Навчальний курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Галузь знань, напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета навчальної дисципліни:

формування комунікативної компетентності студентів;

набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;

вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу;

сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.


Завдання курсу

сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

розвивати творче мислення студентів;

виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.

сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;

правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів;

влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.


Робоча програма курсу

Автор курсу

кандидат філологічних наук, доцент

Громко Тетяна Василівна


Учасники

Група 11-1, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Андронатій Павло Іванович, Отримати консультацію

Група 11-1, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Андронатій Павло Іванович, Отримати консультацію


Графік навчання

Структура курсу

Змістовий модуль 1

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування

Тема 2. Основи культури української мови

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Змістовий модуль 2

Професійна комунікація

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності.

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації.

Тема 3. Культура усного фахового спілкування.

Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем.

Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.

Тема 6. Документація з кадрово-контрактних питань.

Тема 7. Довідково-інформаційні документи.

Тема 8. Етикет службового листування.

Змістовий модуль 3

Наукова комунікація як складова фахової діяльності

Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні.

Тема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.

Тема 3. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування

Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 2. Основи культури української мови

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця. Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.


Лекція №2

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.


Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1


Практична №2


Самостійна робота

Тема 1: Державна мова — мова професійного спілкування

1. Місце української мови серед мов світу. Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.

2. Нормативність мовних одиниць. Ознаки мовної норми (традиційність, стійкість, змінність, варіантність, системність). 3. Труднощі української словозміни та словопоєднання.

3.1.Відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду.

3.2. Особливості поєднання числівників з іменниками.

3.3. Норми утворення ступенів порівняння прикметників.

3.4. Основні закономірності поєднання слів у словосполученні.


Виконати практично

1. З Конституції України виписати 10 і 12 статті.

2. Скласти короткий конспект теоретичного матеріалу.

3. З підручника Ковтюх С.Л. „Репетитор (як навчитися грамотно писати)” виконати вправи 79 (І−ІІ с. 202), 85 (с.211), 91 (с.224).


Тема 2: Основи культури української мови

Предмет і завдання лексикографії.

Виконати практично:

Опрацювати 10 термінологічних словників з фаху. Зробити загальний короткий аналіз поданого в кожному словнику матеріалу за схемою:

1. Вихідні дані про словник: автор, упорядник чи колектив авторів, повна назва словника, кількість томів, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

2. Тип та завдання аналізованого словника, особливості розробки словникових статей, типи ремарок тощо.

3. Специфіка побудови аналізованого словника, особливості розробки словникових статей, типи ремарок тощо.

4. Коротка оцінка словника (доцільно використати матеріал рецензій на словник), його практичне застосування.

5. Приклад словникових статей (доцільно різних частин мови).


Тема 3: Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

1. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів


Завдання для самостійної роботи

1. Укласти табличку особливостей функціональних стилів української мови відповідно до поданого зразка.

2. Доберіть самостійно фахові тексти, що ілюстрували б різні стилі, схарактеризуйте їх письмово


Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Професійна комунікація

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування. Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування. Поняття ділового спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування.

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.

Тема 3. Культура усного фахового спілкування

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови.

Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем

Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення «мозкового штурму».

Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.

Тема 6. Документація з кадрово-контрактних питань

Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

Тема 7. Довідково-інформаційні документи

Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, витяг з протоколу.

Тема 8. Етикет службового листування

Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів.


Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Тема: Спілкування як інструмент професійної діяльності

1. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.

2. Основні закони спілкування.

3. Стратегії спілкування.

4. Невербальні компоненти спілкування.

5. Гендерні аспекти спілкування.

6. Поняття ділового спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування.

Виконати практично:

Завдання 1. Розробити 3 різні стратегії спілкування (з близькими людьми, в університеті, у професійній діяльності). Пояснити, у чому полягає ефективність кожної.

Завдання 2. Підготувати повідомлення на теми:

1. Кінесика як форма невербального спілкування

2. Просодика (паралінгвістика) та екстралінгвістика як форми невербального спілкування

3. Проксеміка як форма невербального спілкування

4. Графеміка як особлива форма невербального спілкування

5. Такесика як особлива форма невербального спілкування

6. Хронеміка як особлива форма невербального спілкування


Тема: Риторика. мистецтво аргументації

1. Етапи підготовки до публічного виступу

Практичне завдання: підготувати доповідь для виступу перед аудиторією відповідно до поданих тем:

Що я вважаю своїм найбільшим досягненням?

Мої прийоми самоорганізації

або запропонувати свою тему.


Тема: Культура усного фахового спілкування

Практичне завдання:

Підготуйте повідомлення про етикетні мовні формули при веденні телефонної розмови.


Тема: Форми колективного обговорення професійних проблем

1. Сучасні технології НЛП та PR.

1.1. Особливості нейролінгвістичного програмування (НЛП).

1.2. Методики НЛП.

1.3.Сучасні технології паблік рілейшнз (PR).

Виконати практично:

Завдання 1. Укласти короткий конспект опрацьованого матеріалу.

Завдання 2. Змоделювати 2 ситуації (написати сценарії) успішного досягнення мети спілкування з використанням технологій НЛП.


Тема: Документація з кадрово-контрактних питань

Виконати практично: укласти зразки документів відповідно до переліку в плані практичних занять (резюме, характеристика, рекомендований лист, заява, автобіографія, наказ, трудовий договір, контракт)


Тема: Довідково-інформаційні документи


Виконати практично: укласти зразки документів відповідно до переліку в плані практичних занять (прес-реліз, звіт, службова записка, рапорт, довідка, протокол, витяг з протоколу).


Тема: Етикет службового листування

Виконати практично: укласти зразки різних типів листів (листи-прохання; листи-звернення; листи-пропозиції; листи-запити; листи-вимоги; листи-попередження; листи нагадування; листи-підтвердження; листи-відмови; супровідні листи; гарантійні листи; листи-повідомлення; листи-розпорядження).Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Наукова комунікація як складова фахової діяльності

Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні

Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Термінологія обраного фаху. Способи творення термінів певного фаху. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні термінологічні словники.

Тема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю. Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. Анотування і реферування наукових текстів. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Науковий етикет.

Тема 3. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів

Суть і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів. Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові висловлювань.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Тема: Українська термінологія в професійному спілкуванні

Виконати практично

Укласти термінологічний словник з фаху (50 найменувань).


Тема: Науковий стиль української мови і його засоби у професійному спілкуванні

Виконати практично

Написати наукову статтю, укласти до неї список літератури; написати план, тези, конспект, реферат та анотацію власної статті; зробити рецензію наукової статті.


Тема: Проблеми перекладу і редагування наукових текстів

Калькування елементів близькоспоріднених мов

Виконати практично

Укласти словник-порадник сталих конструкцій (50 одиниць), при перекладі яких найчастіше трапляються помилки.


Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Основна

 1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : навчальний посібник / Т.Б.Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. - 624 с.
 2. Жайворонок В.В. Українська мова в професійній діяльності / В.В. Жайворонок, В.М. Бріцин, О.О.Тараненко. – К.: Вища школа, 2006. - 432 с.
 3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М.Зубков. – Харків: Торсінг, 2007. - 445 с.
 4. Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника / І.М.Кочан, А.С.Токарська. – Л.: Світ, 2003. - 310 с.
 5. Культура фахового мовлення: навчальний посібник / за ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги ХХI, 2005.
 6. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л.Г.Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. - К. : Кондор, 2011. - 352 с.
 7. Погиба Л.Г. Практикум з української мови за професійним спрямуванням спрямуванням : підручник / Л.Г.Погиба, Т.О.Грибіниченко, Л.М.Голіченко, Н.В.Кавера. - К. : Кондор, 2014. - 296 с.
 8. Семеног О.М. Культура наукової української мови / О. М. Семеног. - К. : Академія, 2010. - 213 с.
 9. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум / за ред. Т.В.Симоненко. – К.: Академія, 2012. - 272 с.
 10. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С. В. Шевчук, О. М. Клименко. – К. : Алерта, 2011. – 694 с.

Допоміжна

 1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навчальний посібник / Н.В.Ботвина. – К.: АртЕк, 1999. - 263 с.
 2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. - 290 с.
 3. Паламар Л.М. Мова ділових паперів / Г.М.Паламар, Г.М.Кацавець. – К.: Алерта, 2006. - 108 с.
 4. Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П.Коваль. – К.: Вища школа, 1982.
 5. Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П.Коваль. – К.: Либідь, 1992.
 6. Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах і тестах / А.С.Токарська. – К., 2005.
 7. Хміль Ф.І. Ділове спілкування / Ф.І.Хміль. – К.: Академвидав, 2004.
 8. Культура професійного мовного спілкування : хрестоматія / Л.Г.Погиба, Т.О. Грибіниченко, Т.О.Кавера та ін. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2010. - 224 с.

Інформаційні ресурси

 1. Мова ділових паперів. — http://bpapers.iatp.org.ua/7chapter—Style
 2. Урядовий портал: Узагальнені форми і зразки документів, інструкції з діловодства відповідних установ. — http://www.kmu.gov.ua/con-trol/uk/publish/category
 3. Класифікація нормативних документів України. — http://document.org.ua/docs/class.php
 4. Документи з курсу історії України. Електронна хрестоматія. — http://historydocs.narod.ru/ukr.htm
 5. Logos Group of Companies. Міжнародні документи. — http://www.amlogos.com/ukrainian/international_about.shtml
 6. Шпортько Олександр Володимирович Електронне діловодство http://lit.lib.rus/shportxko oleksandr_wolodimirowich/text 0010.shtml
 7. стаття Т.Громко ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ ВИВЧЕННІ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (III Міжнародна науково-практична ІНТЕРНЕТ-конференція «ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ», 22 травня 2015 року) - http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/3-mizhnarodna-internet-konferentsiia-2015/sektsiia-2/3540-formuvannya-terminolohichnoyi-kompetentnosti-maybutnikh-yurystiv-pry-dystantsiynomu-vyvchenni-kursu-ukrayinska-mova-za-profesiynym-spryamuvannyam