Навчальний курс "Іноземна мова для студентів фізико-математичного факультету"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

It is never late to learn

Іноземна мова для студентів фізико-математичного факультету


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0403 Системні науки та кібернетика 6.040302 Інформатика бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою навчання іноземної мови на немовному факультеті педагогічного університету є підготовка студентів до: – читання літератури зі спеціальності з метою отримання різного виду інформації; – анотування й реферування текстів із фахової літератури; – усного спілкування за професійним спрямуванням в обсязі матеріалу, передбаченого програмою; – підготовки іноземною мовою доповідей, рефератів, написання творів за планом, переказів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати передбачений програмою навчальний матеріал, активний та пасивний лексичні запаси з фахових тем та вміти: – здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях професійно зорієнтованої, побутової і культурної сфер спілкування; – розуміти на слух основний зміст нескладних аутентичних текстів; – читати й розуміти аутентичні тексти професійного спрямування середнього рівня складності, а також країнознавчі та художні тексти з різним ступенем їхнього розуміння (читання з розумінням основного змісту, читання з повним розумінням змісту); – зафіксувати й передати письмово зміст прочитаного тексту (газетної статті) відповідної тематики, а також особистісно спрямовану інформацію на кшталт короткого повідомлення (e mail), привітання, запрошення тощо.


Робоча програма курсу

Автор курсу Смірнова Л.Л.

Користувач:Смірнова Ліна ЛеонідівнаУчасники

Сторінка координування курсу «Іноземна мова для студентів фізико-математичного факультету»

викладач Користувач:Смірнова Ліна ЛеонідівнаГрафік консультацій

консультація студентів перевірка самостійної роботи
вівторок 5 пара, аудиторія 501 середа 5 пара, аудиторія 501

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Surf the Net

Тема 1. Surf the Net

Граматичний матеріал: Іменник. Артикль.Типи речень, порядок слів, типи питальних речень, спонукальні, окличні речення.

Змістовий модуль 2 Mathematics

Тема 1. Mathematics

Граматичний матеріал: Числівник. Прийменник. Прикметник.

Змістовий модуль 3 Methods of science

Тема 1. Methods of science

Граматичний матеріал: Дієслово. Часові форми дієслова. Простий неозначений час.

Змістовий модуль 4 History of personal computer

Тема 1. History of personal computer

Граматичний матеріал: Часові форми дієслова. Тривалий час. Здійснений час.

ПЕРЕЛІК ВМІНЬ ТА НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Таблиця вмінь та навичок до курсу іноземна мова для студентів фізико-математичного факультету

САМОСТІЙНА РОБОТА

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Зміст курсу

Змістовий модуль І. SURF THE NET

Тема 1. SURF THE NET

Практичні завдання

Практична частина

Самостійна робота

Навчальний курс "Іноземна мова для студентів фізико-математичного факультету". Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІ. MATHEMATICS

Тема 1. MATHEMATICS

Практичні завдання

Практична частина №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. METHODS OF SCIENCE

Тема 1. METHODS OF SCIENCE

Практичні завдання

Практична частина №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1.	Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. – К.: ТОВВП «Логос», 2003.
2.	The Oxford Rassian Dictionary. – Oxford – Moscow, 1999.
3.	The World Book Encyclopedia: Copyright – USA, 1981.Допоміжна

1. Ізраилевич Е. Е., Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка. – К.: Методика, 1995. – Том І. – 367 с.
2.	Ізраилевич Е. Е., Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка. – К.: Методика, 1995. – Том II. – 302 с.


Інформаційні ресурси

Базові

1. English Online

2. English with the BBC Service

3. Oxford University Press

4. ABBYY Lingvo online


5. Longman Dictionary

6. Internet Grammar of English (very academic)

7. English Grammar and Writing online

8. Good tests and exercises in English Grammar

9. Vocabulary and Grammar Exercises online

10. English for learners

Допоміжні

1. What is the latest news in the Guardian? British Press online

2. What is the word of the day? Oxford Dictionaries online…

3. Enjoy English idioms with Cambridge University Press CUP Activity Page

4. What’s new in Headway?

5. Phrase builder with Headway ---