Приклади оформлення посилань

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Величезне прохання публікації вказувати в загальноприйнятому форматі затвердженемо ВАК України.

Зокрема потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів:

 • ГОСТ 7.1-84 “СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”,
 • ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимого та правила”,
 • ГОСТ 7.12-83 “СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”,
 • ГОСТ 7.11-78 “СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиогафическом описании».

[Приклади оформлення посилань]

 • один автор:
Іванов І.І. Теорія та методологія класифікації: Монографія.- К., Ред. “Бюл. Вищої атестац. коміс. України”: Вид-во “Толока”, 2004.- 256 с.
 • два автори:
Іванов І.І., Петров П.П. Первісне нагромадження інформації в України: Монографія.-.: НУВС, 2009.- 1024 с.
 • три автори:
Іванов І.І., Петров П.П., Сидоров С.С. Вікіпедіа: Навч.посіб.- Кіровоград.: Наше видавництво, 2009.- 100 с.
 • чотири автори:
Назва книги: Монографія/ І.І. Авторець, П.П. Авторчук, О.О. Авторович, В.В. Авторишин.- К.: УкрДГРУ, 2010.- 200 с.
 • п'ять авторів і більше:
Вікіпедіа: Навч. посіб./ І.І. Авторець, П.П. Авторчук, О.О. Авторович та ін.- К.: Наукова думка, 2009.- 752 с
 • багатотомні видання:
Остап Вишня: Твори в чотирьох томах.- К.: Дніпро, 1989.-Т.1- 526 с.
 • перекладені видання:
Ферраро Б. Кола на воді: Короткі історії для душі/ Пер. С пол. Г. Теодорович.- Л.: Свічадо, 2003.- 72 с.
 • стандарти:
Український класіфікатор нормативних документів: ДК 004 – 2003.- 81 с. (Держспоживстандарт)
 • збірки праць:
Обчислювальна і прикладна матиматика: Зб. наук. пр.- К.: Либідь, 1993.- 99 с.
 • словники:
Російсько-український словник залізничних термінів/ Укл. Л.П. Ватуля, В.С. Фоменко; За ред. Ю.В. Соболєва.- К.: Транспорт України, 2000.- 483 с.
 • депоновані праці:
Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных системобслуживания/ Науч.-произв. Корпорация “Киев. Ин-т автоматики”.- К., 1996.- 44 с.- Рус.- Деп. В ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 – Ук96.- Реф.. в: Автоматизация производственных процессов.- 1996.- №2.
 • тези доповідей:
Іванов Сидор. Особливості діалогічного мовлення в Вікі-КДПУ// Сатира і гумор в українській літературній традиції: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (11-12 травня 1994 р.).- Чернівці: Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича, 1994.- С. 265-267.
 • дисертації:
Іванов І.І. Наукова діяльність Петрова Петра: Дис. ...канд. іст. наук: 07.00.01.- К., 2021.- 185 с.
 • автореферати диссертацій:
Соловей Е.С. Українська філосовська лірика: Традиція. Топологія. Поетика: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.08/ Інт. л-ри ім. Т.Г. Шевченка АН України.- К., 1992.- 40 с.
 • інтернет ресурси
Смольникова И.А. (23 января 1999). Рабочий конспект для внедряющих информационные технологии в школе - Центр “Информатика“ // Письма в emmissia. offline.- CПбАИО [WWW документ]. URL http://www.informatica.ru/text/school/its.html (18 лютого 1999).
Wainright, M. (n.d./1995). Citation style for internet sources [WWW document]. URL http://www.cl.cam.ac.uk/users/maw13/citation.html (5 вересня 2000).