Навчальний курс "Латинська мова"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Латинська мова


Галузь знань - 0203 Гуманітарні науки

напрям підготовки - 6.020302 Історія

освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

МЕТА дисципліни «Латинська мова» полягає в здобутті загально лінгвістичних знань на основі латинської мови, засвоєнні студентами фонетичних особливостей, граматичного строю й основного лексичного фонду латинської мови.

Завдання дисципліни «Латинська мова» є такими:

 • розкриття значення латинської мови для загальної та професійної освіти людини;
 • здобуття загально лінгвістичних знань на основі латинської мови;
 • розуміння міжнародної наукової та лінгвістичної термінології;
 • вивчення основ латинської мови на фонетичному, лексичному та граматичному рівнях;
 • здобуття навичок читання та перекладу (зі словником) латинських текстів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти комплексом знань з латинської мови, до складу якого входять наступні знання.

 1. Знання загальних відомостей з історії латинської мови.
 2. Знання фонетичних та графічних особливостей латинської мови.
 3. Знання граматичної будови латинської мови (флективний характер, частини мови та їх граматичні категорії, співвідношення з сучасними романськими, германськими та слов’янськими мовами).
 4. Знання про синтаксичні особливості та художні засоби латинської мови.
 5. Знання про знання про місце латинської мови в світовій культурі та літературі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти комплексом умінь, до складу якого входять наступні уміння:

 1. Уміння читати учбові, адаптовані та художні тексти латиною, пояснювати правила читання та постановки наголосу.
 2. Уміння виконувати всі види граматичного аналізу.
 3. Уміння перекладати за допомогою словників та машинних засобів різні види текстів


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Ріжняк Оксана Леонідівна

Учасники

Сторінка координування курсу "Латинська мова" (Групи 13-14, факультет історії та права, 2014-2015 н.р.) викладач Ріжняк Оксана ЛеонідівнаГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика латинської мови.

Тема №1. Загальна характеристика латинської мови.

Тема №2. Латинський алфавіт.

Тема №3. Іменники першої відміни.

Тема №4. Дієслово. Теперішній час. Наказовий спосіб.

Тема №5. Іменники другої відміни.

Тема №6. Займенник.

Змістовий модуль 2. Система інфекту. III відміна.

Тема 7. Пасивний стан дієслова.

Тема 8-9. Часові форми системи інфекту.

Тема 10-11. Іменники III відміни.

Тема 12. Прикметник.

Тема 13. Прислівник. Ступені порівняння прикметника та прислівника.

Змістовий модуль 3. IV –V відміни. Система перфекта.

Тема 14. Перфект.

Тема 15. Часові форми системи перфекту активного та пасивного станів

Тема 16. Іменники IV та V відмін

Тема 17. Числівник.

Варіант Календар

Розділ редагується

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Загальна характеристика латинської мови.

Тема 1. Загальна характеристика латинської мови.

Теоретичний матеріал

ЛМ4.JPG

Лекція ЛМ

теоретичний матеріал фонетика

загальні відомості про граматичні категорії дієслова

Практичні завдання

Практичне завдання №1

Практичне завдання №2

Практичне завдання №3

Самостійна робота

Юридична фразеологія

Самостійна робота з курсу "Латинська мова"

Змістовий модуль ІІ. Система інфекту. III відміна.

Тема 1. Система інфекту

Теоретичний матеріал

Інфект

Третя відміна іменника

Ступені порівняння


Практичні завдання

Практичне завдання №1

Практичне завдання №2

Самостійна робота

ЛМ5.jpeg

Матеріал для самостійного опрацювання

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Антонюк Г.Д. Латинська мова: Навч. Посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 172 с.

2. Винничук Л. Латинский язык, М., 1985.

3. Гончарова Н.Л. Латинский язык, М., 1999.

4. Корж Н.Г., Шведов С.А. Латинська мова. Підручник для 9-11 класів ліцеїв, гімназій та гуманітарних класів загальноосвітніх шкіл. К., 1995.

5. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. – К., ВШ, 1990.

6. Литвинов В.Д. Латинська мова. Елементарний курс, К., 1986.

7. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Linga Latina. Латино-український словник. 500 крилатих висловів. Тексти. К., 1993.

8. Латинська мова. Під ред. Ярхо В.Н., Лободи В.И., М., 1983.

9. Маслюк В.П., Оленич Р.М. Латинська мова. – Львів, 1975.

10. Оленич Р.М. Латинська мова. К., 1993.

11. Покровская З.А., Кацман Н.А. Учебник латинского языка, М., 1964.

12. Учебник латинского языка. Lingua Latina / Сост. К.А. Тонаушко, Н.В. Адамчик. – Минск: Харвест, 2007. – 448 с.

13. Сафроняк О.В., Чернюк В.В. Abecedarium Latinum, Львів, 1995.

14. Скорина Л.П., Сенів М.Г., Костова Н.С. Porta antiqua, К., 1994.

15. Скорина Л.П., Чуранов Л.П. Linga latina iuridicalis, К., ВШ, 1995.

16. Яковенко Н.М., Миронова В.М. Латинська мова: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 541 с. – (Вища освіта століття).

Допоміжна

1. Бабичев Н.Т., Боровский М.Я. Словарь латинских крылатых слов, М., 1988.

2. Дворецкий И.К. Латино-русский словарь, М., 1976.

3. Корж Н.Г., Луцька Ф.І. Із скарбниці античної мудрості, К., 1989.

4. Кацман Н.Л. Сборник упражнений по латинскому языку, К., ВШ, 1983.

5. Лапина М.С., Калиниченко А.С., Феоктистова О.Д. Латинизмы в современных языках. – К., ВШ, 1985.

6. Латино-русский словарь / Сост. Фомицкий Д.И., Ростов-на-Дону, 1999.

7. Володимир Литвинов. Латинсько-український словник, К., 1998.

8. Машкін М.О. Історія стародавнього Риму. К., 1951.

9. Малинин А.М. Латино-русский словарь, М., 1961.

10. Овруцкий Н.О. Крылатые латинские изречения, К., 1962.

11. Скорина Л.П. Латинсько-український, українсько-латинськийй словник/ Л.П.Скорина, О.А.Скорина. – К.: Обереги, 2004. – 448 с. – (Сер. «Abecedarium»).

12. Словник античної міфології, К., 1989.

13. Словник іншомовних слів (будь-яке видання).

14. Цимбалюк Ю.В., Краповецька Е.О. Крилаті латинські вислови, К., 1976.

15. Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів’я та приказки. К., 1989.

Інформаційні ресурси

 1. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/84/149/
 2. http://aventa.com.ua/ua/dict.html