Навчальний курс "Методика навчання англійської мови"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Методика навчання англійської мови

Img-england1.jpg

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 6.020303 Філологія* Українська мова і література

Додаткова спеціальність: 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)*

Факультет філології та журналістики


Мета та завдання навчального курсу

Метою навчальної дисципліни «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ» є ознайомлення студентів з основними принципами освіти та державним стандартом з іноземної мови; сучасними вимогами до кваліфікації вчителя іноземної мови; з методами, технологіями та стратегіями навчання іноземних мов в середній школі, а також формування у студентів необхідної теоретичної бази для написання магістерських робіт.

Завдання 1.Cтворити у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання іноземної мови як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів.

2. Ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання іноземної мови, а також сформувати у них основи вмінь творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов.

3. На базі засвоєних теоретичних знань розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних завдань, що виникають у навчально-виховному процесі з іноземної мови у школі.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов і культур;

 • навчально-методичні комплекси з іноземних мов;
 • теорію вправ для навчання іноземних мов і культур;
 • сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції;
 • інноваційні методичні технології навчання іноземних мов і культур;
 • форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;
 • основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів;
 • основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у початковій, основній і старшій школі.


вміти: визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземних мов і культур;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з іноземних мов;
 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;
 • формувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію;
 • використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології;
 • контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетенції;
 • планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови в початковій, основній і старшій школі


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу" Методика навчання англійської мови"

Автор курсу

Лисенко Людмила Олександрівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Методика навчання англійської мови"Графік навчання

Змістовий модуль 1. Формування мовленнєвої компетенції учнів.

Тема 1.Методика формування англомовної компетенції учнів в аудіюванні.


Тема 2. Методика формування англомовної компетенції учнів у говорінні.


Тема 3. Методика формування англомовної компетенції учнів у читанні.


Тема4. Методика формування англомовної компетенції учнів у письмі.

Змістовий модуль 2 Організація та забезпечення процесу навчання AM.

Тема 1.Урок як основна форма навчально-виховного процесу з AM.


Тема 2. Особливості викладання AM в початковій, основній і старшій школі.


Тема 3. Планування навчального процесу з AM Технологія організації самостійної роботи учнів над AM.


Тема 4. Індивідуалізація процесу формування англомовної комунікативної компетенції учнів.


Тема 5. Контроль та оцінювання рівня сформованості англомовної комунікативної компетенції учнів.


Тема 6 Методика проведення позакласної роботи з AM.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Формування мовленнєвої компетенції учнів


Тема 2. Методика формування англомовної компетенції учнів в говорінні

Теоретичний матеріал до курсу

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Тема 3.

Тема 3. Методика формування англомовної компетенції учнів у читанні

Практичні завдання

1. Мета і зміст формування англомовної компетенції у читанні учнів початкової, основної і старшої школи.

2. Мета і завдання навчання техніки читання (ТЧ) в середній школі. Характеристика навичок техніки читання англійською мовою, компоненти ТЧ.

3. Процес навчання техніки читання англійською мовою. Вправи для навчання.

4. Класифікація видів читання. Вимоги до текстів для читання.

5. Система вправ для формування компетенції учнів у читанні. Етапи роботи з у текстом на уроці.

6. Контроль розуміння прочитаного.

Самостійна робота

1. Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови.

2. Система навчання і підходи до її описання.

Матеріал : Методика.....,2002.- С37-38.

Завдання :

1. Ознайомитися з компонентами системи навчання іноземних мов.

2. Використати матеріал для підготовки до семінарських завдань та до заліку.

3. Підготувати фрагмент уроку зі створенням комунікативної ситуації.

Контроль : Обговорення матеріалу, конспект фрагменту уроку

Тема 4.

Тема4. Методика формування англомовної компетенції учнів у письмі.

1.Мета і зміст формування мовленнєвої компетенції у письмі учнів початкової, основної і старшої школи.

2.Навчання техніки письма. Вправи для формування каліграфічних та орфографіч¬них навичок. Використання ігор.

3 Навчання писемного мовлення.

4.Письмо як засіб навчання і контролю.

5.Використання технічних засобів у навчанні письма


Самостійна робота

Тема: Письмо як засіб контролю Матеріал: Методика.....,2002.- С 220 -223. Бігич О.Б. Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені. - Бібліотечка журналу "Іноземні мови". - 2000. - № 1.

Литвин С.В., Скляренко Н.К. Навчання писемного спілкування учнів старшої загальноосвітньої школи. - К.: Ленвіт, 2001. -48 с.

Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Навчання творчого письма іноземною мовою у старших класах середньої школи // Іноземні мови. - 1996. - № 1. - С. 9-10.

Завдання

 • 1. Опрацювати матеріал.
 • 2. Виписати та вивчити термінологічну лексику з проблеми.
 • 3. Використати матеріал для підготовки до семінарських завдань та до заліку.
 • 4. Скласти тести для перевірки вмінь аудіювання.

Контроль : Обговорення матеріалу. Тести.

Змістовий модуль 2. Організація та забезпечення процесу навчання AM

Тема 1.Урок як основна форма навчально-виховного процесу з AM.


Тема 2. Особливості викладання AM в початковій, основній і старшій школі.


Тема 3. Планування навчального процесу з AM Технологія організації самостійної роботи учнів над AM.


Тема 4. Індивідуалізація процесу формування англомовної комунікативної компетенції учнів.


Тема 5. Контроль та оцінювання рівня сформованості англомовної комунікативної компетенції учнів.


Тема 6 Методика проведення позакласної роботи з AM.

Тема 3.

Практичні завдання

Планування навчального процесу з англійської мови. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з англійської мови ”


1. Вимоги до уроку ЇМ.

2. Типологія уроків ЇМ.

3. Структура уроку ЇМ.

4. Підготовка вчителя до уроку ЇМ.

5. Аналіз уроку ЇМ.

Самостійна робота

1.Проаналізуйте по одному циклу уроків з трьох підручників англійської мови (для початкової, основної та старшої школи): визначте компоненти структури уроків, тип і вид кожного з уроків.

2.Сформулюйте цілі проаналізованих уроків, визначте основні форми взаємодії вчителя та учнів, а також прийоми стимулювання мовленнєвої і розумової актив¬ності учнів при виконанні вправ підручника.

3.Складіть схематичні плани проаналізованих уроків.

4.Ознайомтеся з виразами класного вжитку (Див. Вирази класного вжитку англій¬ською мовою //Іноземні мови. -1997. - №№1,2), випишіть оцінно-заохочувальні репліки (encouragement and confirmation) для позитивного підкріплення навчаль¬ної діяльності учнів.

5.Підготуйте початок одного з проаналізованих вами уроків англійською мовою. Продемонструйте підготовлений фрагмент уроку у формі ділової гри.

6.Підготуйте заключну частину одного з проаналізованих вами уроків англійською мовою. Продемонструйте підготовлений фрагмент уроку у формі ділової гри.

Тема 5.

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Бігич О.Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови: Монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 137 с.

2. Бориско Н.Ф.Сам себе методист или советы изучающему иностранные языки. – К.: «Фирма ИНКОС»,2001. –267с.

3. Вишневський О.І. Методика навчання іноземних мов: Навч. посібник. – К.: Знання, 2010. – 206 с.

4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. 5. Квасова О.Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь. – К.: Ленвіт, 2009. – 119 с.

6. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: Русско-Балтийский инф. центр "Блиц", 2001. – 224 с.

7. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

8. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів Л.С.Панова, І.Ф.Андрійко, С.В.Тезикова та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2010. – 327 с.

9. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.

10. Нормативно-методичні документи кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському національному лінгвістичному університеті у 2010-2011 н.р./ Уклад:Соловей М.І., Шутов О.Г., Сорокін С.В., Максименко А.П. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 83 с.

11. Паршикова О.О. Комунікативно-ігровий метод навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи. – Донецьк: Вид-во «Вебер», 2009. – 296 с.

12. Підручники і навчально-методичні комплекси з іноземних мов.

13. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид. 2-е, доп. і переробл. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

14. Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с.

15. Практикум з методики викладання французької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 432 с.

16. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови. 2-12 класи. – ВТФ "Перун", 2005. – 208 с.

17. Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи. – К.: Ґенеза, 2007. – 136 с.

18. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.

Допоміжна

1. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с.

2. Бужинский В.В., Павлова С.В., Старикова Р.А. Функциональный поход к обучению английскому произношению. – М.: Дрофа, 2004. – 154 с.

3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 2003. – 192 с.

4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 336 с.

5. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам: Начальная школа. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 с.

6. Иностранные языки в школе: Научно-методический журнал. – Москва.

7. Іноземні мови в навчальних закладах: Науково-методичний журнал. – Київ.

8. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ.

9. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: Каро, 2006. – 192 с.

10. Конышева А.В. Контроль результатов обучения иностранному языку. – СПб: Каро, 2004. – 144 с.

11. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. – СПб.: Каро, 2005. – 208 с.

12. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка. – М.: Дрофа, 2004. – 96 с.

13. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.

14. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 272с.

15. Пассов Е.И. Методика как теория и технология иноязычного образования. – Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. – 543 с.


16. Пассов Е.И., Кузовлёва Н.Е. Урок иностранного языка. – Ростов н/Д: Феникс. – М.: Глосса-Пресс, 2010. – 640 с

Інформаційні ресурси

1.http://www.tesol.net

2.http://www.freeenglish.net

3.http://www.freeyellow.com

4.http://www.eslcsfe.com

5.http://www.englishclub.net

6.http://www.bangkokpost.net/education

7.http://www.netcolony.com

8.http://www.rice.edu/projects/topics

9.http://www.cambridge-efl.org.uk

10.http://www.englishtips.org


Бажаю успіхів!!!!!--Лисенко Л.О. (обговорення) 13:25, 4 квітня 2016 (EEST)