Навчальний курс "Сучасна українська мова з практикумом", напрям підготовки "Початкова освіта"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

"Сучасна українська мова з практикумом"


Говориш українською.jpeg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0101 Педагогічна освіта

6.010102 Початкова освіта

бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу „Сучасна українська мова з практикумом” – дати студентам факультету педагогіки та психології основи наукових лінгвістичних знань, сприяти розвитку й удосконаленню культури мовлення.
Завдання курсу – забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів: дати основні відомості про мову як суспільне та історичне явище, про структуру і закономірності її розвитку, а також допомогти оволодіти нормами сучасної української літературної мови, виробити міцні практичні навички мовного аналізу, грамотного письма і високої культури мовлення, бережного ставлення до слова.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: знати класифікацію голосних та приголосних звуків; які процеси відбуваються у мовному потоці; правописні правила; про слово як основну одиницю мови; принципи побудови словників; про основні типи фразеологічних одиниць; знати терміни, їх значення (мова, мовлення, літературна мова, сучасна українська мова; нормативність, норма; діалект; стилі мови і мовлення; аспекти вивчення звуків; будова мовних органів, голосні та приголосні звуки, асиміляція, дисиміляція, подовження, подвоєння, спрощення; склад, наголос; фонема, варіант інваріант; чергування в системі голосних та приголосних звуків; графіка, письмо; правопис; лексика, лексема; лексичне значення, граматичне значення слова; полісемія; пряме, переносне значення; омоніми, повні і часткові омоніми, омографи, омофони, омоформи; пароніми, синоніми, антоніми, лексичні шари української мови, активна, пасивна лексика, лексика з стилістичного погляду; лексикографія; фразеологізми);
вміти: умотивовувати лінгвістичні й соціолінгвістичні твердження про ті чи ті мовні явища й місце української мови серед інших; коментувати фонетичні зміни, що відбуваються у мовному потоці; застосовувати правописні правила; робити фонетичний, лексичний розбори.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Жигора Ірина Валеріївна

Учасники

Група 2 викладач Андронатій Павло Іванович

Сторінка координування курсу «Сучасна українська мова з практикумом» викладач Жигора Ірина Валеріївна


Графік навчання

Види роботи Дата Час
Консультації поточні Четвер 15:40
КСР один раз на місяць за розкладом пар
МКР 27.05.2015 за розкладом

Варіант Структура

Тема 1

00fdb917f36824ffeefbf3f1f2ee270c.jpg

Загальні відомості про походження і розвиток української мови. Фонетика української мови.

Тема 2

Голосні й приголосні звуки, їх класифікація, фонетична характеристика.

Тема 3

Зміни приголосних у потоці мовлення (асиміляція приголосних, дисиміляція, спрощення).

Тема 4

Склад. Наголос. Фонологічна система української мови.

Тема 5

Морфонологія української мови. Чергування в системі голосних та приголосних.

Тема 6

Орфоепія. Українська графіка.

Тема 7

Українська орфографія. Принципи орфографії.

Тема 8

Лексика української мови. Слово як основна одиниця мови.

Тема 9

Фразеологія. Українська лексикографія.


Навчальний курс "Сучасна українська мова з практикумом". Самостійна робота студентів


Зміст курсу

Тема 1

Загальні відомості про походження і розвиток української мови. Фонетика української мови.

Теоретичний матеріал

Лекція 1,2

Практичні завдання

Практична №1

Тема 2

Голосні звуки, їх класифікація. Приголосні звуки української мови, їх фонетична характеристика.

Теоретичний матеріал

Лекція 3

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота 1, Блок І Завдання 1,2,3

Тема 3

Зміни приголосних у потоці мовлення (асиміляція приголосних, дисиміляція, спрощення).

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота 2, Блок І Завдання 7

Тема 4

Склад. Наголос. Фонологічна система української мови.

Теоретичний матеріал

Лекція №5,6

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота 3, Блок І Завдання 4

Тема 5

Морфонологія української мови. Чергування в системі голосних та приголосних.

Теоретичний матеріал

Лекція 7

Практичні завдання

Практичне 3

Самостійна робота

Самостійна робота 4, Блок І Завдання 7

Тема 6

Орфоепія. Українська графіка.

Теоретичний матеріал

Лекція 8,9

Практичні завдання

Практичне 4

Самостійна робота

Самостійна 5, Блок І Завдання 2

Тема 7

Українська орфографія. Принципи орфографії.

Теоретичний матеріал

Лекція 10

Практичні завдання

Практичне 5,6

Самостійна робота

Самостійна робота 6, Блок І Завдання 10, Блок 2 (1, 2, 3 завдання)

Тема 8

Лексика української мови. Слово як основна одиниця мови.

Теоретичний матеріал

Лекція 11

Практичні завдання

Практичне 7

Самостійна робота

Самостійна робота 7, Блок І Завдання 8, 9

Тема 9

Фразеологія. Українська лексикографія.

Теоретичний матеріал

Лекція 12

Практичні завдання

Практичне 8

Самостійна робота

Самостійна робота 8, Блок І Завдання 8, 9

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Доленко М. Т. Сучасна українська мова./ Доленко М. Т., Дацюк І. І., Кващук А. Г. – К.: Вища школа, 1987.
 2. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. / Жовтобрюх М. А., Кулик Б.М. – Ч. 1. – К.: Вища школа, 1972.
 3. Cучасна українська літературна мова / За ред. О. Д. Пономарева. – К.: Либідь, 1998.
 4. Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994; 2000.
 5. Український правопис. – 4-те видання. – К.: Наукова думка, 1993 – 2015.

Допоміжна

 1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення./ Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, 1990.
 2. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови./ Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, 2003.
 3. Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові./ В. М. Винницький. – К.: Радянська школа, 1984.
 4. Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Лексикологія. Фразеологія. #Лексикографія. Словотвір./ О. Т. Волох. – К.: Вища школа, 1986.
 5. Жовтобрюх М. А. Історична граматика української мови./ М. А. Жовтобрюх. – К.: Вища школа, 1980.
 6. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова./ М. А. Жовтобрюх. – К.: Наукова думка, 1984.
 7. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства./ Ю. О. Карпенко. – Київ-Одеса: Либідь, 1991.
 8. Лобода В. В., Скуратівський Л. В. Українська мова в таблицях. / Лобода В. В., Скуратівський Л. В. – К.: Вища школа, 1993.
 9. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992.
 10. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969.
 11. Сучасна українська літературна мова: Лексика. Фразеологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973.
 12. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. І. К . Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973.
 13. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. / Н. І. Тоцька. – К.: Вища школа, 2002,
 14. Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю. В. Сучасна українська мова: Довідник. / Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю. В. – К.: Либідь, 1993.
 15. Ющук І. П. Вступ до мовознавства. / І. П. Ющук. – К.: Либідь, 2003.
 16. Ющук І. П. Українська мова. / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2003.

Інформаційні ресурси

 1. Фонетичний словник української мови
 2. Фонетичний запис. Зведені правила