Навчальний курс "Психологія управління"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

F reprokontakt 20120708174251.jpg

Психологія управління


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0101 – педагогічна освіта, спеціальності 7.103010601 Соціальна педагогіка, додаткова спеціальність 7.03010301 Практична психологія

Мета та завдання навчального курсу

Мета: розкрити сутність психологічних основ управління в цілому, й освітніми організаціями, зокрема. Увиразнення управління через здійснення аналізу процесу управління, розкриття його змісту, структури і психологічних компонентів.
Organizational-development-and-leadership-memo-graphic.jpg

Завдання

 1. формування узагальненого і систематизованого знання з психології управління, тобто уявлень про феномени, загальні засади, структуру, функцію, методологію, історію розвитку й найхарактерніші сучасні тенденції;
 2. розкриття соціально-психологічних особливостей управління, психології управлінської діяльності, психологічних особливостей особистості й організації в управлінні.
 3. забезпечення психологічного компетентного супроводу управлінської діяльності людини;
 4. формування управлінської компетентності.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • предмет, завдання і зміст дисципліни;
 • теоретико-методологічні основи психології управління;
 • основні терміни і поняття дисципліни; історію і сучасний стан розвитку психології управління;
 • психологію особистості в управлінні;
 • психологію управління рекламною діяльністю організації;
 • особистість працівника, її структуру і прояви;
 • психологічні аспекти керівництва і лідерства;
 • психологію управління людськими ресурсами.


вміти:

 • аналізувати вияви психічних особливостей особистості в управлінні;
 • визначати психологічні особливості планування діяльності в організації;
 • застосовувати сучасні методи планування потреб у персоналі;
 • організовувати добір та відбір персоналу в конкретних умовах;
 • використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;
 • здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління;
 • забезпечувати управління персоналом.
IMG 7111.JPG

Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Психологія управління"

Автор курсу

Куліш Віктор Іванович

Учасники


Сторінка координування курсу "Психологія управління"

Галерея

Структура дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи психології управління

Тема 1. Загальні засади психології управління.

Тема 2. Історія і сучасний стан розвитку психології управління.

Тема 3. Психологія особистості та організації в управлінні.

Тема 4. Психологія управлінської діяльності.

Тема 5. Соціально-психологічні особливості управління.

Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми психології управління в освітніх організаціях

Тема 6. Зміст, структура і психологічні компоненти управління освітніми організаціями.

Тема 7. Психологічна характеристика керівників освітніх організацій.

Тема 8. Психологічні особливості працівників освітніх організацій.

Тема 9. Психологічні основи взаємодії керівників та працівників освітніх організацій.

Тема 10. Попередження та подолання конфліктів в освітніх організаціях.


Зміст курсу

Зміст лекційних занять

Змістовий модуль І. Теоретичні основи психології управління


Тема 1. Загальні засади психології управління.

Визначення психології управління та її сутність. Предмет, об’єкт, завдання психології управління. Структура, функції та базові категорії психології управління. Головні проблеми психології управління. Види управлінських відносин. Поняття «менеджер», «людський чинник», «психологія менеджменту». Мета психології управління. Джерела психології управління. Методологічні засади і методи досліджень в психології управління. Соціометрія та референтометрія як основний метод діагностування міжособистісних стосунків в організації.


Тема 2. Історія і сучасний стан розвитку психології управління.

Зародження і розвиток ідей психології в лоні філософії та соціології. Формування психологічних знань про управління в теорії управління та сфері психології. Зародження і розвиток психології управління. Становлення і розвиток психології управління в Україні. Розвиток сучасної вітчизняної психології управління на основі нової соціально-економічної парадигми суверенності, незалежності в Україні. Напрями, течії зарубіжної психології менеджменту.


Тема 3. Психологія особистості та організації в управлінні.

Проблема особистості в психології управління. Теорії особистості та їх використання в управлінський практиці. Основні теорії особистісних рис керівника (лідера) як об’єкта психологічного дослідження. Психологічні особливості управлінських стилів керівництва. Авторитет і лідерство у керівному впливі: психологічний аспект. Детермінанти та механізми розвитку особистості керівника. Феномен особистості підлеглого в психології управління. Мотиваційна сфера особистості керівника підлеглого. Психологічні особливості регресивного розвитку особистості керівника та управлінської деформації.


Тема 4. Психологія управлінської діяльності.

Психологічна сутність управлінської діяльності. Управлінська діяльність: визначення, психологічна структура. Психологічний зміст функцій управлінської діяльності. Психологічні характеристики менеджменту у виробничій та невиробничій сферах діяльності та особливості управлінських функцій менеджера. Психологічні аспекти інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Управлінське рішення: визначення, мета, завдання, функції, принципи, види, психологічна сутність. Психологічні аспекти передачі управлінського рішення на виконання. Психологічні методи та прийоми здійснювання контролю і оцінювання якості виконання управлінського рішення. Психологічні аспекти змісту та видів взаємоадаптації людини та ЕОМ в процесі розробки, прийняття, виконання управлінського рішення. Психологічні особливості впливу управлінської діяльності на формування та розвиток у майбутнього менеджера професійно значущих якостей керівника.


Тема 5. Соціально-психологічні особливості управління.

Соціально-психологічні параметри управління. Психологія ділового спілкування в управлінні. Поняття «кадри управління», «керівник», «посада», «компетенція». Класифікація кадрів управління. Характеристика кадрів управління. Типи зв'язків «керівник-підлеглий». Структура діяльності керівника. Критерії та показники ефективності управлінської діяльності.


Змістовий модуль II. Актуальні проблеми психології управління в освітніх організаціях


Тема 6. Зміст, структура і психологічні компоненти управління освітніми організаціями.

Зміст процесу управління. Внутрішня структура управління в системі середньої освіти. Зовнішня структура управління в системі середньої освіти. Структурні елементи управлінських процесів. Планування управлінської роботи освітніми організаціями. Контроль діяльності освітніх організацій. Прийняття управлінського рішення. Врахування мотивації працівників. Здійснення впливу на працівників Психологічні складові управління освітніми організаціями. Підготовка менеджерів освіти як професійних керівників.


Тема 7. Психологічна характеристика керівників освітніх організацій.

Психологічні фактори, які визначають успішність управлінської діяльності керівників. Психологічна готовність керівників освітніх організацій до управління. Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління Основні підходи до визначення змісту та структури психологічної готовності. Види готовності. Характеристика основних компонентів психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління. Рівень сформованої психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління. Психологічні закономірності прийняття менеджерами освіти управлінських рішень. Використання управлінським персоналом різних стилів керівництва.


Тема 8. Психологічні особливості працівників освітніх організацій.

Зміст соціальних позицій та ролей працівників освітніх організацій. Регламентація професійно-функціональних ролей працівників освітніх організацій. Особливості рольової поведінки освітніх працівників. Вплив професійно-функціональних ролей на формування та розвиток особистості працівників освітніх організацій. Професійна деформація особистості. умови запобігання професійній деформації особистості. Синдром «професійного вигорання» особистості.


Тема 9. Психологічні основи взаємодії керівників та працівників освітніх організацій.

Комунікація як елемент управління в системі освіти Організація ефективної комунікації в освітніх організаціях. Види комунікації в освітніх організаціях. Форми передавання інформації. Етапи здійснення комунікацій в освітянських закладах. Комунікативні бар'єри. Подолання комунікативних бар'єрів в освітніх організаціях. Поняття про конфлікт та основні види конфліктів в освітніх організаціях. Причини виникнення конфліктів в освітніх організаціях. Функції конфліктів в освітніх організаціях. Структура та динаміка конфліктів в освітніх організаціях.


Тема 10. Попередження та подолання конфліктів в освітніх організаціях.

Способи запобігання конфліктів в освітніх організаціях. Запобігання конфліктам всередині освітньої організації. Управління конфліктами. Усвідомлення конфліктів. Виявлення та усвідомлення прихованих конфліктів. Обхід відкритих конфліктів. Основні напрями фактичного розв'язання конфліктів в освітніх організаціях. Коопераційне розв'язання конфлікту. Силове розв'язання конфлікту. Запобігання конфліктами за допомогою «вертикальних» управлінських дій.

Тексти лекцій

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція №4

Лекція №5

Лекція №6

Лекція №7

Лекція №8


Практичні заняття

I.jpeg


Змістовний модуль 1. Теоретичні основи психології управління

Тема 1. Загальні засади психології управління

1. Психологія управління як галузь психологічної науки

2. Предмет, об'єкт і завдання психології управління

3. Структура, функції та основні категорії психології управління

4. Основні принципи психології управління

5. Методи психології управління


Тема 2. Історія і сучасний стан розвитку психології управління

1. Зародження і розвиток ідей психології управління в лоні філософії.

2. Становлення і розвиток зарубіжної психології управління

3. Становлення і розвиток вітчизняної психології управління

4. Розвиток сучасної вітчизняної психології управління на основі нової соціально-економічної парадигми, суверенності, незалежності України

5. Перспективи розвитку психології управління


Тема 3. Психологія особистості та організації в управлінні

1. Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні.

2. Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці.

3. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління.

4. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму.


Тема 4. Психологія управлінської діяльності

1. Психологічна структура управлінської діяльності

2. Морально-психологічні засади управлінської діяльності

3. Психологія професіоналізму управлінської діяльності

4. Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності

5. Класифікації функцій управління


Тема 5. Соціально-психологічні особливості управління

1. Соціально-психологічні параметри управління

2. Психологія ділового спілкування в управлінні

3. Поняття «кадри управління», «керівник», «посада», «компетенція»

4. Характеристика кадрів управління

5. Структура діяльності керівника


Змістовий модуль II. Актуальні проблеми психології управління в освітніх організаціях


Тема 6. Зміст, структура і психологічні компоненти управління освітніми організаціями

1. Зміст процесу управління

2. Внутрішня структура управління в системі середньої освіти

3. Зовнішня структура управління в системі середньої освіти

4. Підготовка менеджерів освіти як професійних керівників


Лекція 7. Психологічна характеристика готовності керівників освітніх організацій до управління

1.Поняття про психологічну готовність особистості до виконання діяльності

2.Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління

3.Характеристика основних компонентів психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління

4.Рівень сформованої психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління


Тема 8. Попередження та подолання конфліктів в освітніх організаціях.

1. Поняття про конфлікт та основні види конфліктів в освітніх організаціях

2. Способи запобігання конфліктів в освітніх організаціях

3. Обхід конфліктів як напрям подолання конфліктів в освітніх організаціях

4.Основні напрями фактичного розв'язання конфліктів в освітніх організаціях

5. Розв'язання конфліктів на основі колаборативного підходу

Модульні контрольні роботи

МКР №1

МКР №2


Самостійна робота

Самостійна робота

Тематика рефератів


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Барко В.І. Психологія управління. –К.; Ніка – Центр, 2003. – 399 с.
 2. Бондурка А.М. Психология управления. –Сімферополь: Реноме, 1998. –340с.
 3. Вересов И. Н. Психология управления: Учеб. пособие. -3-е. - М.: Изд-во Моск. псих. - соц. ин-та, 2006. - 302 с.
 4. Гаєвський Б.Г. Основи науки управління: Навч.посіб. – К.: МАУП, 1997. – 109с.
 5. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. –К.: Академія 1997. – 191 с.
 6. Карамушка Л. М. Психологія управління: Навч. посіб.- К.: Міленіум, 2003. — 344 с.
 7. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. Пособие. –М.: “Гардарики” 2000. –584 с.
 8. Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами: Навчальний посібник. – К.: Вид.дім «Юридична книга», 2003. – 256с.
 9. Колпаков В.М. Основы теории и практики управления – К.: МАУП, 1999. – 34с.
 10. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 304с.
 11. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування. –Суми. 2002 р.
 12. Кулініч І. О. Психологія управління. –К.: Знання. 2008, 292 с.
 13. Лебедев В.И. Психология и управление. –М.: Агропромиздат, 1990. – 175 с.
 14. Мельник Л.П. Психологія управління: Курс Лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 171с.
 15. Мистецтво управління персоналом /Ред. Н.Черепу хіна та ін. – К.: Вид-во Олексія Капусти, 2002. – 293с.
 16. Орбан-Лембрик Л.Є. Психологія управління. –К.; Академвидав, 2003. –567 с.
 17. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 336с.
 18. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. –Мн.: Харвест, 2003. – 640 с.
 19. Ходаківський Є. І. Психологія управліня. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 605 с.
 20. Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. Психологія управління. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератри. 2008. – 608 с.
 21. Цимбалюк І.М. Психологія управління. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 64 с.
 22. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-практическое пособие. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: ЗАО «Бизнес Школа», «Интел-Синтез», 2000. – 368 с.

Допоміжна

 1. Абчук В.А. Директорский “хлеб”. Занимательно об управлении. – Л.: Лениздат, 1991. – 205с.
 2. Антикризисное управление: Учебник/Ред. Э.М.Коротков: Государственный университет управления. – М.: ИНФРА, 2002 – 431с.
 3. Браун Л. Имидж: Путь к успеху. – СПб.: Питер, 1997.
 4. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарики,2000. – 292с.
 5. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. –К.: Лібра.1998. – 269 с.
 6. Дерлоу, Дес Ключові управлінські рішення – К.: Наук.думка, 2001. –242с.
 7. Зарайский Д.А. Управление чужим поведеним. – Дубна: Феникс, 1997.
 8. Крамаренко В., Холод Б. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник для студ.економ.спец. – К.: ЦУЛ, 2003.– 271с.
 9. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. – М.: НИКА, 1992. – 157с.
 10. Ламберт, Том Ключові проблеми керівника: 50 перевірених способів вирішення проблем. – К.: Наук.думка, 2001. – 303с.
 11. Мелибруда Е.Я. Я – Ты - Мы. – М.: Прогресс, 1998.
 12. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология рабрты с людьми. – К., 1990.
 13. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 222с.
 14. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – 327с.
 15. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 279 с.
 16. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 351с.
 17. Скотт Дж. Гр.. Конфликты и пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991.
 18. Скотт Дж. Гр.. Сила ума. – К.: Внешторгиздат, 1991.
 19. Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 1998.
 20. Шекшня С.В. Планирование персонала и прием на работу. – М.: Бизнес – школа «Интел-Синтез», 1997. – 77с.
 21. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. В – К.: МЗУУП, 1993
 22. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. –К.: Украина, 1994. –399 с.
 23. Щекин Г.В. Управление бизнесом . – К.: МАУП, 1996. – 103с.

Інформаційні ресурси

 • http://www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського
 • http://www.koob.ru Куб — електронна бібліотека психологічної літератури


Бажаю успіхів!!! --Куліш В.І. (обговорення) 12:37, 27 січня 2016 (EET)