Навчальний курс до дисципліни Кримінальне право Колобишко Віталій

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Кримінальне право України

Феміда

Галузь знань: Право

Напрям підготовки: Правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Мета та завдання навчального курсу

Мета всебічне пізнання й осмислення студентами законодавства про кримінальну відповідальність, набуття навичок щодо кваліфікації суспільно небезпечних діянь, застосування нормативно-правових актів та вирішення питань притягнення осіб, які вчинили злочини, до кримінальної відповідальності, а також вміння визначити характер та справедливість покарання, обраного за конкретною справою.

Завдання

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • законодавство України про кримінальну відповідальність;
 • предмет та метод кримінального права як галузі права;
 • підставу кримінальної відповідальності;
 • окремі інститути кримінального права;
 • правила кваліфікації злочинів;
 • види та ознаки окремих злочинів;
 • постанови Пленуму Верховного Суду України, пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з питань застосування кримінального законодавства;

вміти:

 • орієнтуватися в системі законодавства України про кримінальну відповідальність;
 • правильно тлумачити чинне законодавство України про кримінальну відповідальність;
 • кваліфікувати злочини у повній відповідності із законодавством України про кримінальну відповідальність;
 • визначати характер та справедливість покарання, обраного за конкретною кримінальною справою;
 • правильно оцінювати застосування покарання з випробуванням та призначенням іспитового строку та умовно-дострокового звільнення від відбування покарань;
 • обчислювати строки давності та погашення судимості;
 • аналізувати тенденції юридичної практики, практики Європейського суду з прав людини та оцінювати їх з точки зору відповідності законодавству України про кримінальну відповідальність;
 • користуватися Єдиним державним реєстром судових рішень (режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua).


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Колобишко Віталій Віктрович

Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладач Колобишко Віталій ВіктровичГрафік навчання

злочин і кара

Варіант Структура

Змістовий модуль 1 Основні положення кримінально-правової теорії

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1.1. Поняття та загальна характеристика кримінального права України як окремої галузі права. Система, завдання та джерела кримінального права України.

Тема 1.2 Принципи кримінального права України

Тема 1.3. Закон про кримінальну відповідальність: поняття, структура, завдання, основні риси.

Змістовий модуль 2 Злочин та склад злочину

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 2.1. Поняття злочину, кваліфікація та класифікація злочинів.

Тема 2.2. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави.

Тема 2.3. Склад злочину

Тема 2.4. Об’єкт складу злочину

Тема 2.5. Об’єктивна сторона злочину

Тема 2.6. Суб’єкт злочину

Тема 2.7. Суб’єктивна сторона складу злочину

Змістовий модуль 3 Покарання та заходи кримінально-правового впливу

Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема 3.1. Поняття та мета покарання.

Тема 3.2. Види кримінального покарання.

Тема 3.3. Призначення покарання.

Тема 3.4. Звільнення від кримінального покарання та його відбування.

Тема 3.5. Судимість.

Тема 3.6. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

Тема 3.7. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.Зміст курсу

[Критерії оцінювання]

Змістовий модуль 1. Основні положення кримінально-правової теорії

Тема 1. Кримінальне право як галузь права як наукаі як навчальна дисципліна

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Семінар

Семінар №1

Самостійна робота

Самостійна робота до дисципліниРесурси

Рекомендована література

Базова

 1. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, С.Б.Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я.Тація. – Вид. третє, переробл. та доповн. – X.: ТОВ “Одіссей”, 2007. – 1184 с.
 2. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-е вид. перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 480с.
 3. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / П.П. Андрушко С.Д. Шапченко та ін.; За ред. С.С. Яценка. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 592 с.


Допоміжна

 1. Сав`юк І.В. Кримінальне право: Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації із спеціальності «Правознавство»;
 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 05.09.2012 р. К.: Паливода А.В., 2012.

Інформаційні ресурси

 1. http://iportal.rada.gov.ua/ - Офіційний сайт Верховної Ради України;
 2. http://www.scourt.gov.ua/ - Офіційний сайт Верховного Суду України;
 3. http://reyestr.court.gov.ua/ - Єдиний державний реєстр судових рішень.
дуже актуально

---