Навчальний курс "Художня культура з методикою викладання"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Художня культура з методикою викладання


Галузь знань: 0202. Мистецтво

Напрям підготовки: 7.02020401. Музичне мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни полягає у всебічній підготовці фахівця, майбутнього вчителя художньої культури в школі, який буде здатен на високому професійному рівні організовувати навчально-виховну, методичну й науково-дослідну роботу з учнями різного віку. Окрім цього мета викладання вищевказаного курсу полягає у тому, щоб дати студентам знання про специфіку функціонування і розвитку світової та вітчизняної художньої культури; навчити використовувати здобуті в процесі вивчення курсу знання в дослідницькій і педагогічній діяльності; сформувати специфічний світогляд майбутнього вчителя мистецьких, культурологічних дисциплін, розвинути його педагогічне мислення; сформувати уявлення про найважливіші події, явища в світовій художній культурі; ознайомити з основними культурологічними, мистецтвознавчими термінами.

..............

Завдання вивчення дисципліни

- збагатити кругозір майбутнього вчителя, сприяти формуванню естетичного смаку, засвоєнню й поглибленню мистецтвознавчих і культурологічних знань;

- навчити студентів використовувати вплив мистецтва в процесі роботи з учнями різного віку з метою формування особистої культури, позитивних ідейно-моральних переконань, культури спілкування, адекватного сприйняття високохудожніх творів мистецтва;

- розвинути вміння оцінювати, аналізувати, інтерпретувати культурні явища різних епох, стилів, жанрів, форм;

- сформувати вміння формулювати і грамотно аргументувати власні судження, особисту позицію щодо орієнтації на ті чи інші моральні, духовні цінності;

- навчити самостійно, адекватно підбирати необхідні засоби, методи, прийоми, форми роботи з учнями в процесі викладання комплексу мистецтвознавчих дисциплін.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: особливості розвитку художньої культури різних епох; загальну характеристику і основні риси творчих методів; прізвища і назви основних творів видатних діячів світової художньої культури в межах програми курсу; причини безсмертя і невичерпності великих творінь класичного мистецтва, створених у різні епохи; зв'язок мистецтва і епохи, в яку даний твір було створено; роль мистецтва у формуванні суспільної свідомості; причини спільності та своєрідності художніх культур різних народів; взаємозв'язок і особливість розвитку різних видів мистецтва, їх конкретні прояви у творах мистецтва; історичну обумовленість виникнення та зміни творчих напрямів.

вміти: виділяти найбільш характерні елементи здобутків різних видів і жанрів, що дозволяють віднести їх до культури певної епохи й регіону; аналізувати шедеври світової художньої культури в контексті епохи, що їх створила, і з позицій сучасного сприйняття; порівнювати здобутки різних видів і жанрів у рамках однієї епохи або стилю, динаміку розвитку жанру від епохи до епохи, втілення провідних тем мистецтва в їхній історико-культурній динаміці; аналізувати прояви національного характеру й національної художньої школи в межах епохи; втілювати свої знання у творчих роботах.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів к.п.н., доцент Куркіна Сніжана Віталіївна


Учасники

Cторінка координування курсу "Художня культура з методикою викладання" викладач Куркіна Сніжана ВіталіївнаГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Історія світової й вітчизняної художньої культури

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Художня культура первісного суспільства.

Тема 2. Художня культура Давніх цивілізацій.

Тема 3. Художня культура античної цивілізації.

Тема 4. Художня культура Київської і Галицько-Волинської Русі.

Тема 5. Художня культура епохи Середньовіччя.

Тема 6. Художня культура епохи Ренесансу.

Тема 7. Виникнення та етапи розвитку художньої культури Нового часу.

Тема 8. Художня культура епохи Просвітництва.

Тема 9. Художня культура ХІХ століття.

Тема 10. Художня культура ХХ століття.


IСикстинская мадонна.jpeg

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Методика викладання курсу «Художня культура» в ЗОШ

Тема 11. Загальні питання культурологічного виховання школярів

Тема 12. Теоретичні засади та психолого-педагогічні умови художньо-естетичного виховання та освіти учнів ЗОШ.

Тема 13. Методика подачі художнього образу в педагогічному процесі.

Тема 14: Організаційно-методичні засади викладання курсу «Художня культура» в ЗОШ.

Тема 15: Українська художня культура ХХ століття.

Тема 16. Художня культура України в умовах нової соціальної реальності.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Історія світової й вітчизняної художньої культури

Дама с горностаем.jpeg

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Теми практичних занять

Змістовий модуль 1

  1. Художня культура первісної епохи, Стародавнього Світу
  2. Художня культура Київської та Галицько-Волинської Русі, Середньовічної епохи, Ренесансу
  3. Художня культура епохи Нового Часу і Просвітництва
  4. Художня культура ХІХ і ХХ століть

Самостійна робота

Назви тем для самостійного опрацювання

Культура й мистецтво первісної епохи

Витоки української художньої культури

Художня культура Передньої Азії

Художня культура Давнього Єгипту

Художня культура Давнього Сходу

Художня культура доколумбової Америки

Художня культура Стародавньої Греції та Риму

Художня культура Середньовіччя

Художня культура Візантії

Художня культура Київської і Галицько-Волинської Русі

Художня культура епохи Відродження

Художня культура Нового часу

Художня культура епохи Просвітництва

Мистецтво ХІХ століття

Художня культура ХХ століття

Художній образ – загальна категорія пізнання життя через мистецтво

Теоретичні та психолого-педагогічні умови художньо-естетичного виховання та освіти школярів

Типи, жанри, форми уроків, що використовуються у шкільному курсі «Художня культура»

Змістовий модуль ІІ. Методика викладання курсу "Художня культура в ЗОШ"

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Моне живерни кувшинки.jpeg

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання Змістовий модуль 2

Мистецька освіта в школі

Методика подачі художнього образу в роботі з учнями ЗОШ.

Українська художня культура ХХ – початку ХХІ ст.

Реферативні повідомлення з подальшим обговоренням по темах змістового модулю 1 Історія світової художньої культури

Перевірка знань студентів за допомогою тестів по темах змістових модулів 1, 2

Показ фрагментів уроків з курсу «Художня культура». Розгляд методів, прийомів, форм роботи.

Ресурси

Иссак левитан.jpeg


Рекомендована література

Базова

1. Емохонова Л.С. Мировая художественная культура. Учебное пособие для студентов педагогических заведений. – 3-е изд. – М., 1999.

2. Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культура. Учебное пособие. – М., 2000.

3. История зарубежного искусства / под ред. М. Кузьминой, Н. Мальцевой. – М., 1984.

4. Історія світової культури. Навчальний посібник / керівник авт. колективу Л.Т. Левчук – К., 2003.

5. Культурология. История мировой культуры / под ред. А.Н. Мироновой. – М., 1995.

6. Культурология / под. ред. Н.В. Михайловой. – М., 2001.

7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Навчальний посібник / за ред. А.В. Яртися. – 2005.

8. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – Харків, 1995.

9. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1999.

10. Світова художня культура: Від первісного суспільства до початку середньовіччя: Навч. посіб. / О.П. Щолокова, С.В. Шип, О.Л. Шевнюк, О.М. Семашко. – К., 2004.

11. Словарь по культурологии. – М., 1997.

12. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. Курс лекцій / за ред. Бичко А. – К., 1992.

13.Українська культура: минуле і сучасність. Навчальний посібник / за ред. О. Черепанової. – Львів, 1994.

14.Українська культура. Лекції / за ред. Д. Антоновича. – К., 1993.

15. Художня культура України. Посібник для вчителів / за ред. Н. Ничкало. – К., 2001.

16. Художня культура світу: Європейський культурний регіон. Навч. посіб. / Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. Оніщенко. – К., 2001.

17. Щолокова О.П. Основи професійної художньо-естетичної підготовки майбутнього вчителя. – К., 1996.

18. Щолокова О.П. Методика викладання світової художньої культури: Підручник. – К., 2007.

Допоміжна

1. Алексеева В. Роль художественного наследия в эстетическом воспитании народа. – М., 1965.

2. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1981.

3. Асєєв Ю.С. Шедеври світової архітектури. – К., 1992.

4. Баренбойм Л. О программе «Мировая художественная культура» // Музыка в школе. – 1983. - №4.

5. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988.

6. Вансалов. В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. – М., 1966.

7. Волкова Е. Произведения искусства – предмет эстетического анализа. – М., 1976.

8. Взаимодействие и синтез искусств. – М., 1980.

9. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. – М., 1988.

10. Грачев Г. Творчество, жизнь, искусство. – М., 1980.

11. Гончаров И. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и действительности. – М., 1960.

12. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986.

13. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984.

14. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. – М., 1979.

15. Головащенко С. Біблієзнавство. Вступний курс: Навч. посібник. – К., 2001.

16. Дмитриева Н. Краткая история искусств. Вып. 1. – М., 1986.

17. Древние цивилизации. – М., 1990.

18. Журавлев В. Мир художественной культуры. – М., 1987.

19 Замаровський В. Сім чудес світу. – К., 1979.

20. Искусство в мире духовной культуры. – К., 1985.

21. Искусство анализа художественных произведений. Сборник статей. – М., Л., 1971.

22. История Древнего мира. – Т. 1, 2. - М., 1989.

23. История эстетической мысли. – М., 1985.

24. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. – М., 1989.

25. Кабалевский Д. Ровесники. Беседы о музыке для юношества. – М., 1981.

26. Калінін Ю.А., Харьковшенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1994-1999.

27. Культура і побут населення України. – К., 1991.

28. Культурный прогресс: философские проблемы. – М., 1984.

29. Кон И. Психология старшеклассника. – М., 1980.

30. Категории художественности в литературе и искусстве. – Казань, 1985.

31. Курышева Т. Театральность и музыка. – М., 1980.

32. Кудин В. Искусство и духовный мир молодежи. – К., 1983.

33. Ларшин О. Искусство и молодежь. – М., 2005.

34. Лосєв І.В. Історія та теорія світової культури: європейський контекст. – К., 1995.

35. Машенко Н. Музыка и живопись в творчестве писателей. – М., 2004.

36. Мелик-Пашаев А. Педагогика искусств и творческие способности. – М., 1981.

37. Митрофанова А.Ф. Формирование художественной культуры у студентов в системе музыкального образования. – Херсон, 1989.

38. Мифы народов мира: Энциклопедия. – М., 1991.

39. Марпарян Э.С. Теория культуры и современная наука. – М., 1983.

40. Национальный язык и национальная культура. – М., 1987.

41. Порублев Н. Культы и мировые религии. – М., 1994.

42. Симонов П.В., Ершов П.М., Вяземский Ю.П. Происхождение духовности. – М., 1989.

43. Художественное восприятие / под ред. П. Мейлаха. – Л., 2007.

44. Человек. Культура. Цивилизация. – М., 1992.

45. Шинкарук В. Філософія і духовна культура України // Трибуна. – 1991. - №7.

Інформаційні ресурси

Міністерство освіти і науки України

nbuv.gov.ua Національна бібліотека імені І.І. Вернадського