Навчальний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів факультету історії та права»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу


Англійська мова за професійним спрямуванням

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0203 Історичні науки,6.020302 Історія*,бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета

VF9UBSGE86BA.jpg
 1. Практична: формувати в студентів комунікативну, лінгвістичну й соціокультурну компетенції.
 2. Когнітивна: формувати в студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій.
 3. Емоційно-розвиваюча: розвивати мовні, інтелектуальні й пізнавальні здібності; формувати в студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу, готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; утворювати бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння англійською мовою.
 4. Освітня: формувати усвідомлення функцій іноземної мови в навчальному процесі та в суспільстві; подавати знання про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається; розвивати уміння використовувати в разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, посібником, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо); розкривати в студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення.
 5. Професійна: формувати в студентів професійну компетенцію для використання іноземної мови в різних сферах професійної діяльності, залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.
 6. Виховна: виховувати в студентів почуття самосвідомості; формувати вміння міжособистісного спілкування; розвивати позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; подавати розуміння важливості оволодіння іноземною мовою й потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Завдання

 1. Оволодіти навичками вимови іноземної мови.
 2. Опанувати передбачені програмою граматичні навички та уміння.
 3. Збагатити активний і пасивний лексичні запаси з тем, передбачених робочою програмою.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: 1) лексичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу; 2) граматичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу; 3) правила міжособистісної та міжкультурної комунікації.

Hongkong-learnenglish-online 0.jpg

вміти: 1) здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійних сферах, у межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених навчальною програмою, використовуючи засвоєний граматичний матеріал; 2) висловлюватися в письмовій формі (написання анотацій, листів, заповнення бланків, складання текстів презентацій і т. ін.) в обсязі тематики курсу, використовуючи засвоєний граматичний матеріал; 3) розуміти зі слуху зміст автентичних текстів (ділового та повсякденного спілкування з урахуванням соціокультурного та країнознавчого аспектів іноземної мови); 4) читати й розуміти іншомовні автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Костюченко Костянтин Євгенійович


Учасники

Сторінка координування курсу Навчальний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів факультету історії та права» викладач Костюченко Костянтин ЄвгенійовичГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Milestones of Ukraine's History Esr-2-ukraine-true-history-2.jpg

Змістовий модуль 2

Kievan Russ / Vladimir the Great KievRus.jpeg

Змістовий модуль 3

Cossack Era / Bohdan Khmelnytskyi Cossacks.jpeg

Змістовий модуль 4

Ukrainian People's Republic UPR.jpeg

Змістовий модуль 5

Independent Ukraine / Constitution IU.jpeg


Зміст курсу

Milestones of Ukraine's History

Навчальні матеріали

Модуль 1

Самостійна робота

Модуль 1

Змістовий модуль 2.Kievan Russ / Vladimir the Great

Навчальні матеріали

Модуль 2

Самостійна робота

Модуль 2

Змістовий модуль 3.Cossack Era / Bohdan Khmelnytskyi

Навчальні матеріали

Модуль 3


Самостійна робота

Модуль 3

Змістовий модуль 4. Ukrainian People's Republic

Навчальні матеріали

Модуль 4


Самостійна робота

Модуль 4


Змістовий модуль 5. Independent Ukraine / Constitution

Навчальні матеріали

Модуль 5

Самостійна робота

Модуль 5


Графік консультацій

Консультація Час Місце
Понеділок IV пара кафедра ауд.310Глосарій до курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів факультету історії та права»


Ресурси

Рекомендована література

Knigi-2016.jpg

Базова

 1. "The famine of 1932–33", Encyclopædia Britannica.
 2. "THE HISTORY OF UKRAINIAN COSSACKS". "The Ukrainian Cossacks", National Display Team. October 14, 2007 <http://www.cossacks.kiev.ua/>.
 3. "Trypillian Civilization 5,508 – 2,750 BC". The Trypillia-USA-Project. Archived from the original on 2007-10-21. Retrieved 2007-12-16.
 4. Alexander F. Tsvirkun E-learning course. History of Ukraine. Journal Auditorium, Kiev 2010
 5. Anders Aslund: Euro revolution in Ukr
 6. en.wikipedia.org/wiki/History_of_Ukraine
 7. Evans Virginia, Dooley Jenny Enterprise 4 - intermediate. – Course book. – Express Publishing.
 8. Horobets V., Hetman Bohdan Khmeknytsky of Ukraine, The Day, January 28, 2003
 9. Kubijovyč, Volodymyr (ed.) (1963). Ukraine: A Concise Encyclopædia Vol. 1. Toronto: University of Toronto Press. ISBN 0-8020-3105-6.
 10. Magosci, Paul Robert (1996). A History of Ukraine. Toronto: University of Toronto Press. ISBN 0-8020-7820-6.
 11. Nikityuk T., Spiritual symbols of the nation St. Vladimir, the Day, March 16, 2005
 12. Siundiukov I., How Ukraine lost its Independence, The Day, June 8, 2004
 13. Smoliy V. A., Stepankov V. S. Bohdan Khmelnytsky. Sotsialno-politychnyi portret. page 203, Lebid, Kiev. 1995
 14. Subtelny, Orest (1988). Ukraine: A History. Toronto: University of Toronto Press. ISBN 0-8020-5808-6.
 15. Talmon, Stefan (1998). Recognition of Governments in International Law. Oxford University Press. ISBN 0-19-826573-5.
 16. Ukraine: Birth of a Modern Nation by Serhy Yekelchyk, Oxford University Press (2007)
 17. Ukraine's New President: Is the Orange Revolution Over?, Time.com (11 February 2010)
 18. Velychenko, Stephen, (2010). Statebuilding in Revolutionary Ukraine. A Comparative Study of Governments and Bureaucrats 1917-1922, Toronto, University of Toronto Press.
 19. Why is Ukraine in turmoil?, BBC News (21 February 2014)
 20. Yanovych V., Herodotus’ Geography of Scythia, The Day, March 26, 2002

Допоміжна

 1. Англійська мова: комунікативний аспект : підручник для студентів ВНЗ / За ред.доц. Лесі Мисик. – Львів : Світ, 2007. – 432 с.
 2. Английский язык для историков [Текст]: Учебник для вузов / Ред. С.Г. Тер-Минасова. - М.: Издательство МГУ, 1991. – 318 с.
 3. Бойко О. Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998. – 568 с.
 4. Борисенко В. Й. Курс української історії: з найдавніших часів до XX століття. Навчальний посібник. — К., 1996. – 616 c.
 5. Британ В. Т., Висоцький О. Ю. Історія України з давнини до початку XXI століття. — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 170 с.
 6. Глазова О. Методика підготовки до написання есе www.ippo.org.ua/file/
 7. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
 8. Iсаєвич Я. Князь і король Данило та його спадкоємці // Дзеркало тижня. 2001, №48 (372)
 9. Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – 352 с.
 10. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С.Ю.Ніколаєва та інші. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
 11. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению / Е.И.Пассов. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
 12. олітична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Танцюри — К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 488 с.
 13. Полупан В.Л., Полупан А.П., Махова В.В. Ukraine. A Cultural Reader. – Х.: Гімназія, Країна мрій, 2002. – 188 с.
 14. Русанова С.Б., Балицкая Н.З., Выборова Г.Е. Английский язык для гуманитарных специальностей педагогических вузов. – М: Высш. шк., 1996.
 15. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи (на материале английской речи): пос.[для учит.] / В.Л.Скалкин. – К., Рад. школа. – 1989. – 158 с.
 16. Скалкін В.Л. Навчання монологічного мовлення: Посібник для вчителів. - Київ, 1983. – 120 с.
 17. Шендеровський К.С. Як написати успішне есе: Методичні рекомендації до написання есе / Укл. Шендеровський К.С. / Ін-т масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка.– К., 2007. – 34 с.

Інформаційні ресурси

 1. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського
 2. наукова бібліотека імені І.Д. Чижевського
 3. історії НАН України

Good Luck!--Костюченко К.Є. (обговорення) 13:07, 19 квітня 2016 (EEST)