Навчальний курс "Cпортивна метрологія"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Спорт символика.jpg
Наш спорт.jpg
Спорт друзі.jpg

Зміст

Назва курсу

СПОРТИВНА МЕТРОЛОГІЯ


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини; 6.010201 Фізичне виховання*; бакалавр

Спорт метрол.jpg

Мета та завдання навчального курсу

Курс спортивної метрології ставить за мету формування у студентів системи знань, навиків і умінь у галузі спортивних вимірювань, що є необхідним елементом професійного становлення тренера

Курс передбачає вирішення таких завдань:

  • навчання студентів метрологічних основ сучасної теорії і практики комплексного контролю в спорті і фізичному вихованні;
  • навчання методам і оволодіння навиками самостійної роботи з вимірювальними приладами;
  • наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: зміст і особливості організації контролю за змагальною і тренувальною діяльністю, а також різними сторонами підготовленості спортсменів (фізичною, технічною, тощо); метрологічні основи сучасної теорії і практики комплексного контролю в спорті і фізичному вихованні.

вміти: на практиці застосовувати математико-статистичні методи для обробки експериментальних даних, самостійно працювати з вимірювальними приладами.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Собко Наталія ГригорівнаУчасники

Група 11-1, ФФВ, 2014-2015 н.р. викладач Собко Наталія Григорівна, Отримати консультацію

Група 11-2, ФФВ, 2014-2015 н.р. викладач Собко Наталія Григорівна, Отримати консультацію

Група 12-1, ФФВ, 2014-2015 н.р. викладач Собко Наталія Григорівна, Отримати консультацію

Група 12-2, ФФВ, 2014-2015 н.р. викладач Собко Наталія Григорівна, Отримати консультацію

Сторінка координування до курсу «Спортивна метрологія» викладач Собко Наталія Григорівна


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Основи теорії спортивних вимірів

Тема 1. Основи теорії спортивних вимірів.

Тема 2. Визначення похибок вимірювання.

Тема 3. Техніка вимірювання у фізичному вихованні і спорті.

Змістовий модуль 2

Основи теорії спортивних тестів.

Тема 1. Основи теорії спортивних тестів.

Тема 2. Надійність тестів.

Тема 3. Визначення надійності тестів за експериментальними даними.

Змістовий модуль 3

Основи теорії оцінок.

Тема 1. Основи теорії оцінок.

Тема 2. Шкали оцінок спортивних результатів.

Тема 3. Узгодженість оцінок експертів.

Тема 4. Метод анкетування.

Змістовий модуль 4

Інструментальні методи контролю.

Тема 1. Інструментальні методи контролю.

Тема 2. Реєстрація результатів вимірювання.

Тема 3. Радіотелеметрична система “Спорт-4”.

Тема 4. Відеозапис.

Тема 5. Вимірювання кутів у суглобах.

Тема 6. Сучасні автоматизовані інструментальні методи контролю

Змістовий модуль 5

Метрологічні основи комплексного контролю.

Тема 1. Метрологічні основи комплексного контролю.

Тема 2. Визначення часу реакції.

Тема 3. Комплексний контроль підготовленості спортсмена.

Тема 4. Визначення фізичного стану спортсмена за системою “КОНТРЕКС – 2”.

Календар

Тиждень 1

Тема 1. Теоретичний матеріал. Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 2

Тема 2. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 3

Тема 3. Теоретичний матеріал. Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 4

Тема 4. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 5

Тема 5. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 6

Тема 6. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 7

Тема 7. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 8

Тема 8. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 9

Тема 9. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 10

Тема 10. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 11

Тема 11. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 12

Тема 12. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 13

Тема 13. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 14

Тема 14. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 15

Тема 15. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 16

Тема 16. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.

Тиждень 17

Тема 17. Теоретичний матеріал. Практичне завдання. Самостійна робота.


Зміст курсу

методичні матеріали

Змістовий модуль І. Основи теорії спортивних вимірів

Тема 1. Основи теорії спортивних вимірів

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичне завдання

л/р № 1 див. методичні матеріали

Самостійна робота

Тема 2. Визначення похибок вимірювання

Самостійна робота

л/р № 2 див. методичні матеріали

Тема 3. Техніка вимірювання у фізичному вихованні і спорті

Самостійна робота

с.р. достовірність відмінностей

Змістовий модуль ІІ. Основи теорії спортивних тестів

Тема 1.Основи теорії спортивних тестів

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 2. Надійність тестів

Самостійна робота

Тема 3. Визначення надійності тестів за експериментальними даними

Практичне завдання

Л/р № 3,4 див. методичні матеріали

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІІ. Основи теорії оцінок

Тема 1.Основи теорії оцінок

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 2. Шкали оцінок спортивних результатів

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичне завдання

л/р № 5, 6 див. методичні матеріали

Самостійна робота

Тема 3. Узгодженість оцінок експертів

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичне завдання

л/р № 7 див. методичні матеріали

Самостійна робота

Тема 4. Метод анкетування

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичне завдання

Самостійна робота

л/р № 8 див. методичні матеріали

Змістовий модуль 4. Інструментальні методи контролю

Тема 1. Інструментальні методи контролю

Теоретичний матеріал

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 2. Реєстрація результатів вимірювання

Теоретичний матеріал

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 3. Радіотелеметрична система “Спорт-4”

Теоретичний матеріал

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 4. Відеозапис

Теоретичний матеріал

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 5. Вимірювання кутів у суглобах

Теоретичний матеріал

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 6. Сучасні автоматизовані інструментальні методи контролю

Теоретичний матеріал

Практичне завдання

Самостійна робота

с.р. сучасні методи вимірювань

Змістовий модуль 5. Метрологічні основи комплексного контролю

Тема 1. Метрологічні основи комплексного контролю

Теоретичний матеріал

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 2. Визначення часу реакції

Теоретичний матеріал

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 3. Комплексний контроль підготовленості спортсмена

Теоретичний матеріал

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 4. Визначення фізичного стану спортсмена за системою “КОНТРЕКС – 2”

Теоретичний матеріал

Практичне завдання

Самостійна робота

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція № 4

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Таблиця до курсу: "Спортивна метрологія"

Рекомендована література

Базова

Базова 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – Москва: Физкультура и спорт, 1978. – 224 с.

2. Годик М.А. Спортивная метрология: Учебник для ин-тов физической культуры. – Москва: Физкультура и спорт, 1988. – 192 с.

3. Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии. – Москва: Физкультура и спорт, 1979. – 152 с.

4. Масальгин Н.А. Математико-статистические методы в спорте. – Москва: Физкультура и спорт, 1974. – 151 с. 5. Начинская С.В. Спортивная метрология. – Москва: Академия, 2005. – 239 с. 6. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология. – Москва: Академия, 2000. – 228 с. 7. Собко Н.Г., Собко С.Г. Навчально-методичні матеріали до розрахунково-графічних робіт із спортивної метрології. – Кіровоград, 2009. – 51 с. 8. Спортивная метрология: Уч. для ИФК /Под ред. В.М. Зациорского. - Москва: Физкультура и спорт, 1982. – 256 с.


1. Бондаревский Е.Я., Парнас В.П., Данилов Ю.Г. Статистическое распределение результатов физической подготовленности студентов //Теория и практика физической культуры. – 1975. - № 8. – С. 50-55. 2. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. Москва: Инф.-изд. дом “Филин”, 1997.–608 с. 3. Буднак В.В. Антропометрія. – Москва: Учпедгиз, 1991. – 269 с. 4. Гинзбург Г.И. О коректном использовании методов математической статистики в исследованиях в области физической культуры и спорта //В кн..: Республиканская 1Х науч.-метод. конф. «Проблемы физического воспитания и спортивной подготовки студенческой молодежи». – Гомель, 1983. – С. 47-48. 5. Годик М.А., Озолин Э.С., Шустин Б.Н. О корректности измерительных и вычислительных процедур в спортивно-педагогических исследованиях //Теория и практика физической культуры. – 1973. - № 4. – С. 56-58. 6. Годик М.А. Метрологические основы контроля в подготовке спортсменов и физическом воспитании. // Спортивная метрология. – Москва, 1982. – С. 144 – 225. 7. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошкин В.Н. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека //Теория и практика физической культуры. – 1994. - № 5-6. – С. 24-32. 8. Груева Л.Г. Методическое пособие по статистике для студентов ИФК // Смоленский гос. ИФК. – Смоленск, 1971. – 43 с. 9. Езерский В.В. Парадоксы асимметрии законов распределения случайных величин //Теория и практика физической культуры. – 1995. - № 9.–С. 8-11. 10. Иванов В. Педагогические и метрологические основы теории и методики измерений в спорте //Человек в мире спорта. Новые идеи, технологии, перспективы: Тезисы докл. Международного конгресса. – Москва, 1998. – Т.1. – С. 51. 11. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 143 с. 12. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. – Москва, 1998. – 270 с. 13. Мартиросов Э.Г. Методы исследования в спортивной антропологии. – Москва: Физкультура и спорт, 1982. – 194 с. 14. Начинская С.В. Основы спортивной статистики. – К.: Вища школа, 1987. – 189 с. 15. Олимпийский зачет. Тест-программа мэра Москвы: [Экспресс-оценка уровня физической подготовленности учащихся 6-17 лет] / Л.Б. Кофман, В.А. Кабачков, А.Н. Тяпин и др. //Спорт для всех. – 1997. - № 18. – С. 8-12. 16. Основы математической статистики: Уч. пособие для ИФК /Под ред. В.С. Иванова. – Москва: Физкультура и спорт, 1990. – 175 с. 17. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология. – Москва: Академия, 2000. – 232 с.

Допоміжна

1. Бондаревский Е.Я., Парнас В.П., Данилов Ю.Г. Статистическое распределение результатов физической подготовленности студентов //Теория и практика физической культуры. – 1975. - № 8. – С. 50-55. 2. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. Москва: Инф.-изд. дом “Филин”, 1997.–608 с. 3. Буднак В.В. Антропометрія. – Москва: Учпедгиз, 1991. – 269 с. 4. Гинзбург Г.И. О коректном использовании методов математической статистики в исследованиях в области физической культуры и спорта //В кн..: Республиканская 1Х науч.-метод. конф. «Проблемы физического воспитания и спортивной подготовки студенческой молодежи». – Гомель, 1983. – С. 47-48. 5. Годик М.А., Озолин Э.С., Шустин Б.Н. О корректности измерительных и вычислительных процедур в спортивно-педагогических исследованиях //Теория и практика физической культуры. – 1973. - № 4. – С. 56-58. 6. Годик М.А. Метрологические основы контроля в подготовке спортсменов и физическом воспитании. // Спортивная метрология. – Москва, 1982. – С. 144 – 225. 7. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошкин В.Н. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека //Теория и практика физической культуры. – 1994. - № 5-6. – С. 24-32. 8. Груева Л.Г. Методическое пособие по статистике для студентов ИФК // Смоленский гос. ИФК. – Смоленск, 1971. – 43 с. 9. Езерский В.В. Парадоксы асимметрии законов распределения случайных величин //Теория и практика физической культуры. – 1995. - № 9.–С. 8-11. 10. Иванов В. Педагогические и метрологические основы теории и методики измерений в спорте //Человек в мире спорта. Новые идеи, технологии, перспективы: Тезисы докл. Международного конгресса. – Москва, 1998. – Т.1. – С. 51. 11. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 143 с. 12. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. – Москва, 1998. – 270 с. 13. Мартиросов Э.Г. Методы исследования в спортивной антропологии. – Москва: Физкультура и спорт, 1982. – 194 с. 14. Начинская С.В. Основы спортивной статистики. – К.: Вища школа, 1987. – 189 с. 15. Олимпийский зачет. Тест-программа мэра Москвы: [Экспресс-оценка уровня физической подготовленности учащихся 6-17 лет] / Л.Б. Кофман, В.А. Кабачков, А.Н. Тяпин и др. //Спорт для всех. – 1997. - № 18. – С. 8-12. 16. Основы математической статистики: Уч. пособие для ИФК /Под ред. В.С. Иванова. – Москва: Физкультура и спорт, 1990. – 175 с. 17. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология. – Москва: Академия, 2000. – 232 с.

Інформаційні ресурси

  1. [1]


---