Навчальний курс із дисципліни "Режисура і архітектоніка друкованого видання"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Режисура і архітектоніка друкованого видання


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:6.030303 Видавнича справа та редагування

Мета та завдання навчального курсу

Мета з’ясування основних закономірностей режисури та архітектоніки різних типів друкованих видань.

Завдання

- з’ясувати, що таке режисура, архітектоніка, композиція друкованих видань;

- встановити етапи режисури друкованих видань і показати її відмінності для книг, газет, журналів;

- визначити елементи архітектоніки та їх основні характеристики для різних видів друкованих видань;

- навчитися аналізувати друковані видання і визначати закономірності їх зовнішнього оформлення;

- навчитися розробляти композиційно-графічну модель друкованого видання.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

- основні поняття, що характеризують зовнішню форму видання, їх спільні та відмінні риси;

- етапи режисури періодичних та неперіодичних видань; - поняття архітектонічного елемента й архітектонічного комплексу, принципи поєднання архітектонічних елементів у комплекси в друкованих виданнях; - основні композиційні закони, що використовуються в зовнішньому оформленні друкованого видання.


вміти:

- аналізувати друковані видання і визначати закономірності їх зовнішнього оформлення;

- розробляти композиційно-графічну модель друкованого видання.


Робоча програма курсу

Посилання на сторінки авторів Пикалюк Роман Володимирович


Учасники

Сторінка координування курсу "Режисура і архітектоніка друкованого видання" викладач Пикалюк Роман Володимирович

Графік навчання

День тижня Час Аудиторія
Середа 12.40 - 14.00 409 (кафедра видавничої справи та редагування)
Четвер 12.40 - 14.00 412

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Поняття режисури та архітектоніки видань

Тема 1. Основні поняття, що визначають зовнішню форму друкованого видання

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Завдання для самостійної роботи

Завдання до теми 1

Тема 2. Особливості режисури періодичних і неперіодичних видань

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Завдання для самостійної роботи

Завдання до теми 2

Тема 3. Архітектоніка друкованого видання

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3

Завдання для самостійної роботи

Завдання до теми 3

Тема 4. Виразність інтерпретованої інформації

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №4

Завдання дл самостійної роботи

Завдання до теми 4

Змістовий модуль 2. Архітектоніка видань різних видів

Тема 5. Архітектоніка газетного видання

Тема 6. Архітектонічні особливості журнального видання

Тема 7. Архітектоніка книги

Тема 8. Композиційно-графічне моделювання

Змістовий модуль 3. Дизайн друкованого твору

Тема 9. Поняття дизайну друкованого твору

Тема 10. Дизайн періодичних видань

Тема 11. Дизайн книжкових видань

Тема 12. Розробка макету видання

Тема 13. Модульна система конструювання та виробництва газет, книг, журналів

Контрольні запитання до курсу

Тести до курсу "Режисура і архітектоніка друкованого видання"

Питання до іспиту з дисципліни "Режисура і архітектоніка друкованого видання"

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Буковецкая О. А. Дизайн текста: Шрифт, эффекты, цвет / О. А. Буковецкая. – М.: ДМК, 2000. – 304 с.
 2. Герчук Е. Ю. Архитектура книги / Е. Ю. Герчук. – М.: IndexMarket, 2011. – 208 с.
 3. Гуревич С. М. Номер газеты. Учебное пособие / С. М. Гуревич. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 191 с.
 4. Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. фак. журналістики / В. Ф. Іванов. – К.: Знання, 2000. – 222 с.
 5. Картер М. А. Сучасний дизайн газет / М. А. Картер. – К.: Нац. ін-т Преси, 1998. – 18 с.
 6. Сава В. І. Основи техніки творення книги: Навч. посібник / В. І. Сава. – Л.: Каменяр, 2000. – 136 с.
 7. Шевченко В. Е. Оформлення сучасного газетного видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики / В. Е. Шевченко. – К.: Поліграфічний центр Інституту історії України НАН України, 2003. – 344 с.


Допоміжна

 1. Мягкова Л. А. Особенности и общие характеристики оформления детских газет // Вестник Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. – 2000. – № 1. – С. 23-35.
 2. Шевченко В. Е. Білий простір як елемент дизайну сучасної газети / В. Е. Шевченко // Вісник: Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвистика. Кінотелемистецтво. – Вип. 1. – К.: КиМУ, 2002. – С. 85 – 96.
 3. Шевченко В. Е. Елементи оформлення сучасного газетного видання / В. Е. Шевченко // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К., 2000. – Т.1. – С. 88 – 95.

Інформаційні ресурси

 1. "Дизайн як стиль життя". Сайт про дизайн періодичних видань
 2. Сайт Української асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів
 3. Книгобачення - український видавничий портал