Навчальний курс "Робота психолога з педагогічним колективом"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Робота психолога з педагогічним колективом.


Галузь знань:0101 Педагогічна освіта.

Напрям підготовки:7.01010201 Початкова освіта.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:спеціаліст.


Педагог 5.jpg

Мета та завдання навчального курсу

Мета: висвітлення практичних шляхів взаємодії психолога і вчителя у сучасному навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

Завдання: Курс направлений на ознайомлення студентів з психологічними особливостями і актуальними проблемами педагогічного колективу і можливостями психологічної служби у забезпеченні ефективної роботи закладів середньої освіти.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • форми і методи роботи з педагогічним колективом;
 • форми і методи роботи з адміністрацією школи;
 • форми і методи роботи з учителями і вихователями;
 • вимоги і критерії оцінки ефективності педагогічної діяльності;
 • вимоги щодо професійної етики спілкування і роботи з педагогічним колективом;
 • стилі педагогічного спілкування;
 • способи вирішення конфліктів у педколективі;
 • шляхи оптимізації функціонування людини як суб’єкта педагогічної діяльності.

вміти:

 • надавати допомогу у професійному та особистісному зростанні педагогів;
 • здійснювати психологічну профілактику у сфері педагогічної діяльності;
 • проводити оцінку ефективності педагогічної діяльності та педагогічного спілкування;
 • проводити психодіагностичне дослідження клімату у колективі та стилю керівництва;
 • допомагати вирішувати конфлікти у педагогічному колективі;
 • надавати консультативну допомогу педагогічним працівникам щодо професійних та особистісних проблем;
 • володіти такими формами роботи з педколективом як групова дискусія, рольова гра, мозковий штурм та ін.;
 • допомагати здійснювати психопрофілактичну та реабілітаційну роботу з контингентом педагогічних працівників.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Робота психолога з педагогічним колективом"

Автор курсу

Гурова Оксана Миколаївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Робота психолога з педагогічним колективом" викладач Гурова Оксана Миколаївна.Графік навчання


Структура

Змістовий модуль 1

Основні напрямки роботи психолога з педагогічним колективом.

Педагог 3.jpg

Тема 1.

Предмет курсу і система роботи психолога з педколективом.

Предмет і завдання курсу. Робота психолога з педколективом як складова системи шкільної психологічної служби. Фактори, які зумовлюють необхідність роботи з педагогами і ускладнюють цей процес. Методологічна основа роботи психолога з педагогічним колективом. Продуктивне розуміння місця психолога в освіті.


Тема 2.

Характеристика педагогічного колективу як об’єкта психологічної допомоги.

Особливості педагогічного колективу, динаміка його розвитку. Характеристика етапів розвитку педагогічного колективу. Психологічний клімат в педагогічному колективі. Структура та види психологічного клімату в освітніх закладах. Фактори створення та функціонування психологічного клімату. Поняття про педагогічний менеджмент. Стилі і методи керівництва педагогічним колективом. Роль керівника у створенні та підтримці позитивного психологічного клімату. Місце психологічної служби в структурі педагогічного менеджменту. Діагностика педагогічного колективу: міжособистісних відносин, психологічного клімату.


Тема 3.

Моделі роботи психолога з педагогами.

Психоаналітичний підхід. Біхевіористичний підхід. Гуманістичний підхід. Гігієнічний підхід. Ціннісно-рефлексивний підхід.


Тема 4.

Психодіагностична робота психолога з педагогами.

Зміст та завдання психодіагностики в роботі психолога з педколективом. Технологія психодіагностичного процесу в роботі з учителями. Етичні вимоги психодіагностики в роботі з вчителями. Діагностика особистісних рис педагога. Діагностика педагогічних здібностей та професійних якостей педагога. Оцінка професійної спрямованості та мотивації педагогічної діяльності.Визначення емоційного стану та настрою вчителя.Психологічний патронаж в роботі з педколективом.


Тема 5.

Психопрофілактична та психокорекційна робота психолога з педагогами.

Психопрофілактична робота практичного психолога з педагогами як складова психологічної служби. Проблеми психогігієни та психопрофілактики в роботі педперсоналу. Важкі психічні стани та можливості їх запобігання. Поняття професійної деформації вчителя. Особливості психологічного супроводу атестації педагогів. Робота психолога по збереженню психічного здоров’я вчителів. Профілактика емоційного вигорання педагогів.Психотехнічні вправи та засоби саморегуляції для вчителів. Роль практичного психолога в оволодінні вчителем засобами саморегуляції. Можливості аутогенного тренування в роботі практичного психолога з педагогами. Система роботи кабінету психологічного розвантаження.


Тема 6.

Психологічна просвіта та її зміст у роботі з педколективом.

Характеристика форм проведення психопросвітницької роботи у педколективі: психолого-педагогічні читання, науково-практичні конференції, семінари, проблемні семінари, психолого-педагогічні виставки. Умови навчання дорослих. Методи підвищення соціально-комунікативної компетенції педагогічного складу. Психотехнологія лекційної роботи в школі. Психотехніка саморегуляції психолога-лектора: як успішно читати лекції. Організація психологічної самоосвіти педагогів.


Змістовий модуль 2

Технології роботи психолога з педагогічним колективом.


Тема 7.

Психологічна допомога у професійному зростанні педагога.

Психолого-педагогічний аналіз педагогічної діяльності. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності. Проблеми професійного росту педагогів. Можливості допомоги шкільного психолога. Соціально-психологічні проблеми адаптації молодих вчителів в педколективах. Методи професійного самовдосконалення педагогів.


Тема 8.

Етапи та технології роботи психолога з педагогом.

Індивідуальна робота психолога з учителем. Формування програм професійного та особистісного розвитку педагога (професійні очікування, кар’єрне консультування). Надання педагогу об’єктивної інформації про його особистість та діяльність (зворотній зв'язок від дітей та батьків про вчителів). Психологічний аналіз педагогічної діяльності. Рефлексивна діагностика. Аналіз та самоаналіз педагогічної діяльності. Активне соціально-педагогічне навчання педагогів. Розвиток психологічної компетентності педагога; формування стійкої мотивації.


Тема 9.

Управлінські та організаційні аспекти взаємодії психолога з адміністрацією, педагогами та методистами.

Створення в колективі атмосфери співробітництва та розуміння. Формування у адміністрації позитивного ставлення до педагогів. Перехід від ієрархічно-вертикальних структур управління до само організуючих, горизонтальних. Взаємодія психолога з ключовими фігурами управління школою. Дослідження відношень адміністрації та педколективу.


Тема 10.

Педагогічні конфлікти, їх вирішення і профілактика.

Поняття про конфлікт в педагогічному середовищі. Особливості та класифікація педагогічних конфліктів. Шляхи та методи подолання та профілактики конфліктів в педагогічному колективі. Стилі поведінки в конфліктній ситуації. Конфліктність та її корекція в роботі психолога з педагогами. Діагностика конфліктності та стилю поведінки в конфліктній ситуації. Соціально-психологічний тренінг запобігання конфліктам та профілактики конфліктів в педагогічному середовищі. Зміст та програма тренінгу.


Тема 11.

Педагогічні збори і прийняття рішень в педколективах.

Соціально-психологічні особливості ведення зборів в педколективах. Особливості застосування дискусії в педколективах: правила дискусії та її проведення. Можливості використання брейнстормінгу як способу прийняття рішень в педколективах. Психолого-педагогічний консиліум. Його організація та етапи роботи. Аналіз конкретної проблеми засобами психолого-педагогічного

Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота


Ресурси

Рекомендована література

 1. Банщикова Т.Н., Ветров Ю.П., Клушина Н.П. Профессиональная деятельность психолога в работе с педагогическим коллективом. М.: Книголюб, 2004.
 2. Борисов В.Н., Ковалев О.Г. и др. Психологическая подготовка к педагогической деятельности. М.: Книголюб, 2002.
 3. Заброцький М.М., Максименко С.Д. Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування. Київ –Житомир:Волинь,2000 – 32с.
 4. Зверева В.И. Диагностика и экспертиза педагогической деятельности аттестуемых учителей. М.: УЦ «Перспектива», 2000.
 5. Ильин Е.П. Психология для педагогов. – СПб.: Питер, 2012. – 640 с. (Серия «Мастера психологии»)
 6. Каплунович Т.А., Федорова Е.А. Экспертиза педагогической деятельности в процессе аттестации кадров: Учебное пособие. В. Новгород: НРЦРО, 2003.
 7. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. М.: ТЦ «Сфера», 2000.
 8. Ковальчук О. О. Проблема психологічних бар'єрів у професійній діяльності вчителя.// Проблеми загальної та педагогічної психології. К., 2006. -Т. - 8. - вип. 3.
 9. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: Учебник для вузов. –СПб.: Питер, 2003. – 544с.
 10. Ложкин Г.В. Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учебное пособие. – К.: МАУН, 2002. – 254 с.
 11. Макарова И.В., Крылова Ю.Г. Педагог-психолог. Основы профессиональной деятельности. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М»: Мастерская практического психолога, 2004. - 288с.
 12. Макарова А.Г. Синдром «эмоционального выгорания» /А.Г.Макарова //Психотерапия. – 2003. -№11.
 13. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998, -200с.
 14. Павленко В.В. Психологія вчителя в стресових професійних ситуаціях: Монографія – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. – 255 с.
 15. Рогов Е.Н. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: В 2-х кн. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРОГРЕСС, 2002.
 16. Робота психолога з педколективом /Упоряди. Т.Г.Гончаренко. – К.: Вид. дім «Шкіл.світ»: Вид. Л.Галіцина, 2005. – 120с.
 17. Руденский Е.В. Социально-психологические деформации личности учителя // Мир психологии. – 1999. – №2. – С.168-174.
 18. Федієнко О. Синдром професійного вигорання // Шкільний світ. – 2005. -№39. –С.4-6.
 19. Чернышев Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. – К., 1993.
 20. Швець О. А. Система роботи практичного психолога з педагогічним колективом навчального закладу. Навчально-методичний посібник. Городищенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів. – Березне, 2013. – 65 с.
 21. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2005. – 224с.
 22. Федієнко О. Синдром професійного вигорання // Шкільний світ. – 2005. – №39.
 23. Щербатых Ю.В. Психология стресса. – М.: Изд-во Эксмо, 2008. – 304с.

Інформаційні ресурси

Бажаю успіху! З повагою--Гурова О.М. (обговорення) 12:37, 27 січня 2016 (EET)