Навчальний курс "Художня гімнастика",ФФВ, 3 курс

Матеріал з Вікі ЦДУ

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Художня гімнастика


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини; 6.010201 Фізичне виховання

Мета та завдання навчального курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є професійна підготовка студентів факультету фізичного виховання педагогічного університету елементарних з основ гімнастики художньої, необхідних для кваліфікованого проведення занять фізичної культури з предметами та без предметів; опанування технікою виконання основних рухових дій у поєднанні з музикою; набуття необхідних знань, умінь і навичок в проведенні вправ і складанні комбінацій. “Художня гімнастика ”– дисципліна, що забезпечує широку практичну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності вчителя фізичної культури. Мета курсу забезпечення розвитку у студентів передового світогляду, виховання педагогічного стилю мислення та формування цілісної системи спеціальних знань та умінь з проблем естетичного, фізичного виховання школярів, формування культури рухів у поєднанні з предметами та уміння поєднувати рухи з музикою.


Основними завданнями навчальної дисципліни “Художня гімнастика ” є – цілеспрямоване вдосконалення рухової культури студентів, навчання майбутнього вчителя фізичної культури інтегрувати знання, знаходити шляхи реалізації цих знань в практичній діяльності, а саме: • інтеграційно-цілісно осмислювати сукупність компонентів фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури; • виявляти її фундаментальні основи формування здорового способу життя, вірної постави, уміння поєднувати рухи з предметами та музикою, формувати загальну культуру рухів.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен знати: основні закономірності розвитку дитячого організму, особливості методики навчання вправ без предметів та з предметами; сучасний стан та перспективи розвитку художньої гімнастики; вміти: визначати основні особливості проведення уроку художньої гімнастики, зміст та особливості методики викладання художньої гімнастики для учнів ЗОШ, зміст методики формування вірної постави, загальної культури рухів; здійснювати педагогічний контроль під час проведення занять з художньої гімнастики; оволодівати технікою виконання та методикою навчання вправ без предметів і з предметами; забезпечувати місця та безпеку проведення занять, організовувати та проводити змагання художньої гімнастики.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Шевченко Ольга Володимирівна

Учасники

Група 31, факультет фізичного виховання, 2015-2016 н.р. викладач Шевченко Ольга Володимирівна, Отримати консультацію

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГІМНАСТИКИ ХУДОЖНЬОЇ

Тема 1. Основні поняття про гімнастику художню як засіб фізичного виховання.

Тема 2. Основи навчання вправам без предметів.

Змістовий модуль 2

ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ТА НАВЧАННЯ ВПРАВ ГІМНАСТИКИ ХУДОЖНЬОЇ

Тема 3. Техніка виконання та методика навчання вправам з предметами.

Тема 4. Методика проведення уроку з гімнастики художньої гімнастики.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГІМНАСТИКИ ХУДОЖНЬОЇ

Тема 1. Основні поняття про гімнастику художню як засіб фізичного виховання

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1 Основні засоби гімнастики художньої (робота в спортивному залі).

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Історіографія розвитку художньої гімнастики (Опрацювати ресурс № 21, 22).

Зміст основних правових та програмно-нормативних документів з фізичної культури і спорту (Опрацювати ресурс № 1,18, 26).

Самостійна робота №2 Основні фундаментальні групи вправ художньої гімнастики. Біомеханічна характеристика (Опрацювати ресурс № 3, 9, 24, 25; допоміжна № 15,16).

Тема 2. Основи навчання вправам без предметів

Практичні завдання

Практична №1 Методика навчання вправам без предметів: види рівноваг, поворотів (робота в спортивному залі).

Практична №2 Методика навчання вправам без предметів: види стрибків, хвиль (робота в спортивному залі).

Практична №3 Методика поєднання вправ без предметів у комбінаційні дії (робота в спортивному залі).

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Опрацювати техніку виконання вправ без предметів (Практичне удосконалення техніки виконання вправ в спортивному залі. Опрацювати ресурс № 8,16, 22).

Самостійна робота №2 Опрацювати техніку виконання комбінації вправ без предметів (Практичне удосконалення техніки виконання вправ в спортивному залі. Опрацювати ресурс № 9,19).

Змістовий модуль ІІ. ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ТА НАВЧАННЯ ВПРАВ ГІМНАСТИКИ ХУДОЖНЬОЇ

Тема 3. Техніка виконання та методика навчання вправам з предметами

Практичні завдання

Практична №1 Методика навчання вправам з предметами: скакалка, обруч (робота в спортивному залі).

Практична №2 Методика навчання вправам з предметами: м’яч, стрічка (робота в спортивному залі).

Практична №3 Методичні особливості складання вправ з предметами гімнастики художньої (робота в спортивному залі).

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Опрацювати техніку виконання вправ зі скакалкою, обручем (Скласти комплекс вправ.Опрацювати ресурс 3,9,16).

Самостійна робота №2 Опрацювати техніку виконання вправ з м’ячем, стрічкою (Скласти комплекс вправ. Опрацювати ресурс 21,22,24,25).

Тема 4. Методика проведення уроку з гімнастики художньої гімнастики

Практичні завдання

Практична №1 Методика проведення уроку з гімнастики художньої (робота в спортивному залі).

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Загальні основи проведення уроку гімнастики художньої (Скласти-план конспет уроку за визначеною темою. Опрацювати ресурс № 16, 9, 22; допоміжний № 11).

Самостійна робота №2 Система суддівства змагань з гімнастики художньої (Опрацювати правила суддівства змагань. Опрацювати ресурс № 23).

Ресурси

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Білокопитова Ж.А. Художня гімнастика: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності/ Ж.А. Білокопитова , Т.В. Нестерова , А.М. Дерюгіна , В.А. Беcсонова . – К., 1999. – 115 с.

2. Бирюк Е.В. Особенности физической подготовки: Метод. рек./ Е.В. Бирюк, Н.А. Овчинникова – Киев: Изд-во КГИФК,1991. – 34с.

3. Варакина Т.Т. Упражнения с предметами / Т.Т. Варакина . – М., 1975. – С. 57-66.

4. Васютин М. Выступают юные гимнасты / М. Васютин. – М.: «Детская литература», 1966. – 320 с.

5. Зінченко В.С. Художня гімнастика/ В.С. Зінченко. – Київ, 1966. – С. 102-110.

6. Карпенко Л.А. Методика тренировки занимающихся художественной гимнастикой/ Л.А. Карпенко – Л., 1982. – 54 с.

7. Карпенко Л.А. Відбір та початкова підготовка котрі займаються художньої гімнастикою: методичні рекомендації/ Л.А. Карпенко. – Ленінград, 1999. – 25 с.

8. Кеседжиева П. и др. Обучение детей художественной гимнастике / П. Кеседжиева и др.. –М.: Физкультура и спорт,1985. – 22 с.

9. Лисицкая Т.С. Художественная гимнастика / Т.С.Лисицкая. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – С.45-62

10. Назарова О.М. Методика проведення занять із художньої гімнастики з дітьми 5-6 років: Методична розробка для тренера / О.М. Назарова – М.: 2001. – 39 с.

11. Орлова Л.П. Художественная гимнастика / Л.П. Орлова. –М.: Физкультура и спорт,1965. – 208 с.

12. Платонов В.М. Фізична підготовка спортсмена: [навчальний посібник]/ В.М. Платонов, М.М. Булатова. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

13. Платонов В.Н. Современная спортивная тренировка/ В.Н. Платонов. – К.: Здоров'я, 1980. – 336 с.

14. Платонов В.Н. Теория спорта / В.Н. Платонов. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 275 с.

15. Сермеев Б.В. Гибкость спортсмена/ Б.В.Сермеев. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 93 с.

16. Сивакова Д.А. Уроки художественной гимнастики / Д.А. Сивакова. - М.: ФиС. – 1978. – № 5 – 48 с.

17. Филин В.П. Тренировка юных спортсменов / В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1965. – 334 с.

18. Филин В.П. Основы юношеского спорта / В.П. Филин В.П.,П.А. Фомин.– М.: Физкультура и спорт, 1980. – 225 с.

19. Хореографическая подготовка гимнасток на начальном этапе обучения (художественная гимнастика): Метод. рекомендации. /Сост. Ж.А. Белокопытова, А.А. Тимошенко – К.: НУФВИСУ, 2000. – 64 с.

21. Художественная гимнастика: Учебник для институтов физической культуры / Под ред. Т.С. Лисицкой. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 232 с.

22. Художественная гимнастика: Учебник / Под ред. профессора Л.А. Карпенко. – М., 2003. – 384 с.

23. Художественная гимнастика: Правила судейства. – ФИЖ, 2013.- 128 с.

24. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики:[навч. посібник.У 2-х томах]/ О.М. Худолій. – 4-е вид., випр. і доп. – Харків: “ОВС”, 2008. – Т. 1. – 408 с: іл..

25. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: [навч. посібник.У 2-х томах]/ О.М. Худолій. – 3-є вид., випр. і доп. – Харків: “ОВС”, 2008. – Т. 2. – 464 с: іл..

26. Художня гімнастика. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. – Київ, 1999.- С. 2 – 15.

ДОПОМІЖНА

1. Жабокрицька О.В. Сучасні методи й системи оздоровлення. Навчальний посібник / О.В. Жабокрицька, В.С. Язловецький. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2005. – 388 с.

2. Лисицкая Т.С. Художественная гимнастика: Учебник для институтов физической культуры / Т.С. Лисицкая. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 231 с.

3. Лисицкая Т.С. Ритм + пластика/ Т.С. Лисицкая. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 160 с.

4. Морель Ф.Р. Хореография в спорте / Ф.Р.Морель. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 110 с.

5. Платонов В.М. Фізична підготовка спортсмена. Навчальний посібник/ В.М. Платонов В.М., М.М. Булатова. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

6. Пророков О. Танцювальні елементи на уроках фізкультури та в позаурочній роботі / О. Пророков. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2009. – 64 с.

7. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика / Т.Т. Ротерс. – М.: Просвещение, 1989. – 175 с.

8. Серпенко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. Навч. посібник / Л.П. Серпенко. – К.: Олімпійська література, 2001. – 340 с.

9. Художественная гимнастика /Учебник под общей редакцией профессора Л.А. Карпенко. – М.: ОАО «Газпром», 2003. – 381 с.

10. Шевченко О.В. Основи ритміки і хореографії: [навчальний посібник] / О.В. Шевченко, В.С. Язловецький. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. – 226 с.

11. Шевченко О.В. Ритміка і хореографія з основами гімнастики художньої: [навчальний посібник] / О.В. Шевченко, А.О. Шевченко. – Кіровоград: Центр оперативної поліграфії, 2012. – 252 с.

12. Язловецький В.С. Коригувальна гімнастика:[навчальний посібник]/ В.С. Язловецький, В.М. Мухін, А.Л. Турчак. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2005. – 380 с.

13. Язловецький В.С. Коригувальна гімнастика:[навчальний посібник]/ В.С. Язловецький, В.М. Мухін, А.Л. Турчак. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2010. – 388 с.

14. Язловецький В.С. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту/ В.С. Язловецький. – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2011. – 236 с.

15. Язловецький В.С. Лікувальна фізична культура/ В.С. Язловецький. – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2011. – 252 с.

Інформаційні ресурси

  1. Міжнародна федерація гіснастики
  2. Правила сусуддівства змагань
  3. Ресурс Всеросійської федерації художньої гімнастики
  4. Федерація гімнастики України

---