Навчальний курс "Психологія дитяча та вікова"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Психологія дитяча та вікова


Руки.jpg

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки "Дошкільна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета

 • оволодіння студентами системою загально-теоретичних знань з дитячої та вікової психології;
 • усвідомлення значущості знань про віковий розвиток підростаючої особистості як необхідної умови професійної майстерності педагога-вихователя;
 • формування практичних умінь та навичок використання знання психологічних особливостей вікових періодів у професійній діяльності;
 • озброєння студентів прийомами самостійного набуття знань, самоорганізації діяльності, навчання та самовдосконалення;

Завдання

 • вивчення основних закономірностей розвитку дитини на різних вікових етапах;
 • формування знань про новоутворення, сенситивні періоди та провідні види діяльності на кожному етапі онтогенезу;
 • вивчення факторів і умов формування особистості дитини на різних вікових етапах;
 • практичне використання знань з дитячої психології для оптимізації психічного розвитку дітей на різних вікових етапах;
 • аналіз проблем і деформацій психічного розвитку дітей в умовах сучасного українського суспільства, розробка шляхів їх профілактики та корекції;
 • формування знань і умінь використання сучасних методів наукового дослідження з метою моніторингу особливостей розвитку інтелектуальної, емоційно-вольової та особистісної сфери дітей в процесі онтогенезу;
 • формування уміння створення та застосування програм корекції та розвитку інтелектуальної, емоційно-вольової та особистісної сфери дітей;
 • здійснення навчально-виховної роботи з дітьми на основі знань індивідуально-вікових особливостей;
 • формування практичних умінь та навичок створення оптимальних умов для психічного розвитку як окремої особистості, так і дитячих колективів.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • основні закономірності розвитку дитини на різних вікових етапах;
 • новоутворення, сенситивні періоди та провідні види діяльності на кожному етапі онтогенезу;
 • фактори та умови формування особистості дитини на різних вікових етапах;
 • основні проблеми і деформації психічного розвитку дітей в умовах сучасного українського суспільства;
 • сучасні методи наукового дослідження інтелектуальної, емоційно-вольової та особистісної сфери дітей в процесі онтогенезу;

вміти:

 • практично використовувати знання з дитячої психології для оптимізації психічного розвитку дітей на різних вікових етапах;
 • розробляти програми профілактики та корекції проблем і деформацій психічного розвитку дітей в умовах сучасного українського суспільства;
 • практично використовувати сучасні методи наукового дослідження з метою моніторингу особливостей розвитку інтелектуальної, емоційно-вольової та особистісної сфери дітей в процесі онтогенезу;
 • розробляти та застосовувати програми корекції та розвитку інтелектуальної, емоційно-вольової та особистісної сфери дітей;
 • здійснювати виховну роботу з дітьми на основі знань індивідуально-вікових особливостей;
 • практично створювати оптимальні умови для психічного розвитку як окремої особистості, так і дитячих колективів.

Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Дитяча та вікова психологія"

Автор курсу

Міненко Ольга Олександрівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Психологія дитяча та вікова"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дитячої та вікової психології.

Тема 1. Дитяча психологія як наука.

 1. Визначення предмету дитячої психології.
 2. Принципи та завдання дитячої психології.
 3. Методи дитячої психології.

Тема 2. Закономірності психічного розвитку особистості.

 1. Поняття психічного розвитку особистості.
 2. Закономірності психічного розвитку. Типи розвитку за Л.С. Виготським.
 3. Рушійні сили розвитку особистості. Види протиріч у розвитку.
 4. Фактори психічного розвитку особистості.

Тема 3. Вікова періодизація.

 1. Поняття віку як центральна категорія дитячої психології. Критерії визначення вікових стадій. Вікова періодизація дитинства за Д.Б.Ельконіним.
 2. Поняття про провідний вид діяльності, новоутворення та соціальну ситуацію розвитку кожного вікового періоду.
 3. Поняття про вікові кризи. Психологічна характеристика вікових криз.
 4. Сенситивні періоди розвитку.
 5. Поняття про акселерацію. Теорії акселерації. Наслідки акселерації.

Змістовий модуль 2. Психічний розвиток у немовлячому та ранньому дитячому віці.

Тема 4. Психічний розвиток у немовлячому віці.

 1. Пренатальний розвиток.
 2. Криза новонародженості та її значення для розвитку дитини.
 3. Зміна способу життя на переході до постнатального дитинства.
 4. Критерії переходу від періоду новонародженого до періоду немовляти.
 5. Структура періоду немовляти.
 6. Соціальна ситуація розвитку, провідний вид діяльності та новоутворення періоду немовляти.
 7. Розвиток пізнавальних психічних процесів в немовлячому віці. Орієнтовно-дослідницька діяльність. Виникнення предметних дій. Початкові етапи розвитку мовлення. Зв'язок слова з дією.
 8. Особливості та розвиток емоційної сфери немовляти.
 9. Спілкування з дорослими та його значення в психічному розвитку немовляти. Розвиток форм спілкування.
 10. Криза 1 року, її симптомокомплекс.
 11. Основні проблеми і деформації психічного розвитку дітей немовлячого віку в умовах сучасного українського суспільства, їх профілактика.

Тема 5. Психічний розвиток у ранньому дитячому віці.

 1. Соціальна ситуація розвитку, провідний вид діяльності та новоутворення періоду раннього дитинства.
 2. Розвиток активності дитини, ускладнення її діяльності та стосунків з оточуючими.
 3. Основні етапи мовленнєвого розвитку. Основні способи засвоєння мови. Раннє дитинство як сенситивний період у розвитку мовлення.
 4. Розвиток сенсорних і перцептивних процесів та дій.
 5. Розвиток пам’яті.
 6. Розвиток уваги.
 7. Розвиток мислення. Психологічна структура сенсомоторного інтелекту. Перехід від наочно-дієвого до наочно-образного мислення.
 8. Особливості розвитку емоційної та вольової сфер у ранньому дитинстві.
 9. Спілкування з дорослими та однолітками, його значення в психічному розвитку дітей раннього віку.
 10. Особливості розвитку особистісної сфери дітей раннього віку. Формування образу Я.
 11. Криза 3 років, її симптомокомплекс.
 12. Основні проблеми і деформації психічного розвитку дітей раннього віку в умовах сучасного українського суспільства, їх профілактика.

Змістовий модуль 3. Психічний розвиток у дошкільному віці.

Тема 6. Загальні особливості психічного розвитку в дошкільному віці.

 1. Соціальна ситуація розвитку, провідний вид діяльності та новоутворення в дошкільному віці.
 2. Рольова гра як провідна діяльність дошкільника. Роль гри в психічному розвитку. Структура сюжетно-рольової гри.
 3. Інші види ігрової діяльності дошкільника. Психологічний аналіз іграшок.
 4. Продуктивні види діяльності дошкільника.

Тема 7. Розвиток пізнавальних психічних процесів в дошкільному віці.

 1. Розвиток сенсорної та перцептивної сфер. Удосконалення перцептивних дій та операцій.
 2. Розвиток пам’яті. Зв'язок пам’яті та мислення.
 3. Розвиток уваги. Особливості уваги дошкільника. Шляхи і засоби організації і підтримання уваги дошкільників.
 4. Розвиток мислення. Егоцентризм мислення дошкільника.
 5. Розвиток мовлення. Егоцентризм мовлення дошкільника.
 6. Розвиток уяви. Особливості репродуктивної та продуктивної уяви.

Тема 8. Особливості розвитку емоційно –вольової, особистісної та комунікативної сфер у дошкільному віці.

 1. Розвиток емоційної сфери, її особливості в дошкільному віці. Розвиток емпатії дошкільника. Формування вищих почуттів та соціальних емоцій.
 2. Розвиток вольової сфери.
 3. Особливості розвитку особистісної сфери дітей дошкільного віку. Новоутворення особистісної сфери дошкільника: супідрядність мотивів , засвоєння моральних норм та формування довільної поведінки.
 4. Спілкування з дорослими та однолітками, його значення в психічному розвитку дітей дошкільного віку.
 5. Основні проблеми і деформації психічного розвитку дітей дошкільного віку в умовах сучасного українського суспільства, їх профілактика.

Змістовий модуль 4. Психічний розвиток у молодшому шкільному віці.

Тема 9. Психологічна готовність дитини 6-7 років до навчання в школі.

 1. Психологія дітей шестирічного віку. Психологічні проблеми, пов’язані з навчанням дітей шестирічного віку.
 2. Психологічна готовність до навчання в школі.
 3. Структура психологічної готовності до навчання в школі: інтелектуальна готовність, особистісна готовність, соціально-психологічна готовність, вольова готовність.
 4. Основні проблеми психологічної готовності 6-7 річних дітей до навчання в школі.
 5. Психологічна криза 7 років.

Тема 10. Загальні особливості психічного розвитку дитини в молодшому шкільному віці.

 1. Анатомо-фізілогічні особливості дітей молодшого шкільного віку.
 2. Соціальна ситуація розвитку в молодшому шкільному віці. Формування ставлення до школи, учителів і учнівських обов ’язків. Засвоєння правил поведінки.
 3. Труднощі, які виникають на початку шкільного навчання.
 4. Навчальна діяльність, як провідна у формуванні особистості та психічного розвитку молодшого школяра.
 5. Новоутворення молодшого шкільного віку: довільність психічних процесів, внутрішній план дій, рефлексія, самоконтроль.

Тема 11. Розвиток пізнавальних психічних процесів в молодшому шкільному віці.

 1. Розвиток сенсорної та перцептивної сфер. Особливості відчуттів та сприймання молодшого школяра.
 2. Розвиток уваги. Динаміка розвитку уваги молодшого школяра. Типи та стани уваги. Причини розсіяності уваги. Основні чинники розвитку та прийоми активізації уваги.
 3. Розвиток пам’яті. Особливості пам’яті молодших школярів. Недоліки пам’яті молодших школярів. Ступені запам’ятовування тексту. Основні мнемічні прийоми.
 4. Розвиток мислення. Динаміка та особливості мислительних операцій молодшого школяра. Порушення інтелектуального розвитку у молодшому шкільному віці. Прийоми розвитку мислення.
 5. Розвиток мовлення. Особливості мовлення молодшого школяра. Динаміка розвитку мовлення молодшого школяра. Усне та письмове мовлення. Особливості читання. Формування способів розвитку думки в мовленні. Прийоми розвитку мовлення.
 6. Розвиток уяви. Особливості уяви. Прийоми розвитку уяви.

Тема 12. Розвиток емоційно-вольової сфери в молодшому шкільному віці.

 1. Розвиток волі. Зміни у вольовій регуляції діяльності і поведінки. Формування вольових якостей.
 2. Розвиток емоційної сфери та її особливості в молодшому шкільному віці.
 3. Емоційні порушення та їх причини.
 4. Розвиток соціальних емоцій.

Тема 13. Розвиток особистісної та комунікативної сфер в молодшому шкільному віці.

 1. Формування характеру та соціальної поведінки. Розвиток самосвідомості та образу Я. Розвиток здібностей.
 2. Засвоєння морально-етичних якостей, норм і правил поведінки.
 3. Спілкування з дорослими та однолітками. Формування взаємовідносин, груп і колективів.
 4. Роль спілкування, гри, навчання, трудової діяльності, міжособистісних стосунків у розвитку особистості.
 5. Основні проблеми і деформації психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку в умовах сучасного українського суспільства, їх профілактика.


Тема 14. Психологічні особливості учбової діяльності молодших школярів.

 1. Основні компоненти учбової діяльності молодших школярів.
 2. Змістові складові учбової діяльності молодших школярів.
 3. Цільові складові учбової діяльності молодших школярів.
 4. Мотиваційні складові учіння.
 5. Операційні складові учіння.
 6. Емоційно-вольові складові учіння.
 7. Комунікативні складові учіння.
 8. Результативні складові учіння.
 9. Контрольно-оцінні складові учіння.
 10. Ставлення учнів до учіння. Формування уміння вчитись.
 11. Вплив батьків на успіхи в навчанні дітей.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Теоретичні основи дитячої психології.

Риср1.jpg

Тема 1. Дитяча психологія як наука.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІ. Психічний розвиток у немовлячому та ранньому дитячому віці.

Младр2.jpg


Тема 1. Психічний розвиток у немовлячому віці

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Особливості психічного розвитку дітей і молоді в умовах сучасного суспільства

Практичні завдання

Практична №1

Тема 2. Психічний розвиток у ранньому дитячому віці

Ранвозр.jpeg

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Особливості психічного розвитку дітей і молоді в умовах сучасного суспільства

Практичні завдання

Практична №1

Змістовий модуль ІІІ. Психічний розвиток у дошкільному віці.

Детроз3.jpeg

Тема 1. Загальні особливості психічного розвитку в дошкільному віці.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Змістовий модуль ІV. Психічний розвиток у молодшому шкільному віці.

Школ.jpeg

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997.
 2. Абраменкова В. Во что играют наши дети? Игрушка и АнтиИгрушка. – М.: Яуза, Эксмо, Лепта Книга, 2006. – 640 с.
 3. Абульханова – Славская К. А. Деятельность и психология личности. – М., 1980
 4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 1968.
 5. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М.: Ось-89, 2003. – 272 с.
 6. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990.
 7. Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или Как научиться понимать своего ребенка. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 432 с.
 8. Бернс Р. Развитие “Я – концепции” и воспитание. – М., 1986.
 9. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.
 10. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./ О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К., 2001.
 11. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976.
 12. Возрастная и педагогическая психология / Под ред М.В.Гамезо, М.В.Матюхиной, Т.С.Михальчик. – М., 1984.
 13. Возрастная и педагогическая психология / Под ред А.В.Петровского. – М., 1979.
 14. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1982.
 15. Заброцький М.М. Вікова психологія. – К.: МАУП, 1998.
 16. Костюк Г. С. Навчально-виховний процесс і психічний розвиток особистості. – К., 1989.
 17. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 томах. – М., 1983.
 18. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. – К., 1999.
 19. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К., 1973
 20. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого - педагогічного дослідження. – К., 1990.
 21. Медведева И., Шишова Т. Дети нашего времени. – М., 2003. – 256 с.
 22. Мир детства: Дошкольник / Под ред. А.Г.Хрипковой. – М., 1979.
 23. Мир детства: Младший школьник / Под ред. А.Г.Хрипковой. – М., 1981.
 24. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. – М., 2002.
 25. Обозов Н. Н. Психология личностных отношений. – К., 1990.
 26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1996.
 27. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб., 2007. – 276 с.
 28. Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М., 1986.
 29. Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія. – Суми, 2007. – 330 с.
 30. Психологія: Підручник для педагогічних вузів / За ред. Г.С.Костюка. – К., 1968.
 31. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. –М., 1990.
 32. Психология детства/ Под ред. А.А.Реана. – СПб., 2006. – 350 с.
 33. Психология человека от рождения до смерти. / Под общ. ред. А.А.Реана. – СПб, 2003.
 34. Родители и дети. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов психологии, социологии, экономики и журналистики. \ Сост. Райгородский Д.Я.– Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2003. – 784 с.
 35. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2009. – 360 с.
 36. Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. – М., 2004. – 144 с.
 37. Співпраця вчителя з батьками: Навчально-методичний посібник. – К.: Наук. світ, 2002. – 133 с.
 38. Столин В.В. Самосознание личности. – М., 1983
 39. Фельдштейн Д.М. Психология развития личности в онтогенезе. – М., 1989.
 40. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. – М.: МГУ, 1981.
 41. Шишова Т.Л. Чтоб ребенок не был трудным. – М.: Лепта Книга, 2006. – 624с.
 42. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1960.
 43. Эльконин Д.Б. Избранные

психологические труды. – М., 1989.

Допоміжна

 1. Аверин В.А. Психология детей и подростков. – СПб., 1998.
 2. Братусь Б.С. Психологические аспекты нравственного развития личности. – М., 1977.
 3. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1967.
 4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 1986.
 5. Головаха Є.І., Паніна Н.В. Психологія людського взаєморозуміння. – К., 1989.
 6. Корчак Я. Как любить детей. – Минск, 1980.
 7. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 1974.
 8. Леонтьев А. А. Умейте слушать партнера по общению. – М., 1987.
 9. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – М., 1981.
 10. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М., 1979.
 11. Медведева И., Шишова Т. Книга для трудных родителей. Блиц-педагогика. – М.: Изд-во «Христианская жизнь», 2006. – 351 с.
 12. Медведева И., Шишова Т. «Кто соблазнит малых сих…»: СМИ против детей. – М.: Изд-во «Христианская жизнь», 2006. – 320 с.
 13. Медведева И., Шишова Т. Потомки царя Ирода. – М.: Изд-во Душепопечительского Православного Центра св. прав. Иоанна Кронштадского, 2003. – 288 с.
 14. Медведева И., Шишова Т. Проклятие Хама. – М.: Изд-во храма Трех Святителей на Кулишках, 2005. – 136 с.
 15. Павлов И.В. Общение с ребенком: тренинг взаимодействия. – СПб., 2008. – 87 с.
 16. Пиаже Ж. Избранные труды. – М., 1994.
 17. Психология развивающейся личности / Под ред. А. В. Петровского. – М., 1987.
 18. Психологія спілкування /за ред. Вейтингер А. П. – М., 1992.
 19. Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. – М., 1966.
 20. Степанов В.Г. Психология трудних школьников. – М., 2004. – 560 с.
 21. Чебыкин А. Я. Эмоциональная регуляция учебно–познавательной деятельности. – Одесса, 1992.
 22. Чамата П.Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей. – К., 1965.
 23. Шапарь В.Б. Практическая психология. Инструментарий. – Ростов н\Д, 2005. – 768 с.
 24. Шишова Т.Л. Чтобы ребенок не был трудным. - М.,2007.
 25. Юсупов И .М. Психология взаимопонимания. – Казань, 1991

Інформаційні ресурси

 1. http://www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
 2. http://psy-science.com.ua/PsInsUa.html Інститут психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
 3. http://www.uk.wikipedia.org Україномовна версія он-лайн енциклопедії «Вікіпедія»

Бажаю успіхів! З повагою--Міненко О.О. (обговорення) 12:37, 27 січня 2016 (EET) ---