Навчальний курс "Загальне мовознавство: магістри"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Загальне мовознавство: магістри


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: філологія

Мета та завдання навчального курсу

Курс загального мовознавства є певним чином завершальним у лінгвістичній підготовці студентів. Його метою є узагальнення, розширення і поглиблення знань з теорії мовознавства.

Основне завдання навчального предмету – ознайомити студентів-філологів із найважливішими напрямками, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, поглибити і систематизувати основні мовознавчі знання і навики лінгвістичного аналізу. Ключовими темами навчального курсу є: предмет загального мовознавства і його місце в системі наук; знакова природа мови; мова і мислення; мова і мовлення; мова і суспільство; структура мови; характеристика основних рівнів мовної структури; мова і історія; основні методи лінгвістичних досліджень; принципи класифікації мов; історія розвитку мовознавства (основні наукові школи). Оскільки загальне мовознавство є узагальнюючою лінгвістичною дисципліною, яка спирається на всі попередні вивчені дисципліни мовознавчого циклу то при вивченні певних тем необхідна актуалізація основних лінгвістичних знань. Зважаючи на домінантний теоретичний характер курсу, одним із основних акцентів його є формування лінгвофілософської складової аналізу мовних явищ у майбутніх фахівців. Суттєвою частиною курсу є вивчення історії розвитку мовознавства, виникнення наукових напрямків та лінгвістичних шкіл, а також аналіз наукових поглядів та основних праць видатних представників світової та вітчизняного мовознавства.


Завдання Основне завдання навчального предмету – ознайомити студентів-філологів із найважливішими напрямками, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, поглибити і систематизувати основні мовознавчі знання і навики лінгвістичного аналізу. Ключовими темами навчального курсу є: предмет загального мовознавства і його місце в системі наук; знакова природа мови; мова і мислення; мова і мовлення; мова і суспільство; структура мови; характеристика основних рівнів мовної структури; мова і історія; основні методи лінгвістичних досліджень; принципи класифікації мов; історія розвитку мовознавства (основні наукові школи). Оскільки загальне мовознавство є узагальнюючою лінгвістичною дисципліною, яка спирається на всі попередні вивчені дисципліни мовознавчого циклу то при вивченні певних тем необхідна актуалізація основних лінгвістичних знань. Зважаючи на домінантний теоретичний характер курсу, одним із основних акцентів його є формування лінгвофілософської складової аналізу мовних явищ у майбутніх фахівців. Суттєвою частиною курсу є вивчення історії розвитку мовознавства, виникнення наукових напрямків та лінгвістичних шкіл, а також аналіз наукових поглядів та основних праць видатних представників світової та вітчизняного мовознавства.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні напрямки розвитку галузі науки, особистості учених та основні наукові школи, універсальнії фактори мов, міжгалузеві звязки мовознавства

вміти: аналізувати мовні явища в синхронічному та діахронічному аспектах, вести лінгвістичну дискусію, виокремлювати інтралінгвістичні та інтралінгвістичні чинники мовного явища


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, професор Посилання на сторінки авторів


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва навчального курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---