Навчальний курс "Допоміжні історичні дисципліни з джерелознавством"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 10:30, 20 січня 2017; Nbosenko (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Глосарій

ІНДЗ


Зміст

Назва курсу

Без названия.jpg

Допоміжні історичні дисципліни з джерелознавством


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення допоміжних історичних дисциплін є розширення світогляду студента, активізація його творчого мислення, сприяння формуванню професійної майстерності майбутнього вчителя історії, допомога йому в самостійному поповнені знань, орієнтації у стрімкому потоці наукової інформації, прищеплення навичок дослідницької роботи. Викладання джерелознавства має на меті опанування студентом уже з першого курсу, вивчення й пізнання, аналізу й використання джерел, здобування джерельної інформації, перевірка її достовірності.

Завдання Теорія та практика джерелознавства дають розуміння майбутньому вчителю, краєзнавцю, можливо – вченому, теоретико-методологічних засад і основних етапів роботи дослідника з історичними джерелами, методичних проблем джерелознавчої практики та її структури. До плану курсу внесено палеографію, хронологію, метрологію, нумізматику, геральдику. Опанування матеріалом з цих та інших ДІД також має допомогти студенту під час практики, а згодом і у якості майбутнього вчителя повніше використати освітній і виховний матеріал на уроках історії, в діяльності гуртків, кабінетів, музейних кімнат, при проведенні навчальних екскурсій, у громадській краєзнавчій роботі.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен вивчити головні джерела з історії України, уміти аналізувати твори найдавніших закордонних національних авторів про події до - і християнських часів. Оволодіння методами роботи з джерелами сприятиме кращому засвоєнню студентами інших дисциплін, які вивчаються у вузі, успішному використання документів під час практики і майбутньої роботи вчителем у школі, зокрема, підготовки матеріалів до уроків, у читальних залах і фондосховищах музеїв, архівів, бібліотеках.Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Босенко Наталія Петрівна

Учасники

СО-І16 (середня освіта історія 2016 рік вступу)

Графік навчання

Змістовий модуль 1 Допоміжні історичні дисципліни

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема № 1. ВСТУП

Тема № 2. ПАЛЕОГРАФІЯ

Тема № 3. ІСТОРИЧНА ХРОНОЛОГІЯ

Тема № 4. ІСТОРИЧНА МЕТРОЛОГІЯ

Тема № 5 ГЕРАЛЬДИКА. НАЦІОНАЛЬНА СИМВОЛІКА

Тема № 6 :НУМІЗМАТИКА

Тема 7. ГЕНЕАЛОГІЯ

Тема 8. СФРАГІСТИКА

Тема 9. ІСТОРИЧНА ІНФОРМАТИКА

Змістовий модуль 2 Джерелознавство

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 10. ТЕОРЕТИЧНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Тема 11. РЕЧОВІ ДЖЕРЕЛА

Тема 12. УСНІ ДЖЕРЕЛА

Тема 13. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА

Тема 14. ЗОБРАЖАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Тема 15. ЛІНГВІСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Допоміжні історичні дисципліни

Тема 1. ВСТУП

Тема № 2. ПАЛЕОГРАФІЯ

Тема № 3. ІСТОРИЧНА ХРОНОЛОГІЯ

Тема № 4. ІСТОРИЧНА МЕТРОЛОГІЯ

Тема № 5 ГЕРАЛЬДИКА. НАЦІОНАЛЬНА СИМВОЛІКА

Тема № 6 :НУМІЗМАТИКА

Тема 7. ГЕНЕАЛОГІЯ

Тема 8. СФРАГІСТИКА

Тема 9. ІСТОРИЧНА ІНФОРМАТИКА

Змістовий модуль 2 Джерелознавство

Тема 10. ТЕОРЕТИЧНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Тема 11. РЕЧОВІ ДЖЕРЕЛА

Тема 12. УСНІ ДЖЕРЕЛА

Тема 13. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА

Тема 14. ЗОБРАЖАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Тема 15. ЛІНГВІСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2


Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Бондаренко Г. Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни. - Луцьк, 1997.
 2. Введение в специальные исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 280с.
 3. Введенський А., Дяченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни: Короткий курс. – К.: Рад. школа., 1963. – 208 с.
 4. Вспомогательные исторические дисциплины: навч. посібн. - К., Наука, 1990.
 5. Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. – К.: Наук. думка, 1988. – 280 с.
 6. Высоцкий О.Я. Средневековые надписи Софии Киевской ХІV – ХVІІ вв. – К.: Наук. думка, 1976. - 455 с.
 7. Джерелознавство історії України: Довідник. – К., 1998.
 8. Замлинський В.О., Дмитрієнко М.Ф., Балабушевич та ін. Спеціальні сторичні дисципліни: Навч. посіб. – К.,1992.
 9. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2002.
 10. Кісь Я.П. Палеографія. – Львів,1975.
 11. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины. – М.: Просвещение, 1984. – 208 с.
 12. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 1987.
 13. Леонтьєва Г.А. Палеография, хронология, археография, геральдика: Учебн. пособие для студ. высш. уч. зав. – М.: Гуманит изд. центр. ВЛАДОС, 2000. – 200 с.
 14. Макарчик С.А. Писемні джерела з історії України. – Львів, 1999.
 15. Медушевсткая О.М. Источниковедение: теория, история и метод. – М., 1996.
 16. Німчук В.В. Київські глаголичні листи – найдавніша пам’ятка слов’янської письменності. – К., 1983.
 17. Павленко П.И. История письма. – Минск: Высш. шк., 1987. – 239 с.
 18. Панасенко В.В. Палеографія українського скоропису другої половини ХVІІ ст. – К. : Наук. думка, 1974. – 112 с.
 19. Перехрест О.Г. Історична хронологія: Навч. пос. для студ. історичних факультетів. – Черкаси: Відлуння, 1999. – 144 с.
 20. Пронштейн А.П. Использование вспомогательных дисциплин при работе над историческими источниками. – 2 – е изд. - М.: Изд – во МГУ, 1972. – 118 с.
 21. Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Хронология. – М.: Просвещение, 1981.
 22. Пронштейн А.П., Данилевський И.Н. Вопросы теории и методики исторического исследования. – М., Высш. шк., 1986.
 23. Рачков А.И., Чунстова Л.И. Вспомогательные исторические дисциплины: Учеб.пособие. – М., 1982.
 24. Рейсер С.А. Русская палеография нового времени (неография). – М., 1982. – 136 с.
 25. Савгин М. Допоміжні історичні дисципліни. – Дрогобич, 1995. – 80 с.
 26. Специальные истоические дисциплины: Учеб.пособие / Под ред. В.А. Замлинского. – К., 1992. – 323 с.
 27. Титаренко П.Г. Історія календаря в Росії і на Україні в зв’язку з загальною історією календарів. – К, 1972.
 28. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. – М.: Высш. школа, 1982.
 29. Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – ХVІІІ ст. – Львів, 2003.
 30. Фрис В.Я. Історія історичної рукописної книги в Україні. – Львів, 2003.
 31. Черепнин Л.В. Русская палеография. – М.: Госполитиздат, 1956. – 616 с.
 32. Щепкин В.Н. Русская палеография. – М.: Наука, 1999. – 210 с.
 33. Черепкин Л.В. Русская метрология. – М., 1986.


Допоміжна

 1. Абрамович Д. Києво-Печерський Патерик. – К., 1991.
 2. Айплатов Г.Н., Иванов Г.Н. Русская палеография. – М., Логос, 2003. – 344 с.
 3. Алексеев А.А., Лихачев О.П. Бибилия (Словарь книжников и книжности Древней Руси ХІ – пер. пол. ХІV в.). – Л., 1987.
 4. Антонович В.Б. Курс лекцій з джерелознавства 1880-1881// Історія України в університетських лекціях. – К., 1995. – Вип. 1.
 5. Березин Н.И. Русские книжные редкости. Опыт библиографического описания редких книг с указанием их ценностей. – М., 2004.
 6. Боплан Г.Л. Опис України. – К. – Кембридж, 1990.
 7. Борисов (Ильин) И.В. Родовые гербы России. – М., 1997.
 8. Борщевський В.Я. Источниковедение истории СССР (1917-1985). – К., 1985.
 9. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. – К., 1998. – 154 с.
 10. Брайчевський М. Римська монета на території України. – К., 1959.
 11. Братко-Кутинський О.А. Нащадки Святої Трійці: Генеза української державної символіки. – К., 1992.
 12. Голиш Г.М. Основи нумізматики: Навч. посібн. – Черкаси, 2006.
 13. Гречило А.Б. Українська міська геральдика. – Львів, 1998. – 191 с.
 14. Гроші в Україні: факти і документи. – К., 1998. – 454 с.
 15. Давня історія України: Навчальний посібник: У 2-х книгах / Толочко П.П., Козак Д.Н., Коржицький С.Д. та ін.. – К., 1994. – Кн. 1.
 16. Давняя Русь в свете зарубежных источников. – М., 1999.
 17. Дансель Л. Завещанное временем. Поиски памятников письменности. – М., 1980.
 18. Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст.: Зб. документів. – К., 1993.
 19. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упор. Павленко С. – К., 2008.
 20. Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР. – К., 1986.
 21. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. – М., 1965.: Изд. 2-е, 1975.
 22. Карський Е.Ф. Слованская Кириловская палеография. – Л., 1979.
 23. Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского производства ХVІІІ – начала ХХ века. – К.: Наука, 1978. – 239 с.
 24. Кріль М. Латинське письмо та його види: Тексти лекцій. – Львів, 1996.
 25. Кулешов С. Організація функціональних документальних інформаційно-наукових систем. – К., 1998.
 26. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебн. для студ. инст. культуры. – К., 2000.
 27. Лихачев Д.С. Текстология. – Л., 1983.

Інформаційні ресурси

Інститут історії України

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]


---