. Торфоутворення
 2. Гумусоутворення
 • Дерновий процес
 • Буроземний процес
 1. Глеєвий процес
 2. Процеси винесення
 • Вилуговування
 • Знемулювання
 • Підзолистий процес
 1. Засолення, осолонцювання, окарбоначення, осолодіння
 2. Загальна схема ґрунтотворення

Тема 11. Функції ґрунтів у біосфері та екосистемах

 1. Вплив ґрунту на гідросферу
 2. Вплив ґрунту на атмосферу
 3. Вплив ґрунту на літосферу
 4. Загальнобіосферні функції ґрунту

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 1. Закономірності поширення ґрунтів

 1. Ґрунти полярного (холодного) поясу
 2. Ґрунти бореального поясу
 3. Ґрунти суббореального поясу
 4. Ґрунти субтропічного поясу
 5. Ґрунти тропічного, субеквоторіального та екваторіального поясу

Тема 2. Ґрунтовий покрив континентів світу

 1. Євразія
 2. Африка
 3. Північна Америка
 4. Південна Америка
 5. Австралія

Тема 3. Ґрунти України

 1. Ґрунти зони мішаних лісів
 2. Ґрунти Лісостепу
 3. Ґрунти Степу
 4. Ґрунти Українських Карпат і Гірського Криму

Тема 4. Земельні ресурси України, їх картування та оцінка

 1. Структура і територіальна характеристика
 2. Склад земельного фонду
 3. Карти ґрунтів і картограми
 4. Бонітування ґрунтів
 5. Якісна оцінка земель