Трудове право

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Трудове право


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета є опанування інструментарієм науки трудового права,права соціального забезпечення, правових механізмів всіх інститутів: трудового договору, колективних угод, часу роботи, працевлаштування громадян, часу відпочинку, оплата праці, гарантійних і компенсаційних виплат, дисципліни праці, матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин, охорони праці, трудових спорів і порядках їх вирішення, нагляду за додержанням трудового законодавства, соціального забезпечення, а також визначитися з усіма видами допомоги в разі працездатності та допомоги сім’ям з дітьми.

Завдання є вивчення основних принципів та інститутів трудового права, напрямів правового регулювання трудових відносин, набуття навичок роботи з нормативними актами, вміння застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у сфері правового регулювання трудових відносин.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: - поняття і юридичні властивості трудового законодавства; - правовий статус та види суб'єктів трудового права; - поняття і елементи змісту трудових правовідносин; - порядок укладення колективних договорів та угод; - поняття укладення, зміни і припинення трудових договорів; - правове регулювання робочого часу та часу відпочинку; - правове регулювання оплати праці; - юридичну характеримстику дисциплінарної та матеріальної відповідальності за трудовим законодавством; - порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів; - механізм організації нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства; - історію становлення та розвитку трудового права; - порівняльний аналіз трудового права України із міжнародним законодавством та законодавством зарубіжних країн; - перспективи розвитку трудового права; - орієнтуватися у системі джерел трудового законодавства та знати їх особливості в навчальної дисципліни ; - самостійно тлумачити, узагальнювати та правильно застосовувати норми трудового законодавства України у практичній діяльності. вміти: - розрізняти правовідносин, що регулюються трудовим правом та іншими суміжними галузями права; - уміло користуватися джерелами трудового права при вирішенні конкретних трудових сторін та ін.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Cоболь Євген Юрійович


Учасники

Сторінка координування курсу "Трудове право" викладачГрафік навчання

Консультація 1 тиж. Консультація 2 тиж. Консультація 3 тиж.
понеділок 18.00, скайп. звязок понеділок 18.00, скайп. звязок понеділок 18.00, скайп. звязок
четверг 18.00, скайп. звязок четверг 18.00, скайп. звязок четверг 18.00, скайп звязок

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Вступ загальна частина.jpeg

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА.

Правове значення праці в сучасних ринкових умовах розвитку суспільства. Конституція України та інші норми права, їх роль в регулюванні праці. Поняття трудового права. Трудове право як складова частина системи права України. Предмет трудового права як самостійна галузь права: трудові відносини працівників та інші правовідносини, що тісно пов'язані з трудовими. Особливості методу трудового права. Функції трудового права. Відмежування трудового права від таких галузей права, як: конституційне, цивільне, фінансове, адміністративне, право соціального забезпечення, Система трудового права та її значення в регулюванні трудових відносин як самостійної галузі права. Система науки трудове право (далі -ТП). Поняття принципів трудового права та їх види. Загальні принципи трудового права, згідно з Конституцією України, КЗпП України, Законом України "Про зайнятість населення" та інші. Співвідношення загальних принципів права із галузевими принципами ТП. Співвідношення принципів і норм права, в тому числі і норм трудового права України. Зміст галузевих принципів трудового права та їх класифікація. Співвідношення принципів трудового права з принципами адміністративного права в регулюванні службово-трудових правовідносин працівників.

Тема 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА

Поняття джерел трудового права України. Особливості джерел трудового права. Конституція України як юридична основа законодавства про працю. Закони і підзаконні акти, що регулюють працю робітників і службовців. Загальне і спеціальне законодавство України про працю. Єдність і диференціація норм трудового права. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів у галузі праці. Нормативні акти Міністерства праці та соціальної політики України. Локальні (місцеві) нормативні акти як джерело трудового права. Значення постанов Пленуму Верховного Суду України в тлумаченні і застосуванні законодавства про працю. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці, двосторонні та багатосторонні угоди України з іншими державами про регулювання трудових відносин.

Тема 3. СУБ'ЄТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Поняття і класифікація суб'єктів ТП. Правовий статус суб'єктів ТП: права, обов'язки і відповідальність суб'єктів ТП. Громадяни (працівники) України як суб'єкти ТП. Співвідношення правового статусу працівника і правового статусу інших громадян України. Роботодавці (юридичні та фізичні особи) як суб»єкти трудового права. Зміст трудової правосуб'єктності державного підприємства (права та обов'язки щодо організації праці працівників). Правомочність власника підприємства, установи, організації відносно організації праці. Співвідношення понять "власник підприємства" і "адміністрація підприємства". Організації роботодавців як суб»єкти трудового права. Трудовий колектив як суб'єкт ТП. Поняття, види, основні функції і повноваження трудових колективів у регулюванні процесу праці. Форми і методи здійснення повноважень трудових колективів. Органи трудового колективу (загальні збори, рада трудового колективу), їх повноваження. Професійні спілки як суб'єкти ТП. Основні функції професійних спілок у галузі праці. Правовий статус органів професійних спілок. Роль професійних спілок у виконанні, зміні та припиненні трудового договору. Право професійних спілок у захисті трудових прав працівників, встановленні умов праці, в регулюванні заробітної плати, робочого часу, у контролі і нагляді за дотриманням законодавства про працю, колективного договору, угоди сторін трудового договору. Державні органи як суб'єкти ТП.

Тема 4. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ

Поняття колективного договору. Поняття колективних угод та їх види. Колективні переговори по укладенню колективного договору. Порядок укладення колективного договору і його зміст. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань. Контракт як одна із форм трудового договору. Напрями вдосконалення колективно-договірного регулювання праці. Зміст, специфіка та особливості трудового контракту. Відповідальність сторін соціального партнерства. Представницькі органи роботодавця. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення. Проблеми працевлаштування молоді. Правове регулювання зайнятості населення в конвенціях МОП. Правові проблеми ринку праці в Україні. Міжнародні стандарти в сфері зайнятості.

Тема 5. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ЗМІНА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Поняття і значення трудового договору. Сторони трудового договору. Види умов трудового договору та їх правове значення. Юридичні гарантії прийняття на роботу. Класифікація трудових договорів щодо їх форми, строків і змісту. Особливості тимчасового і сезонного трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу. Порядок укладення трудового договору і оформлення прийняття на роботу. Трудова книжка. Виборний і конкурсний порядок укладення трудового договору. Правове значення трудового договору в реалізації права на працю (поняття, строк, форма, умови). Контракт як особливий вид трудового договору. Трудові договори з різними категоріями працівників (з державними службовцями, з молодими спеціалістами, з надомниками, з трудовими мігрантами).Особливості трудового договору про тимчасове заступництво. Трудовий договір за суміщенням і сумісництвом, їх практичне застосування. Спільність і відмінність трудового договору на виконання певної роботи з цивільно-правовою угодою (підряд, доручення, тощо). Поняття і види переведення на іншу роботу. Відмінність переведення від переміщення, відсторонення і звільнення. Правове значення переведень, які здійснюються за ініціативою власника або уповноваженого ним органу. Тимчасові і постійні переведення.

Тема 6. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Класифікація підстав розірвання трудового договору. Розірвання трудового договору за угодою його сторін, з ініціативи працівника. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника підприємства або уповноваженого ним органу (підстави, порядок). Додаткові підстави розірвання трудового договору. Звільнення працівників за попередньою згодою профспілкового комітету і випадки звільнення без згоди профспілкового комітету. Атестація працівників та її правове значення. Розірвання трудового договору на вимогу третьої сторони, яка не є його стороною. Порядок розірвання трудового договору, проведення розрахунку. Вихідна допомога. Правові гарантії при звільненні чи відстороненні працівників від роботи.

Змістовий модуль 2 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Джерела трудове право.jpg

Тема 7. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Поняття робочого часу і порядок його встановлення. Види робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу. Скорочений робочий час. Неповний робочий час. Ненормований робочий день. Вахтовий робочий день. Відрядження. Нічний робочий час. Гнучкі графіки роботи. Правове регулювання режиму робочого часу. Графіки роботи за змінами. Особливості видів обліку робочого часу (щоденний та підсумковий). Поняття і порядок застосування надурочних робіт. Граничні норми надурочних робіт. Випадки недопущення надурочних робіт. Поняття і види часу відпочинку. Перерви протягом робочого дня (зміни). Щоденні перерви в роботі. Святкові і неробочі дні. Щотижневий відпочинок. Щорічні відпустки. Право на щорічну основну (трудову) і додаткову відпустки. Поняття, види, тривалість і порядок надання відпусток (додаткова у зв»язку з навчанням, творча відпустка, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати). Перенесення відпусток. Санкції за порушення законодавства про відпустки. Охарактеризуйте робочий час як норму праці. Вплив тривалості перерви для відпочинку і харчування на визначення спеціального режиму робочого часу. Особливості розповсюдження на працівників із ненормованим робочим часом вимог щодо початку і закінчення робочого дня. Правові підстави встановлення гнучкого режиму робочого часу. Особливості вживання терміну «час відпочинку» до усього часового проміжку, що лежить поза робочим часом. Перерви для годування дитини — це час відпочинку чи робочий час? Специфіка неробочих днів (у рамках ст. 73 КЗпП України). Особливості одержання соціальної відпустки, що встановлюється для батьків, які мають дітей. Специфіка компенсацій у разі ненадання додаткової відпустки у зв'язку з навчанням. Порядок надання відпусток без збереження заробітної плати.

Тема 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ. ГАРАНТІЙНІ І КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

Поняття і правові методи регулювання оплати праці. Державне регулювання заробітної плати. Договірне регулювання заробітної плати. Поняття і форми оплати праці. Тарифна система оплати праці та її юридичне значення. Системи оплати праці (відрядна і погодинна). Нормування праці. Системи преміювання та їх вплив на продуктивність і оплату праці. Оплата праці та індексація її в Україні. Оплата праці при відхиленні від умов роботи, передбачених тарифами. Особливості оплати праці при виконанні надурочних і нічних робіт, праці у вихідні та святкові дні. Порядок і строки виплати заробітної платні. Обмеження відрахувань із заробітної плати. Поняття і види гарантійних виплат і доплат. Компенсаційні виплати та їх види. Порядок і види підрахування середнього заробітку при гарантійних виплатах. Співвідношення термінів «оплата праці» і «заробітна плата». Компенсація відрядження. Її особливості. Особливості встановлення доплати і надбавки. Регулювання та особливості поняття «тринадцята зарплата». Регулювання встановлення оплати робіт трудовими угодами. Особливості розмежування системи і форми оплати праці. Особливості виплати праці на Україні. Умови та особливості виплати заробітної плати натурою. Особливості періодичності виплати заробітної плати в Україні. Особливості виплати заробітної плати особам, які працюють без відриву від навчання.

Тема 9. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ.

Поняття, значення і правові методи забезпечення трудової дисципліни. Правові засоби забезпечення трудової дисципліни. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Види правил внутрішнього трудового розпорядку та їх юридичне значення (типові, галузеві, локальні). Основні обов'язки сторін трудового договору за Правилами внутрішнього трудового договору. Соціально-правове значення заохочень у забезпеченні трудової дисципліни та їх види. Порядок застосування заохочень. Дисциплінарна відповідальність працівників, її види. Дисциплінарні стягнення, їх види, порядок накладення, оскарження, строк дії та значення. Особливості дисциплінарної відповідальності за Статутами про дисципліну і окремими Положеннями. Особливості застосування заходів громадського впливу до порушників трудової дисципліни трудовими колективами, профспілковими органами, товариськими судами. Особливість та специфіка понять «трудова дисципліна» і «дисципліна праці». Сутність та наслідки порушення трудової дисципліни. Специфіка прояву на підприємствах «обстановки нетерпимості до порушень трудової дисципліни» (ст. 140 КЗпП України). Значення та сутність існування галузевих правил на підприємствах, установах, організаціях. Порядок та особливість затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку трудовим колективом. Особливості організації та проведення працівниками страйків. Специфіка визнання страйку, організованого працівниками підприємства, незаконним. Роль суду у вирішенні страйку, організованого працівниками підприємства, незаконним. Особливість та сутність локауту. Статус працівників-учасників страйку у трудовому законодавстві.

Тема 10. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Поняття і значення матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Правова відмінність матеріальної відповідальності працівників по трудовому праву від матеріальної відповідальності з цивільного права. Функції інституту матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Підстави і умови матеріальної відповідальності працівників. Види матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Обмежена матеріальна відповідальність, її граничні розміри. Повна матеріальна відповідальність та її різновиди (індивідуальна та колективна, бригадна). Матеріальна відповідальність у випадках, коли її фактичний розмір перевищує номінальний – підвищена матеріальна відповідальність. Порядок визначення розміру матеріальної шкоди та порядок її відшкодування сторонами трудового договору. Способи відшкодування заподіяної матеріальної шкоди сторонами трудового договору, в тому числі й моральної. Специфіка нагляду за додержанням трудового законодавства. Класифікація нагляду за додержанням трудового законодавства: особливість та специфіка. Коло прав Генерального прокурора України у здійсненні нагляду за дотриманням законодавства про працю. Види контролю за додержанням трудового законодавства: особливість та специфіка. Особливості набуття відповідальності всіх учасників трудових відносин. Випадки та особливості звільнення працівника у разі заподіяння умисної шкоди. Особливості трудової відповідальності власником або уповноваженим ним органом підприємства, установи, організації. Сутність та особливості безпосередньої відповідальністю роботодавця. Особливості видів матеріальної відповідальності у трудовому праві.

Тема 11. ОХОРОНА ПРАЦІ.

Поняття, зміст і значення правового забезпечення охорони праці. Норми і правила з охорони праці та виробничої санітарії. Загальні, міжгалузеві правила з техніки безпеки і виробничої санітарії. Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці: планування, фінансування, проведення інструктажів (ввідний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий), медичних оглядів; навчання працівників правилам з техніки безпеки, виробничої санітарії, забезпечення засобами індивідуального захисту; визначення засобів щодо компенсації і нейтралізації шкідливого впливу виробничих факторів (скорочення робочого часу, додаткові відпустки, перерви в роботі, профілактичне і спеціальне харчування та ін.). Розслідування та облік нещасних випадків, що пов'язані з виробництвом. Особливості охорони праці жінок. Роботи, на яких забороняється праця жінок. Граничні норми пересування важких речей. Охорона праці неповнолітніх. Охорона праці осіб з пониженою працездатністю (пенсіонерів, інвалідів, ветеранів тощо). Контроль за дотриманням законодавства з охорони праці. Особливості проходження обов’язкового медичного огляду працівниками підприємств, установ, організацій. Комісія з питань охорони праці: обов’язки та спектр діяльності.

Тема 12. ТРУДОВІ СПОРИ

Поняття і види трудових спорів. Класифікація трудових спорів. Причини виникнення трудових спорів на підприємствах, установах, організаціях. Система органів з розгляду трудових спорів. Комісії з розгляду трудових спорів. Судові органи. Вищестоящі органи в порядку підлеглості. Комісія з трудових спорів (порядок створення, структура, компетенція, порядок роботи, винесення рішення та його виконання). Особливості розгляду трудових спорів у місцевих судах. Розгляд трудових спорів вищестоящими органами в порядку підлеглості. Поняття і види строків щодо розгляду трудових спорів (строки звернення, строки вирішення трудових спорів, строки виконання рішень, постанов, винесених органами з розгляду трудових спорів). Колективні трудові спори. Органи з розв'язання колективних трудових спорів, примирна комісія, трудовий арбітраж, незалежний посередник (Національна служба посередництва і примирення), їх створення, компетенція, порядок прийняття і виконання рішень. Страйк як вид тиску на власника. Порядок проведення страйків. Законні і незаконні страйки. Специфіка поняття трудових спорів. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні. Комісія по трудових спорах як обов’язковий первинний орган по розгляду трудових спорів. Удосконалення законодавства про захист прав працюючих. Особливості розгляду судом спорів про поновлення на роботі. Особливості порядку розгляду колективних трудових спорів (конфліктів). Специфіка порядку виконання рішень комісій по трудових спорах і судових органів. Особливість та випадки покладання матеріальної відповідальності на службових осіб за незаконні звільнення і переведення. Причини та виникнення трудових спорів. Специфіка предмету колективного трудового спору.

Тема 13. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Поняття і види нагляду за додержанням законодавства України про пралю. Система органів по нагляду і контролю. Державні органи з нагляду (держгірнагляд, енергонагляд, саннагляд, атоменергонагляд та ін.) і державний контроль за додержанням законодавства про працю. Громадські органи по нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю (професійні спілки, спеціальні органи у складі профспілок -правова і технічна інспекція праці, трудові колективи та їх постійний орган -Рада трудового колективу, громадські інспекції з охорони праці та ін.). Попереджувальний і поточний нагляд. Правовий статус технічної інспекції праці та її компетенція. Роль Державтоінспекції у забезпеченні додержання законодавства України про працю. Юридична відповідальність посадових осіб за порушення законодавства України про працю.

Тема 14. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ.

Основні риси трудового законодавства Англії, Болгарії, Угорщини, Франції, США, інш. Міжнародні норми в регулюванні трудових правовідносин та їх застосування в Україні. Міжнародна Організація Праці (МОП) та її вплив на регулювання трудових відносин в Україні. Конвенції і Рекомендації МОП.

Зміст курсу

Міністерство трудове право.jpg

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Семінарське завдання

Семінарське завдання №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Семінарське завдання

Семінарське завдання №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. СУБ'ЄТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Семінарське завдання

Семінарське завдання №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 5. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ЗМІНА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 6. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 7. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ. ГАРАНТІЙНІ І КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 9. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 10. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Тема 11. ОХОРОНА ПРАЦІ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 12. ТРУДОВІ СПОРИ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 12. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 12. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали наук.- практ. конф., м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. / Національний ун-т внутрішніх справ / В.С. Венедиктов (ред.) — Х., 2003. — 248с.
 2. Аленина, И.В. Коллизии в трудовом праве: автореф. диссер. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.05 – “Трудовое право ; право соціального обеспечения” / И. В. Аленина. – Томск, 2000. – 24 с.
 3. Амелічева Л.П. Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Л.П. Амелічева. – Х., 2008. – 19 с.
 4. Андрушко А.В. Основні проблема загальної дисциплінарної відповідальності у трудовому праві / А.В. Андрушко // Держава і право: зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 371 – 377.
 5. Андрушко А.В. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності / Андрушко А.В. // Держава і право: зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 380-387.
 6. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование / Л.И. Антонова. – Л.: ЛГУ, 1985.
 7. Астапович 3.А. Первые мероприятия советской власти в области труда / З.А. Астапович. - М., 1958.
 8. Бару М.И. Охрана чести по советскому законодательству / М.И. Бару. – М., 1996.
 9. Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве/ М.И. Бару // Советское государство и право. – 1970. – № 7. – С.104 – 108.
 10. Бару М.И. Коллективный договор / М.И. Бару. – Харьков, 1973. – 26с.
 11. Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан / Б.К. Бегичев. – М., 1972 .
 12. Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовых отношений / А.К. Безина / [науч. ред.: Рябов А.А.]. – Казань: изд-во Казан. ун-та, 1989. – 183 c.
 13. Богомаз Г.Л. Проблемні питання матеріальної відповідальності роботодавця за необґрунтовану відмову в прийнятті на роботу в Україні / Г.Л. Богомаз // Юридична Україна. – 2005. – № 5. – С. 69 – 72.
 14. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. – [5–те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 860с.
 15. Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження / І. Бородін // Право України. – 2006. – № 12. – С. 93 – 96.
 16. Быков А.Н. Фабричное законодательство и развитие его в России/ А.Н. Быков. – СПб., 1909.
 17. Валанчус В. Деякі зауваження щодо дисциплінарної відповідальності суддів / В. Валанчус // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94 – 99.
 18. Васильев, Л. М. Фактические презумпции в советском уголовном судопроизводстве / Л.М. Васильев // Правоведение. -1982. - № 1. - С. 95 - 99
 19. Василюк С.Ф. Дисциплінарна відповідальність суддів: проблеми її вдосконалення / С.Ф. Василюк // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 96 – 102.
 20. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве / В.С. Венедиктов. – Х.: Консум, 1996. – 136 с.
 21. Венедиктов В.С. Юридична відповідальність працівників ОВС України: [монографія] / В.С. Венедиктов; МВС України, Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2003. – 269 с.
 22. Венедиктов В.С. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення трудового законодавства / В.С. Венедиктов // Радянське право. – 1991. - №8. – С.14-16.
 23. Веприцький Р.С. Правове регулювання захисту соціально-економічних прав людини в сфері праці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Р.С. Веприцький. – Х., 2008. – 19 с.
 24. Вєтухова І.А. До питання захисту трудових прав найманих працівників / І.А. Вєтухова // Матеріали наук.-прак. конф. „Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах”. – Харків, 2005. – С. 15-19.
 25. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз`яснення, коментарі: Станом на 1 січня 2001 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 624с.
 26. Вишновецька С.В. Трудові правовідносини як об’єкт дослідження науки трудового права / С.В. Вишновецька // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С.60 – 63.
 27. Вишновецька С.В. Понятійний апарат науки трудового права: методологічне значення / С.В. Вишновецька // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 2.– С. 55–63.
 28. Вишновецька С. Загальні положення проекту Трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права / С. Вишновецька // Право України. – 2009. – № 3. – С. 41 – 47.
 29. Волинець В.В.. Атестація – як засіб забезпечення виконання зобов’язань за трудовим договором / В.В. Волинець // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 2. – С. 90 –
 30. Волинець В.В. Застосування засобів стимулювання у забезпеченні трудових прав та обов’язків / В.В. Волинець // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: зб. наукових праць міжнар. науково-практичної конференції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23–24 квітня 2009 р.). Ч. 3., 2009. – С. 170 – 171.
 31. Волкова О.Н. История законодательства о труде / О.Н. Волкова. М.- ВЮЗИ, 1986.
 32. Гавел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору / О. Гавел // Право України. – 2000. – № 12. – С. 55-59.
 33. Гаращенко Л.П. До визначення напрямів удосконалення законодавства України про порядок вирішення колективних трудових спорів / Л.П. Гаращенко, О.М. Боднарук // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 120-123.
 34. Гаращенко Л.П. Колективні трудові спори: поняття та удосконалення порядку їх вирішення в Україні / Л.П. Гаращенко // Другі юридичні читання: зб. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 319-321. – ISBN 966-660-151-6
 35. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: монографія / [Хуторян Н.М., Баранюк Ю.В., Дріжчана С.В.та ін.]; відп. ред. Хуторян Н.М. – К. : Юридична думка, 2008. – 304с.
 36. Гетьманцева Н. Д. Поняття та особливості локального правового регулювання / Н. Гетьманцева // Ерліхівський збірник. – Чернівці. [б.в.] - 1994. – Вип. 1. – С. 47 – 51.
 37. Гетьманцева Н. Д. Трудовий колектив як суб’єкт локального правового регулювання / Н. Гетьманцева // Ерліхівський збірник. – Чернівці. – 1995. – Вип. 2. – С. 92 – 103.
 38. Гетьманцева Н.Д. Співвідношення централізованого і локального правового регулювання трудових відносин: дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Гетьманцева Ніна Дмитрівна. — К., 1996. — 174 с.
 39. Гетьманцева Н.Д. Договір про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.46-50. – (Правознавство ; Вип. 154).
 40. Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение / Л.Я. Гинцбург. – М: Наука, 1977. – 310 с.
 41. Глушаченко С.Б. Право как элемент общечеловеческой культуры / Глушаченко С.Б., Ромашов Р.А. // История государства и права. – 2003. – №6. – С. 2-3.
 42. Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права: [монография] / С.Ю. Головина. – Екатеринбург: Изд–во УрГЮА, 1997. – 180 с.
 43. Гончарова Г.С. Форми реалізації права працівників на участь в управлінні в контексті проекту трудового права України /Г.С. Гончарова // Трудове право України: сучасний стан та перспективи. – Сімферополь, 2008. – С. 35–37.
 44. Горшенин К.П. 40-летие первого советского кодекса законов о труде // Советское государство и право. - 1958. - № 12.
 45. Гоц В.Я. Співвідношення централізованого і договірного регулювання умов праці в ринковій економіці / В.Я. Гоц // Вісн. Університету внутрішніх справ. – Х., 1997. – Вип. 2. – С. 190 – 192.
 46. Гоц В.Я. Угоди в трудовому праві в умовах ринкової економіки // Матеріали наук.-прак. конф. „Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи”. – Харків, 2004. – С. 48-50.
 47. Гребенщиков. А. В., Плигин, А. В. Закон о трудовых коллективах и его роль в регулировании общественных отношений развитого социалистического общества / Гребенщиков. А. В., Плигин, А. В. // Правоведение. - 1984. - № 1. - С. 116 – 118
 48. Гриценко І.С. Дисциплінарні суди в УРСР та їх роль у забезпеченні службової дисципліни / І.С. Гриценко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 48 – 51. – (Правознавство; Вип. 402).
 49. Грунов Г. Держава як суб’єкт соціального партнерства / Г. Грунов // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 1. – С. 14 – 16.
 50. Гудкова Л.О. Самозахист – як форма захисту прав та інтересів працівників // Матеріали наук.-прак. конф. „Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах”. – Харків, 2005. – С. 186-188.
 51. Данилова Е.Н. Советское законодательство о труде. Дореволюционное рабочее законодательство/ Е.Н. Данилова. - М., 1926.
 52. Демченко Н. Колективна матеріальна відповідальність // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 19-21.
 53. Дмитренко Ю.П. Спеціальна дисциплінарна відповідальність окремих суб’єктів трудових правовідносин та їх правові гарантії / Ю.П. Дмитренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 11 – 12. – С. 63 – 70.
 54. Домбругова А. Розірвання трудового договору як захід дисциплінарного стягнення / А. Домбругова // Юридична Україна: Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.67– 74.
 55. Доценко Ю. Обмежена і повна матеріальна відповідальність / Ю. Доценко // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 21-22.
 56. Дуюнова О.М. Угоди про працю за трудовим законодавством України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Дуюнова Оксана Миколаївна. – К., 2004. – 167 с.
 57. Дуюнова О.М. Поняття угод про працю в трудовому праві / О.М. Дуюнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Сер.: Юрид. науки. – ВЦ “Київський університет”. – 2005. – Вип. 63–64. – С. 40–43.
 58. Дуюнова О.М. Правова природа та регулювання угод про працю членів, учасників підприємств кооперативного та корпоративного типу (історико–правовий аналіз) / О.М. Дуюнова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 1. – С. 104–113.
 59. Дуюнова О.М. Поняття та ознаки найманої праці / О.М. Дуюнова // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – C. 49–51.
 60. Дуюнова О.М. До питання про правове регулювання праці членів, учасників підприємств та організацій / О.М. Дуюнова // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. к.ю.н., доц. Шумної Л.П. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2007. – С. 93–96.
 61. Дуюнова О., Турський В. Правові проблеми регулювання працевлаштування інвалідів / О. Дуюнова, В. Турський // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 2. – С. 47–52.
 62. Дуюнова О.М. Право на працю та його реалізація в умовах ринкової економіки / О.М. Дуюнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Сер.: Юрид. науки. – ВЦ “Київський університет”. – 2000. – Вип. 38. – С. 45–51.
 63. Дуюнова О.М. Проблеми правового регулювання розгляду трудових спорів працівників публічної служби / О.М. Дуюнова // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповідей та наукових повідомлень учасників Міжнародної науково–практичної конференції, 22–23 квітня 2009 р. / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – С. 121–124.
 64. Дуюнова О.М. Шляхи вдосконалення правового регулювання праці учасників господарських товариств, членів кооперативі та фермерських господарств / О.М. Дуюнова // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: зб. наукових праць міжнар. науково–практичної конференції: матеріали міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23–24 квітня 2009 р.). Ч. 3., 2009. – С. 188 – 189.
 65. Жернаков В.В. Теоретичні засади формування інституту захисту прав людини в сфері праці / Жернаков В.В. // Матеріали наук.-прак. конф. „Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах”. – Харків, 2005. – С. 19-26.
 66. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права / В. Жернаков // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49–53.
 67. Жернаков В.В. Теорія трудових правовідносин і розвиток трудового права / Жернаков В.В. // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 51. – С. 10–18.
 68. Жернаков В.В. Предмет трудового права та сфера дії законодавства про працю України: теоретичні проблеми і тенденції / В.В. Жернаков // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: зб. наук. праць до 80 – річчя проф. Р.І. Кондратьєва. – Хмельницький: вид-во хмельницького ун-ту упр. та права, 2007. – С. 44 – 48.
 69. Жигалкін П.І. Щодо поєднання державного й колективно-договірного методів регулювання оплати праці / П.І. Жигалкін, О.М. Ярошенко // Проблеми законності: республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін. освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 63 – 68.
 70. Жигалкін П.І. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці: [монография] / П.І. Жигалкін, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Х.: Вид-во ПП "ФІНН", 2008. – 544с.
 71. Жолнович О.І. Система трудового права України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / О.І. Жолнович. – Львів, 2008. – 16 с.
 72. Запара С.І. Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / С.І. Запара. – К., 2005. – 22 с.
 73. Зуб И.В. Реформа трудового законодательства в условиях перехода к рыночной экономике / И.В. Зуб // Советское государство и право. – 1991. – № 2. – С. 46–52.
 74. Єрьоменко В.В. Підстави виникнення трудових правовідносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В.В. Єрьоменко / Національна юрид. академія. – Х., 1998. – 18 с.
 75. Иванов, А.И. Дисциплина труда и ответственность по трудовому праву / А.И. Иванов. – Мурманск, 1988. – 120с.
 76. Иванов С.А. Советское трудовое право: вопросы теории / С.А. Иванов, Р.З. Лившиц, Ю.П. Орловский – М.: Наука, 1978. – 368 с.
 77. Іншин М.І. Юридичні гарантії як фактор стабільності та підвищення ефективності службово-трудової діяльності державних службовців / М.І. Іншин // Право України. – 2004. – № 5. – С. 83 – 87.
 78. Іншин М.І. Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ / М.І. Іншин // Право і безпека. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.86 – 88.
 79. Іншин М.І. Проблема правового регулювання праці державних службовців України: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.05 / Іншин Микола Іванович. – Харків, 2005. – 418 с.
 80. Іншин М.І. Структура службово-трудових правовідносин / Іншин М.І. // Трудове право України: Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2006. – № 1. – С. 26 – 32.
 81. Іншин М.І. Сутність та основні ознаки трудових конфліктів та трудових спорів / Іншин М.І. // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2007. – № 1. – С. 33 – 37.
 82. Іншин М. Сутність та ознаки дисциплінарного проступку прокурорсько-слідчого працівника / М. Іншин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85 – 89.
 83. Кауров, В. Г. Проблемы защиты интересов работника по трудовому праву России /В. Г. Кауров. // Правоведение. -1998. - № 2. - С. 113 – 122
 84. Кабанець В.О. Теоретичні аспекти удосконалення розгляду трудових спорів (конфліктів) в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В.О. Кабанець. – Луганськ, 2009. – 20 с.
 85. Калиновский К. Б. Отграничение правовых презумпций от обоснования юридических норм. / К.Б. Калиновский // Философия и право: Материалы Международной научно-практической конференции, 28 февраля 2006 года. СПб.: Издательство СПбГУП, 2006. – С. 60-62.
 86. Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследования / И.Я. Киселёв. - М., 2001.
 87. Кистяковский Б.А. Философия и социология права /Б.А. Кистяковский // СПб.: Изд-во РХГИ. – 1999. – 800с.
 88. Коваленко Т.О., Черноус С.М. Правові питання зайнятості селян / Т.О. Коваленко, С.М. Черноус // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – №3 (89). – С. 72 – 87.
 89. Козакова М.В. Деякі аспекти нормативно-правового регулювання матеріальної відповідальності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 341-343.
 90. Козлихин И.Ю. О нетрадиционных подходах к праву. / Козлихин И.Ю. // Известия вузов. Правоведение.– 2006. – №1. – С. 31-40.
 91. Коротка О.М. Підстава і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом / О.М. Коротка // Право і безпека. – 2002. - №2. – С. 74 – 76.
 92. Кожушко С.І. Становлення і розвиток законодавства про дисципліну праці України / С.І. Кожушко // Право і безпека. – 2005. – Том 4, № 3. – С. 117 – 120.
 93. Кожушко С. Трудова дисципліна у системі елементів трудових правовідносин / С. Кожушко // Право України. – 2005. – № 9. – С. 89 – 91.
 94. Кожушко С. Поняття трудового права в сучасних умовах: стан і перспективи / С. Кожушко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12 (156). – С. 42 – 44.
 95. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації: [монографія] [Ярошенко О.М., Гончарова Г.С., Сільченко С.О. та ін.] / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / ред. О.М. Ярошенко. – Х.: Право, 2009. – 238с.
 96. Колпаков В.К. Розмежування злочинів, адміністративних і дисциплінарних проступків / В.К. Колпаков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ: науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 99-105.
 97. Комарницький В.І. Правові питання соціального партнерства в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В.І. Комарницький. – Х., 2001. – 19 с.
 98. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений / Р.И. Кондратьев. – Львов: Изд–во Львов. ун–та, 1977. – 151 с.
 99. Кондратьев Р.И. Восполнение пробелов трудового права локальными нормами / Р.И. Кондратьев // Советское государство и право. – 1977. – № 3.
 100. Кондратьєв Р.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин / Р.І. Кондратьєв // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 156 – 157.
 101. Кострюков С. Міжнародний досвід колективної договірної роботи / С. Кострюков // Юридична Україна. – 2008. – № 2. – С. 56 – 61.
 102. Костюк В.Л. Джерела трудового права України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В.Л. Костюк. – К., 2000 – 20 с.
 103. Костюк В.Л., Бонтлаб В.В. Проблемні питання застосування положень щодо комерційної таємниці в трудовому договорі / В.Л. Костюк, В.В. Бонтлаб // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 2. – С.
 104. Костюк В.Л. Науково-теоретичні особливості формування трудової правосуб’єктності у радянську добу / В.Л. Костюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 9.
 105. Костюк В.Л. Види трудової правосуб’єктності працівника: теоретико-правовий аспект / В.Л. Костюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – №12.
 106. Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності в умовах кодифікації трудового законодавства: проблеми та напрями вирішення / В. Костюк // Право України. – 2009. – № 3. – С. 48 – 53.
 107. Кохан Н. Поняття та сутність оскарження у трудовому праві / Н. Кохан // Юридична Україна. – 2007. – № 9. – С 58 – 63.
 108. Кузніченко О. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ: її правове регулювання / О. Кузніченко // Право України. – Київ, 2001. – № 1. – С.77 – 80.
 109. Лаврів О.Я. Система принципів трудового права України: [монография] / О.Я. Лаврів. – Івано-Франківськ, 2008. – 216c.
 110. Лавриненко О.В. Трудовое право Украины: наука, отрасль, учебная дисциплина (современное состояние и перспективы развития в ХХI веке). – Х.: АВГ–Пресс, 200. – 768 с.
 111. Лаврінчук І.П. Засоби юридичного захисту трудових прав / І.П. Лаврінчук // Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного забезпечення. Матеріали наук.практ. конф. 30.01.03 – К., 2003.
 112. Лазор В.В. Правовая регламентация самозащиты трудовых прав работника / В.В. Лазор // Держава і право. – 2006. – №32. – С. 234 – 238.
 113. Лазор В.В. Теоретические и социальные аспекты сущности трудового договора и порядок разрешения споров при невыполнении его условий / В.В. Лазор. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2002. – 250с.
 114. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі / В.В. Лазор. — Луганськ : Література, 2004. – 352 с.
 115. Лазор В.В. Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Київ, 2005. – 42 с.
 116. Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права / В. Лазор // Юридична Україна. – 2006. – № 9. – С.43 – 49.
 117. Лебідь В.І. Окремі аспекти правового регулювання трудових відносин між працівником і фізичною особою (роботодавцем) / В.І. Лебідь // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – №3.
 118. Лебідь В.І. До питання про правове регулювання праці членів суб’єктів аграрного господарювання / В.І. Лебідь // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №7.
 119. Лебедев В.М. Современное трудовое право (опыт трудового компаративизма) / Лебедев В.М., Воронкова Е.Р., Мельникова В.Г. – М.: Статут, 2007. – С. 87-89
 120. Лунц М.Г. Из истории фабричного законодательства, фабричной инспекции и рабочего движения в России / М.Г. Лунц. - М., 1909.
 121. Лушников А.М. Наука трудового права России: историко–правовые очерки в лицах и событиях: [монография]. – М.: изд-во Проспект, 2003. – 304 с.
 122. Лушников А.М., Лушникова М.В. О толковании трудового договора / А.М. Лушников, М.В. Лушникова // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 62–70.
 123. Лушникова М.В. Очерки теории трудового права / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. – СПб.: Изд. Р. Асланова. “Юридический центр Пресс”, 2006. – 940 с.
 124. Лушникова М.В. Государство, работодатели и работники: история. Теория и практика правового механизма социального партнерства. / М.В. Лушникова. – Ярославль. – 1997.
 125. Лушникова М.В. Становление науки трудового права в России в конце XIX - начале XX века // Юридические записки Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. – 1997. – Вып. 1.
 126. Лях Г.И. Коллективный договор на предприятии / Г.И. Лях. – Мн.: Наука и техника, 1981. – 175 с.
 127. Ляшенко Т.М. Соціальне партнерство як фактор політичної та соціальної стабільності в Україні: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. Дослідж/ Т.М. Ляшенко. – К., 1998.
 128. Матвійчук Я. Відмежування злочинних порушень водіями правил безпеки дорожнього руху від інших правопорушень: адміністративних, дисциплінарних та цивільно-правових // Право України. – 2008. – № 4. – С. 111 – 115.
 129. Марк Ван Хоек. Право как коммуникация / Марк Ван Хоек. // Известия вузов. Правоведение.– 2006. – №2. – С. 44-54.
 130. Маркіна Т. Проблеми захисту трудових прав працівників / Т.Маркіна // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 21 – 24.
 131. Маркіна Т. Щодо способів захисту прав за законодавством України про працю / Т.Маркіна // Право України. – 2002. – № 2. – С.53-57.
 132. Мацюк А.Р. Структура предмета советского трудового права / А.Р. Мацюк. // Советское государство и право. – 1979. – № 11.
 133. Мацюк А.Р. Трудовые правоотношеня развитого социалистического общества / А.Р. Мацюк. – К.: Наукова думка, 1984. – 280 с.
 134. Мозговий Є.В. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність службових осіб митних органів / Є.В. Мозговий // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 128-134.
 135. Московченко М. Матеріальна відповідальність працівника / М. Московченко // Юридична Україна: Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.73-78.
 136. Мурашова С.А. Проблемные аспекты современного правопонимания / Мурашова С.А.// История государства и права. – 2003. – №6. – С. 6-7.
 137. Никитинский В.И. Эффективность норм трудового права / В.И. Никитинский. – М.: Юрид. лит., 1971. – 248 с.
 138. Никитинский В.И., Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование трудовых отношений работающих собственников / В.И. Никитинский, Т.Ю. Коршунова // Государство и право. – 1992. – № 6. – С. 48–58.
 139. Нікіфоров В.Ю. Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект): автореф. дис… канд. юр. н.: 12.00.05 / Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2005. – 15 с.
 140. Нисселович Л.М. История заводско-фабричного законодательства в Российской империи / Л.М. Нисселович. - СПб., 1883 - 1884. Ч. 1 и 2.
 141. Новосельська І.В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору / І.В. Новосельська // Економіка. Фінанси. Право: проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-35.
 142. Орловський О.Я. Зміст трудових правовідносин в сучасних умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / О.Я. Орловський / Київ. націон. ун–т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 20 с.
 143. Паліюк В.П. Правове регулювання відшкодування моральної (немайнової) шкоди: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.” / Паліюк В.П. — Х., 2000. — 18с.
 144. Паліюк В.П. Деякі проблемні питання щодо відшкодування моральної (немайнової шкоди) / В.П. Паліюк // Адвокат. – 2001. – № 3. – С.45-46.
 145. Панасюк О. Про деякі аспекти правового регулювання участі працівників в управлінні підприємством / О.Т. Панасюк // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2004. - №7. – С.48-55.
 146. Панасюк О.Т. Про деякі аспекти вчення про функції в теорії трудового права / О.Т. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 56. – С. 28–31. – (Серія «Юридичні науки»).
 147. Панасюк О.Т. Звичаєве регулювання трудових відносин / О.Т.Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 60–62. – С. 62–63. – (Серія «Юридичні науки»).
 148. Панасюк О. Правове регулювання застосування штрафів до працівників / О. Панасюк // Право України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-48.
 149. Панасюк О.Т. Контроль та нагляд як функція трудового права / О.Т. Панасюк // Право України. – 2007. – № 2. – С. 108–112.
 150. Панасюк О. Контрольно-наглядова діяльність державних органів у сфері праці / О. Панасюк // Право України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 125-129.
 151. Панасюк О. Соціальний захист як наслідок правової регламентації сучасного типу суспільної взаємодії в Україні / О. Панасюк // Право України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 154-155.
 152. Панасюк О. Правове регулювання локальної контрольно-наглядової діяльності / О. Панасюк // Право України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-94.
 153. Панасюк О.Т. Трудове право як право зайнятості / О.Т. Панасюк // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповідей та наукових повідомлень учасників Міжнародної науково–практичної конференції, 22–23 квітня 2009 р. / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – С. 177–180.
 154. Панасюк О.Т. З приводу співвідношення трудового та цивільного права (“З поверненням у “лоно” слід зачекати”) / О.Т. Панасюк // Право України. - 2009. - № 9. - С.140 — 147.
 155. Паньков Д.А. Принципи правового регулювання колективних трудових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Д.А. Паньков. – Одеса, 2007. – 19 с.
 156. Парпан Т.В. Істотні умови трудового договору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Т.В. Парпан. – К., 2005. – 16 с.
 157. Пашков А. С. Правовой статус трудового коллектива / А.С. Пашков // Правоведение. - 1983. - № 6. - С. 11 – 21
 158. Пашерстник Е.Б. Фабричное законодательство капиталистической России // Научные записки юридического факультета КГУ, Киев. - 1940.
 159. Пилипенко П. Про концепцію трудового права України / П.Д. Пилипенко // Право України. – 1993. – № 4. – С. 17–20.
 160. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: [монографія] / П.Д. Пилипенко. – Львів: Видавничий центр Львів. національного ун–ту імені Івана Франка, 1999. – 214 с.
 161. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин / П.Д. Пилипенко – К.: Т–во Знання, КОО, 2003. – 146 с.
 162. Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми та перспективи / П. Пилипенко // Право України. – 2009. – № 3. – С. 7 – 13.
 163. Подкопаєв С. Про підставу дисциплінарної відповідальності суддів / С. Подкопаєв // Юридичний журнал: Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12. – С. 119 – 124.
 164. Полетаев Ю.Н. Правопорядок и ответственность в трудовом праве / Ю.Н. Полетаев. – М.: Проспект, 2001. – 184 с.
 165. Поляков А.В. В поисках интегрального типа правопонимания / Поляков А.В. // История государства и права – 2003. – №6. – С. 7-8.
 166. Полянський Ю. Щодо змісту майбутнього Дисциплінарного статуту прокуратури України / Ю. Полянський // Прокуратура. Людина. Держава: Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 69 – 75.
 167. Правовые вопросы участия трудящихся в управлении производством. - М, 1983. – 140 с.
 168. Прилипко С.М. Значення колективних договорів у регулювання соціальної сфери // Держава і право: зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 331 – 335.
 169. Прилипко С.М. Сучасні концептуальні підходи до визначення предмета права галузі в умовах реформування соціального законодавства // Держава і право: зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 339 – 345.
 170. Прилипко С.М. До питання матеріальної відповідальності сторін трудового договору // Проблеми законності: республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін. освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 155 – 164.
 171. Прилипко С., Ярошенко О. Проект Трудового кодексу України – важливий етап реформування трудового законодавства / С. Прилипко, О. Ярошенко // Право України. – 2009. – № 3. – С. 14 – 21.
 172. Проект Трудового кодексу України № 1108 від 04.12.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://gska2.rada.gov.ua.
 173. Прокопенко В.И. Предмет трудового права / В.И. Прокопенко. – К.: КГУ, 1968. – 46 с.
 174. Прокопенко В.И. Основные принципы трудового права / В.И. Прокопенко. – Киев: КГУ, 1969. – 126 с.
 175. Прокопенко В.І. Власник і уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права / В.І. Прокопенко // Право України. – 1994. – № 10.
 176. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений / А.И. Процевский. – М.: Юрид. лит., 1972. – 288 с.
 177. Процевский А.И. Предмет советского трудового права / А.И. Процевский. – М.: Юрид. лит., 1979. – 224 с.
 178. Процевський О.І. Шляхи забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору / О.І. Процевський // Зб. наук. праць. − Вип. №7. – Х. : Харк. нац. пед. ун-т, 2006. – С. 39 − 42. − (Серія «Право»).
 179. Процевський О.І. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України / О.І. Процевський // Право України. – 1999. – № 6. – С. 101-105.
 180. Процевський О. Про предмет трудового права України / Процевський О. // Право України. – 2001. - №12. – С. 81-86.
 181. Пустозерова В.М., Соловьев А.А. Материальная ответственность / В.М. Пустозерова, А.А. Соловьев. – М.: ПРИОР, 1997. – 96 с.
 182. Пшонка А.В. Деякі особливості правового статусу та дисциплінарної відповідальності прокурора / А.В. Пшонка // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 181-187.
 183. Рабінович П. Гідність людини як фундамент її природного права на компенсацію моральної шкоди / П. Рабінович, О. Грищук // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С. 14-23
 184. Рабінович П. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід // Право України: Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.100-103.
 185. Рабінович П.М. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) / П.М. Рабінович, О.В. Грищук // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 19-28.
 186. Римар Б.А. Види трудового договору за законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Б.А. Римар. – Одеса, 2009. – 20 с.
 187. Савич В. И. Управление трудом и трудовое право / В.И. Савич. - Томск, 1986. – 289 с.
 188. Сидорова Е.В. Право – феномен культуры /Сидорова Е.В.// История государства и права. – 2007. – №2. – С. 33-35.
 189. Силин А.А., Некипелов Д.С. Современные тенденции в регулировании коллективных трудовых отношений в мире. // Труд за рубежом. – 2000. – №2. – С. 17 – 103.
 190. Силин А.А. Локаут в системе трудовых отношений / А.А. Силин // Труд за рубежом. – 1995. – № 1. – С. 18-29.
 191. Сичов Д.В. Правове регулювання індивідуальних трудових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Д.В. Сичов. – Х., 2005. – 18 с.
 192. Скобелкин В.Н. Юридические гарантии трудових прав робочих и служащих / В.Н. Скобелкин. – М.: Юрид. лит., 1969. – 184 с.
 193. Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения / В.Н. Скобелкин. – М.: Вердикт–1М, 1999. – 372 с.
 194. Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права / О.В. Смирнов. – М.: Юридическая литература, 1977. – 215 с.
 195. Смирнов В.Н. Внутренний трудовой распорядок на предприятии / В.Н. Смирнов. – Л.: Изд–во ЛГУ, 1980. – 160 с.
 196. Смолярчук В.И. Источники советского трудового права / В.И. Смолярчук. – М.: Юридическая литература, 1978. – 168 с.
 197. Советское трудовое право: проблемы использования трудовых ресурсов / Иванов С.А. – М, 1990. – 302 с.
 198. Солодовник Л.В. Юридичні факти у трудовому праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Л.В. Солодовник. – Х., 2004. – 19 с.
 199. Стависский П.Р. Меры защиты и ответственности в советском трудовом праве // Советское государство и право. – 1979. – № 7. – С. 129-133.
 200. Стависский П.Р. Проблемы материальной ответственности в советском трудовом праве / П.Р. Стависский. – Киев–Одесса, 1982. – 183 с.
 201. Стависский, П.Р. Материальная ответственность предприятия в трудовых отношениях / П.Р. Стависский. – Киев; Одесса, 1987. – 178 с.
 202. Стависский П.Р. Субсидиарное применение норм гражданского права к регулированию отношений по возмещению вреда в трудовом праве / П.Р. Стависский // Радянське право.- 1977.- .№3.
 203. Стависский П.Р. Проблемы материальной ответственности субъектов трудового правоотношения: автореф. ... доктор юрид. наук: 12.00.05 / Стависский П.Р.; Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1982.
 204. Стависский П. Р. Материальная ответственность за незаконное отстранение от работы / П. Р. Стависский. //Правоведение. - 1982. - № 1. - С. 68 - 72
 205. Стависский П.Р. Материальная ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации. / П.Р. Стависский. – Одесса, 1978. – 52с.
 206. Стависский П.Р. Проблемы материальной ответственности в советском трудовом праве. / П.Р. Стависский. – Киев-Одесса, 1982. – 183 с.
 207. Стадник М. Правове регулювання розв’язання страйків / М. Стадник // Право України. – 1992. – № 7 – С. 30–32.
 208. Стадник М. Розгляд колективних трудових спорів трудовими арбітражами / М. Стадник // Радянське право. – 1991. – № 3.
 209. Старцев О. Удосконалення заходів дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади україни в умовах реформуваня державної служби / О. Старцев // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С.44-47.
 210. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства / Л.А. Сыроватская. – М., 1990. – 173 с.
 211. Сыроватская, Л. А., Идрисова С. Б. О недействительности трудового договора и его условий. // Правоведение. – 1990. . – № 4. – С. 52 – 56.
 212. Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование / Л.С. Таль. – М.: Статут, 2006. – 539 с.
 213. Тищенко О.В. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми / О.В. Тищенко // Право України. – 2000 – № 6. – С. 50 – 52.
 214. Тищенко О.В. Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна. – К., 2002. – 204 с.
 215. Тищенко О.В. До питання правового регулювання прайвесі працівників у проекті Трудового кодексу України / О.В. Тищенко // Адвокат. – 2004. – № 7. – С. 14 – 15.
 216. Тищенко О.В. Сексуальні домагання на роботі: соціально-правовий аспект питання / О.В. Тищенко // Адвокат. – 2004. – № 11. – С. 15 – 17.
 217. Тищенко О.В. Проблеми правового регулювання запровадження тестування при прийнятті на роботу працівників / О.В. Тищенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 12. – С. 52 – 56.
 218. Тищенко О. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників / О. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2006. - № 72-73. – С. 92-95. – (Юридичні науки).
 219. Тищенко О.В. Гендерне питання в трудових відносинах: реалії сьогодення / О.В. Тищенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №5. – С. 70 – 75.
 220. Тищенко О.В. Дисциплінарні стягнення за прогул: історико-правові аспекти / О.В. Тищенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1. – С. 71 – 76.
 221. Тищенко О.В. До питання щодо правового змісту поняття „колективний договір” / О.В. Тищенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 4-5 (90-91). – С. 126– 130
 222. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения / В.Н. Толкунова. – М.: Юристъ, 1999. – 235 с.
 223. Толочко О. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: недоліки правового регулювання / О. Толочко, С. Подкопаєв // Юридичний журнал: Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 65-68.
 224. Трунова Г. Правові аспекти діяльності організацій роботодавців як суб'єктів соціального партнерства / Г. Трунова // Юридична України. – 2007. – № 2. – С. 63 – 68.
 225. Трунова Г. Колективні угоди – акти соціального партнерства / Г. Трунова // Юридична України. – 2007. – № 10. – С. 51– 58.
 226. Угрюмова Г. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту / Г. Угрюмова // Право України. – 2006. – № 1. – С. 40 – 43.
 227. Угрюмова Г. Расторжение трудового договора в случае совершения прогула (вопросы истории, правовой аспект) / Г. Угрюмова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 31-35.
 228. Угрюмова Г. Загальна характеристика дисциплінарної відповідальності і дисциплінарного проступку за українським трудовим правом / Г. Угрюмова // Право України. – 2005. – № 5. – С. 78 – 81.
 229. Угрюмова Г. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту/ Г. Угрюмова // Право України. – 2006. – № 1. – С. 40 – 43.
 230. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / [Хуторян Н.М., Стадник М.П., Дріжчана С.В. та ін.]; АН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; [Відп. ред. Н.М. Хуторян] — К.: ІнЮре, 1999. — 177 с.
 231. Українець С. Соціальне партнерство в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Україна: аспекти праці. –1998. – № 2 – С. 22-24.
 232. Устинова С.А. Трудовые споры, связанные с дисциплинарной ответственностью работников в современных условиях: автореф. дис. на соискание учён. степени канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудовое право; право социального обеспечения” / С.А. Устинова. – Омск, 2007. – 22 с.
 233. Фатуев А.А. Коллективы и личность в трудовых отношениях / А.А. Фатуев // Советское государство и право. – 1990. – № 8. – С. 37–44.
 234. Федин В.В. Юридический статус работника как субъекта трудового права / В.В. Федин. – М.: Прспект, 2005. – 240 с.
 235. Феськов М.М. Трудове законодавство і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації / М.М. Феськов – К.: Знання. – 276 с.
 236. Феськов М.М. Право працівників та роботодавців на об’єднання за Європейською соціальною хартією (переглянутою) і трудовим законодавством України// Матеріали наук.-прак. конф. „Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України”. – К., 2004. – Ч. 1. – С. 53-56.
 237. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність: [навчальний посібник] / М.І. Хавронюк. – Київ: Атіка, 2003. – 240с.
 238. Хохлов Е.Б. Очерки истории правового регулирования труда в России. Ч.1. Правовое регулирование труда в Российской империи / Е.Б. Хохлов. – СПб.: Спец. юр. фак–т по перепод. кадров по юр. наукам СпбГУ, 1999. – 196 с.
 239. Хохлов А.В. Российское законодательство о труде в конце XIX – начале XX века. / Е.Б. Хохлов. - Иваново, 1993.
 240. Хохлов Е.Б. К понятию трудового договора и договора найма труда. / Е.Б. Хохлов // Правоведение. – 1998. – № 2. – С. 122-127.
 241. Хрусталев Б.Ф., Циприс А.Г. Трудовое правоотношение на основе хозяйственного договора / Б.Ф. Хрусталев, А.Г. Циприс // Правоведение. – 83. - №2. – С.96-100
 242. Хуторян Н. Матеріальна відповідальність власника перед працівником/ Н.М. Хуторян // Право України. – 1993. – № 3.
 243. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: [монографія] / Н.М. Хуторян. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 264 с.
 244. Хуторян Н.М. Проблеми визначення поняття "роботодавець" за законодавством України // Держава і право: зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 207 – 215.
 245. Хуторян Н.М. Реформування трудового законодавства про матеріальну відповідальність // Держава і право: зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 231 – 233.
 246. Хуторян Н.М. Трудове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності / Н.М. Хуторян // Юридичний вісник. – 2002. - № 3. – С. 110 – 115.
 247. Цепин А.И. О коллективно-трудовых правоотношениях // В кн.: проблемы трудового и права социального обеспечения.- М.: ИГПАН СССР, 1975.
 248. Цепин А.И. Трудовое право и трудовой коллектив. / А.И. Цепин, А.В. Пятаков; Лившиц Р.З. – М, 1986. – 201с.
 249. Цесарський Ф.А. Захисна функція профспілок, форми її реалізації: автореф. дис… канд. юр. н.: 12.00.05 / Нац. юрид. акад.України / Ф.А. Цесарський.. – Харків, 2004. – 17 с.
 250. Цесарський Ф.А. Участь профспілок у припиненні трудових відносин як один із важливіших напрямів діяльності в охороні права на працю / Ф.А. Цесарський. // Матеріали наук.-прак. конф. «Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах”. – Харків, 2005. – С. 59-62.
 251. Цесарський Ф.А. Поняття та сфера застосування профспілкового контролю // Трудове право України: сучасний стан та перспективи / Ф.А. Цесарський. – Сімферополь, 2008. – С. 80 – 84.
 252. Циганчук Н.А. Професійні спілки як суб’єкти трудового права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 // Ін-т держави і права НАН України. – К., 2004. – 196 с.
 253. Циганчук Н. Міжнародно - правове регулювання діяльності професійних спілок // Юридический вестник: наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. / Н. Циганчук. – Одесса, 2002. – № 3. – С.105-110.
 254. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: [монографія] / Г.І. Чанишева. – О. : Юридична література, 2001. – 327с.
 255. Чанишева Г. Колективні трудові відносини за проектом Трудового кодексу України / Г. Чанишева // Право України. – 2009. – № 3. – С. 28 – 34.
 256. Чернадчук В.Д. Відшкодування моральної шкоди при порушенні трудових прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В.Д. Чернадчук. – К., 2001. – 19 с.
 257. Черноус С.М. До питання про вдосконалення законодавства про працю жінок / С.М. Черноус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – № 42. – С. 44 – 47.
 258. Черноус С.М. Проблеми формування понятійного апарату у зв’язку з реформуванням трудового права України / С.М. Черноус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – № 65 – 66. – С.88 – 90.
 259. Черноус С.М. Особливості конкретизації оціночних понять у постанові пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів" / С.М. Черноус // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 3. – С. 102 – 107.
 260. Черноус С.М. Окремі проблеми правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи працівника / С.М. Черноус // Праця і закон. – 2006. – № 04 (76). – С.26 – 30.
 261. Черноус С.М. Про критерії поділу оціночних понять у трудовому праві / С.М. Черноус // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 7. – С.121 – 127.
 262. Черноус С.М. Оціночні поняття у трудовому праві України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Світлана Миколаївна Черноус. – К., 2008. – 212 с.
 263. Чеснов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна / Чеснов И.Л.// Известия вузов. Правоведение.– 2002. – №2. – С. 4-16.
 264. Чубоха Н.Ф. Форми трудового права України: сутність, класифікація, тенденції розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Н.Ф. Чубоха. – К., 2003. – 18 с.
 265. Чуча С.Ю. Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспективы развития правового регулирования в Российской Федерации / С.Ю. Чуча. – Омск, 2005. – 307 с.
 266. Шапаренко С.О. Поняття та основні риси адміністративної і дисциплінарної відповідальності осіб мілітаризованих формувань / С.О. Шапаренко // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – № 1. – С. 117 – 122. – (Право).
 267. Швайковская В. Правовая природа участия работников в локальном нормативно – правовом регулировании труда/ В. Швайковская. // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №8. – С.116-118.
 268. Шелымагин И.И. Законодательство о фабрично-заводском труде в России 1900 - 1917 гг. М., 1952.
 269. Шелымагин И.И. Фабрично-трудовое законодательство в России. 2-я половина XIX века. М., 1947.
 270. Шимон С.І. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту суб'єктивних цивільних прав: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.”/ С.І. Шимон. — К., 1998. — 17с.
 271. Шишкін В. Можливість покладення на працівників повної матеріальної відповідальності / В. Шишкін // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 15-18.
 272. Шишко Г.Б. Трудовая дисциплина: [монография] / Г.Б. Шишко. – Мн.: Молодежное научное общество, 2000. – 127 с.
 273. Шопіна І. Соціальне партнерство або корпоративізм: пошук концептуальної моделі / І. Шопіна // Право України. – 2005. – № 11. – C. 44 – 47.
 274. Шундиков К.В. Инструментальная теория права – перспективное направление научного исследования // Известия вузов. Правоведение.– 2002. – №2. – С.16-23.
 275. Щербина В.І. Функції трудового права / В.І.Щербина. – Д. : Академія митної служби України, 2007. – 426 с.
 276. Щербина В.І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин: [монографія] / В.І. Щербина. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2004. – 211с.
 277. Щербина В.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин: [монографія] / В.І. Щербина. – Дніпропетровськ, 2005. – 266 с.
 278. Щербина В.І. Поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин // Трудове право України: Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права / В.І. Щербина. – Харків, 2006. – № 1. – С. 37-43.
 279. Щербина В. Підстави притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності / В. Щербина // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 53-56.
 280. Щербина В.І. Охорона функція трудового права в умовах ринкових відносин // Трудове право України: Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права / В.І. Щербина. – Харків, 2007. – № 1. – С. 20-26.
 281. Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2. – С. 99-102.
 282. Щербина В. Нове визначення поняття функцій трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 36-39.
 283. Щербина В.І. Дисциплінарні санкції: проблеми ефективності в умовах ринкових відносин / В.І. Щербина // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – С.45 – 49.
 284. Щербюк Н. Суб'єктна диференціація у трудовому праві України / Н. Щербюк // Юридична України. – 2007. – № 5. – С. 66 – 69.
 285. Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні: [монографія] / Ю.М. Щотова. – К.: АПСВ, 2007. – 192 с.
 286. Эволюция трудовых отношений в российской промыщленности: от дореволюционной индустриализации к советской. Тематический электронный ресурс. - http://www.hist.msu.ru/Labour/index.html
 287. Юрков М. Соціальний пакет як різновид соціальної діяльності підприємства: правові аспекти / М. Юрков // Право України. – 2007. – №7. – С. 38–41.
 288. Якименко М.М. Самозахист трудових прав як міжнародний стандарт та його реалізація в законодавстві України. / М. Якименко // Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах. – Х., 2005. – С. 113 – 116.
 289. Яковлєв В.В. Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В.В. Яковлєв. – Х., 2003. – 20 с.
 290. Яковлєв О.А. Щодо дискусії про право профспілок вимагати розірвання договорів (контрактів) з керівниками // Матеріали наук.-прак. конф. „Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи”. – Харків, 2004. – С. 103-105.
 291. Яремчук О.В. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права // Право і безпека: Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.186-189.
 292. Яремчук О.В. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / О.В. Яремчук. – Х., 2005. – 19 с.
 293. Ярошенко О.М. Правосуб’єктність роботодавця та її зміст// Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 51. – С. 131-134.
 294. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: [монографія] / О.М. Ярошенко. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 456 с.
 295. Ярошенко О.М. Деякі питання системи джерел трудового права України / О.М. Ярошенко // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 43 – 47.
 296. Ярошенко О.М. До питання процесуальних норм у трудовому праві України / О.М. Ярошенко // Проблеми законності: республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 39 – 42.
 297. Ярошенко О.М. До проблеми визначення прогалин у трудовому праві / О.М. Ярошенко // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін. освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 76. – С. 65 – 72.
 298. Ярошенко О.М. Значення актів Конституційного Суду України для регулювання трудових відносин / О.М. Ярошенко // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін. освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 54 – 63.
 299. Ярошенко О.М. Значення практики Європейського суду з прав людини для регулювання трудових відносин / О.М. Ярошенко // Проблеми законності: республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін. освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 93 – 98.
 300. Ярошенко О.М. Щодо місця звичаю в системі джерел трудового права України / О.М. Ярошенко // Проблеми законності: республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін. освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 68 – 76.
 301. Ярошенко О.М. Щодо перспектив формування трудового процесуального права / О.М. Ярошенко // Проблеми законності: республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін. освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 58 – 63.
 302. Ярошенко О.М. Щодо юридичних колізій в трудовому праві та причин їх виникнення / О.М. Ярошенко // Право і безпека. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С. 189-194.
 303. Науково-практичні коментарі
 304. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 831с.
 305. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / [І.В.Арістова, В.В.Безусий, С.О.Бондар та ін.]; за ред. О.О.Погрібного, М.І.Іншина, І.М.Шопіної. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.
 306. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський. – [8–е вид., доп. і перероб.]. – К.: А.С.К., 2008. – 944 с.
Трудовий кодекс.jpg

Допоміжна

 1. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін у трудовому праві: дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Хуторян Наталія Миколаївна. — К., 2002. — 174 с.
 2. Дуюнова О.М. Угоди про працю за трудовим законодавством України : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Дуюнова Оксана Миколаївна. — К., 2003. — 174 с.
 3. Коляда Т.А. Диференціація правового регулювання праці за трудовим законодавством України : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Коляда Тетяна Анатоліївна. – Х., 2004. – 184 с.
 4. Яковлєв В.В. Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Яковлєв Всеволод Валентинович. – Х., 2002. – 244 с.
 5. Фесько М.М. Європейська соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України: питання адаптації : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Фесько Микола Миколайович. – Х., 2002. – 244 с.
 6. Парпан Т.В. Істотні умови трудового договору : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Парпан Тетяна Валеріївна. – Львів, 2004. – 244 с.
 7. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: дис... доктора. юрид. наук.: 12.00.05 / Чанишева Галія Ісафіївна . – Одеса, 2001. – 221 с.
 8. Сонін О.Є. Компенсації за трудовим правом України : дис... доктора. юрид. наук.: 12.00.05 / Сонін Олег Євгенович. – Сімферополь, 2003. – 192 с.
 9. Попович Є.М. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Попович Євген Миколайович. – Х., 2003. – 192 с.
 10. Юшко А.М. Переведення на іншу роботу : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Юшко Алла Миронівна. – Х., 2003. – 192 с.
 11. Пурей Микола Миколайович Право на працю в Україні в умовах ринкових відносин : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Юшко Алла Миронівна. – Х., 2002. – 173 с.
 12. Занфірова Т.А. Правове регулювання права на працю за участю роботодавця : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Занфірова Тетяна Анатоліївна. – Х., 2004. – 224 с.
 13. Кравцов Д.М. Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Кравцов Данило Маркович. – Х., 2003. – 224 с.
 14. Глазько С.М. Правове регулювання припинення трудового договору: теоретичний аспект: дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Глазько Сергій Михайлович . – Х., 2005. – 224 с.
 15. Іоннікова І.А. Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Іоннікова Ірина Анатоліївна. – Х., 2005. – 224 с.
 16. Неумивайченко Н.М. Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Неумивайченко Надія Миколаївна. – Х., 2002. – 224 с.
 17. Греков І.П. Особливості правового регулювання праці державних службовців : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Греков Ігор Петрович. – Х., 2003. – 224 с.
 18. Лисяк О.І. Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Лисяк Олександр Іванович. – Х., 2004. – 167 с.
 19. Циганчук Н.А. Професійні спілки як суб’єкти трудового права : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Циганчук Наталія Антонівна. – К., 2004. – 167 с.
 20. Прудивус О.В. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Прудивус Олег Васильович. – Х., 2003. – 226 с.
 21. Римар Б.А. Види трудового договору за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Б.А. Римар. – Одеса, 2009. – 16 с.
 22. Лукашева Н.М. Вимоги до працівника за трудовим правом України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Н.М. Лукашева. – Х., 2007. – 16 с.
 23. Кохан Н.В. Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Н.В. Кохан. – Одеса. 2008. – 19с.
 24. Яковлєв О.А. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є сторонами трудового договору : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Яковлєв Олександр Анатолійович. – Х., 2003. – 189 с.
 25. Івчук Ю.Ю. Теоретичні підходи до системи трудового права України в умовах ринкової економіки: дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Івчук Юлія Юріївна . – Х., 2004. – 189 с.
 26. Коротка О.М. Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Коротка Олена Миколаївна. – Х., 2003. – 184 с.
 27. Лещух Д.Р. Форма трудового договору : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Лещух Даніло Романович. – Х., 2005. – 184 с.
 28. Солодовник Л.В. Юридичні факти у трудовому праві : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Солодовник Людмила Валеріївна . – Х., 2004. – 184 с.
 29. Чубоха Н.Ф. Форми трудового права України: сутність, класифікація, тенденції удосконалення : дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Чубоха Надія Федорівна. – Львів, 2003. – 184 с.
 30. Болотіна Н.Б..Трудове право України. – К.: ЮРІНКОМ-Інтер, 2004. - 518 с.
 31. Жарков Г.М. Трудове право України: Підручник. – К.: Ленвіт, 2007. – 428 с.
 32. Загальні засади галузевого права: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 0 Кіровоград. – 2004. – 196 с.
 33. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – «-е вид.доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2000. – 1072 с.
 34. Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: Навч.метод. розробка. – 2-ге вид., перероб. – К.: МАУП, 2000. – 88 с.
 35. Лазор Н. Договірне і централізоване регулювання умов трудового договору: вирішення проблеми//Право України.- 1998.-№ 1.-С.10.
 36. Новий Кодекс України про працю, яким йому бути / З.К.Синорот, Н.М.Хуторян, Є.М.Гриценко та інші //Правова держава. - К., 1996. - Вип. 6. -Ст. 165-178.
 37. Пилипенко П. Про концепцію трудового права України // Право України. -1993.-№4.-С. 17-20.
 38. Прокопенко В І. Предмет трудового права України: Посібник -К, 1995.- 32 с.
 39. Процевський О. Новий зміст права на працю — основа формування трудового законодавства України // Право України. -1999. - № 6. - С. 101.
 40. Стадник М.П. Теоретичні проблеми вдосконалення законодавства з питань розв'язання колективних трудових спорів // Правова держава.. -1997. - Вил. 8. -С. 173-180.
 41. Трудове право України: Підручник / За ред.. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», 2000. – 564 с.
 42. Трудові спори : законодавство, коментар, судова практика / Упорядника: В.А.Скоробагатько, М.І,Федишин. – К.: Істина, 2000. – 432 с.
 43. Хуторян Н.М. Матеріальна відповідальність власника перед працівником // Право України. -1993. -№ 3. - С. 21-23.
 44. Юридична відповідальність в галузевому праві: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид., доп.й змін. – Кіровоград. – 2003. – 140 с.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний портал Верховної Ради України
 2. Урядовий портал

---