Навчальний курс "Цитологія". ПГФ. І курс

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

90152329.jpg

Назва курсу

Цитологія


Галузь знань: 0401 Природничі науки


Напрям підготовки: 6.040102 Біологія*


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Семестр - 1 Рік підготовки - 1 Вид контролю - екзамен
Модулів - 2 Кредитів ЄКТС - 4 Кількість годин - 120
Лекції - 24 години Лабораторні - 22 години Самостійна робота - 62 години


Мета та завдання навчального курсу

Мета: забезпечити студентів необхідними знаннями в царині цитології

Завдання: навчити основним термінам, понятям та теоретичним положенням сучасних знань з цитології, виробити практичні навички з мікроскопічних досліджень

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

мікроскопічні методи дослідження клітини (світлова, електронна та фазово-контрастна мікроскопія, мікроскопія темного поля, люмінесцентна, флуоресцентна, УФ- та ІЧ-мікроскопія); види мікропрепаратів; методи підготовки мікропрепарату (сутність та методи фіксації мікрооб’єктів, способи ущільнення, виготовлення зрізів, мікротомія, сутність та методи зафарбовування мікропрепаратів, правила монтування мікропрепаратів) немікроскопічні нетоди дослідження клітини (цитохімічні методи, авторадіографія, рентгеноструктурний аналіз, диференційоване центрифугування, хроматографія, метод культури клітин); хімічну організацію клітини (неорганічні компоненти та їх роль, основні класи органічних сполук клітини: білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, біологічно активні речовини); будову клітин про- та еукаріот (основні компоненти цитоплазми, ядро, поверхневий апарат); основні прояви життєдіяльності клітин (метаболізм, клітинний цикл, диференціація клітин, старіння і смерть клітин, аномалії розвитку клітин, їх причини та наслідки)


вміти:

користуватися світлооптичним приладами, виготовляти тимчасові та постійні препарати для світлової мікроскопії (здійснювати відбір об’єкта дослідження, фіксацію, ущільнення, мікротомування, зафарбовування та монтування мікропрепаратів), здійснювати гістохімічний аналіз компонентів клітини, визначати розміри клітини, здійснювати підрахунок кількості клітин в лічильних камерах, оволодіти методикою мікрофотографування та центрифугування; розрізняти на електронних фотографіях та гістологічних препаратах ядро, цитоплазматичні органели та поверхневий апарат клітин різних типів; розв’язувати ситуаційні цитологічні завдання


Робоча програма курсу Цитологія ПГФ 2015-2016

Автор (автори) курсу

Казначєєва М.С.

Учасники

Сторінка координування курсу "Цитологія ПГФ І курс" Казначєєва М.С.Графік навчання

Змістовий модуль 1. Предмет та завдання цитології. Методи цитологічних досліджень

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1: Предмет та завдання цитології

Тема 2: Цитологічні методи досліджень

Змістовий модуль 2. Будова та хімічний склад кілини

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 3: Хімічна організація клітини

Тема 4: Будова клітини

Змістовий модуль 3. Основні прояви життєдіяльності клітини

Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема 5: Основні прояви життєдіяльності клітин

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Предмет та завдання цитології. Методи цитологічних досліджень

Тема 1. Предмет та завдання цитології

Методи цитологічних досліджень зображення.jpeg

Теоретичний матеріал

Лекція №1. Предмет та завдання цитології

Лабораторні завдання

Лабораторна №1. Будова мікроскопа та порядок роботи з ним

Самостійна робота

Самостійна робота №1. Мікрофотографування та мікрозйомка


Навчальний курс "Цитологія". Самостійна робота

Тема 2. Цитологічні методи досліджень

Теоретичний матеріал

Лекція №2-3. Цитологічні методи досліджень

Лабораторні завдання

Лабораторна №2. Методи приготування тимчасових препаратів

Лабораторна №3. Метод культури клітин. Диференційне центрифугування

Самостійна робота

Самостійна робота №1. Методика мікроскопічних вимірювань

Змістовий модуль ІІ. Будова та хімічний склад клітини

Тема 3. Хімічна організація клітини

Гістохімічний склад зображення.jpeg

Теоретичний матеріал

Лекція №4 Хімічний склад клітини

Лабораторні завдання

Лабораторна №5. Гістохімічні методи досліджень

Самостійна робота

Мітохондрія зображення.jpeg

Самостійна робота №3. Методика приготування постійних мікропрепаратів

Тема 4. Будова клітини

Теоретичний матеріал

Хромосома зображення.jpeg

Лекція №5. Поверхневий апарат клітини

Лекція №6. Цитоплазма

Лекція №7. Ядро

Лабораторні завдання

Лабораторна №1

Лабораторна №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Основні прояви життєдіяльності клітини

Тема 5. Основні прояви життєдіяльності клітин

Теоретичний матеріал

Фази поділу зображення.jpeg

Лекція №8. Клітинний цикл

Лекція №9. Основні прояви життєдіяльності клітини

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

  1. Трускавецький С.Є. Цитологія.– К.: Вища школа.- 2004.- 254 с.
  2. Трускавецький С.Є., Мельниченко Р.К. Гістологія з основами ембріології. К.: Вища школа.- С. 5-16.
  3. Кирпичникова Е.С., Левинсон Л.Б. Практикум по общей гистологии. – М.: Высшая школа.-1962.-236 с.

Допоміжна

  1. Ж.-К. Ролан, А. Сєлоши, Д. Сєлоши. Атлас по биологии клетки.- М.: Мир.-1978.-119с.
  2. Рис Э., Стенберг М. От клеток к атомам.- М.: Мир.-1988.-144с.
  3. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки.- М.: Мир.-1987.-256с.
  4. Антипчук Ю.П. Практикум з гістології з основами ембріології. К.: Вища школа.-1978.- 286 с.

Інформаційні ресурси

  1. Клітинні мембрани
  2. Електронний атлас з цитології
  3. Апоптоз