Результати курсу "Теоретична фізика" (Термодинаміка і статистична фізика)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Результати
 

Оцінювання навчальних досягнень студентів

Замислився про перескладання

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену
90 – 100
A
відмінно
82-89
B
добре
74-81
C
64-73
D
задовільно
60-63
E
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Розподіл балів, які отримують студенти з ТД і СФ

К1
К2
ТА1
ТА2
КР
СБ
ТК
ДЗ
ІДЗ
Екзамен
Загальна кількість балів
5
5
5
5
10
5
10
5
10
40
100
Лекційно-теоретичний складник
Практичний складник
Складник самостійної роботи

Примітка: Оцінювання проводиться за видами навчальної діяльності:

К – колоквіум з теоретичних питань курсу;

ТА – тематична атестаційна контрольна робота (за відповідним змістовим модулем);

КР – підсумкова контрольна робота;

СБ – середня кількість балів за практичні заняття;

ТК – тестовий контроль;

ДЗ – захист домашніх задач;

ІДЗ – захист індивідуальних завдань.


На головну сторінку