Навчальний курс "Основи журналістики"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

"Основи журналістики"


Галузь знань: 061 Журналістика

Напрям підготовки: 61 Журанлістика

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

МетаЗавдання

Робоча програма курсу

Навчально-методичний комплекс

Навчальна програма курсу

Автор курсу

Фенько Наталя МиколаївнаГрафік навчання

Графік консультацій для студентів

День тижня Аудиторія Час проведення
середа 412 12.40 - 14.00
четвер 402 12.40 - 14.00


Змістовий модуль 1

Маклюен вікі 11.jpg
9780881441598.jpg

Предмет, основні характеристики, функції і жанри медіакритики


Тема 1. Медіакритика як галузь журналістської діяльності. Зміст поняття «медіакритика». Предмет і основні характеристики медіакритики. Види журналістської критики ЗМІ. Проблеми становлення медіакритики в Україні і за кордоном.

Тема 2. Функції медіакритики. Інформаційно-комунікативна функція. Пізнавальна функція. Регулятивна функція. Корекційна функція. Просвітницька функція. Соціально-організаторська функція. Комерційно-промоційна функція.

Тема 3. Форми і жанри медіакритики. Форми презентації творів медіакритики в ЗМІ. Жанри національної медіакритики. Провідні українські журналісти і публіцисти як критики ЗМІ.

Змістовий модуль 2


Медіакритика і суспільство


Тема 4. Соціальна роль медіакритики. Медіакритика і формування суспільного консенсусу. Проблема суспільної довіри до ЗМІ. Роль медіакритики у захисті гуманістичної культури. Медіакритика і мовна культура ЗМІ. Роль медіакритики у підтриманні здорового психологічного і морального клімату в суспільстві.

Тема 5. Медіакритика і аудиторія ЗМІ. Взаємовідносини медійних організацій і аудиторії в умовах інформаційного ринку. Проблема соціальної відповідальності ЗМІ. Підзвітність ЗМІ перед суспільством. Медіакритика і захист інформаційних прав та інтересів громадян. Роль меді критики у формуванні інформаційної культури. Медіакритика і медіаосвіта.

Змістовий модуль 3


Проблематика медіакритичних досліджень


Тема 6. Проблеми медіаекології. Пріоритет медіанасильства в сучасних ЗМІ. Кримінальний світ регіональної преси. Концепція соціально відповідальної преси.

Тема 7. Розважальна функція сучасних ЗМІ. Феномен «жовтої» преси. Імітація реальності в мас-медіа. Шоуїзація українських ЗМІ.

Тема 8. Проблеми замовної журналістики. Історія поняття «джинса». Ознаки, види і наслідки «джинси». Діяльність видань проекту «Телекритика» у боротьбі із «джинсою».

Тема 9. Проблеми становлення і розвитку регіональної медіакритики. Регіональний інформаційний простір як об’єкт медіакритики. Проблеми розвитку регіональної медіакритики. Аналіз зразків регіональних медіа критичних досліджень.Контрольний блок навчальної дисципліни

Контрольні питання до екзамену з основ журналістики

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Квіт С. Масові комунікації : підручник / С. Квіт. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 208 с.
 2. Короченський А.П. Медиакритика в теории и практике журналистики: дис….доктора филол.наук: 10.01.10 [Електронний ресурс] / А. П. Короченский. – М. : РГБ, 2005. – (Из фондов Российской Государственной библиотеки).
 3. Короченский А. «Пятая власть?» Феномен медиакритики в контексте информационного рынка : монограф. / А. П. Короченский. – Ростов: Международный ин-т журналистики и филологии, 2002. – 272 с.
 4. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. – Львів, 2000. – 180 с.
 5. Карпенко В.О. Журналістика: основи професіональної комунікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ, що навчаються за спец. "Журналістика" / В. О. Карпенко. – К. : Нора-прінт, 2002. – 348 c.
 6. Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – 512 с.
 7. Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика / Б. В. Потятиник. – Львів, 2004. – 312 с.
 8. Українське законодавство: засоби масової інформації науково-популярне видання / ред.-упор.: Т. Катюжинська, Л. Панкратова. – К. : Підгот. прогр. правового захисту та освіти ЗМІ IREX У-Медіа, 2004. – 368 с.

Допоміжна

 1. Іванов В.Ф. Журналістська етика / В.Ф.Іванов, В.Є. Сердюк / Передм. В.П. Мостового: Підручник. – К. : Вища школа, 2006. – 231 с.
 2. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. – К. : Оріяни, 2000.
 3. Кібл Р. Журналістська етика / Річард Кібл; перекл. з англ. Д. І. Смоляк. – К. : Київська типографія, 2007. – 188 с.
 4. Приступенко Т.О. Теорія журналістики. Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т.О. Приступенко. – К. : Ін-т журналістики, 2004. – 375 с.
 5. Різун В.В. Маси : тексти лекцій / В. В. Різун. – К., 2003. – 118 с.
 6. Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / за ред. Ю. М. Бідзілі. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 224 с.


Інформаційні ресурси

Інтернет-видання про медіа «Телекритика»

Веб-версія часопису «Медіакритика»

Інтернет-видання про медіа Білорусі

Інтернет-видання про телебачення «ТВ-Дайджест»


---