Навчальний курс "Цивільний захист"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

--Пуляк О.В. (обговорення) 13:03, 14 січня 2017 (EET)=Назва курсу=

Цивільний захист

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Зміст

Мета та завдання навчального курсу

Мета формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу

Завдання передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • організаційну структуру та завдання цивільного захисту України;;
 • характеристику осередків ураження та зараження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу;
 • способи і засоби захисту населення і територій від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, пожеж і сучасної зброї, в т.ч. зброї масового ураження;
 • порядок дій формувань цивільного захисту і персоналу об’єкта господарювання в умовах надзвичайних ситуацій;
 • методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної, біологічної, інженерної та пожежної обстановки, яка може виникнути внаслідок НС;
 • основи стійкості роботи об’єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях;
 • основи організації проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках зараження і ураження.

вміти:

 • визначити коло своїх обов’язків з цивільного захисту відповідно до посади та професійної діяльності;
 • прогнозувати можливість виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій на об’єкті господарювання;
 • оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій природного, техногенного соціального та воєнного характеру;
 • оцінювати стійкість елементів об’єктів господарювання щодо дії вражаючих факторів надзвичайних ситуацій і визначати необхідні заходи щодо її підвищення;
 • здійснювати заходи щодо захисту персоналу об’єкта господарювання від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та у разі застосування сучасної зброї, надавати та організовувати надання допомоги постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації;
 • забезпечувати навчання підлеглих працівників об’єкта господарювання з питань цивільного захисту, забезпечувати підготовку особового складу відповідних формувань;
 • забезпечувати проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах господарювання;
 • проводити економічні розрахунки, пов’язані із заходами щодо запобігання надзвичайним ситуаціям на об’єкті господарювання та можливими втратами внаслідок дії вражаючих факторів надзвичайних ситуацій;
 • організовувати взаємодію з відповідними державними органами влади для забезпечення належного захисту.

.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Пуляк Ольга Василівна


Учасники

ХОРМ15 (хореографія 2015 рік вступу, магістр)

ФВМ15 (фізичне виховання 2015 рік вступу, магістр)

Сторінка координування курсу «Цивільний захист» викладач Пуляк Ольга

Графік навчання

Змістовий модуль 1

Загальна підготовка Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо. Складовими навчальних занять з цивільного захисту є вміння оцінювати отриману інформацію, аналізувати її та застосовувати у стандартних і нестандартних життєвих ситуаціях з вимогами до результатів навчання. Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: - виступ з основного питання; - доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; - участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. - аналіз аналітичної інформації; - письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, розрахунково-графічні роботи); - самостійне опрацювання тем; - використання приладів, таблиць,схем.


Змістовий модуль 2

Профільна підготовка У процесі виконання контрольних студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови порушення студентом установлених правил виконання модульного контролю викладач позбавляє можливості продовжувати виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного заходу студента,який не з’явився на нього, також оцінюються нулем балів незалежно від причини.

Зміст курсу

Глосарій до курсу «Цивільний захист»

Images 24244.jpgЗмістовий модуль 1. Назва Загальна підготовка

Тема 1. Назва теми: Система цивільного захисту України.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1


КДПУ
КДПУ

Тема 2. Назва теми: Планування з питань цивільного захисту.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1Тема 3. Назва теми: Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 4. Назва теми: Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2. Назва Профільна підготовка...

Тема 1. Назва теми: Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Назва теми: Заходи і дії ЦЗ в рамках профільної підготовки.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

заголовок 1 заголовок 2 заголовок 3
рядок 1, комірка 1 рядок 1, комірка 2 рядок 1, комірка 3
рядок 2, комірка 1 рядок 2, комірка 2 рядок 2, комірка 3

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Стеблюк М. І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник .- К: знання – Прес, 2007. – 487с.
 2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч.посібник/Львів, 2010.-384 с.
 3. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

Допоміжна

 1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В., Казачков І.В., Литвинов В.В., Письменний Е. Н. Культура безпеки на ядерних об’єктах України. Навч. посібник. – К. НТУУКПІ, 2009,- 363с.
 2. Збірник нормативно-правових актів з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Вип.3. Під заг.ред. В.В.Дурдинця- Київ: Агенство «Чорнобильінтерінформ», 2001.-532 с.
 3. Методичні вказівки з курсу «Цивільна оборона» для студентів магістратури денної форми навчання / Укл.: О.І.Бабенко, Р.І.Черевко.- К.: КДЕУ, 1997.-136 с.

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України
 2. Кабінет Міністрів України
 3. сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

---