Навчальний курс «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» (навчально-методичні рекомендації для студентів ІІІ-го курсу ВНПЗ "ДГУ")

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
27.1.jpg

Зміст

Назва курсу

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності


Галузь знань: 08 Право
спеціальність: 081 Право
освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою дисципліни "Інформаційне забезпечення юридичної діяльності" є вивчення слухачами теоретичних основ інформаційного забезпечення правоохоронних органів України і надбання ними необхідних знань та практичних навичок використання інформаційних технологій у правозастосовіній практиці. Завдання дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам знання, уміння та навички володіння та користування обчислювальною технікою, специфічним програмним забезпеченням, що дає змогу вирішувати ті чи інші завдання в професійній діяльності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • використання текстового процесора MS Word у практичній діяльності;
 • використання електронної таблиці MS Excel;
 • основні принципи роботи і використання глобальної мережі Internet;
 • інформаційні ресурси України та інших країн у мережі Internet;
 • основні технологічні принципи розробки й використання інформаційних систем для рішення інформаційно-аналітичних задач;
 • основні теоретичні положення баз даних;
 • призначення, структуру та основні принципи використання програм Систем Управління Базами Даних (на основі СУБД Microsoft Access);
 • методи захисту інформації;
 • основні теоретичні положення інформаційної безпеки;
 • правила оформлення та проведення презентацій;
 • використання електронних словників і перекладачів у практичній діяльності;

вміти:

 • створювати в текстовому процесорі MS Word документи різного характеру і призначення;
 • робити в табличному процесорі Excel прості обчислення ділового і комерційного характеру, а також представляти результати в графічній формі;
 • користуватися існуючими інформаційними системами;
 • виконувати навігацію та пошук інформації в мережі Internet на основі використання оглядача Google Chrome, уміти настроювати оглядач, зберігати інформацію;
 • користуватися пошуковими системами та каталогами в Internet, складати запити на пошук необхідних даних;
 • проектувати структуру простих інформаційних систем на основі використання баз даних;
 • створювати конкретні бази даних з використанням MS Excel та СУБД MS Access і виконувати усі операції по їх веденню;
 • створювати електронні презентації на основі використання сервісів Веб 2.0;
 • шифрувати та розшифровувати повідомлення з електронним цифровим підписом в криптографічній програмі Pretty Good Privacy;
 • користуватися електронним словником ABBYY Lingvo та он-лайн словниками для перекладу юридичних документів.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Бердо Рімма Сергіївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Інформаційне забезпечення юридичної діяльності" (навчально-методичні рекомендації для студентів ІІІ-го курсу ВПНЗ "ДГУ" Бердо Рімма СергіївнаГрафік навчання

Змістовий модуль 1. Підготовка електронних документів професійного призначення. Інформаційна безпека

ТЕМА 1. РОЛЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ У ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ТА РОБОТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Головні цілі та завдання спеціалізованої навчальної дисципліни “Інформаційне забезпечення юридичної діяльності”.
Поняття правової інформації. Класифікація правової інформації.
Сучасний стан та проблеми розвитку системи інформаційного забезпечення правоохоронних органів України. Роль системи інформаційного забезпечення правоохоронних органів України в реалізації Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю.
Структура та мета системи інформаційного забезпечення Національної поліції України.
Світові тенденції розвитку систем інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності. Основні шляхи підвищення ефективності інформаційного забезпечення боротьби зі злочинністю.


ТЕМА 2. СТВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ
Основні принципи роботи зі списками як з базами даних. Створення списку.
Сортування списків і діапазонів. Використання проміжних підсумків для аналізу списку. Обробка списків за допомогою форми. Застосування фільтрів для аналізу списків.
Поняття консолідації даних у списку. Види консолідації. Умови, при яких можлива консолідація даних у списках. Виконання консолідації конкретних даних. Виконання консолідації конкретних даних по розташуванню. Виконання консолідації конкретних даних по категорії. Збереження результатів консолідації.


ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Безпека інформаційних систем. Загрози безпеки інформації. Основні загрози безпеки інформації. Методи забезпечення безпеки інформації в інформаційній системі.
Застосування криптографічної програми PGP. Технологія роботи PGP. Ключі. Цифровий підпис. Хеш-функція. Паролна фраза. Основні кроки при використанні програми PGP.


ТЕМА 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗАСОБАМИ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА
Підготовка тексту головного документа – зразка. Захист документа.
Збереження документа як шаблона Word. Створення конкретного юридичного документа на основі захищеного шаблона з полями.
Створення головного документа – зразка. Побудова джерела даних. Розміщення полів даних.
Злиття головного документа з даними таблиці. Перевірка правильності злиття. Використання результатів злиття (відправлення в новий документ, на принтер, по електронній пошті) з збереженням в окремому файлі.
Автоматизація виконання дій користувача у MS Word за допомогою макросів. Створення макросів MS Word за допомогою засобу "Запись макроса". Створення користувальніцьких кнопок і панелей інструментів.
Знайомство с інтерфейсом редактору MS Visual Basic for Applications (VBA). Створення макросів документу MS Word за допомогою редактора VBA. Створення макросів робочого аркушу MS Excel. Повторення дій у середовищі VBA.


ТЕМА 5. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ
Проектування бази даних. Вивчення інтерфейсу СКБД MS Access. Створення основних таблиць у середовищі MS Access. Створення додаткових таблиць. Створення зв'язків між таблицями. Заповнення створених таблиць даними. Створення форм і звітів.

Змістовий модуль 2. Використання мережі Internet в роботі правознавця і електронний переклад

ТЕМА 6. МЕРЕЖНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Вивчення інтерфейсу браузера Google Chrome. Настроювання інтерфейсу, початкової сторінки і параметрів завантаження Web-сторінок. Робота з пошуковими системами. Знайомство з інтерфейсами інших браузерів (Яндекс, Opera, Firefox).


ТЕМА 7. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВІСІВ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ВЕБ 2.0
Хмарні технології. Технологія Веб 2.0.
Засоби для створення презентацій Веб 2.0. Projeqt – динамічні презентації в режимі реального часу. PowToon – генератор анімованих презентацій. Prezi – презентації у вигляді плакату. Zoho Show – створення презентацій онлайн.


ТЕМА 8. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СЛОВНИКІВ І ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ
Поняття електронний словник. Огляд електронних словників. Переваги та недоліки електронних словників.
Програми перекладачі – системи машинного перекладу, системи перекладу з функцією Translation Memory, контрольована мова і машинний переклад на основі бази знань. Огляд програм перекладачів.
Особливості перекладу юридичних текстів.

Зміст курсу

Шкала оцінювання

Змістовий модуль 1. Підготовка електронних документів професійного призначення. Інформаційна безпека

Slide 5.jpg
Ms excel.jpg

Тема 1. Роль телекомунікацій у юридичній практиці та роботі правоохоронних органів

Теоретичний матеріал

1. Поняття інформація, її властивості та види правової інформації.

2. Мета, завдання, основні напрями розвитку системи інформаційного забезпечення правоохоронних органів України.

Лекція №1

Презентація до лекції

Тема 2. Створення ділових юридичних документів з використанням електронних таблиць

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Змістовий модуль 2. Використання мережі Internet в роботі правознавця і електронний переклад

Тема 6. Мережні інформаційні технології

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №3. Пошук правових документів у системі «Закони та підзаконні акти України в Інтернет»

Практична №4. Пошук інформації в реєстрах Міністерства юстиції України

Інформаційні ресурси

Самостійне завдання

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діялності / [В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін.]. – Харків: Право, 2014. – 240 с.
 2. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 256 с.
 3. Основи інформатики та обчислювальної техніки: підручник / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; за заг.ред. В.Г. Іванова. – Х.: Право, 2015 – 312 с.

Допоміжна

 1. О.В. Співаковський, М.І. Шерман, В.М. Стратонов, В.В. Лапінський. Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс: [навчальний посібник]. – Херсон: ХДУ, 2012. – 220 с.
 2. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 315 с.
 3. Пасічник В.В., Резниченко В.А. Організація баз даних та знань: Підручник.-К.:Вид. група ВНV,2006.-384 с.
 4. Информатика для юристов и экономистов. / Симонович С.В. и др. – Спб: Издательство «Питер», 2001 – 620 с.: ил.
 5. Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ, Юридична академія МВС України, – 2005. – 140 с.
 6. Слепцова Л.Д. Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 432 с.: ил.
 7. Інформатика: 11 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг.ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2011. – 304 с.: іл.

Інформаційні ресурси

 1. Платформа LIGA:ZAKON – Режим доступу до ресурсу: https://platforma.ligazakon.net/about-ua/.
 2. Пошук документів законодавства України на базі системи ЛІГА:ЗАКОН – Режим доступу до ресурсу: http://search.ligazakon.ua/
 3. Професійна правова система Мега-НАУ – Режим доступу до ресурсу: http://nau.kiev.ua/
 4. Офіційний портал Верховної Ради України – Режим доступу до ресурсу: http://rada.gov.ua/
 5. Міністерство юстиції України – Режим доступу до ресурсу: https://minjust.gov.ua/ua

---