Повсякденне життя народів Європи в епоху Середньовіччя та Нового часу

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва курсу

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Напрям підготовки: 014.03.02 Середня освіта (Історія)

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалаврат

Факультет історії та права (денна форма навчання)

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу

 • Показати становлення західноєвропейської та східнослов’янської (Руського князівства, Московської держави, Російської імперії) цивілізацій, їх «історію», що простежуються на рівні повсякденного;
 • Історія народів Європи дозволяє виділити періоди історичного розвитку, що нами досліджується: Середні віки, Відродження та Новий час. Кожна епоха створює особливий тип повсякденності, що володіє специфічними стереотипами свідомості і поведінки, що має певні матеріально-речові структури;
 • Сформувати уявлення про культуру повсякденності окремих країн (регіонів) Європи в епоху Середньовіччя та Нового часу, а також Русі, Московії, Російської імперії як про своєрідне явище, важливу складову частини російської культури..

Завдання курсу Важливим завданням курсу є ознайомлення майбутніх вчителів історії з найголовнішими джерелами зарубіжної, слов’янської, насамперед української та російської історіографії, з основними принципами та методикою їх аналізу і використання у науковій, навчальній та виховній роботі.

 • Розкрити сутнісні риси культури повсякденності як важливої сфери життєдіяльності людини;
 • Показати динаміку і своєрідність культури повсякденності народів Європи в різні періоди історії.
 • Сформувати здатність аналізувати культурні процеси повсякденності.
 • З’ясувати мотивацію дій індивідів і наблизитися до їх розуміння через «діалог» з джерелом, постановку питань, що стали можливими завдяки сучасним науковим знанням.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • мету, завдання, ключові поняття курсу;
 • основні історичні періоди культури повсякденності країн Європи; їхні типологічні особливості;
 • функції культури повсякденності в різних аспектах у контексті історії в цілому і окремих країн.

засвоїти:

 • теоретичні аспекти культури повсякденності, наукову термінологію;
 • отримати знання про західноєвропейську і російську повсякденності;
 • отримати навички самостійного аналізу теоретичних і практичних проблем повсякденної культури, мати здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

уміти:

 • вільно оперувати науковою термінологією по курсу;
 • застосовувати знання у своїй професійній діяльності;
 • володіти категоріальним апаратом і методами, використовуваними при вивченні культури повсякденності народів Європи;
 • удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень.

Робоча програма курсу

Автор курсу

Марченко Олег Миколайович


Учасники

Група ІП16Б, факультет історії та права викладач Марченко Олег Миколайович, Отримати консультацію

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1 Повсякденне життя європейського Середньовіччя та Нового часу

ТЕМА 1. Теоретичні аспекти культури повсякденності

Осмислення і твердження повсякденному житті як цінності в гуманітарних науках. Повсякденність – центральна проблема гуманітарного знання початку XXІ століття. Становлення проблематики повсякденності. Предмет, цілі і завдання курсу. Джерела, методи вивчення та аналізу культури повсякденності. Перетворення повсякденності в предмет інтересу вітчизняних, російських і зарубіжних дослідників. Перші історики – дослідники російського і європейського побуту другої половини XIX ст. (А.В. Терещенко, І.Є. Забєлін, М.І. Костомаров, С.В. Єшевський, С.В. Максимов, І.С. Шмельов та ін.). Переважання фактографічно-описового підходу в вивченні повсякденності. Теоретичні основи історії повсякденності у поглядах Е. Гуссерля і А. Шютца та їх послідовників – Т. Лукмана, П. Бергера, Г. Гарфінкеля, А. Сікуреля, І. Гофмана та ін. Дослідження емоційних проявів масової свідомості, ментальності середньовічної європейської культури. Концепція Й. Хейзінга. Формування культурологічно орієнтованої історичної науки. Школа «Анналів». Ле Февр, М. Блок, Ле Гофф, Ф. Бродель. Історія повсякденності у дослідженнях німецьких, італійських та американських авторів. «Мікроісторія» як основа інтерпретації проблем культури. Погляди німців Х. Медика, А. Людтке, італійських істориків К. Гінзбург, Д. Леві. Структуралістські концепції Т. Парсонса, К. Леві-Стросса. Культурно-антропологічні дослідження міських форм Р. Редфілда. Семіотика повсякденності другої половини 80-х – 90-ті роки ХХ ст. де Соссюр, Р. Якобсон, М. Бахтін, Р. Барт, Ю. Лотман, Г. Кнабе. Стилі життя і стилі поведінки різних соціальних верств М. Дінгес. Лінгвістичний поворот у повсякденності М.Фуко, Ж. Деррід. Історія повсякденності у розробках О.Удода. Етнографічні та антропологічні дослідження 60 – 80-х років ХХ ст. в СРСР Т.А. Бернштама, А.Л. Топоркова, С.В. Лурье, Т.Б. Щепаньскої, П.Г. Богатирьова, І.С. Кона та ін. Структурно-лінгвістичні пошуки Ю.М. Лотмана, В.В. Іванова, В.Н. Топорова, Т.В. Цивьян, В.Н. Успенського. Історичні та культурологічні розвідки Б.А. Романова, М.М. Бахтіна, Л.М. Брагіна, Г.С. Кнабе, В.Л. Яніна, Л.П. Карсавіна, О.Д. Люблінської та ін. Праці Н.Н. Козлової в руслі історичної антропології. Інститут загальної історії РАН, як центр із вивчення історії повсякденності та історії ментальностей. Альманах «Одіссей», щорічник «Казус. Індивідуальне й унікальне в історії». Повсякденність народів середньовічної Європи та Нового часу у дослідженнях сучасних російських фахівців: Л.М. Баткіна, Ю.Л. Безсмертного, А.Я. Гуревича, А.Л. Ястребіцької, М.І. Козьякової, Н.Л. Пушкарьової. Основні поняття курсу. Трактування сутності категорії «повсякденність», її структура та співвідношення з поняттям «побут». Методи роботи «історика повсякденності». Підходи щодо структури повсякденності. Комплексний підхід до вивчення побуту (Б.І. Краснобаєв). Антропологічний підхід (М.В. Короткова, і М.І. Козьякова). Діяльнісний та емоційний компоненти повсякденності (Б.В. Марков). Погляди щодо структури повсякденності Н.Л. Пушкарьової, В.Д. Лелеко, Е.В. Баннікової, П.Н. Кондрашова, К.М. Любутіна, Н.Н. Козлової. Головні компоненти повсякденності. Макро- і мікросередовища проживання особистості. Соціальна ієрархія. Матеріально-предметне середовище, що оточує людину (їжа, одяг, житло). Спосіб життя. Становище жінки в суспільстві, матримоніальна поведінка в різних соціальних групах, норми сексуальної моралі, ставлення до дітей. Любов, смерть. Система цінностей певної соціальної спільності. Порівняльні характеристики повсякденної культури західного, східного та російського типу.

ТЕМА 2. Повсякденність європейського Середньовіччя

Соціальна структура середньовічного суспільства. Система феодальної ієрархії. Васальний договір. Права та обов’язки сеньйора і васала. Інститут лицарства: спосіб життя, система цінностей, поведінка. Повсякденне життя селян. Поселення, житла, селянський двір, селянська громада. Повсякденне життя городян. Міська громада, комуна. Середньовічне ремесло та торгівля, цехова організація. Міські низи. Сеньйоральні порядки. Середньовічне правосуддя. Роль церкви, віри і духовенства (біле і чорне). Структура церкви. Католицький культ. Система цінностей християнства. Риси середньовічної моралі. Роль церкви на всіх етапах шлюбу. Патріархальність сім’ї. Роль жінки у середньовічному суспільстві. Середньовічна проституція. Культ Прекрасної Дами. Культ Діви Марії. Система виховання дітей та молоді. Ментальність людини середньовіччя: тріада смерті (голод, хвороби, війни), традиціоналізм, колективізм, регламентація поведінки, метафоризм, символізм, алегоричність, магія чисел, ставлення до людського тіла й душі, двоїста оцінка трудової (виробничої) діяльності. Розуміння простору, часу. Циклічність, лінійність часу. Форми соціального часу: селянський, сеньйоральний і церковний. Середньовічна медицина. Матеріальні структури середньовічної повсякденності. Економічний розвиток в епоху Середньовіччя: сільське господарство, нові технічні пристрої, механізми, винаходи, комунікації, транспорт, готичний стиль в архітектурі. Риси середньовічного міста, проблема водопостачання та підтримання чистоти. Замкнутість середньовічного житла. Помешкання феодала, бюргера, селян. Інтер’єр житла, меблювання. Харчування середньовічної людини, застілля, етикетні норми. Закритість, просторість, незграбність середньовічного одягу. Елементи чоловічого та жіночого костюму. Готичний та франко-бургундський стилі.

ТЕМА 3. Повсякденність епохи Відродження

Стилізація в епоху Відродження. Гуманістична ідейна основа, ренесансна культура. Повсякденний побут Італії, його гуманістична спрямованість. Стилізація побуту на північ від Італії, лицарська ідея, лицарські ордени, ставлення до війни. Роль шлюбу для різних соціальних станів. Переважання церковної форми шлюбу. Весільні обряди. Сімейно-шлюбні відносини, звичай «пробних ночей». Патріархальність родинних стосунків. Подружня невірність. Становище жінки залежно від стану. Куртуазність. Ментальність людини епохи Відродження: тема смерті, макабр, мистецтво вмирати, брутальність. Матеріальні структури повсякденності епохи Відродження. Міське середовище, житло, інтер’єри, меблі. Чоловічий та жіночий костюм Італії, Іспанії, Франції, Англії, Німеччини. Ренесансний стиль одягу та стиль маньєризму, що втілився в іспанському костюмі.

ТЕМА 4. Повсякденність в епоху бароко та рококо (XVII - XVIІІ ст.)

Культурно-побутова особливість абсолютизму. Придворний етикет Франції, Англії, Іспанії. Роль армії. Дух публічності, пікантності. Дворянство в епоху абсолютизму. Норми і цінності буржуазного світу. Життя низів суспільства. Риси галантного століття, стилістика бароко та рококо. Шлюб та сім’я різних станів у XVII – XVIІІ ст. Система виховання. Матеріальні структури повсякденності у XVII – XVIІІ ст. Харчування і застілля. Місто, житло. Риси барокового стилю та рококо в інтер’єрі, меблях. Чоловічий та жіночий костюм у часи бароко та рококо.


ТЕМА 5. Європейська повсякденність у ХІХ ст.

Цінності та норми буржуазного світу. Риси вікторіанської епохи, ставлення до жінки та шлюбу. Етика та естетика джентльмена. Особливості дендизму: костюм, манера поведінки, стиль життя. Матеріальні структури повсякденності у ХІХ ст. Індустріалізація, транспорт, зв’язок, технічні новації. Побутові риси європейців в епоху класицизму, ампіру, бідермайєра, еклектики та модерну: інтер’єр житла, предмети побуту, меблі. Чоловічий та жіночий костюм у часи класицизму, ампіру, еклектики та модерну.

Змістовий модуль 2 Повсякденне життя Русі, Московії, Російської імперії

ТЕМА 6. Повсякденність Русі у V – ХІV ст.

Повсякденне життя язичницької Русі: інститути влади, побут, розклад дня, звичаї, ментальність, сімейно-шлюбні відносини, релігійні уявлення, похоронний обряд, свята та розваги. Устрій, правосуддя, ментальні риси та матеріальні структури повсякденності Русі в ІХ – ХІІІ ст. Повсякденне життя Русі в період татарської навали (середина XIII – середина XV ст.). Падіння моральності, правосуддя. Одяг русичів у XIII – XІV ст. Сімейно-шлюбні відносини на Русі. Форми укладання шлюбів, приводи до розлучень. Статус жінки на Русі. Вплив християнської церкви на сімейні відносини. Язичницьке і християнське ставлення до сексу.

ТЕМА 7. Повсякденне життя Московії у XV – XVIІ ст.

Московська держава очима іноземців. Торгівля, ціни. Особливості придворного життя государів Івана ІІІ, Івана ІV, Федора Івановича, Михайла Романова, Олексія Михайловича та правосуддя Московської держави. Матеріальні структури середньовічної повсякденності Московії. Поселення (місто, посад, слободи, сільські двори), житла, інтер’єр, хатнє начиння. Костюм епохи Московської держави: простолюду, знаті, чоловічий, жіночий. Національна кухня московського люду. Ментальність, звичаї, обряди московітів. Іноземці та їх вплив на повсякденну культуру росіян. Приватне життя і повсякденний побут населення Московії у XV – XVII ст. Особливості масової та індивідуальної свідомості. Родинні стосунки та сімейно-шлюбні відносини Московії. Роль жінки в сім’ї допетровського часу: заняття, самітництво. Шлюб та весільні традиції московітів. Виховання дітей.


ТЕМА 8. Повсякденне життя росіян у XVIII ст.

Особливості соціального складу та правосуддя Росії епохи Петра І. Характеристика дворян, духовенства, міщан, селян. Матеріальні структури повсякденності Російської імперії XVIІI ст. Чоловіче та жіноче вбрання. Національна кухня та специфіка застілля росіян. Зміни в світовідчутті і системі цінностей станів російського суспільства. Приватне життя російського люду: манери, етикет, розваги. Придворний побут царських осіб та столичної знаті. Провінційне життя росіян: умови буття, розпорядок дня. Сімейно-шлюбні відносини та методи виховання в Російській державі у XVIІI ст.


ТЕМА 9. Повсякденне життя Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.

Придворне життя царського дому Романових. Матеріальні структури повсякденності Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. Міська забудова, житла, інтер’єр осель. Чоловіче та жіноче вбрання. Стиль і мода. Специфіка харчування росіян. Сімейно-шлюбні відносини та світогляд населення Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. Емансипація жінок вищих станів. Патріархальні відносини селянської сім’ї. Особливості одруження, розлучення, дитинства у селянському середовищі. Повсякденне життя російських міст. Засоби повідомлення і зв’язок. Відпочинок і розваги. Ментальність купців, селян. Марновірства та релігійні уявлення простолюду.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Повсякденне життя європейського Середньовіччя та Нового часу

Тема 1. Теоретичні аспекти культури повсякденності

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 2. Повсякденність європейського Середньовіччя

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Повсякденність епохи Відродження

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. Повсякденність в епоху бароко та рококо (XVII – XVIІІ ст.)

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 5. Європейська повсякденність у ХІХ ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Самостійна робота

Самостійна робота №6

Самостійна робота

Самостійна робота №7

Змістовий модуль 2. Повсякденне життя Русі, Московії, Російської імперії

Тема 6. Повсякденність Русі у V – ХІV ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №8

Тема 7. Повсякденне життя Московії у XV – XVIІ ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

Практична №6

Самостійна робота

Самостійна робота №9

Тема 8. Повсякденне життя росіян у XVIII ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Практичні завдання

Практична №7

Самостійна робота

Самостійна робота №10

Тема 9. Повсякденне життя Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №9

Практичні завдання

Практична №8

Самостійна робота

Самостійна робота №11

Самостійна робота

Самостійна робота №12

Самостійна робота

Самостійна робота №13

Самостійна робота

Самостійна робота №14

Програмові питання

Питання до заліку

Оцінювання студентів

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Анишкин В.Г. Шманева Л.В. Быт и нравы царской России. – М.,2010.
 2. Анишкин В.Г. Шманева Л.В. Богатство и бедность царской России. – М.,2013.
 3. Беловинский Л.В. Изба и хоромы. Из истории российской повседневности. – М., 2002.
 4. Бердинских В. Русская деревня: Быт и нравы. – М.,2013.
 5. Бродель Ф. Материальная цивилизация: экономика и капитализм XV – XVIII вв. – Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. – М., 1986.
 6. Георгиева Т.С. Культура повседневности: учебное пособие для вузов в 3 кн. – Кн.2. Частная жизнь и нравы от Средневековья до наших дней. – М., 2006.
 7. Гофф ле Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.
 8. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – М., 1989.
 9. Европейское дворянство XVI – XVII вв.: границы сословия / Отв. ред. В.А. Ведюшкин. – М.,1997.
 10. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII – XIX вв. – М., 2002.
 11. Ковалев В.М., Могильный Н.П. Русская кухня: традиции и обычаи. – М., 1992.
 12. Короткова М.В. Культура повседневности. История костюма. – М., 2002.
 13. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI – XVII столетиях. – М., 1992.
 14. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – СПб., 1994.
 15. Марченко О.М. Повсякденне життя народів Європи в епоху Середньовіччя та Нового часу. – Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. – Кропивницький, ПОЛІМЕД-Сервіс, 2017.
 16. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. – Т. 1 – 4. – М., 1993 – 2000.
 17. Петрушенко Л.А. Повседневная жизнь средневековой Европы. – М.,2012.
 18. Поляков А.Н. Киевская Русь как цивилизация. – Оренбург, 2010.
 19. Пронина И.А. Терем. Дворец. Усадьба. Эволюция ансамбля интерьера в России в ХVII – первой половине ХIХ века. – М., 1996.
 20. Пушкарева Н.Л. Русская женщина: история и современность. – М.,2002.
 21. Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города. Горожане, их домашний и общественный быт. – М., 1978.
 22. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. – М., 2000.
 23. Флори Ж. Повседневная жизнь рыцарей в Средние века. – М.,2006.
 24. Человек в мире чувств: очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала Нового времени / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. – М., 2000.
 25. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI – XIII веков. Эпоха. Быт. Костюм. – М., 1978.
 26. Ястребицкая А.Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. – М., 1995.

Допоміжна

 1. Абрамс Л. Формирование европейской женщины новой эпохи. 1789 – 1918 /Пер. с англ. Е. Незлобиной. – М.,2011.
 2. Аникст М.А., Турчин В.С. В окрестностях Москвы: Из истории русской усадебной культуры XVII – XVIII веков. – М., 1979.
 3. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке /Пер. с фр. Я.Ю. Старцева. – Екатеринбург, 1999.
 4. Бартелеми Д. Рыцарство. От древней Германии до Франции ХІІ века. – М.,2012.
 5. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер XVIII – XIX вв. – М., 2000.
 6. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. – М., 2003.
 7. Блуд на Руси со времен Рюрика Варяжского до Николая ІІ Романова/ Сост. А. Манаков. – М.,1997.
 8. Бокова В. Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола. – М.,2014.
 9. Борисов Н.С. Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света. – М.,2004.
 10. Ботт И.К., Канева М.И. Русская мебель. История. Стили. Мастера. – СПб., 2003.
 11. Брюнель-Лобришон Ж., К. Дюамель-Амадо Повседневная жизнь во времена трубадуров ХІІ – ХІІІ веков. – М., 2003.
 12. Быт русской армии XVIII – начала ХХ века. – М.,1999.
 13. Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. – М, 2005.
 14. Вебер П. Наблюдая за королевскими династиями. Скрытые правила поведения. – М., 2011.
 15. Венчание русских государей на царство. – М.,2013.
 16. Веселие Руси. ХХ век. Градус новейшей российской истории: от «пьяного бюджета» до «сухого закона». – М.,2012.
 17. Виолле-ле-Дюк Э.Э. Жизнь и развлечения в Средние века. – СПб.,1997.
 18. Волховский М.Г. Домашний быт русских царей в XVI – XVII вв. По Забелину, Ключевскому, Карновичу и др.– М., 1992.
 19. Глаголева Е. Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения. – М.,2014.
 20. Григорьев Б.Н. Повседневная жизнь царских дипломатов в ХІХ веке. – М.,2010.
 21. Григорьев Б.Н., Колоколов Б.Г. Повседневная жизнь российских жандармов. – М.,2012.
 22. Громыко М.М. Мир русской деревни. – М., 1991.
 23. Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. – М.,2012.
 24. Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. – М., 1988.
 25. Денисова Л.Н. Судьба русской крестьянки в ХХ веке. Брак, сім’я, быт. – М.2007.
 26. Ершова Л.В. Дворянская усадьба. Из истории русской культуры. – М., 1998.
 27. Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI – XVII столетиях. – М.: 1992.
 28. Зарин А.Е. Царские развлечения и забавы за 300 лет: Исторические очерки. – М., 1991.
 29. Захарова О.Ю. Светские церемониалы в России XVII – начала ХХ в. – М., 2003.
 30. Зимин И. Царская работа ХІХ – начало ХХ века. Повседневная жизнь российского императорского двора. – М.,2011.
 31. Історія европейської ментальности/ За ред. П. Дінцельбахера / Пер. з нім. В. Кам’янець. – Львів, 2004.
 32. История тела: В 3 т. / Под ред. А. Корбена, Ж.Ж. Куртина, Ж. Вигарелло. – Т.1: От Ренессанса до эпохи Просвещения /Пер. с фр. М.С. Неклюдовой, А.В. Стоговой. – М.,2012.
 33. Ключевский В.О. История русского быта: Чтения в школе и дома. – М., 1995.
 34. Колпакова О.В. Как учились на Руси. История образования в России. – М.,2010.
 35. Констан Ж.М. Повседневная жизнь французов во времена религиозных войн. – М.,2005.
 36. Котляр М.Ф. Історія суспільного життя Русі: Нариси. – К.,2016.
 37. Кунц Е. Менталитет и культура сословий русского общества второй половины XVIII – ХIХ века. – М.,2014.
 38. Кюстин де Астольф Россия в 1839 году. – В 2 т. – Пер. с фр. под. ред. В. Мильчиной. – М.,1996.
 39. Митрофанов А. Повседневная жизнь русского провинциального города в ХІХ веке. Пореформенный период. – М.,2013.
 40. Москва. Быт. XIV – XIX века / Сост. А.Р. Андреев. – М., 2005.
 41. Наумов В. Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников. – М.,2010
 42. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII – начало XX века. – Л., 1988.
 43. Овсянников Ю.М. Картины русского быта. – М., 2000.
 44. Охлябинин С. Повседневная жизнь русской усадьбы ХІХ века. – М.,2006.
 45. Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого стола. – М., 2001.
 46. Поло де Болье Мари-Анн Средневековая Франция. – М.,2008.
 47. Ру С. Повседневная жизнь Парижа в Средние века. – М., 2008.
 48. Семенова М. Быт и верования древних славян. – СПб., 2000.
 49. Соколова А.А. Традиции русской народной свадьбы. – М.,2015.
 50. Терещенко А.В. Быт русского народа. – Чч. I – VII. – М., 1997 – 1999.
 51. Фукс Э. История нравов. – Смоленск, 2010.
 52. Чемберлин Э. Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура. – М.,2006.
 53. Шангина И.И. Русский народ. Будни и праздники. Энциклопедия. – СПб., 2003.
 54. Шангина И.И. Русский традиционный быт. Энциклопедический словарь. – СПб., 2003.
 55. Юзефович Л.А. «Как в посольских обычаях ведется…». – М., 1988.
 56. Экштут С. Повседневная жизнь русской интеллигенции эпохи великих реформ до серебряного века. – М.,2012.
 57. Якеменко Б.Г. Быт и традиции Москвы XII – XIX вв. – Чч. 1 – 2. – М., 2003.


Інформаційні ресурси

 1. Європейська історія – http://library.byu.edu/~rdh/
 2. Історія зарубіжних держав – http://www.mavicanet
 3. Історія зарубіжних держав – http://www.hronos.km.ru
 4. Канал історії – http://www.historychannel.com
 5. Історія війн – http://www.militera.lib.ru
 6. Ресурси з історії – http://kuhttp.cc.ukans.edu/history/
 7. Мережа “Історія” – http://www.thehistorynet.com.
 8. Соціальна історія. Історична соціологія та історична психологія. Антропометрична історія. Сайт Б.М. Міронова, професора історії та соціології, Санкт-Петербург - http://bmironov.spb.ru
 9. Нова локальна історія. Міжвузівський науково-освітній центр Ставропольського державного університету та Російського державного аграрного університету - http://www.newlocalhistory.com
 10. Перспективи. Фонд історичної перспективи - http://www.perspektivy.info
 11. Історія повсякденності - http://www.el-history.ru

---