Навчальний курс "Теоретичні питання граматики української мови"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Теоретичні питання граматики української мови


Морфологія.jpg

Галузь знань: 0203. Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 7.02030301. Філологія*. Українська мова і література

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Мета та завдання навчального курсу

Мета:ознайомити студентів із теоретичними питаннями сучасної української літературної мови; останніми досягненнями вітчизняного та зарубіжного мовознавства; здійснити аналіз ключових проблем, спірних питань, сприяти формуванню в майбутніх філологів науково-лінгвістичного мислення.

Напрям підготовки 0203. Гуманітарні науки спеціальність 7.02030301: Українська мова і література* Спеціалізація Редагування освітніх видань

Додаткова спеціальність 7.02030302. Мова і література (англійська)

Завдання:

1. Теоретичні завдання: 1.1 Сформувати системне уявлення про сучасну українську літературну мову.

1.2 Сприяти засвоєнню теоретичних положень, актуальних питань мовознавства, морфології, синтаксису сучасної української літературної мови, історії мови.

1.3 Ознайомити з головною термінологією і актуальними проблемами сучасної лінгвістики.

1.4 Сприяти розширенню знань та формуванню вмінь і навичок аналізу проблематики головних галузей мовознавства з огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання.

2. Практичні завдання:

2.1 Поглибити і закріпити знання основних теоретичних положень, актуальних питань мовознавства, морфології та синтаксису. Навчити студентів правильно розуміти й аналізувати мовні явища.

2.2 Виробити навички сучасних підходів до аналізу мовних явищ.

2.3 Навчити студентів виконувати різного роду лінгвістичні задачі та розв’язувати проблемні ситуації, давати відповіді на евристичні питання, виконувати творчі завдання.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

- основні терміни та поняття курсу;

- етапи формування, становлення та розвитку науки;

- основні теоретичні положення, актуальні питання мовознавства, морфології та синтаксису сучасної української літературної мови;

- сучасних підходів до аналізу мовних явищ;

- принципи класифікації частин мови;

- категорії іменних частин мови;

- динамічні процеси в іменниковому відмінюванні;

- основні підходи до визначення статусу прийменника;

- роль головних членів у синтаксичній та семантичній структурі речення;

- роль другорядних поширювачів у семантичній, формальній та комунікативній організації речення;

- проблеми гіпотаксису та паратаксису сучасної української літературної мови;


вміти:

- визначати спільні та відмінні риси граматичних категорій іменних частин мови; характеризувати норми української літературної мови;

- аналізувати проблеми головних галузей мовознавства з огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання;

- виконувати різного роду лінгвістичні задачі та розв’язувати проблемні ситуації, давати відповіді на евристичні питання, виконувати творчі завдання;

- добирати приклади слів, демонструючи теоретичні положення.


Робоча програма

Автор курсу

Демешко Інна Миколаївна


Учасники

Група 51, факультет філології та журналістики, 2014-2015 н.р. викладач Користувач:Демешко Інна Миколаївна, Отримати консультацію

Група 52, факультет філології та журналістики, 2014-2015 н.р. викладач Користувач:Демешко Інна Миколаївна, Отримати консультацію


Сторінка координування курсу «Теоретичні питання граматики української мови»

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Актуальні питання морфології української мови

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Принципи класифікації частин мови. Проблема займенникових слів

Тема 2. Іменні частини мови. Граматичні категорії іменних частин мови: спільні та відмінні риси

Тема 3. Система відмінювання іменників сучасної української мови. Динамічні процеси в іменниковому відмінюванні

Тема 4. Проблема частиномовної природи числівника. Характер сполучуваності числівників з іменниками

Тема 5. Незмінювані лексико-граматичні класи слів сучасної української літературної мови, їх типові граматичні ознаки та функції

Тема 6. Система дієслівних форм і граматичних категорій в сучасній українській мові. Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми, їх значення, граматичні ознаки, творення

Тема 7. Основні підходи до визначення статусу прийменника. Проблема лінгвістичного статусу часток

Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми синтаксису української мови

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 8. Синтаксис як граматичний рівень сучасної української літературної мови. Рівні виокремлення синтаксичних одиниць

Речення як основна одиниця синтаксису. Роль головних членів у синтаксичній та семантичній структурі речення

Тема 9. Роль другорядних поширювачів у семантичній, формальній та комунікативній організації речення

До питання про кваліфікацію речень з ускладнювальними компонентами

Тема 10. Проблеми гіпотаксису та паратаксису сучасної української літературної мови. Питання про статус безсполучникового складного речення
Зміст курсу

Змістовий модуль І. Актуальні питання морфології української мови

Тема 1. Принципи класифікації частин мови. Проблема займенникових слів

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Завдання до практичних


Самостійна робота

ІНДЗ

Змістовий модуль ІІ. Актуальні проблеми синтаксису української мови

Тема 1. Синтаксис. Речення як основна одиниця синтаксису. Роль головних членів у синтаксичній та семантичній структурі речення

Теоретичний матеріал

Лекція 1

Лекція 2

Самостійна робота

Навчальний курс "Теоретичні питання граматики української мови". Самостійна робота.

Ресурси

Рекомендована література

Теоретична граматика обкладинка.jpg

Базова

  1. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. – К. : Пульсари, 2004. – 398 с.
  2. Демешко І. М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Словосполучення. Просте неускладнене речення: [модульний курс: навч. посіб.] / І. М. Демешко. – Кіровоград : ПП «Інвест-Груп», 2014. – 196 с.
  3. Загнітко А.П.Теоретична граматика української мови. Морфологія. Синтаксис : [сучас. вітчизн. посіб.] / А. П. Загнітко. - Донецьк : БАО, 2011. - 991 с.
  4. Ожоган В. Займенникові слова у граматичній структурі сучасної української мови : [монографія] / В. Ожоган. – К., 1997. - 231 c.

Допоміжна

1. Гуйванюк Н.В. До поняття комунікативної парадигми речення / Н.В. Гуйванюк // Мовознавство. – 2005. – № 3–4. – С. 148–154.

2. Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення. Складні випадки аналізу / Н.Л. Іваницька. – К.: Вища шк., 1989. – 63 с.

УМ Енциклопедія(3).jpg

3. Українська мова. Енциклопедія / [pед. кол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін.]. – [2-е вид., виправ. і доп.]. – К. : Укр. енциклопедія, 2000. – 752 с.

Інформаційні ресурси

1. Бібліографічний опис http://biblioteka.cdu.edu.ua/cgi-bin/catsearch.pl?qtype=simple&query

2. http://litopys.org.ua/ukrmova/um108.htm

3. Караман С. О. Сучасна українська літературна мова : [навч, посібник для студ. вищ. навч. закл.] / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ та ін.; [за ред. С. О. Карамана]. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 560 с. http://litmisto.org.ua/?page_id=6961

4. Плющ М. Я., Леута О. І., Гальона Н. П. Сучасна українська літературна мова : [збірник вправ]. – К. : Вища шк., 1995. – 284 с. http://www.twirpx.com/file/1014534/

5. Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова, 2011. http://pidruchniki.ws/1584072040522/dokumentoznavstvo/suchasna_ukrayinska_literaturna_mova_-_shevchuk_sv