Навчальний курс "Методика навчання інформатики"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст курсу

Лекції

Загальні питання методики_1

Загальні питання методики навчання інформатики-2

Проектна діяльність у початковій школі

Сучасні інформаційні технології навчання

Види комп’ютерної графіки. Растрова графіка

Векторна, фрактальна, тривимірна графіки

Табличний процесор

Практичні (Лабораторні)

Комп'ютерна графіка у молодшій школі

Робота з таблицями списками, використання табуляцій

Середовище Scratch

Створення електронного журналу засобами електронного процесору

Питання до екзамену

Питання до екзамену

Третє питання: Створити календарно-тематичний план однієї з тем за програмою початкової школи. Розробити один урок з інформатики (обов’язково з використанням комп’ютера) за календарно-тематичним планом. Взяти із собою календарно-тематичний план, конспект цього уроку і продемонструвати фрагмент цього уроку.

Ресурси

Рекомендована література

Інформаційні ресурси

 1. Ломаковська Г.В. Інформатика: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закладів
 2. Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів
 3. Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закладів
 4. Коршунова О.В. Сходинки до інформатики : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл.
 5. Коршунова О. В. Сходинки до інформатики : підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл.
 6. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рек. та прикл.

Базова

 1. Ганжела С.І., Ганжела І.П. Інформатика, базовий курс для користувачів. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2008. – 220 с.
 2. Ганжела С.І., Ганжела І.П. Основи інформаційних технологій. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2006. – 100 с.
 3. Ганжела С.І. Основи комп’ютерної графіки. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2007. – 88 с.
 4. Ганжела С.І. Використання ППЗ “GRAN-2D” на уроках геометрії: навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – 144 с.
 5. Ганжела І.П. Методика викладання інформатики. – Кіровоград: КДПІ, 1996. – 297 с.
 6. Ганжела С.І. Формування компетентностей студентів педагогічних вузів при навчанні основам інформаційних технологій / С.І. Ганжела // Наукові записки. – Випуск 97. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – С. 78–81. 0,5 ум. од.
 7. Ганжела С.І. Формування компетентностей учнів старших класів при навчанні інформатики / С.І. Ганжела // Комп’ютер у школі та сім’ї: науково-метод. журн. – 2011. – № 4. – С. 15-17. 0,5 ум. од.
 8. Ганжела С.І. Навчання математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / С.І. Ганжела // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/ Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. –№11(18). – с. 72–80. 0,6 ум. од.
 9. Ганжела С.І. Формування дослідницьких умінь учнів старших класів у прецесі навчання інформатики / С.І. Ганжела // Наукові записки. – Випуск 107_1. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С. 103–110. 0,5 ум. од.
 10. Ганжела С.І. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках алгебри/ Ганжела С.І., Ганжела Л. С.// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. –№12(19). – с. 214–219. 0,5 у.о. (Особистий внесок 50%).
 11. Ганжела С.І. Розвиток дослідницьких умінь учнів на уроках математики з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій/ Ганжела С.І. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск X: в 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – с. 63–71. 0,6 у.о.
 12. Глинський Я.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки 8–11. У 2-х частинах. - БаК. - 1997.
 13. Гондюл В. та ін. Короткий тлумачний словник. – Либідь. – 2000.
 14. Державна тематична атестація з інформатики.
 15. Жалдак М.І. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики / М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський, М.В. Рафальська // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – №7(14). – С. 3-10.
 16. Журнал "Комп'ютер в школі та сім'ї".
 17. Журнал «Информатика и образование».
 18. Зарецька І.Т. Інформатика 10 – 11. – Факт, Гала. – 1998.
 19. Захар О.Г., Комаров М.Ю, Ривкінд Й.Я. Інформатика 10-11. Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. - Харків: Гімназія, 2002. - 88с.
 20. Інформатика: Підручн. для загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень, профільн. рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2011. – 304 с.
 21. Малярчук С.В. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Посібник. – Ранок. – 1999.
 22. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. У 4-х частинах. /За ред. акад. М.І.Жалдака. - Київ, Навчальна книга, 2003.
 23. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Основи інформатики та обчислювальної техніки", 2003.
 24. Рамський Ю.С., Рєзіна О.В. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: Навч. посіб. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004.
 25. Рамський Ю.С., Балик Н.Р. Методичні основи вивчення експертних систем у школі. – Логос. – 1997.
 26. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.А. Практичний курс інформатики: Посібник. - Фенікс. - 1997.
 27. Руденко В.Д. Збірник практичних робіт з інформатики. – BHV. – 1999.
 28. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.А. Практичний курс інформатики: Посібник. – Фенікс. – 1997.
 29. Указ президента україни № 347/2002 Про Національну доктрину розвитку освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті:
 30. http://www.president.gov.ua/documents/151.html
 31. Чернишов Д.О. Програма інженерно-направленого курсу інформатики для ліцеїв (груп) технічного профілю 8 – 11. – Китис. – 2000.
 32. Черняхівський В.В. Інформатика. Збірник задач. – ВНТЛ. – 1997.
 33. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Посібник з інформатики. (Видання 2003, 2004 років).

Допоміжна


---